DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 77     <-- 77 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 7-8. CXXI (1997), 415-424


UDK 630* 469


EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


THE ECOLOGICAL ISSUES OF GORSKI KOTAR
Ivan PLEŠE - Lukeža*


SAŽETAK: Ovaj rad je rasprava o ekološkoj problematici Gorskog Kotara.
Rad upozorava na onečišćenost zraka, voda, tla, a to je posljedica ruže vjetrova
koja nam donosi onečišćenja, može se reći iz cijele Europe, kao i Kvar-
nersko-istarskog bazena. Industrijska revolucija pretvorila je "Hrvatsku Sviću"
(Hirepred stotinjak godina) u "kantu za smeće" (poprof. Prpiću), kako
europske, tako i domaće industrije.


Umiranjem staništa, katastrofalnim sušenjem šuma (osobito jele), narušena
je prirodna struktura našli šuma, prirodna ravnoteža, raznolikost vrsta.
Dolaze u pitanje kako gospodarske, tako i općekorisne funkcije šuma, kao npr.
pročišćavanje zraka, akumulacija pitke vode, zaštita tla od erozije.


Takoder dolazi u pitanje temeljno načelo zagrebačke (hrvatske) šumarske
škole a to su prirodne sastojine, potrajnost gospodarenja, raznolikost vrsta i
prirodno pomlađivanje.


Pojačanim naporima struke za sanacijom sušenja šuma, isključivom sječom
sušaca, pojačanim pošumljavanjma, djelujemo samo na estetski izgled
šume, a na uzroke onečišćenja, a time i sušenje šuma ne možemo djelovati bez
pomoći hrvatske vlade - (ekonomskepolitke).


Ključne riječi: Gorski Kotar, ruža vjetrova, prirodna šuma, potrajnost
gospodarenja, prirodno pomlađivanje, gospodarska vrijednost šume, općekorisna
funkcija šume, estetski izgled šume, sanacija posljedica, osutost
iglica, prozirnost krošnje


MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO


- pod tim motom nastala je knjiga "Sumrak goranskih
šuma", koja detaljno obrađuje ekološku problematiku
"Hrvatske Švice", ne bi li se pokrenulo javno mnijenje
u svrhu zaštite šuma, voda, tla, zraka, a time i zdravlja
preostalog stanovništva Gorskog kotara.


Globalni su problemi: onečišćenje zraka, tla i voda
koji su uzrokovani populacijskom eksplozijom, rastom
gradova, ljudskom potrebom za rastom životnog standarda,
koja traži sve više materijalnih dobara, energije i
hrane. Fizički lakši, a materijalno bogatiji život ljudima
omogućila su otkrića, u fizici parnog stroja, motora s
unutrašnjim sagorijevanjem, u kemiji pesticidi, mineral-


*Ivan Pleše - Lukeža, dipl. inž. šum., "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, Uprava
šuma Delnice


na gnojiva, lijekovi, ukratko kemijsko - industrijska revolucija.
No, ta ista otkrića uzrok su današnjim nevoljama
čovječanstva npr. globalna promjena klime, efekat
staklenika, pojava ozonskih rupa (freoni), propadanje
šuma (kisele kiše oko 80%), onečišćenje zraka, voda,
tla, a time i hrane, kao i širenje bolesti respiratornog sustava,
krvožilnog sustava, raka, a vjerojatno i multiplex
skleroze. Danas atmosferom kruži (prema prof. Schüt-
tu) do 5000 stranih kemijskih tvari antropogenog porijekla,
a njihovo nam je djelovanje uglavnom nepoznato.


