DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 67     <-- 67 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PR0FESI0NAL PAPERS
UDK 630* 907.1 : 231


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 405-414


ISTRAŽIVANJA OBNOVE SUMA HRASTA CRNIKE


{Orno-Quercetum ilicis) NA OTOČJU BRIJUNI


RESEARCH ON THE REGENERATION OF THE EVERGREEN OAK
FORESTS ON THE BRIJUNI ISLANDS


Marinko MARKOTIĆ*


SAŽETAK: Kopneni dio područja Nacionalnog parka "Brijuni "prostire se
na 14 otoka i otočića te zaprema površinu od 734 ha, a u ukupnoj površini šuma
je zastupljena s 504 ha. Autoktonu šumsku vegetaciju čine biljne zajednice
šume hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis/ I pored znatnog utjecaja čovjeka
kroz stoljeća te divljači naseljene početkom ovoga stoljeća, sačuvana/e autok-
tona vegetacija u različitim gospodarskim oblicima i razvojnim stadijima.


Praćenje pojave prirodnog pomlatka i prirodna obnova sastojina od posebnog
je interesa i zadatak koji će biti utemeljen ovim radom.


Ključne riječi: prirodna obnova, ponik, pomladak, struktura sastojine


UVOD - Introduction


Hrast crnika ili česmina (Quercus ilex L.) predstavlja
osnovnu edifikatorsku vrstu eumediteranske zone
šuma sredozemnog područja. U priobalju i na otocima
Hrvatske, šume crnike tvore nekoliko značajnih biljnih
zajednica od Piranskog zaljeva na sjeveru do Prevlake
na jugu (T r i n a j s t i ć, 1986.). Na tom prostoru ukupna
površina šuma crnike u različitim gospodarskim oblicima
(sjemenjače, panjače, makije, garizi) iznosi oko
35000 ha (Meštrović, 1987.).


Iako je Brijunsko otočje na sjevernom dijelu naše
obale, a to znači i rasprostranjenja šuma crnike, one su
se ipak zadržale u svim gospodarskim oblicima. Posebno
su značajne manje površine visokog uzgojnog oblika,
koje predstavljaju ostatak tipične biljne zajednice
šume crnike i crnog jasena Orno-Quercetum ilicis H-ić,


1958. Od početka ovoga stoljeća otočje Brijuni predstavljaju
europsko središte visokog turizma, poznato po
uređenim parkovima, vilama, hotelima, a posebno po
uzgoju velikog broja jelenske divljači koja slobodno živi
u prirodi. Samo manje površine oko 27 ha ograđeno
je, pa se šuma posljednih 50-tak godina nije mijenjala
zbog utjecaja divljači.


No i pored velikog utjecaja divljači i turista, posebno
izletnika, šuma crnike se zadržala i ostala gotovo istovjetna
tijekom posljednjih 50 godina. Upravo je to razlog
da sam odlučio na karakterističnim mjestima osnovati
pokusne plohe i pratiti prirodnu obnovu šuma na
tim plohama. Razdoblje mojih osmatranja i mjerenja
nije dugačko, ali će zato dobiveni podaci poslužiti u
daljnjim istraživanjima i mjerenjima.


PREDMET I SVRHA ISTRAŽIVANJA - The Problem and Aim of Investigation


Crnika ili česmina (Quercus ilex L.) kao najznačajnija
autoktona vrsta dominira na otočju Brijuni.


Zajedno s još nekoliko vrsta kao što su lovor (La-
urus nobilis L.), crni jasen (Fraxinus ornus L.), zelenika
(Phillyrea latifolia L.), planika (Arbutus unedo


* Marinko Markotić, dipl. inž. šum. NACIONALNI PARK BRIJUNI


L.) i druge, izgrađuje gospodarske i razvojne stadije cr-
nikovih šuma na otočju.


Najkarakterističnija zajednica na otokčju je biljna
zajednica šume hrasta cinike (Orno-Quercetum ilicis)
koja se i pored svih štetnih vanjskih utjecaja održala
kao autoktona u tri gospodarska razvojna stadija i to
kao srednja šuma, panjača i makija.


