DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 59     <-- 59 -->        PDF

M. Skoko: FRAN ZAVER KESTERČANEK, VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA


Šumarski list br. 7 8, CXX1 (1997), 391 -404


članka: "Hrvatski šumarski i lovački paviljon na Milenijskoj
izložbi" (1895.) i "Izložba lovstva u Budimpešti"
(1896.) I na Pariškoj izložbi 1900. povjerenomu
je uređenje izložbe hrvatskog šumarstva.


Spomenimo da je F. Kesterčanek bio član Hrvatskoga
naravoslovnog društva i suradnik društvenog
glasnika, te član Hrvatskoga planinarskog društva.


b) Obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i
ribarstva


1881. osnovano je "Družtvo za obranu lova u Kraljevinama
Hrvatskoj i Slavoniji", no o djelovanju društva
se malo zna. Društvo je obnovljeno 1891. pod nazivom
"Prvo obće hrvatsko družtvo za gojenje lova i ribarstva"
u Zagrebu2". Kesterčanek je bio jedan od članova
utemeljitelja i prvi tajnik obnovljenog društva. U
Šum. listu (1891., str. 87-88) Kesterčanek piše o osnivanju,
zadaći i opsegu rada društva, najavljujući i potrebu
izdavanja časopisa i knjiga. Osnovni zadatak društva
bio je rad na unapređenju lovstva i ribarstva i obrani
interesa društvenih članova posjednika i čuvara lovišta.
Sudjeluje kod izrade društvenih pravila kao osnove
za daljnji rad. Nastoji okupiti što više članova.
Nesebičnim radom utjecao je na razvoj društva, lovstva
i ribarstva te je redovito biran društvenim tajnikom, pa i
prilikom službenog djelovanja izvan Zagreba
(Varaždin, Križevci). Bio je tajnik društva neprekidno
do 1910., stoje dokaz njegovog savjesnog rada. Ostao
je i dalje odbornik i pomagao je u ostvarivanju društvenih
zadaća.


Vrijedno je spomenuti nekoliko njegovih aktivnosti
o stručnim pitanjima lovstva i ribarstva. Godine 1891.
sudjeluje, u ime društva, u izradi osnova novog zakona
o lovu. Na sjednicama odbora (1892, 1897.) predlagao
je uvođenje tečajeva-predavanja o ribarstvu na gospodarskim
i šumarskim učilištima, uređenje zemaljskog
ribogojnog zavoda, namještenje posebnog stručnjaka
za ribarstvo pri Zemaljskoj vladi, uređenje pitanja otkupa
regalnog prava i dr. Godine 1895. na prijedlog Kes-
terčaneka imenovani su povjerenici u važnijim mjestima
Hrvatske i Slavonije radi oživotvorenja zadataka
društva.


Osim već spomenutih aktivnosti na izložbama na
kojimaje bilo zastupljeno i lovstvo (Zagreb 1891., Budimpešta
1896.) Kesterčanek je zaslužan za uređenje
četiri samostalne izložbe rogovlja i lovačkih trofeja u
Zagrebu. Prva društvena izložba održanaje 1899. Iz osvrta
Kesterčaneka na izložbu, saznajemo daje čitav iz


ložbeni prostor, zahvaljujući nastojanju grofa M.
Bombellesa, ispunjen trofejima "kakvih je još ried-
ko na kojoj lovačkoj izložbi u tolikom množtvu i vrsnoći
bilo na okupu" (Lovačko-ribarski viestnik, 1899., str.
25). Sljedeće izložbe društvo je priredilo 1900, 1902. i
1906.2´ uz aktivno učešće F. Kesterčaneka.


Ideja Kesterčaneka o potrebi izdavanja društvenog
glasila ostvarena je već 1892, kada je pokrenut "Viestnik
Prvoga obćeg hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva",
koji od 1894. izlazi kao "Lovačko-ribarski viestnik"
Obćeg hrvatskog družtva za gojenje lova i ribarstva.
Od prvog dvobroja 1892. kroz sljedećih 18 godina,
do broja 1/1910. Viestnik izlazi "pod uredničtvom
potpisanog tajnika Frana Žavera Kesterčaneka". Prema
službenom premještanju urednika Kesterčaneka list je
tiskan 1892. u Zagrebu, 1893. u Varaždinu, 1894-1899.
u Križevcima, a zatim u Zagrebu. Kao urednik, uz lov
prati "istom pomnjom i ribolov", nastojeći da sadržaj
lista bude zanimljiv, sadržajno raznolik, poučan i zabavan,
znanstven i popularan "i što vjernije ogledalo stanja
hrvatskog lovstva i ribarstva". Kao urednik uspio je
povećati broj suradnika i čitatelja kao i opseg lista, pridonoseći
tako kvaliteti i obogaćivanju sadržaja i aktualnosti
lista. Da bi privukao pozornost čitatelja uveo je
nekoliko zanimljivih rubrika: "Društvene vijesti",
"Književnost", "Raznoliko", a donosi i vijesti iz orni-
tologije22. Na kraju uredničkog rada odano mu je priznanje
za njegov predani rad.


Kao suradnik Lovačko-ribarskog viestnika objavio
je veći broj članaka iz područja lovstva, pretežno od
1892-1900., a iz ribarstva objavio je dva članka 1910. U
Šum. listu objavljuje članak "Naše ribarstvo" (1896) u
kome piše o morskom i riječnom ribarstvu, a opisao je
stanje ribarstva u postojećim ribnjacima (Trakošćan,
Klenovnik, Paukovac, Maksimir, Brezovica, Kerestinec).


Osim stručnih radova u Viestniku, objavio je i nekoliko
zasebnih djela iz područja lovstva: Šumski zakoni i
zakoni o lovu (1887), Zakon o lovu od godine 1892.
(1893), Službeni naputak za nadzirače lova u Hrvatskoj
i Slavoniji (1894), Kratki naputak o rukovanju naredbama
za zaštitu lova, ribo- i rakolova ... (1898).


Godine 1896. Fran Žaver Kesterčanek objavio je u
Zagrebu tada najvažnije lovačko djelo "Lovstvo - Priručnik
za lovce i poučnik za nadzirače lova u Hrvatskoj
i Slavoniji", napisano po nalogu Zemaljske vlade, a na
poziv "Općeg hrvatskog društva za gojenje lova i ribarstva".
U uvodu piše "daje ovo uobće prvo djelo te vrsti
u hrvatskoj književnosti". Prvobitni program knjige za-


Jagić, R.:Hrvatsko društvo za gajenje lova i ribarstva. Lovački vjesnik 1953., br. 7-8, str. 150-157.


Kesterčanek je poticao izložbu naših lovačkih trofeja i na Prvoj međunarodnoj izložbi održanoj u Beču 1910. Društvo, koje je već održalo
četiri lovačke izložbe odbilo je sudjelovati na Bečkoj izložbi, jer Društvu nije omogućeno da lovstvo kraljevina Hrvatske i Slavonije
izlaže samostalno, odvojeno od Mađarske (Frković, A.: Lovačke trofeje, Zagreb 1989., str. 87; Jagić, R. kao pod 20 str. 155-156).
Nešto opširnije o sadržaju lista nalazimo u članku "Fran Žaver Kesterčanek", Lovački vjesnik 1977., br. 12, str. 303-304.


397