- znamo za djelovanje tvari na bazi S, N, C, ozona i
freona, znamo da neki od njih djeluju sinergetički, da
štete ljudskom zdravlju, građevinama flori i fauni,
ukratko ljudskom okolišu;


415
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Pleše-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7 8, CXX1( 1997), 415-424


- znamo da energetske potrebe namirujemo uglavnom
fosilnim gorivima, čiji otpadni plinovi uzrokuju
oko 80% prije navedenih nevolja;


- znamo da nuklearna energija još nije sigurna, a i
skupa je (Černobil);


- znamo da alternativne energije sunca, vjetra, i geo-
termalna još nisu isplative, a hidroenergije ima premalo
za čovjekove potrebe;


- znamo da su uređaji za otklanjanje štetnih otpadnih
tvari skupi, no Nijemci su izračunali da je otklanjanje
učinjene ekološke štete najmanje sedam puta skuplje.


Izlaz je u pomirenju ekonomije i ekologije, u održivom
razvoju, u smanjenju onečišćenja, poštivanja
bioloških zakonitosti, omogućavanju prirodnog samo-
očišćenja okoliša, uspostavi sada narušene ekološke
ravnoteže te povratom na tradicionalnu poljoprivredu
itd. itd.


Na globalna kretanja ne možemo izravno utjecati, nego
samo neizravno pritiskom na našu vladu, da poštuje
sve međunarodne konvencije o zaštiti okoliša koje smo
potpisali kao npr. "Agenda 21"; "Montrealska konvencija";
"Espoo-konvencije" itd.. da ih ugradi u naše
zakonodavstvo, da prisili sve hrvatske subjekte da poštuju
propise, jer ćemo tek tada moći tražiti i od drugih
država potpisnica tih konvencija da ih se također
pridržavaju. To je neobično važno za Hrvatsku državu,
jer prekograničnim daljinskim transportom, mokrom i
suhom depozicijom 85% onečišćenja dolazi izvana, a
samo 15% onečišćenja je iz naše regije.


Nas u Hrvatskoj najviše pogađa umiranje šuma, kako
nizinskih tako i brdsko-planinskih. Šuma je uz more
i poljoprivredno zemljište osnovno prirodno bogatstvo
Hrvatske. Suma je obnovljivo i nezamjenjivo bogat


stvo. Pročišćava zrak, obnavlja kisik, zadržava vodu,
spriječava eroziju tla (za 1 cm plodnog tla, treba se otopiti
pet metara debeo sloj vapnenca, za stoje potrebno
do 10.000 godina djelovanja pedogenetskih procesa po
prof. Škoriću), omogućava rekreaciju, djeluje estetski,
smanjuje snagu vjetra, što su samo neke od općekorisnih
ili ekoloških funkcija šume. Uz to od C02, mineralnih
tvari, vode i Sunčeve energije, fotosintezom
stvara drvo, čiji godišnji prirast sječemo u obliku etata
(siječive mase), imajući izravnu korist od šuma. Sume i
šumsko zamljište u Hrvatskoj zauzimaju (prema monografiji
"Šume u Hrvatskoj" g. 1992.) 2,458.053 ha ili
43% kopnenog dijela Hrvatske.


-drvna zaliha iznosi 300 milijuna m3;


-godišnji prirast 8,2 milijuna m3;


- godišnji brutto etat iznosi 6,2 milijuna m3.


Iz tih je podataka vidljivo daje godišnji prirast veći
od etata za 2 milijuna m3 za koliko se godišnje povećava
drvna zaliha hrvatskih šuma. To nam govori da šumarski
stručnjaci dobro gospodare hrvatskim šumama.


Uprava šuma Delnice gospodari najvećim dijelom
šuma Gorskog kotara. Površina tih šuma, zajedno s privatnim
šumama iznosi 125.017 ha (prema taksacijskom
pregledu Uprave šuma Delnice od 6. prosinca 1996. g.)
ili 5,1% šumskih površina Hrvatske. Drvna zaliha
iznosi 9,5% drvne zalihe Hrvatske. Hrvatska ima
35,061.216 m3 jele i smreke, a Uprava šuma Delnice od
toga 14,424.636 m3 ili 41% šumskog fonda jele i smreke
Hrvatske. U drvnoj zalihi crnogorice prevladava jela,
bor i smreka su primješani, pa za ovo izlaganje
možemo crnogoricu poistovjetiti s jelom (Picea Abies).


