DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 68     <-- 68 -->        PDF

M. Markotić: ISTRAŽIVANJA OBNOVE ŠUMA HRASTA CRNIKE (Orim-Qumctum Weis) NA OTOČJU BRIJUNI Šumarski list br. 7-8, CXX1 (1997), 405-414


Posebno značenje ima šuma crnike s lovorom (Or-
no-Quercetum ilicis Laurosum).


Najljepše takve šume nalaze se na brežuljcima:
Rankun, Cipar, Koriban, Saluga i Kaštel. U tim se sa-
stojinama u gornjoj etaži mjestimično javlja: zelenika
(Phillyrea latifolia L.) i crni jasen (Fraxinus ornus L.).
Visina sastojineje do 15 m, a prsni promjer hrasta crnike
je i do 40 cm. Podstojna etaža je vrlo oskudna i
uglavnom ju je obrstila postojeća divljač: jelen lopatar
(Dama Dama), jelen aksis (Russa axis), te muflon
(Ovis musimon).


U tim sastojinama zamjetno je izostajanje prirodnog
pomlađivanja, čime se dovodi u pitanje pozitivna progresija
vegetacije i opstanak šume u njenom prirodnom
obliku. U idućem razdoblju, veliku brigu treba posvetiti
iznalaženju mogućnosti da se ove sastojine očuvaju i
da se osigura trajna obnova autoktone vegetacije, počevši
od stadija ponika pa do stadija odraslih stabala.


Mora se početi razmišljati i o ograđivanju pojedinih
predjela šume, ukoliko svođenje divljači na optimalan


Izborom trajnih pokusnih ploha nastoji se metodom
uspoređivanja dvaju različitih ekosustava dati pregled
sadašnjega stanja vegetacije. Mjerenjima i opisima u
idućim razdobljima pratit će se promjene u odnosu na
sadašnje stanje kroz usporedbu dva navedena različita
ekosustava.


Odraslim stablima mjereni su promjeri u prsnoj visini.
Na temelju mjerenja izvršeni su obračuni drvne zalihe
i prikazani u tablicama 1 i 3 za plohe br. 56 i 57.


Svaka ploha obuhvaćena je kratkim opisom, a izvršen
je i opis okolne sastojine. Za plohu br. 57 iskazao sam i


Pokusna ploha br. 56


Na površini plohe, sastojinu sačinjava panjača crnike
(Quercus ilex L.) i lovora (Laurus nobilis L.) s manjim
brojem stabala crnog jasena (Fraxinus ornus L.) te
zelenike (Phillyrea latifolia L.).


Srednji promjer stabala hrasta crnike iznosi 23 cm, a
srednja visina je 12 m, dok je srednji promjer stabala lovora
12 cm, a visina 8 m. Sklop je potpun. Zamijećuju
se jača oštećenja stabala lovora od rogovlja divljači koja
tu obitava. Stabla lovora manjih promjera u borbi za
svjetlom dostižu relativno velike visine i ulaze u etažu
crnike.


broj i način njihove prehrane ne daje željene rezultate.
O ovoj zamisli bilo je riječi i u Programu gospodarenja
u Nacionalnom parku Brijuni, čija važnost traje od
1988. do 1997. godine(Meštrović, 1988.).


Ovim su istraživanjem u cilju praćenja razvoja sas-
tojina komparativnom metodom obrađene dvije trajne
pokusne plohe te 12 povremenih, osnovanih samo za
praćenje razvoja ponika.


Ploha br. 56 površine 1 ha osnovana na slobodnom
prostoru dostupnom divljači u predjelu Mrtvi vrh, odjel
15a.


Druga ploha br. 57 nalazi se u ograđenom prostoru,
nepristupačnom divljači u predjelu Turanj, odjel 24a i
površine 0,03 ha.


Osim ove dvije plohe na području otoka Veliki i
Mali Brijun postavljene su i obrađene pokusne plohe
površine 100 m2, na kojima se osim odraslih stabala
prati pojava, broj i vrsta ponika (jednogodišnjih biljaka)
te njihov opstanak i napredovanje. Te se plohe vode
pod brojevima 1-12.


stanje ponika i podmlatka po vrsti drveća i broju (tablica
2). To su stabalca prsnog promjera manjeg od 4 cm.


Na plohama 1 do 12, izvršeno je pored opisa i izmjere
stabala iznad 4 cm promjera, ponik evidentiran i po
vrstama drveća. Plohe su trajno obilježene na terenu, a
izmjera je izvršena na svim plohama 1993., 1994.,
1995. i 1996. godine.


Podaci su obrađeni i nalaze se u tablicama 4-7.
Plohe su osnovane tijekom ljeta (lipanj, srpanj) 1993.
godine i trajno su označene na terenu.


Nedostaje donja etaža i pomladak. Može se reći da
nema stabalaca ispod 4 cm prsnog promjera i ispod 4 m
visine. Izostanak donjeg sloja drveća i grmlja kao i po-
mladka pripisuje se štetnom utjecaju divljači.


Tijekom proljeća 1993. hrast crnika zahvaćenje napadom
savijača (Tortrix viridana), ali bez većih posljedica.


Prikaz strukturnih elemenata plohe 56 dat je u tablici
1, a frekvencijska krivulja broja stabala na slici 1.


Iz slike se uočava daje u ovoj sastojim crnika domi-
nantnija od lovora po prsnim promjerima, međutim
brojnija stabla lovora ispunjavaju prostor u vertikalnom
smjeru, a u borbi za svjetlom dostižu stabla crnike
u visinama.


METODA RADA Working Method


OPIS POKUSNIH PLOHA - Description of the Experimental Plot


406