DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 6     <-- 6 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUT0K.T0N11I LISTAČA PRI POŠUMLJAVAN.IU KRŠA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 343-352


PODRUČJE I OBJEKT ISTRAŽIVANJA - Area and object of investigation


Pokusna ploča Klačine nalazi se na području šumarije
Sinj. Osnovana je 1956. godine i čini sastavni dio me-
lioracijskog kompleksa Klačine, ukupne površine 40 ha.
Pošumljavanje na ovoj šumsko-pokusnoj plohi, uz prethodnu
obradu tla za sadnju, izvršeno je u proljeće 1958.
godine. Ploha je smještena na padinama desne obale rijeke
Cetine, a najviša točka joj je 395,5 m. Okružena je
visokim i strmim lancima Dinare i Svilaje, te nizom manjih
i većih brežuljaka Cetinske udoline. Ploha je tipična
za submediteransko krško područje Dalmacije i nalazi se
gotovo u njegovom središnjem dijelu.


Geološki, ploha je dosta homogena, a izgrađena je
od krednih vapnenaca s lećama dolomita na kojima se
danas nalaze smeđa tla.


Prema Köppenu, ovo područje spada u toplu i umjereno
toplu klimatsku zonu, a prema kišnom faktoru u
humidnu klimu. Tijekom vegetacijskog razdoblja padne
500 mm ili 40,5% od ukupne godišnje količine oborina.
Najviše oborina ima mjesec prosinac - 163 mm, a
najmanje srpanj - 63 mm. Nije rijedak slučaj da pojedini
ljetni mjeseci ili uopće nemaju oborina, ili se one javljaju
u neznatnim količinama.


Područje u kojem leži dana ploha pripada medite-
ransko-montanskom pojasu listopadne vegetacije sveze
bijelog i crnog graba {Ostryo-Carpinetum orientalis).


METODE RADA - Work methods


Ploha je iskolčena u obliku romboida, čije su duže
stranice (280 m) položene u pravcu sjever-jug, a kraće
(200 m) u pravcu istok-zapad. Unutar te površine napravljene
su pruge za sadnju, odnosno sjetvu pojedinih
vrsta, veličine 20x200 m. Svaka pruga razdijeljena je
dalje na dvije polovice (20xl00m), gdje je na zapadnoj
strani izvršeno pošumljavanje sadnicama, a na istočnoj
pošumljavanje sjetvom. Prema tome, ploha je razdijeljena
na 16 pruga, od čega 4 kontrolne.


Kontrolne pruge su veličine 10x200 m, a zasađene
su crnim borom, kako bi se pomoću njih, odnosno uspjeha
sadnica crnog bora na njima, dobio uvid u razlike
u bonitetu tla na pojedinim dijelovima plohe i to se uzelo
u obzir prilikom razmatranja uspješnosti pojedinih
vrsta kojima se na plohi eksperimentira.


Na dijelu plohe namijenjene za sadnju iskopane su
16.252 rupe, veličine 40x40x40 cm. Istina jedan dio tih
rupa nije mogao imati dane dimenzije, jer terenske pri


like to nisu dozvoljevale, a rupe koje su bile vrlo plitke
nisu uzete u obzir prilikom sadnje. Ovdje su naravno
uračunate i iskopane rupe u prugama pošumljenim četinjačama.
Dakle pošumljavalo se "klasičnom" metodom,
sadnjom sadnica golog korijena i s velikim brojem
biljaka po hektaru (6.000-8.000). Pošumljavanje
sadnjom izvršeno je između 13. 2. i 19.3. 1958. godine.


Prve izmjere na šumskim vrstama posađenih na toj
plohi izvršene su u mjesecu studenom 1958. godine,
dakle krajem prvog vegetacijskog razdoblja. Prva su
mjerenja imala za cilj utvrditi postotak preživljavanja
biljaka. Sljedeća mjerenja obavljena su na svim vrstama
u listopadu 1969. godine i studenom 1976. godine,
dok su zadnje izmjere obavljene u kolovozu 1991. godine.
Izmjerene su visine i promjeri svih biljaka. Promjer
je mjeren na 5 cm iznad tla. Na bazi terenskih podataka
izvršene su analize rasta i prirasta istraživanih
vrsta na plohi Klačine.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA - Research results and discussion


Uspijevanje autoktonih vrsta na pokusnoj plohi
Klačine prikazat ćemo podacima o preživljavanju, te


visinskom i debljinskom rastu u
starosti kulture.


1., 18. i 33. godini


Preživljenje - Survival


Podaci o preživljavanju istraživanih listača prikazani su u tablici 1 i grafikonu 1.


Tablica 1.


-Table 1


Posađene i preživjele autoktone listače na plohi Klačine


Planted and survived native deciduous plants on the Klačine plot


Podatak u godini


Vrsta - Species


Podatak u godini


CJ


BG


R


CG


K


M


HM


Posađeno - Planted (kom) 1958.


999


1058


1092


1109


962


1096


975


Preživljenje-Survival (%) 1958.


93.79


48.11


97.34


89.09


92.52


81.57


64.62


Preživljenje-Survival (%) 1969.


65.17


30.53


79.03


74.39


20.37


38.14


36.10


Preživljenje - Survival (%) 1976.


64.26


29.96


67.12


65.28


8.32


31.29


34.15


Preživljenje-Survival (%) 1991.


28.82


19.65


63.64


55.63


-


30.10


26.87344