Drvna zaliha prikazana je u tablici 1 i grafikonu 1 za
tri godine: 1994. 1995. i 1996.


Drvna zaliha u m3


Tablica


Crnogorica


Bjelogorica


Ukupno


Stanje


1994. g.


Državne šume


13836544


11540429


25376973


1995.g.


Državne šume


13837436


11557525


25394961


1996. g.


Državne šume


13828703


12019514


25848217


1994.g.


Privatne šume


635417


1785423


2420840


1995. g.


Privatne šume


604206


1752163


2356369


1996. g.


Privatne šume


595933


1862708


2458641


1994. g.


Ukupno


14471961


13325852


27797813


03.12.1994.


1995. g.


Ukupno


14441642


13309688


27751330


21.08.1995.


1996. g.


Ukupno


14424636


13882222


28306858


06.12.1996.416
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 79     <-- 79 -->        PDF

I. Pleše-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7 8. CXX1 (1997). 41 5-424


Grafikon 1


30000000


25000000


20000000


15000000


10000000


50000000


Crnogorka D Bjelogorica Ukupno


c 2


OJ in


(U


c 2


C ON


C


sS <*


§ 2


>


ea


N


>N


»N-D


L OS


g >o


ON


L OS


L o\


ON


ea ON


ea Os


´—´


> —i


> —Q


Q


^ os
ea ON


´C


On


o


c


3 os


D 2


§ M


3 ON


5 2


o c


3 ON Ž2


Iz tablice je vidljivo daje drvna zaliha crnogorice u
1995. god. smanjena za 30.319 m3 lil 0,21% u odnosu
na 1994. godinu, a za 47.325 m3 ili 0,33% god. 1996. u
odnosu na 1994. godinu. Istovremeno imamo prirast
drvne zalihe bjelogorice za 556.370 m3 ili 4,2% u 1996.
god. u odnosu na 1994. god. Ukupna drvna zaliha 1996.


godine, u odnosu na god. 1994. veća je za 509.045 m3
ili 1,83%. Iztihjepodataka vidljivo da se dobro gospodari,
jer se drvna masa akumulira, osim kod jelovine
koja se jako suši.


U tablicama 2 i 3 (kao i grafikonima 2 i 3) prikazani
su godišnji prirast i godišnji etat.


Godišnji prirast u m3


Tablica 2


Crnogorica


Bjelogorica


Ukupno


1994. g.


Državne šume


279931


262061


541992


1995. g.


Državne šume


218722


262764


481486


1996. g.


Državne šume


218698


275856


494554


1994. g.


Privatne šume


17305


46897


64202


1995. g.


Privatne šume


16101


46492


62593


1996. g.


Privatne šume


17980


55286


73266


1994.g.


Ukupno


297236


308958


606194


1995. g.


Ukupno


234823


309256


544079


1996. g.


Ukupno


236678


331142


567820417
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 80     <-- 80 -->        PDF

I. Pleše-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 415-424


Grafikon 2


700000


600000


500000


400000


300000


200000


100000


Crnogorka Bjelogorica Ukupno


E


E


e


3


´X.


00


3


00


3 >x


s/.


u


^t


OJ


in


a


v.n


´—


p


ON


d


DN


->


a


N


ON


i>


>N


ON


>


ONC3 ON > —


L


u in


B °^´


a ON


ob


3


d L


S ON


C3 ON.


.2 ""* *c


00


o c


3 ON
D 2


00


o c


3 ON


L ON


g ob


3 ON
D2


Iz tablice 2 vidljiv je pad prirasta jele u 1996. godini
u odnosu na 1994. godinu za 60.558 m3 ili 20,4%, što
ukazuje na drastično sušenje jele. Istovremeno u istim


godinama odnos 1996. na 1994. imamo povećanje prirasta
bjelogorice za 22.184 m3 ili 7,2%, iz čega je vidljivo
daje sada bjelogorica manje ugrožena.