405
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 68     <-- 68 -->        PDF

M. Markotić: ISTRAŽIVANJA OBNOVE ŠUMA HRASTA CRNIKE (Orim-Qumctum Weis) NA OTOČJU BRIJUNI Šumarski list br. 7-8, CXX1 (1997), 405-414


Posebno značenje ima šuma crnike s lovorom (Or-
no-Quercetum ilicis Laurosum).


Najljepše takve šume nalaze se na brežuljcima:
Rankun, Cipar, Koriban, Saluga i Kaštel. U tim se sa-
stojinama u gornjoj etaži mjestimično javlja: zelenika
(Phillyrea latifolia L.) i crni jasen (Fraxinus ornus L.).
Visina sastojineje do 15 m, a prsni promjer hrasta crnike
je i do 40 cm. Podstojna etaža je vrlo oskudna i
uglavnom ju je obrstila postojeća divljač: jelen lopatar
(Dama Dama), jelen aksis (Russa axis), te muflon
(Ovis musimon).


U tim sastojinama zamjetno je izostajanje prirodnog
pomlađivanja, čime se dovodi u pitanje pozitivna progresija
vegetacije i opstanak šume u njenom prirodnom
obliku. U idućem razdoblju, veliku brigu treba posvetiti
iznalaženju mogućnosti da se ove sastojine očuvaju i
da se osigura trajna obnova autoktone vegetacije, počevši
od stadija ponika pa do stadija odraslih stabala.


Mora se početi razmišljati i o ograđivanju pojedinih
predjela šume, ukoliko svođenje divljači na optimalan


Izborom trajnih pokusnih ploha nastoji se metodom
uspoređivanja dvaju različitih ekosustava dati pregled
sadašnjega stanja vegetacije. Mjerenjima i opisima u
idućim razdobljima pratit će se promjene u odnosu na
sadašnje stanje kroz usporedbu dva navedena različita
ekosustava.


Odraslim stablima mjereni su promjeri u prsnoj visini.
Na temelju mjerenja izvršeni su obračuni drvne zalihe
i prikazani u tablicama 1 i 3 za plohe br. 56 i 57.


Svaka ploha obuhvaćena je kratkim opisom, a izvršen
je i opis okolne sastojine. Za plohu br. 57 iskazao sam i


Pokusna ploha br. 56


Na površini plohe, sastojinu sačinjava panjača crnike
(Quercus ilex L.) i lovora (Laurus nobilis L.) s manjim
brojem stabala crnog jasena (Fraxinus ornus L.) te
zelenike (Phillyrea latifolia L.).


Srednji promjer stabala hrasta crnike iznosi 23 cm, a
srednja visina je 12 m, dok je srednji promjer stabala lovora
12 cm, a visina 8 m. Sklop je potpun. Zamijećuju
se jača oštećenja stabala lovora od rogovlja divljači koja
tu obitava. Stabla lovora manjih promjera u borbi za
svjetlom dostižu relativno velike visine i ulaze u etažu
crnike.


broj i način njihove prehrane ne daje željene rezultate.
O ovoj zamisli bilo je riječi i u Programu gospodarenja
u Nacionalnom parku Brijuni, čija važnost traje od
1988. do 1997. godine(Meštrović, 1988.).


Ovim su istraživanjem u cilju praćenja razvoja sas-
tojina komparativnom metodom obrađene dvije trajne
pokusne plohe te 12 povremenih, osnovanih samo za
praćenje razvoja ponika.


Ploha br. 56 površine 1 ha osnovana na slobodnom
prostoru dostupnom divljači u predjelu Mrtvi vrh, odjel
15a.


Druga ploha br. 57 nalazi se u ograđenom prostoru,
nepristupačnom divljači u predjelu Turanj, odjel 24a i
površine 0,03 ha.


Osim ove dvije plohe na području otoka Veliki i
Mali Brijun postavljene su i obrađene pokusne plohe
površine 100 m2, na kojima se osim odraslih stabala
prati pojava, broj i vrsta ponika (jednogodišnjih biljaka)
te njihov opstanak i napredovanje. Te se plohe vode
pod brojevima 1-12.


stanje ponika i podmlatka po vrsti drveća i broju (tablica
2). To su stabalca prsnog promjera manjeg od 4 cm.


