DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Pleše-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7 8, CXX1( 1997), 415-424


- znamo da energetske potrebe namirujemo uglavnom
fosilnim gorivima, čiji otpadni plinovi uzrokuju
oko 80% prije navedenih nevolja;


- znamo da nuklearna energija još nije sigurna, a i
skupa je (Černobil);


- znamo da alternativne energije sunca, vjetra, i geo-
termalna još nisu isplative, a hidroenergije ima premalo
za čovjekove potrebe;


- znamo da su uređaji za otklanjanje štetnih otpadnih
tvari skupi, no Nijemci su izračunali da je otklanjanje
učinjene ekološke štete najmanje sedam puta skuplje.


Izlaz je u pomirenju ekonomije i ekologije, u održivom
razvoju, u smanjenju onečišćenja, poštivanja
bioloških zakonitosti, omogućavanju prirodnog samo-
očišćenja okoliša, uspostavi sada narušene ekološke
ravnoteže te povratom na tradicionalnu poljoprivredu
itd. itd.


Na globalna kretanja ne možemo izravno utjecati, nego
samo neizravno pritiskom na našu vladu, da poštuje
sve međunarodne konvencije o zaštiti okoliša koje smo
potpisali kao npr. "Agenda 21"; "Montrealska konvencija";
"Espoo-konvencije" itd.. da ih ugradi u naše
zakonodavstvo, da prisili sve hrvatske subjekte da poštuju
propise, jer ćemo tek tada moći tražiti i od drugih
država potpisnica tih konvencija da ih se također
pridržavaju. To je neobično važno za Hrvatsku državu,
jer prekograničnim daljinskim transportom, mokrom i
suhom depozicijom 85% onečišćenja dolazi izvana, a
samo 15% onečišćenja je iz naše regije.


Nas u Hrvatskoj najviše pogađa umiranje šuma, kako
nizinskih tako i brdsko-planinskih. Šuma je uz more
i poljoprivredno zemljište osnovno prirodno bogatstvo
Hrvatske. Suma je obnovljivo i nezamjenjivo bogat


stvo. Pročišćava zrak, obnavlja kisik, zadržava vodu,
spriječava eroziju tla (za 1 cm plodnog tla, treba se otopiti
pet metara debeo sloj vapnenca, za stoje potrebno
do 10.000 godina djelovanja pedogenetskih procesa po
prof. Škoriću), omogućava rekreaciju, djeluje estetski,
smanjuje snagu vjetra, što su samo neke od općekorisnih
ili ekoloških funkcija šume. Uz to od C02, mineralnih
tvari, vode i Sunčeve energije, fotosintezom
stvara drvo, čiji godišnji prirast sječemo u obliku etata
(siječive mase), imajući izravnu korist od šuma. Sume i
šumsko zamljište u Hrvatskoj zauzimaju (prema monografiji
"Šume u Hrvatskoj" g. 1992.) 2,458.053 ha ili
43% kopnenog dijela Hrvatske.


-drvna zaliha iznosi 300 milijuna m3;


-godišnji prirast 8,2 milijuna m3;


- godišnji brutto etat iznosi 6,2 milijuna m3.


Iz tih je podataka vidljivo daje godišnji prirast veći
od etata za 2 milijuna m3 za koliko se godišnje povećava
drvna zaliha hrvatskih šuma. To nam govori da šumarski
stručnjaci dobro gospodare hrvatskim šumama.


Uprava šuma Delnice gospodari najvećim dijelom
šuma Gorskog kotara. Površina tih šuma, zajedno s privatnim
šumama iznosi 125.017 ha (prema taksacijskom
pregledu Uprave šuma Delnice od 6. prosinca 1996. g.)
ili 5,1% šumskih površina Hrvatske. Drvna zaliha
iznosi 9,5% drvne zalihe Hrvatske. Hrvatska ima
35,061.216 m3 jele i smreke, a Uprava šuma Delnice od
toga 14,424.636 m3 ili 41% šumskog fonda jele i smreke
Hrvatske. U drvnoj zalihi crnogorice prevladava jela,
bor i smreka su primješani, pa za ovo izlaganje
možemo crnogoricu poistovjetiti s jelom (Picea Abies).


Drvna zaliha prikazana je u tablici 1 i grafikonu 1 za
tri godine: 1994. 1995. i 1996.


Drvna zaliha u m3


Tablica


Crnogorica


Bjelogorica


Ukupno


Stanje


1994. g.


Državne šume


13836544


11540429


25376973


1995.g.


Državne šume


13837436


11557525


25394961


1996. g.


Državne šume


13828703


12019514


25848217


1994.g.


Privatne šume


635417


1785423


2420840


1995. g.


Privatne šume


604206


1752163


2356369


1996. g.


Privatne šume


595933


1862708


2458641


1994. g.


Ukupno


14471961


13325852


27797813


03.12.1994.


1995. g.


Ukupno


14441642


13309688


27751330


21.08.1995.


1996. g.


Ukupno


14424636


13882222


28306858


06.12.1996.416