Godišnji etat u m´


Tablica 3


Crnogorica


Bjelogorica


Ukupno


1994. g.


Državne šume


242992


191433


434425


1995. g.


Državne šume


242262


190889


433151


1996. g.


Državne šume


227460


190359


417819


1994. g.


Privatne šume


10082


32719


42801


1995. g.


Privatne šume


9421


32853


42274


1996. g.


Privatne šume


8865


30027


38892


1994. g.


Ukupno


253074


224152


477226


1995. g.


Ukupno


251683


223742


475425


1996. g.


Ukupno


236325


220386


456711418
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 81     <-- 81 -->        PDF

[. Plcšc-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7-8, CXX1 (1997). 41 5-424


Grafikon 3


Iz tablice 3, vidljivo je da nam se smanjuju i etati iz
čega proizlazi da se dobro gospodari, da se nastoji akumulirati
drvna masa, da se sijeku uglavnom samo šušci
kod jelovine. Prema prof. Prpiću sušenje jele u Gorskom
kotaru uzrokuje daljinski transport sulfata iz zapadne
Europe i riječke industrije, potpomognut klimatskim
ekscesima.


Prvo veće sušenje jele u Gorskom kotaru zabilježeno
je krajem šezdesetih godina. Praćenje sušenja jele,
počelo je 1987. godine mjerenjem osutosti iglica jele
(prozirnost krošnje), kao najznačajniji parametar oštećenja.
Te su godine postavljene pokusne točke na pre-


sjecištimaGaus-Kriigerovog koordinatnog sustava
u mreži 4x4 km. Svaka točka koja padne u šumu
mjesto je skupljanja podataka o propadanju šumskog
drveća. Iste godine izvršeno je aero-foto snimanje
goranskih šuma. Tako je 1988. godine bilo samo 9%
zdravih jelovih stabala.


Daljnje praćenje stupnja oštećenosti jele vidljivo je
iz tablice 4 i grafikona 4. (prema poslovnom izvješću
Uprave šuma Delnice). U Upravi šuma Delnice redovito
se provodi anketa zdravstvenog stanja šuma na bio-
indikacijskim točkama 16 x 16 km.


Stupanj oštećenosti jele u %


Tablica 4


0


1


2a


2b


3a


3b


Godina


(0-10)


(11-25)


(26- 40)


(41 - 60)


(61- 80)


(81- 99)


1990


6


26


36


17


12


3


1992


4


18


34


24


12


8


1993


3


14


35


30


15


3


1994


3


16


40


24


14


3


1995


3


10


36


33


15


3


1996


3


10


33


34


16


4419
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 82     <-- 82 -->        PDF

[. PIcšc-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997)^415-424


Grafikon 4


40


35


30


25


20 -


15


´I ´ ,rl ´ ´ I ^ 1 1


0(0-10) 1(26-25) 2a (26-40) 2b (41-60) 3a (61-80) 3b (81-99)


Iz tablice i grafikona vidljivo je katastrofalno sušenje jele.


Stanje drvne zalihe u pojedinim stupnjevima oštećenosti u m3


Tablica 5


Stupanj oštećenja


1994.g.


1995. g.


1996. g


0(0-10)


434159


433249


432739


1(11-25)


2315514


1444164


1442464


2a (26-40)


5788784


5198992


4760130


2b (41-60)


3473271


4765742


4904376


3a (61-80)


2026074


2166246


2307942


3b (81-99)


434159


433249


576985


0+ 1 +2a


8538457


7076405


6635333


2b + 3a + 3b


5933504


7365237


7789303

ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 83     <-- 83 -->        PDF

I. Plešc-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997). 41 5-424


Grafikon 5


9000000


8000000


7000000


6000000


5000000


4000000


3000000


2000000


1000000


o


©


"U-


o


O
oo


ON


es
CN


+


4= ro +


©


o


t


^o


00


+


o


C3 ro +


^~


co


CS


m


CO


43


CNIz tablice 5 i grafikona 5 vidljiva je prva katastrofa
toga sušenja. Drvnu zalihu jele razdjelili smo u pojedine
stupnjeve oštećenja. Iz tablice je vidljivo da 1996.
godine imamo 3% zdravih jela odnosno 432.739 m3.