Na plohama 1 do 12, izvršeno je pored opisa i izmjere
stabala iznad 4 cm promjera, ponik evidentiran i po
vrstama drveća. Plohe su trajno obilježene na terenu, a
izmjera je izvršena na svim plohama 1993., 1994.,
1995. i 1996. godine.


Podaci su obrađeni i nalaze se u tablicama 4-7.
Plohe su osnovane tijekom ljeta (lipanj, srpanj) 1993.
godine i trajno su označene na terenu.


Nedostaje donja etaža i pomladak. Može se reći da
nema stabalaca ispod 4 cm prsnog promjera i ispod 4 m
visine. Izostanak donjeg sloja drveća i grmlja kao i po-
mladka pripisuje se štetnom utjecaju divljači.


Tijekom proljeća 1993. hrast crnika zahvaćenje napadom
savijača (Tortrix viridana), ali bez većih posljedica.


Prikaz strukturnih elemenata plohe 56 dat je u tablici
1, a frekvencijska krivulja broja stabala na slici 1.


Iz slike se uočava daje u ovoj sastojim crnika domi-
nantnija od lovora po prsnim promjerima, međutim
brojnija stabla lovora ispunjavaju prostor u vertikalnom
smjeru, a u borbi za svjetlom dostižu stabla crnike
u visinama.


METODA RADA Working Method


OPIS POKUSNIH PLOHA - Description of the Experimental Plot


406
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 69     <-- 69 -->        PDF

M. Markotić: ISTRAŽIVANJA OBNOVE SUMA HRASTA CRNIKE (Onio-Quercetum ilicis) NA OTOČJU BRIJUNI Šumarski list br. 7 8, CXXI (1997). 405-414


Slika 1: Frekvencija broja stabala - Ploha 56


Q.


53 .fi
03

oa


120 7


100


80


I Crnika
I L ovor


JJJLÜJLILDJL^II


loil lb


10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44


Prsni promjer


Tablica 1: Struktura po broju stabala i drvnoj zalihi


Ploha 56; površina 1 ha; predjel Mrtvi vrh, odsjek 15a


Prsni promj.


Hrast crnika Quenus ilex


Lovor


Laurus nobilis


Crni jasen Fraxinus ornus


UKUPNO


cm


N


v (ni-´)


N*v (m3)


N


v (m3)


N*v (m3)


N


v(m3)


N*v(m3)


N


N*v(m3)


