DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1997 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Od 1992. godine zaposlen je u
Laboratoriju za biocenološka istraživanja
Instituta Ruder Bošković
u Zagrebu, i to do 1993. kao
znanstveni novak, do 1996. kao
znanstveni asistent, a poslije kao viši
znanstveni asistent. Objavio je 8
znanstvenih radova i sudjelovao na
12 znanstvenih skupova. Koautor je
programskog paketa "MODEL for
Windows" za GIS i prostorno modeliranje.
Član je "International Association
of Vegetation Science",
Hrvatskoga šumarskog društva, Hrvatskog
biometrijskog društva, Hr


vatskog ekološkog društva i Hrvatskog
biološkog društva.


Bavi se znanstvenim radom iz
ekologije šuma, posebno primjenom
raster-GIS modeliranja i multivarijantne
statistike u objašnjavanju
prostorne razdiobe šumske
vegetacije. Intenzivno surađuje s
znanstvenicima Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog
instituta Jastrebarsko i Instituta
za jadranske kulture i melioraciju
krša.


MODELI UTJECAJA TOPOKLIME NA VEGETACIJU KRŠA


Doktorska disertacija
Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb,


1996, 156 str.


SAŽETAK: Mogućnosti topoklimatskih
modela u objašnjavanju
prostorne varijabilnosti vegetacije
istraživani su na dva primjera s
hrvatskog Krša: NP Risnjak i Zavižan
(Sjeverni Velebit). Vegetacijski
uzorak određen je na tri razine
prostorne varijabilnosti: fitocenoze
Risnjaka i Zavižana (terestrički
kartirane u skladu s metodama
fitocenološke škole Zürich-
Montpellier), relativni udjeli dominantnih
vrsta drveća u NP Risnjak
(interpretirane infracrvene aerofotogrametrijske
snimke) i dendrometrijski
parametri (promjer i visina
stabla, visina krošnje, radijalni
prirast, zakrivljenost stabla, debljina
kore) populacije bukve (Fagus
sylvatica), terenski mjereni na sistematskom
uzorku u Viljskoj ponikvi
na Risnjaku. Parametri propadanja
šuma (oštećenje krošanja) dobiveni
interpretacijom aerofotogrametrijskih
snimaka, kao i koncentracije
teških metala u tlu uključeni su u istraživanje
i korelirani s modeliranom
izloženošću vjetru za različite
hipotetske smjerove.


Topoklimatske varijable izvedene
su iz digitalnog modela terena
u okviru rasterskog geografskog in


formacijskog sustava. Uključeni su
slijedeći procjenitelji: nadmorska
visina, nagib terena, relativna orijentacija
terena (četiri kutne udaljenosti
od hipotetskih smjerova dolaska
oborinskih vjetrova), izravnana
solarna radijacija (relativno
prema nepoznatoj dnevnoj sumi na
horizontalnoj površini), difuzna solarna
radijacija (također relativno
prema dnevnoj sumi), dubina u ponikvi
i recipročna površina izmjene
temperatura (hipotetski procjenitelji
temperaturne inverzije u ponikvama),
procjenitelji izloženosti
terena vjetru (na temelju visine horizonta
u različitim smjerovima), zakrivljenost
terena u smjeru najvećeg
nagiba, zakrivljenost terena
okomito na smjer najvećeg nagiba,
hipotetska akumulacija vode (otežana
s propusnošću stijena i logaritamski
transformirana), potencijalna
količina oborine u slivu i potencijalna
akumulacija snijega. Svi ti
modeli imaju prostornu razlučivost
od 10 x 10 m. Udio vapnenaca izveden
iz geološke karte također je
uključen u analizu za Risnjak, a područje
Zavižana je geološki homogeno.
Prostorna varijabilnost tla je
zanemarena uz hipotezu o zajedni


čkom postglacijalnom podrijetlu tla
i vegetacije pod utjecajem abiotskih
činitelja. Ova je hipoteza odvojeno
testirana na kvalitativnoj razini.


Modelirane topoklimatske varijable
diskriminiraju glavninu fitocenoza
na istraživanom području, s
težištem na onim varijablama koje
se odnose na temperaturni gradijent.
U oba slučaja glavni procjenitelj
je nadmorska visina, ali drugi
relevantni procjenitelji (npr. radijacija,
izloženost morskim vjetrovima)
nisu jednaki za oba područja,
vjerojatno zbog različitih makroklimatskih
uvjeta, te dva različita tipa
zonacije vegetacije na Zavižanu.
Udio vapnenaca diskriminira acidofilnu
fitocenozu Blechno-Abietetum,
što potvrđuje logičnu pretpostavku
o valjanosti topoklimatskih
procjena samo pod istim geološkim
uvjetima.


Gradijent jela (Abies alba) - bukva
(Fagus sylvatica) je temeljna
značajka prostorne varijabilnosti
udjela dominantnih vrsta drveća u
NP Risnjak, jer su udjeli te dvije vrste
značajno procijenjeni s većinom
modeliranih varijabli uz uzajamno
suprotne predznake. Učestalost
smreke (Picea abies), kao pionirske