1994. godina


Oštećenih stabala s osutosti iglica ispod 50% bilo
je 59% (8,538.457 m3), a iznad 50% bilo je 41%
(5,933.504 m3).


1995. godina


Oštećenih stabala s osutosti iglica ispod 50% bilo
je 49% (7,076.405 m3), a iznad 50% bilo je 51%
(7,365.237 m3).


1996. godina


Oštećenih stabala s osutosti iglica ispod 50% bilo je
46% (6,635.333 m3), a iznad 50% bilo je 54%
(7,789.303 m3).


Kada drvnu zalihu s oštećenjem iznad 50% krošnje,
podijelimo s etatom, tada dobivamo daje tako oštećena
drvna masa iznosila:


1994. godine 23,4 etata;


1995. godine 29,3 etata;


1996. godine 33,0 etata;


Slika 1. Gospodarska jedinica Brloško Odjel 8


421
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 84     <-- 84 -->        PDF

I. Plešc-Lukeža: KK0L0SKA PROBI.hMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997). 41 5-424


Slika 2. Gospodarska jedinica Brloško Odjel 9


Slika 3. Gospodarska jedinica Brloško Odjel 11


Grafikon 6


Broj štete


Slika 4. Gospodarska jedinica Brloško Odjel 37


To je situacija za proglašenje elementarne nepogode u
goranskim šumama.


Napominjemo daje 1995. godine bilo zdravo 76,0%
bukovih stabala, a ukupna zdravost svih mjerenih stabala
iznisilaje 40%. Iste godine u gospodarskim jedinicama:
Delnice, Crni Lug, Široka Draga, Sungerski Lug,
Kobiljak-Bitoraj, Spićunak, Brloško nije bilo ni jednog
zdravog jelovog stabla.


Kako smo vidjeli, gospodarenje Hrvatskim šumama
kako tvrde šumarski stručnjaci dobro je u onom segmentu
na koji mogu utjecati. No, na onečišćenje zraka,
zakiseljavanje tla, umiranje tla, a time i sušenje šuma ne
možemo utjecati, bez pomoći zakonodavca i represije.
Možemo samo djelomično uljepšati situaciju sječom
sušaca. Iako godišnje pošumljavamo s oko 500.000
sadnica u državnim i 110.000 sadnica u privatnim
šumama, to je samo djelomično sanacija posljedica, što
je daleko od liječenja uzroka.


Gospodarska vrijednost Hrvatskih šuma nalazi se u
potrajnosti gospodarenja koja jamči prihod od godišnjih
etata a u približnoj visini prirasta šuma. Glede vrijednih
vrsta drveća, to pruža velike izglede za razvoj


prerade drva, jedne od ekološki najprihvatljivijih industrija.
Prema "ZOŠ" N.N. 52/90 godine za svaki trajni
gubitak šume (cesta, naftovod, plinovod, dalekovod,
urbani prostor) potrebno je osnovati novu šumsku površinu,
jer gubitak dijela fonda Hrvatskih šuma znači
smanjenje količine pitke vode, pojavu erozije, pojavu
poplava, nečistog zraka, nepoželjnih klimatskih ekstrema
(1995. godine u svijetu je bilo preko 800 katastrofalnih
vremenskih nepogoda), gubitak ekološke ravnoteže
šumovitoga prostora, smanjenje turističke privlačnosti,
gubitak biološke raznolikosti flore i faune i neraspoloženje
pučanstva zbog pogoršanja kvalitete življenja.
Prema profesoru Prpiću, da bi vratili makar i dio
izgubljenoga zbog uništenja šume, potrebno je pošu-
miti puno veću površinu od izgubljene, a u rasponu od 5
do 15 puta, budući da su u mladoj sastojini ekološke
funkcije značajno smanjene.