4


4


0.002


0.008


6


0


0.012


10


0.02


5


2


0.002


0.004


47


0


0.094


49


0.098


6


2


0.003


0.006


60


0


0.18


62


0.186


7


3


0.009


0.027


94


0.01


0.846


97


0.873


8


4


0.017


0.068


119


0.02


2.023


1


0.017


0.017


124


2.108


9


7


0.026


0.182


97


0.03


2.522


1


0.026


0.026


105


2.73


10


4


0.03


0.12


113


0.03


3.729


3


0.033


0.099


120


3.948


11


6


0.04


0.24


70


0.04


2.8


1


0.04


0.04


77


3.08


12


8


0.05


0.4


71


0.05


3.337


1


0.047


0.047


80


3.784


13


9


0.06


0.54


52


0.06


3.328


1


0.064


0.064


62


3.932


14


21


0.07


1.47


49


0.07


3.577


4


0.073


0.292


74


5.339


15


16


0.09


1.44


41


0.09


3.854


1


0.094


0.094


58


5.388


16


22


0.11


2.42


39


0.11


4.095


61


6515


17


30


0.13


3.9


31


0.12


3.658


61


7.558


18


26


0.15


3.9


22


0.14


3.08


1


0.14


0.14


49


7.12


19


24


0.18


4.32


18


0.15


2.7


42


7.02


20


27


0.21


5.67


13


0.18


2.34


40


8.01


21


23


0.24


5.52


10


0.2


2


33


7.52


22


21


0.27


5.67


4


0.21


0.84


25


6.51


23


21


0.31


6.51


5


0.23


1.15


26


7.66


24


21


0.34


7.14


21


7.14


25


21


0.38


7.98


4


0.27


1.05


26


9.33


26


23


0.42


9.66


2


0.29


0.58


1


0.27


0.27


25


10.24


27


11


0.46


5.06


11


5.06


28


18


0.52


9.36


2


0.33


0.66


20


10.02


29


6


0.56


3.36


6


3.36


30


7


0.61


4.27


1


0.38


0.38


8


4.65


31


16


0.67


10.72


1


0.4


0.4


17


11.12


32


6


0.72


4.32


6


4.32


33


9


0.79


7.11


9


7.11


34


2


0.84


1.68


2


0.59


1.18


4


2.86407
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 70     <-- 70 -->        PDF

M. Markotić: ISTRAŽIVANJA OBNOVE SUMA HRASTA CRNIKE (Orno-Quercetum ilicis) NA OTOČJU BRIJUNI Šumarski listbr.


7-8, CXXI (1997), 405-414


Prsni promj.


Hrast


:rnika Quercus ilex


Lovor Laurus nobilis Crni jasen Fraxinus ornus


UKUPNO


cm


N


v (m3)


N*v(m3)


N v(m3) N*v(m3) N v(m3) N*v(m3)


N


N*v(m3)


35


5


0.9


4.5


5


4.5


36


6


0.97


5.82


6


5.82


37


5


1.05


5.25


5


5.25


39


2


1.19


2.38


2


2.38


40


1


1.27


1.27


1


1.27


42


1.48


0


1 0.98 0.98


1


0.98


43


2


1.61


3.22


2


3.22


45


1


1.79


1.79


1


1.79


50


1


2.32


2.32


1


2.32


57


1


3.04


3.04


1


3.04


UKUPNO


444


142.7


974 51.43 15 1.089


1433


195.2D = prsni promjer - b.h. diametar
N = broj stabala - Number of tree
v = tarifni niz - Volume table
N * v = drvna zaliha - Timber volume


Pokusna ploha br. 57


Na toj plohi se nalazi tipična šuma crnike (Orno-
Quercetum ilicis). Od pratećih vrsta dolazi zelenika
(Phillyrea latifolia L.), planika (Arbutus unedo L.),
smrdljika (Pistacia terebintus L.), tršlja (Pistacia len-
tiscus L.), lemprika (Viburnum tinus L.), mirta (Myrtus
communis L.), veliki vrijes (Erica arborea L.), dok lovor
(Laurus nobilis L.) pridolazi samo u nižim debljin-
skim stupnjevima.


Sve vrste drveća su od krošnje do tla isprepletene
povijušama: tetivika (Smilax aspera L.), skrobut (Clematis
flamula L.), sparožina (Asparagus acutifolius
L.), božje drvce (Lonicera implexa L.), divlja ruža (Rosa
sempervirens L.), bršljan (Hedera helix L.) te tako
sastojinu čine neprohodnom.


To su uistinu najljepše sastojine na Brijunima, s vrlo
lijepim stablima navedenih vrsta drveća, isprepletenih


povijušama, tako da stvaraju neprozirne prekrasne zelene
zavjese. Kada se pogleda na tlo koje je ispunjeno
biljkama od ponika do odraslih stabala u svim slojevima,
stječe se dojam vječne trajnosti i kontinuiteta. To je
ono čemu treba uistinu težiti otklanjanjem štetnih utjecaja
i prepuštanjem prirodnom razvoju. Ova sastojina
je ustvari konačan stadij mediteranske vegetacije koja
se razvija u mikroklimatskom optimumu za crniku i
njene pratioce.


Površina je ograđena i nedostupna divljači, stoje osnovni
razlog ovakvog izgleda i stanja sastojine.


Izmjera stabala obavljena je na površini od 300 m2.
Posebno su evidentirana stabla deblja od 4 cm (tablica
3) zatim biljke do promjera 4 cm starije od ponika, te
napokon ponik (tablica 2). Frekvencijska krivulja broja
stabala nalazi se na slici 2.


