DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 67     <-- 67 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PR0FESI0NAL PAPERS
UDK 630* 907.1 : 231


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 405-414


ISTRAŽIVANJA OBNOVE SUMA HRASTA CRNIKE


{Orno-Quercetum ilicis) NA OTOČJU BRIJUNI


RESEARCH ON THE REGENERATION OF THE EVERGREEN OAK
FORESTS ON THE BRIJUNI ISLANDS


Marinko MARKOTIĆ*


SAŽETAK: Kopneni dio područja Nacionalnog parka "Brijuni "prostire se
na 14 otoka i otočića te zaprema površinu od 734 ha, a u ukupnoj površini šuma
je zastupljena s 504 ha. Autoktonu šumsku vegetaciju čine biljne zajednice
šume hrasta crnike (Orno-Quercetum ilicis/ I pored znatnog utjecaja čovjeka
kroz stoljeća te divljači naseljene početkom ovoga stoljeća, sačuvana/e autok-
tona vegetacija u različitim gospodarskim oblicima i razvojnim stadijima.


Praćenje pojave prirodnog pomlatka i prirodna obnova sastojina od posebnog
je interesa i zadatak koji će biti utemeljen ovim radom.


Ključne riječi: prirodna obnova, ponik, pomladak, struktura sastojine


UVOD - Introduction


Hrast crnika ili česmina (Quercus ilex L.) predstavlja
osnovnu edifikatorsku vrstu eumediteranske zone
šuma sredozemnog područja. U priobalju i na otocima
Hrvatske, šume crnike tvore nekoliko značajnih biljnih
zajednica od Piranskog zaljeva na sjeveru do Prevlake
na jugu (T r i n a j s t i ć, 1986.). Na tom prostoru ukupna
površina šuma crnike u različitim gospodarskim oblicima
(sjemenjače, panjače, makije, garizi) iznosi oko
35000 ha (Meštrović, 1987.).


Iako je Brijunsko otočje na sjevernom dijelu naše
obale, a to znači i rasprostranjenja šuma crnike, one su
se ipak zadržale u svim gospodarskim oblicima. Posebno
su značajne manje površine visokog uzgojnog oblika,
koje predstavljaju ostatak tipične biljne zajednice
šume crnike i crnog jasena Orno-Quercetum ilicis H-ić,


1958. Od početka ovoga stoljeća otočje Brijuni predstavljaju
europsko središte visokog turizma, poznato po
uređenim parkovima, vilama, hotelima, a posebno po
uzgoju velikog broja jelenske divljači koja slobodno živi
u prirodi. Samo manje površine oko 27 ha ograđeno
je, pa se šuma posljednih 50-tak godina nije mijenjala
zbog utjecaja divljači.


No i pored velikog utjecaja divljači i turista, posebno
izletnika, šuma crnike se zadržala i ostala gotovo istovjetna
tijekom posljednjih 50 godina. Upravo je to razlog
da sam odlučio na karakterističnim mjestima osnovati
pokusne plohe i pratiti prirodnu obnovu šuma na
tim plohama. Razdoblje mojih osmatranja i mjerenja
nije dugačko, ali će zato dobiveni podaci poslužiti u
daljnjim istraživanjima i mjerenjima.


PREDMET I SVRHA ISTRAŽIVANJA - The Problem and Aim of Investigation


Crnika ili česmina (Quercus ilex L.) kao najznačajnija
autoktona vrsta dominira na otočju Brijuni.


Zajedno s još nekoliko vrsta kao što su lovor (La-
urus nobilis L.), crni jasen (Fraxinus ornus L.), zelenika
(Phillyrea latifolia L.), planika (Arbutus unedo


* Marinko Markotić, dipl. inž. šum. NACIONALNI PARK BRIJUNI


L.) i druge, izgrađuje gospodarske i razvojne stadije cr-
nikovih šuma na otočju.


Najkarakterističnija zajednica na otokčju je biljna
zajednica šume hrasta cinike (Orno-Quercetum ilicis)
koja se i pored svih štetnih vanjskih utjecaja održala
kao autoktona u tri gospodarska razvojna stadija i to
kao srednja šuma, panjača i makija.


405