Troškove za osnivanje nove šume mora nadoknaditi
onaj koji je prouzročio gubitak šume iz postojećeg šumskog
fonda, bez obzira tko je on, privatnik, poduzeće ili


422
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 85     <-- 85 -->        PDF

I. Pleše-Lukeža: EKOLOŠKA PROBLEMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7 8. CXX1 (1997), 415-424


država. Jer, prirodni okoliš predstavlja nacionalnu vrijednost
koju ne smijemo gubiti.


Na sušenje šuma nemaju šumarski stručnjaci nikakvog
utjecaja! Mogu samo sjeći suha stabla, dakle sanirati
posljedice, koliko toliko zadržavajući estetski izgled
šume, a nikakvog utjecaja nemaju na uzroke sušenja
šuma.


Uzroci sušenja šuma su različiti, ali prevladavaju kisele
kiše, koje postaju kisele ispiranjem onečišćenog
zraka. Inače depozicija imisija, bilo suha, bilo mokra
stalno je prisutna. Viši su predjeli ugroženiji radi iščeš-
ljavanja oblaka. Onečišćenje zraka, voda i tla radi ruže
vjetrova najizrazitije je u Gorskom kotaru. Dok nije bilo
imisija (čisti zrak) bili smo Hrvatska Švica, a sada smo
(prema prof. Prpiću), kanta za smeće cijele Europe.


Sirovinska vrijednost goranskih šuma (vrijednost
drveta na panju) iznosi: 5.939.966.570 kuna ili
1.650.026.713 DEM.


Prema načelima održivog razvoja, (CBA - metoda -
cost benefit metodama), uzevši u obzir faktore za općekorisne
ili ekološke funkcije šuma dobivamo sljedeće
vrijednosti:


5.939.966.570 kn *3= 17.819.901.000 kn ili 4.950.000.000 DEM
*I0= 59.399.670.000 kn ili 16.500.000.000 DEM
*37=219.778.763.000 kn ili 61.050.000.000 DEM


Faktor 3 općekorisnih funkcija šuma priznale su
nam Hrvatske ceste, ali ga nisu plaćale, za faktor 10 zalaže
se Šumarski fakultet iz Zagreba radi siromaštva
domovine, faktor 37 vrijedi u Švicarskoj, a Gorski kotar
je Hrvatska Švica.


Prema podacima g. Jelavića iz "Ekonerga" suhom i
mokrom depozicijom na Gorski kotar padalo je 4,8
t/km2 sumpora godišnje, mjereno na stacionarnoj točki
u Ogulinu. Dakle stvarne depozicije za južni izloženiji
dio, a osobito viših planinskih vrhova Gorskog kotara,
bile su još više, pa je tu i izraženije sušenje šuma.


Granične vrijednosti za:


- šumska tla 1,01 S/km2 godišnje,


- poljoprivredna tla 0,2 - 0,5 t S/km2 godišnje.
Prekogranični daljinski donos sumpora iznosio je


64,6%, a za istarsko-riječko područje donos je bio
35,4% sumpora.


"HEP" je sudjelovao sa 15,8%, od toga:


TE"PlominI"sal3,3%
TE "Rijeka" sa 2,5%;


INA - rafinerija nafte Rijeka sa 7,2%;


koksara Bakar sa 1,8%;


ostali izvori emisija Istarsko - Kvarnerskog
područja sa 10,6%


(Izvor: HEP-studija TE "Plomin 2" na okoliš).


Zatvaranjem koksare Bakar, upotrebom uvoznog u-
gljena s niskim sadržajem sumpora situacija se prema
g. Jelaviću mijenja.


Depozicija S02 danas:


- 85% izvana


- 15% domaća industrija, od toga na HEP
otpada 40%.


Depozicija NOx danas:


- 77% izvana


- 23% domaća industrija, od čega na HEP
otpada 13%.