Slika 2: Frekvencija broja stabala - Ploha 57


i
1


o u


250


200


150


100


50


Crnika


B Lovor


7J Cmi;p32n


_L


.


if


i


u


i


i


i


n


n


1


1


II4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 3L


Prsni promjer


408
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 71     <-- 71 -->        PDF

M. Markotic: ISTRAŽIVANJA OBNOVH ŠUMA HRASTA CRNIKE (Omo-Quercctum Weis) NA OTOČJU BRIJUNI


Šumarski list br. 7 8, CXXI (19971.405-414


Vrsta


Mlade biljke do 4 cm promjera


Ponik-jednogod. biljke


Vrsta


broj komada


broj komada


Crnika {Quercus ilex)


31


29


Lovor (Laurus nobilis)


286


603


Crni jasen {Fraxinus ornus)


33


69


Zelenika (Phillvrea latifolia)


18


22


Lemprika (Viburnum tinus)


6


24


Veprina (Ruscus aculealus)


49


159


Tetivika (Smilax aspera)


14


165


Bršljan (Hedera helix)


12


UKUPNO


437


1083Pokusna ploha 1


Predjel: Mrtvi vrh, odsjek 15a; površina 0.01 ha;


Brijuni, 9. lipnja 1993. godine


Ploha se nalazi ispod samog Mrtvog vrha. Jedan dio
površine plohe (oko 50 %) nalazi se na kamenitoj kreč-
njačkoj površini sa škrapama, dok se drugi dio nalazi na
plitkom tlu blage padine. Nedostaje podstojna etaža.
Ponik se nalazi pretežito u udubinama stijena, ispod
ovećih polutrulih grana, odnosno na mjestima teže dostupnim
divljači. Crnika se većinom javlja iz panja, dok
se lovor javlja slobodno iz sjemena i ima ga dosta. Broj
stabala po vrstama, kao i pojava ponika za razdoblje
1993. godine do 1996. godine, evidentiranje u tablicama
4 do 7.


Pokusna ploha 2


Predjel: Crnikovac, odsjek 16a; površina 0.01 ha;


Brijuni, 9. lipnja 1993. godine


U ovoj sastojini crnika se većinom javlja iz panja,
mada ima i pojedinačnih stabala iz sjemena. Divljač je
jače oštetila mnoga stabla lovora, a ima i dosta odumrlih
stabala. Ponik se javlja na skrovitijim mjestima. Kretanje
vegetacije na plohi vidljivo je u tablicama 4 do 7.


Pokusna ploha 3


Predjel: Kosir (Rankun vrh), odsjek 12b;
površina 0.01 ha;
Brijuni, 15. lipnja 1993. godine


Sastojina crnike i lovora, kvaliteta stabala prema
gornjim slojevima opada. Od drugih vrsta javlja se: zelenika
(Phillvrea latifolia L.), planika (Arbutus unedo
L.), mirta (Myrtus communis L.). Visina sastojine na
plohi je do 6 m. Podstojnu etažu tvore grmovi mirte pojedinačno
ili u skupinama. Podaci s plohe prikazani su u
tablicama 4 do 7 za razdoblje od 1993. do 1996. godine.


Pokusna ploha 4


Predjel: Peneda, odsjek la; površina 0.01 ha;
Brijuni, 15. lipnja 1993. godine


Tipična makija u kojoj je razvijeno više etaža. Od
vrsta drveća tu se nalaze: zelenika i planika isprepletene
tetivikom. Vidljivo je daje na plohi i okolnoj površini
nekada izvršena sječa stabala, pa se na progalicama
javio bušin i mirta. Uočljiv je veliki broj odumrlih stabala
planike (Arbutus unedo L.). Ploha se nalazi na za-
ravnjenoj površini. Podaci s plohe prikazani su u zajedničkim
tablicama.


Pokusna ploha 5


Predjel: Zelenikovac, odsjek 9a; površina 0.01 ha;
Brijuni, 16. lipnja 1993. godine


Makija dosta lošeg izgleda. Crnika se javlja iz panja.
Od ostalih vrsta tu se nalaze: zelenika, planika i tršlja.
Mogu se naći i stabla crnog jasena koja su loše kvalitete.
Kretanje vegetacije prikazano je u tablicama 4 do 7.


