DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 96     <-- 96 -->        PDF

njem šumskih površina postojećih Uprava šuma prema
načinu gospodarenja ili drugim zajedničkim obilježjima,
to su područja:


a) uprave šuma: Vinkovci, Osijek, Našice, Požega i
Nova Gradiška,


b) uprave šuma: Bjelovar, Koprivnica, Zagreb,
Karlovac i Sisak,


c) uprave šuma: Delnice, Ogulin i Gospić,


d) uprave šuma: Buzet, Senj i Split.


Djelatnosti sadašnjih uprava šuma su sljedeće:
uzgajanje i iskorišćivanje šuma, te lovstvo i prerada drva
(pilane); izvršitelji državne strategije za gospodarenje
šumama - svaka na svom dijelu zajedničkog područja.
One djeluju samostalno, bez ikakve nadogradnje na
nivou područja ili županije i bez uplitanja nekog "starijeg
brata" u njihovu poslovnost.


Samo utvrđene zajedničke akcije: biološka reprodukcija
šuma, zaštita šuma, sanacije šteta od većih ka-


ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


U razdoblju od 1994. godine do danas, tijekom kojeg
je vuk novim Zakonom o lovu (Narodne novine
10/94.) izgubio status divljači i proglašen zaštićenom
životinjskom vrstom (1995)´, broj prijavljenih šteta na
domaćoj stoci (i divljači!) neusporedivo je porasao u
odnosu na prethodno razdoblje. U Ličko-senjskoj i Pri-
morsko-goranskoj županiji, gdje je do nedavno štetu
pričinjavao mahom ris, sada "harači" vuk. Do kraja lipnja
1997. godine s područja Splitsko-dalmatinske, Ši-
bensko-kninske, Zadarske, Dubrovačko-neretvanske i
dijelom Ličko-senjske županije zaprimljeno je oko 500
izvješća stručnih i ovlaštenih vještaka s terena o pričinjenim
štetama, za koje se do sada isplaćena naknada ili
ponuđena nagodba popela na više stotina tisuća kuna.
Štete su najveće na područjima imenovanih prvih triju
županija, gdje je do sada ubijeno ili zaklano preko 1500
grla stoke, pretežno ovaca i koza. Oko 70% svih šteta
pričinili su vuci, dok su za ostale kao mogući počinitelji
navedeni čagljevi, domaći psi lutalice i lisice. Žrtvom
vukova postali su i čistokrvni lovački psi.


f Pravilnikom o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Narodne novine 31/95.) od
9. svibnja 1995. ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne
baštine proglasio je, uz više ostalih vrsta, vuka i risa posebno zaštićenim
životinjskim vrstama.


1 Prvi seminar održan u Nacionalnom parku Risnjak i državnom lovištu
"Snjcžnik" u Gorskom kotaru krajem siječnja 1996. godine.


lamiteta i drugi zajednički programi, sufinanciraju se
udruženim sredstvima koja se stvaraju proporcionalno
vrijednosti šumskog fonda ili na osnovi kvalitetnijih
kriterija.


Ne bi bilo na odmet revitalizirati organiziranost i
poslovnost bivšeg Šumskog gospodarstva "Krndija"
Našice iz sedamdesetih godina. Naime, tih se godina to
poduzeće, poslujući na oskudnom šumskom fondu, nalazilo
na čelu ljestvice uspješnosti poslovanja šumarskih
organizacija u Hrvatskoj. Bilo bi interesantno ući u
trag tom fenomenu!! Pokazatelji su pri ruci. Nalaze se u
arhivu bivšeg Poslovnog udruženja, Trg Mažuranića 6.


Možda bi taj podhvat uz dodatna poboljšanja mogao
biti putokaz ili model za organizaciju i poslovnost sadašnjih
Uprava šuma (ili Šumskih gospodarstava ili Direkcija
šuma)?


Mijo Matezić, dipl. inž. šum.


Prisutnost vukova pa i prve štete na domaćoj stoci
registrirane su uz samu Neretvu te u Konavlima u
dubrovačkom kraju na krajnjem jugu zemlje.


Kako sjedne strane broj šteta od vukova i drugih zaštićenih
predatora ima tendenciju rasta, a s druge strane
sve prisutnije pojačano, nezakonito i kažnjivo ubijanje
vukova, s namjerom da se stručni terenski djelatnici,
mahom dipl. inž. šumarstva i dipl. veterinari, koji obavljaju
uviđaje i procjenu šteta na terenu još bolje osposobe
za taj posao, odnosno da se njihov broj poveća i
proširi i na područje gorske Hrvatske (Lika, Gorski kotar,
Hrvatsko primorje) Ministarstvo kulture - Uprava
za zaštitu kulturne i prirodne baštine organizirala je 2.
seminar o metodologiji utvrđivanja šteta od krupnih
zaštićenih predatora2. Seminar je održan u hotelu
"Vodice" u Vodicama i u Upravi Nacionalnog parka
"Krka" u Šibeniku od 2. do 4. srpnja 1997. Pored desetak
ovlaštenih vještaka, kao i onih koji su se odazvali
pozivu organizatora da se za taj posao osposobe, seminaru
su bili nazočni ugledni znanstveni i stručni djelatnici
Ministarstva kulture, Veterinarskog i Prirodo-
slovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, mahom članovi Povjerenstva
za praćenje populacije vuka i risa, te po jedan
predstavnik iz Republike Slovenije i Federacije
Bosne i Hercegovine.


2. SEMINAR O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA ŠTETA OD KRUPNIH ZAŠTIĆENIH PREDATORA


(Novigrad-Šibenik 2.-4. VII. 1997.)


434