Apsolutno taloženje S02 iznosi 1,91 S/km2 godišnje,
jer se po europskoj zajednici preračunava na plošni podatak
150 x 150 km, a više se ne uzima stacionarna stanica.


Dakle smanjenjem depozicije, s postojećim zagađivačima
još se uvijek deponira dvostruko više S02 nego
što to dopuštaju granične vrijednosti. Dodajmo tome
utjecaj prometa, fotooksidanata, ozona, taloženje teških
metala, pesticide i mineralna gnojiva u poljoprivredi,
situacija je i nadalje zabrinjavajuća. Kada se uzme u
obzir vrijednost Plomina II od 800 milijuna maraka,
prema naprijed navedenim vrijednostima, odnosno štetama
u Hrvatskim šumama, više se ništa ne bi smjelo
graditi na ugljen, a na postojeće pogone treba staviti filtere.
Najbolje je rješenje u plinifikaciji regije, kako novih
tako i starih Termoelektrana i ostalih industrijskih
pogona, jer je plin najčišći i ekonomski najisplativiji
energent (ugljen, nafta, nuklearka- skupo i nesigurno).


Kada bi svi oni koji atakiraju na šumsko, odnosno
poljoprivredno zemljište, plaćali njegovu ekološku
vrijednost, ceste bi se gradile samo - viadukt,
tunel kao u zapadnoj Europi. Da HEP i ostali zagađivači
prema učešću emitiranja štetnih otpadnih tvari, odnosno
učinjenih šteta, plaćaju njihovu punu ekološku
vrijednost (puta 37) ne bi razmišljali o lancu termoelektrana
na ugljen. No, na žalost, slična je situacija u svim
siromašnim zemljama, primjerice u Amazoniji svake
minute posiječe se 4 ha šume. Prema prof Prpiću,
dužnost je šumarske struke da upozori na poznate uzroke
propadanja šuma, te o sadašnjim ili budućim štetama
uzrokovanim sušenjem šuma, i s ostalim strukturama
utjecati na promjenu današnjeg stanja. Na primjer samo
Uprava šuma Delnice godišnje gubi 11 milijuna DEM
sječom sušaca jelovih stabala (skuplja eksploatacija).


Prešućivanje spoznaje o ekološkim katastrofama
koje prijete čovjekovu okolišu znači, ili bi trebalo značiti,
krivično djelo.


Sljedeća nevolja Gorskog kotara je vapnenačka
propusnost tla. Svi pesticidi, mineralna gnojiva, deter-
genti, otpadne industrijske vode, fekalne i kanalizaci-
jske vode iz domaćinstva (uglavnom nema kanalizacije,
a gdje je ima nema kolektora ili nikad nije pušten u
pogon kao npr. u Delnicama), motorna ulja, sol s prometnica
završavaju u podzemnim vodama, koje onda
većina stanovništva pije, kao npr. vodovod iz izvorišta
Kupice.


423
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 86     <-- 86 -->        PDF

I. Pleše-Luktva: HKOLOSKA PROBLHMATIKA GORSKOG KOTARA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 415-424


Divlja odlagališta smeća, kao i službena npr. u Sović
Lazu, bez uporabne dozvole, u dvije vrtače bez vodone-
propusnog sloja (sve su vrtače zakonski prva vodoza-
štitna zona), sva onečišćenja procjeđivanjem završavaju
u podzemnim vodama, a potom u vodovodnoj mreži.
Samo se u Sović Laz legalno odveze 7.800 m3 smeća
godišnje, dakle sama općinsko-komunalna uprava krši
propise o vodozaštitnim zonama Hrvatske države. Do
kad tako?


Uništavaju se, odnosno devastiraju sporedni šumski
proizvodi, borovice se beru češljevima, čak se kose,
gljive se nekontrolirano beru s micelijem za talijansko
tržište, arnika (brđanka) u par je godina nestala sa goranskih
lokaliteta i to za slovensku farmaceutsku industriju,
a za nju se sabire i ostalo ljekovito bilje. Kopa se
zakonom zaštićena lincura itd. Žabe i puževi su također
gotovo nestali.