Pokusna ploha 6


Predjel: Borovje, odsjek 6b; površina 0.01 ha;


Brijuni, 17. lipnja 1993. godine


Makija s vrstama: crnika, zelenika, planika, bez donje
etaže s dosta ponika zelenike. Na plohi je izbrojeno
nekoliko manjih grmova mirte. Ima dosta posušenih
stabala planike. Kretanje vegetacije prikazano je u tablicama
4 do 7.


Pokusna ploha 7


Predjel: Opatija, odsjek 22b; površina 0.01 ha;


Brijuni, 17. lipnja 1993. godine


Makija gdje u smjesi dolaze vrste: crni jasen, lovor,
zelenika, planika, te pojedina stabla crnike iz panja.
Sastojina je dosta lošeg izgleda i nalazi se na kamenitom
predjelu. U podetaži dolazi poneki grm mirte. Tlo
je vrlo plitko, a sklop je prekinut. Kretanje vegetacije
na plohi prikazano je u tablicama 4 do 7.


Pokusna ploha 8


Predjel: Kolci, odsjek 28d; površina 0.01 ha;
Brijuni, 18. lipnja 1993. godine


409
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 72     <-- 72 -->        PDF

M. Markolić: ISTRAŽIVANJA OBNOVE SUMA HRASTA CRNIKE (Oriio-Queivelum Weis) NA OTOČJU BRIJUNI


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 405-414


Makija dosta loše kvalitete. Od vrsta drveća tu se
nalaze: zelenika, planika, crni jasen, te pojedinačna stabla
crnike iz panja. Makija je dosta gusta. Kretanje vegetacije
je prikazano u tablicama 4 do 7.


Pokusna ploha 9


Predjel: Humci, odsjek 28b; površina 0.01 ha;


Brijuni, 21. lipnja 1993. godine


Dosta gusta makija jače oštećena i degradirana od
divljači. Stabla crnike rijetko se javljaju. Na površini
plohe nalaze se 4 grmića mirte. Evidentirano stanje na
plohi u vremenu od 1993. do 1996, prikazano je u tablicama
4 do 7.


Pokusna ploha 10


Predjel: Vrh straža, odsjek 18b; površina 0.01 ha;


Brijuni, 12. srpnja 1993. godine


Makija sastavljena od vrsta: hrast crnika, crni jasen,
lovor, zelenika, planika. Crnika se javlja iz panja. U po-
detaži se nalazi mirta (8 manjih grmova). Makija je u


lošem stanju i dosta ju je obrstila divljač. Kretanje vegetacije
na plohi prikazano je u tablicama 4 do 7.


Pokusna ploha 11


Predjel: Mali Brijun, odsjek 31b; površina 0.01 ha;


Brijuni, 26. srpnja 1993. godine


Čista panjača hrasta crnike s pojedinačnim stablima
iz sjemena. Od ostalih vrsta tu se nalaze zelenika, planika
i lovor. Sklop je potpun. Sastojina djeluje dosta vitalno.
Nedostaje podstojna etaža. Evidentirano stanje vegetacije
prikazano je u tablicama 4 do 7 za vrijeme od
1993. do 1996. godine.


Pokusna ploha 12


Predjel: Mali Brijun, odsjek 31a; površina 0.01 ha;


Brijuni, 26. srpnja 1993. godine


Dosta degradirana makija, gdje se od vrsta drveća
mogu naći: zelenika, tršlja, planika, lemprika i crnika.
Kretanje vegetacije prikazano je u tablicama 4 do 7.


