DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 55     <-- 55 -->        PDF

M. Skoko: FRAN ŽAVER KESTERČANEK, VELIKAN HRVATSKOG ŠUMARSTVA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 391 -404


Uz redovne upravne poslove djeluje kao urednik
Šum. lista (do 1886.) i tajnik Šum. društva (1887-
1892). Stručnim raspravama i člancima pokreće pitanja
šumarske nastave, uređenja urbarskih općina i reorganizacije
šumarske uprave. Kao urednik Šum. lista
(1884) pozdravlja vijest o preustrojstvu križevačkog
zavoda, čime bi bili usvojeni zahtjevi struke i stvoreni
temelji razvoju šumarstva u Hrvatskoj ustrojstvom visoke
šumarske škole u savezu sa Sveučilištem. Iste godine
Šum. društvo izabire ga u odbor za preustrojstvo
šumarskog odjela u Križevcima. U članku "K pitanju
šumarske obuke" (Šum. list, 1885.) zagovara "ustrojstvo
šumarskog odsjeka u savezu sa Mudroslovnim fakultetom
Sveučilišta u Zagrebu", protiv je samostalne
šumarske akademije, pogotovo u Križevcima. Potrebu
da se obrazovanje naših šumara prenese na zagrebačko
sveučilište po uzoru na obrazovanje šumara u Njemačkoj
i Austriji obrazlaže pod naslovom "Šumarska obuka
spada na sveučilište" (Šum. list, 1886.). Tim je zahtjevima
pomoglo donošenje "Zakona kojim se ureduje
šumarsko-tehnička služba kod političke uprave u kra-
ljevinah Hrvatske i Slavonije" (1894), koji traži akademsku
naobrazbu za šumare. Osnovne misli navedenog
zakona Kesterčanek iznosi već 1883. u Šum. listu
pod naslovom "Kako da organiziramo naše šumarstvo".
Na prijedlog Kesterčaneka Šum. društvo na
skupštini 1884. donosi zaključak da se Zemaljskoj vladi
uputi predstavka o nužnosti donošenja zakona za
uređenje šumarske uprave tzv. urbarskih općina u Hrvatskoj
i Slavoniji2.


F. Kesterčanek je za vrijeme upravne službe temeljem
Zakonske uredbe o šumama od 1769., metodom
razdiobe šuma na godišnje sječine, uredio šume bivšeg
vlastelinstva Farkašić (1888)3. Prvostolni Kaptol zagrebački
1890. izrazio mu je zahvalu za uspješno vođeni
nadzor nad kaptolskom šumskom upravom, kojom je
rukovodio četiri godine. Osim toga, na prijedlog Šum.
društva, imenovan je povjerenikom na ispitima za samostalno
vođenje šumskog gospodarstva4. Godine


1892. "za nastojanje oko unapređenja zemaljske kulture
kao i strukovne vještine", imenovala gaje Zemaljska
vlada zemaljskim kulturnim vjećnikom.


Uvjeren da su njegova nastojanja oko reorganizacije
šumarske uprave i nastave dobro usmjerena, želeći se
više posvetiti radu na stručnoj šumarskoj literaturi i nastavi,
vraća se na križevačko učilište, gdje je u rujnu
1893.5 imenovan profesorom šumarske struke. Na kri-
ževačkom zavodu obnaša tu dužnost do 8. XII. 1899.
Na šumarskom odjelu predavao je sađenje i uzgoj šuma,
šumarsku botaniku, čuvanje šuma, šumarsku upravu,
uporabu šuma i tehnologiju drva, povijest, literaturu
i statistiku šumarstva, a posljednje 3 godine i šumarsku
entomologiju. Osim toga vodio je šumarske vježbe, a
bio je i predstojnik Zbirke za šumarsku proizvodnju i
tehnologiju drva. Godine 1897. promaknut je kao profesor
u VIII. činovni razred.


U oba razdoblja nastavničkog rada u Križevcima organizirao
je i vodio poučna putovanja učenika šumarskog
odjela na prostorima Hrvatske i u inozemstvu6
(Češka, Štajerska, Primorje - hrvatsko i austrijsko, Međimurje,
Zagrebačka gora, Budimpešta - Milenijska izložba,
Bosna i Hercegovina, Dalmacija, privatna imanja
u Slavoniji, šume Brodske imovne općine i dr.). Svoje
stručno znanje upotpunjavao je znanstvenim putovanjima
proučavajući šumsko-gospodarske prilike (1879. i
1881. okolica Senja, Rijeke, Trsta i Gorice; 1880. Slavonija,
Njemačka, Švicarska; posjetio je i šumarske zavode
u Münchenu, Tübingenu. Giessenu i dr.).


Nakon stoje u listopadu 1898. obavljen prijenos šumarske
nastave iz Križevaca na Šumarsku akademiju u
Zagrebu, prislonjenu uz Mudroslovni fakultet, Kesterčanek
ostaje u Križevcima do 1899. kada je i posljednja
generacija šumara završila školovanje.


U prosincu 1899. F. Ž. Kesterčanek dodijeljen je Šumarskom
odsjeku, Odjela za unutarnje poslove Zemaljske
vlade u Zagrebu, gdje ostaje do srpnja 1900. Tada
prelazi u svojstvu profesora na Šumarsku akademiju u
Zagrebu.


Zakonom od 25. IV. 1894. urbarske općine organizirane su kao zemljišne zajednice.
Klepac,D.: Uređivanje šuma, Zagreb 1965., str. 18.
Bio je ispitni povjerenik i na ispitu koji je 1909. položio A. Levaković.


U spomenici "Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860-1960.", Zagreb 1963., na str. 41 greškom je tiskana 1883. kao godina povratka Kesterčaneka
u Križevce.


Kesterčanek je ekskurziju u Češku i Austriju opisao u brošuri "Eine forstliche Studienreisse in Böhmen" (1880.). Poučno putovanje u
Bosnu, Hercegovinu i Dalmaciju (30. V. - 13. VI. 1897.)opisao je u Šum. listu u članku "Kroz Bosnu i Hercegovinu" (1897.). Prema informaciji
gđe Lasić Jasne, unuke F. Kesterčaneka, prilikom dolaska u Dubrovnik, grupa je bila gost tadašnje gospodarske škole u Gružu
(Šum. list 1897., str. 491), koja je bila smještena u ljetnikovcu obitelji GundulicizXVI. stoljeća. U toj je kući, igrom slučaja, od 1920. živio
Kesterčanekov sin Frano s obitelji, a danas u njoj živi unuka Kesterčaneka gđa Lasić Jasna s obitelji.


393