Članak 69 Hrvatskog ustava glasi:


"Svatko ima pravo na zdravi život. Republika
osigurava pravo građanima na zdrav okoliš. Građa


ni, državna, javna i gospodarska tijela i udruge dužni
su, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu
skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog
okoliša."


Dakle, okoliš može i mora štititi država i državni
službenici kojima je to jedna od ustavnih obaveza i plaćenih
zadaća.


Glavni interesent za zdravi okoliš, za vlastiti zdravi
život smo Mi, sami građani. Potrebno je znati da prave
istine o stanju u okolišu u masovnim medijima nema.
Zato su ovdje predočeni glavni problemi onečišćenja
Gorskog kotara.


Naše je ustavno pravo i dužnost sudjelovati u zaštiti
okoliša. Mi, braneći svoje interese, moramo vršiti pritisak
na lokalne vlasti i zakonodavca, kako bi mnogo više
i učinkovitije radili na zaštiti okoliša u kojem svi mi
živimo.


Dakle, pitanje lokalne zaštite kvalitete okoliša itekako
je razvojno aktualno. Od toga, globalno, ovisi i naš
opstanak na ovoj planeti - ZEMLJI!


LITERATURA


Kauzlarić, K., (1985) S.L. str. 363-371: Štetno djelovanje
zagađujućih tvari na šume s posebnim osvrtom
na TE Plomin


Kauzlarić, K., (1988) Š.L.str. 231-245. Utjecaj štetnih
polutanata na propadanje šuma u Gorskom kotaru


Klepac, D„ Š.L. br.l 1-12, 1995 str.39-360: Dinamika
kretanja drvne zalihe na panju u šumama Gorskog
kotara (1950-1990)


Matić, S., Oršanić, M., Anić, I. 1996: Š.L. br. 3-4,
str.91-99: Neke karakteristike i problemi prebornih
šuma obične jele (Abies alba Mill) u Hrvatskoj


Prpić, B. 1996, Š.L. 1-2: Riječ glavnog urednika: Da li
šumarstvo prodaje pitku vodu, čist zrak. Estetski
ugođaj ekološke funkcije koje stvara šuma?


Prpić, B. 1996, Š.L. 3-4 Riječ glavnog urednika:


Smijemo li obnovu sastojina oštećenih propadanjem
šume zanemariti


Prpić, B. 1992, Š.l. 11-12, Odabiranje oštećenih stabala
za sječu i obnovu sastojina opustošenih propadanjem


Prpić, B., Seletković,Z.,Ivkov,M. (1991), Š.L. 3-
5: Propadanje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema
biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti
Šumarski fakultet: H.Š.: Šume u Hrvatskoj


H.Š., Uprava šuma Delnice: Poslovno izvješće 1994.,
1995. i 1996., te Pregled osnovnih taksacijskih elemenata


Pleše I. Lukeža 1993.: Sumrak goranskih šuma.


SUMMARY: A dispute on the ecological issues of Gorski Kotar, this study focuses
at the pollution of air, water, and soil coming through the vHndrose of pollution
from the Kvarner-Istria basin and all Europe. The Industrial Revolution
turned the "Croatian Switzerland" (Hire, about a hundred years ago) into the
"dustbin " (Prof Prpić, today) of both European and home industry.


The recession of the habitats, and the catastrophic dieback of the forests, particularly
of the Fir, have disturbed the natural structure of our forests, and the natural
balance and diversity of the species. The economic and other functions of the
forests, such as air purification, accumulation of drinking water, and the protection
of the soil against erosion, have been put at stake.


The basic principles of the Croatian forestry school, natural stands, sustained
management, the diversity of species, and natural regeneration have now been
threatened.


The rising efforts to save the forests from dying - by cutting dead trees only, and
by afforestation - we can just contribute to the outer image of the forests, without
getting into the causes of pollution. What we need is the help from the government
- the right economic policies.


424