Sf ´Jflf .«*"


Slika 2. Iz safari parka na otoku V. Brijun


Slika 3. Prirodna šuma crnike oblikovana utjecajem jelenske divljači
- j. lopatar


410
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 74     <-- 74 -->        PDF

M. Markotić: ISTRAŽIVANJA OBKOV´h ŠUMA HRASTA CRNIKE (Ormi-Oucrcclum ilicis) NA OTOČJU BRIJUNI Šumarski list br. 7 X. CXXI (1997). 405-414


Tablica 4: Prikaz ponika i odraslih biljaka po pokusnim plohama i vrstama drveća


Stanje 1993. godine


Ploha


P o n i k


Odra sie biljke


Ploha


crnika


c.jasen


lovor


zelenika


mirta


teti vi ka


crnika


c.jasen


lovor


planika


zelenika


lemprika


maslina


tršja


tršljika


prim.kleka


velvrijes


Ploha


komada


1


23


283


5


16


2


4


179


17


16


3


146


42


1


59


4


89


18


5


15


5


128


286


1


2


6


12


2


i


6


428


1


4


22


i


7


13


56


147


8


14


4


4


8


i


8


220


98


2


22


i


9


278


3


4


32


i


10


94


107


10


18


3


11


7


18


118


2


39


3


6


8


12


130


9


8


6


2


1


30


2


1


4Tablica 5: Prikaz ponika i odraslih biljaka po pokusnim plohama i vrstama drveća
Stanje 1994. godine


Ploha


Ponik


Odraslebiljkc


Ploha


crnika


c.jasen


lovor


zelenika


mirta


teti vi ka


crnika


c.jasen


lovor


planika


zelenika


lemprika


maslina


tršja


tršljika


prim.kleka


velvrijes


Ploha


komada


1


3


14


5


16


2


3


17


16


3


7


6


1


59


4


2


4


5


15


5


7


4


1


2


6


12


2


i


6


7


1


4


22


i


7


4


3


2


14


4


4


8


i


8


4


3


2


22


i


9


3


3


4


32


i


10


3


5


10


18


3


11


1


2


39


3


6


8


12


2


8


6


2


i


30


2


1


4Tablica 6: Prikaz ponika i odraslih biljaka po pokusnim plohama i vrstama drveća


Stanje 1995. godine


Ploha


Ponik


Odraslebiljke


Ploha


crnika c.jasen


lovor


zelenika mirta tetivika


crnika c.jasen lovor planika zelenika


lemprika


maslina


tršja


tršljika prim.kleka velvrijes


Ploha


komada


1


1


i


5


16


2


17


16


3


1


59


4


2


5


15


5


1


2


6


12


2


1


6


1


4


22


1


7


14


4


4


8


i


8


2


22


i412
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 75     <-- 75 -->        PDF

M. Markotić: ISTRAŽIVANJA OBNOVE ŠUMA HRASTA CRNIKE (Orno-Qucrcetum Weis) NA OTOČJU BRIJUNI Šumarski list br. 7-8. CXXI (1997). 405-414


Ploha


Pon i k


Odraslebiljke


Ploha


crnika


c.jasen


lovor


zelenika


mirta


tetivika


crnika


c.jasen


lovor


planika


zelenika


lemprika


maslina


tršja


tršljika


prim.kleka


vel.vrijes


komada


9


3


4


32


i


10


3


11


39


10


18


6


8


12


2


8


3


6


2


1


30


2


i


4Tablica 7: Prikaz ponika i odraslih biljaka po pokusnim plohama i vrstama drveća
Stanje 1996. godine


Ploha


Ponik


Odraslebiljke


Ploha


crnika


c.jasen


lovor


zelenika


mirta


tetivika


crnika


c.jasen


lovor


planika


zelenika


lemprika


maslina


tršja


trsljika


prim.kleka


vel.vrijes


Ploha


komada


1


5


16


2


17


16


3


1


59


4


5


15


5


1


2


6


12


2


i


6


1


4


22


i


7


14


4


4


8


i


8


2


22


i


9


3


4


32


i


10


3


11


39


10


18


6


8


12


8


3


6


2


1


30


2


1


4ZAKLJUČAK - Summary


Temaljem obrađenih podataka na svim pokusnim
plohama iskazao sam početno stanje 1993. godine prema
kojemu će se uspoređivati promjene kroz daljnje
praćenje razvojnih stadija crnikove šume na Brijunima.


Za plohe 1-12 izvršio sam mjerenja u tri uzastopne
godine, to znači 1994., 1995. i 1996. te utvrdio na tim
plohama:


broj odraslih biljaka tj. onih iznad 4 cm prsnog
promjera je ostao isti i nije se promijenio;


broj ponika je već druge godine drastično smanjen
i od ukupnoga broja svih vrsta na svih 12 ploha pao od
2931 na 86, (crnike od 34 na 3) da bi u 1995. godini ili


poslije dvije godine bilo samo 8 stabalaca a 1996. godine
nijedno.


Glavni uzrok negativne tendancije kod prirodnog
pomlađivanja sastojina su štete od postojeće divljači
koja ne dozvoljava napredovanje ponika i njegov
razvoj u pomladak.


Tijekom narednog razdoblja potrebno je pratiti
novonastale promjene i uspoređivati novo stanje s
početnim - evidentiranim, kako bi se pronašla rješenja u
nastojanju zaustavljanja negativnih kretanja, odnosno
regresije vegetacije u crnikovoj šumi na Brijunima.


LITERATURA - References


Matić, S., 1993.: Brojnost pomlatka glavne vrste drveća
kao temeljni preduvjet kvalitetne obnove, podizanja
i njege šuma, Glasnik za šumske pokuse
posebno izdanje br. 4, str. 365.-380., Zagreb.


Meštrović, Š., 1986.: Šume Mediteranskoga područja:
Simpozij na Rabu 1985., Glasnik za šumske
pokuse posebno izdanje br. 2, str. 161.-168., Zagreb.


413
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 76     <-- 76 -->        PDF

M. Markotić: ISTRAŽIVANJA OBNOVE SUMA HRASTA CRNIKE (Onm-Qiierceium ilicis) NA OTOČJU BRIJUNI


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 405-4 14


Meštrović, Š., 1987.: Uređivanje šuma s posebnom
namjenom, Glasnik za šumske pokuse posebno
izdanje br. 3, str. 137.-150., Zagreb.


Meštrović, Š., 1988.: Program gospodarenja za gospodarsku
jedinicu Brioni (Nacionalni park Bri-
oni), Republički zavod za zaštitu prirode, Zagreb,
str. 1.- 270.


Meštrović, Š., R. Laginja 1990.: Gospodarenje
šumama hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis
Br.-Bl.), Glasnik za šumske pokuse br. 26, str.
425.-432., Zagreb.


Meštrović, S., G. Fabijanić,1995.: Priručnik za
uređivanje šuma, str. 1 .-416., Zagreb.


Pranj ić, A., N. Lukić, 1990.: Oblični broj i dvoula-
zne tablice volumena crnike (Quercus ilex L.),
Glasnik za šumske pokuse posebno izdanje br. 2,
str. 169.-177., Zagreb.


Spiranec, M., 1975.: Drvno-gromadne tablice, Radovi
br. 22, Šumarski institut Jastrebarsko.


Trinajstić, I., 1986.: Fitocenološko raščlanjenje
šumske vegetacije istočnojadranskog sredozemnog
područja - polazna osnovica u organizaciji
gospodarenja mediteranskim šumama, Glasnik
za šumske pokuse posebno izdanje br. 2, str. 53.-
67., Zagreb.


SUMMARY: According to the processed data collected on the test plots, I
have presented the initial status of 1993., against which further changes in the
development phases of the Brijuni evergreen oak forests will be observed.


I carried out the measurments on test plots 1-12 during three successive
years, 1994. Through 1996., and obtained the following information:


the number of adult plants, i.e. those over 4 cm breast-height diameter,
has remained unchanged;


the number of new growth has drastically dropped: the total number of
all species on all 12 plots had been 2931, and it fell to 86 (evergreen oak 34,
fell to 3); in 1995. there were only 8 small trees, and in 1996. none at all.


The main reason for the negative tendency in natural regeneration of the
stands is the damage caused by the game that prevents the new growth from
developing into young trees.


In the course of the following period, all changes should be monitored and
compared with the initial, in order to find solutions in terms of preventing the
negative trends in the form of vegetation in the Brijuni evergreen oak forests.