DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 343-352


UDK 630* 232.1(001)


UPOTREBLJIVOST AUTOKTONIH LISTAČA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA*


USAGE OF NATIVE DECIDUOUS PLANTS FOR KARST AFFORESTATION


Vlado TOPIC**


SAŽETAK: Ovaj rad razmatra problematiku izbora vrsta pri pušumljava-
nju submediteranskog krškog područja Dalmacije. Istraživanja su provedena
na pokusnom objektu Klačine i obuhvaćaju sedam autoktonih listača: hrast
medunac (Quercus pubescens Willd.), bijeli grab (Carpinus orientalis Mili.),
crni jasen (Fraxinus ornus L.), crni grab (Ostrya carpinifolia Scop.), rašeljka
(Prunus mahaleb L.), maklen (Acer monspessulanum L.) i košćela ili koprivić
(Celtis australis L.).


Izmjere su obavljene u I., 11., 18. i 33. godini starosti kulture.


Dobiveni podaci o uspijevanju ovih domaćih listača pokazuju da navedene
vrste , iako autoktone, vrlo slabo rastu iprirašćuju jer mlade biljke ovih vrsta
u ranoj mladosti ne podnose jako degradirana tla, pa u takvim uvjetima ugibaju
ili eventualno egzistiraju. Bolji uspjeh, u odnosu na ostale listače, postigao
je crni grab. Sa srednjom visinom od 5, 74 m u 33. godini nadmašuje ostale
listače. Poslije crnog graba najveće su dimenzije postigli crni jasen i bijeli
grab. Hrast medunac kao najkorisnija i najvrednija autoktona šumska vrsta u
ovom području imao je na plohi Klačine u 11. godini samo 59 cm visine, a u
33. godini 3,11 m.


Ključne riječi: autoktone listače, pošumljavanje krša, hrast medunac, bijeli grab, crni jasen, crni grab, rašeljka, maklen, košćela, rast i prirast.


UVOD - Introduction


Pošumljavanje krša vrlo je značajno i aktualno i to
ne samo radi općekorisnih funkcija koje šume imaju i
koje u tom području zauzimaju središnje mjesto, već i
radi podizanja ekonomske vrijednosti tih površina, koje
po svom prostranstvu što ga zauzimaju, mogu postati
značajan nacionalni resurs za proizvodnju drveta.


O problemima krša i njegova pošumljavanja pisali
su mnogi autori (Balen 1922, 1926, 1928, 1929,
1931, Beltram 1935. G iperborej ski 1952,
Holl 1894, Horvat 1951, 1961, Jedlowski i
Topić 1973, Malbohan 1885, Matić 1976,1986,
Matić i dr. 1994, Oraš 1939, Petračić 1922,
Piškorić 1960, Tomašević 1979, 1981, 1983,


* Prošireni referat sa znanstvenog simpozija "100-ta obljetnica znanstvenoistraživačkog
rada poljodjelsko-prehrambenog sustava i šumarstva medite-
rana R. Hrvatske" Split 12. i 13. listopada 1994.
**Dr. se.Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split


1986, 1993, Topić 1988, 1990, Vidaković 1972,
Vrdoljak 1952, 1954,1955, 1959, 1967 i dr.).


Jedan od osnovnih problema koji treba riješiti pri
pošumljavanju kršnog područja svakako je pravilan
izbor šumskih vrsta, što je oduvijek bilo i ostalo osnovno
pitanje šumarske struke na kome se do danas vrlo
malo radilo. Na potrebu i značaj istraživanja ukazivao
je i bivši Institut za eksperimentalno šumarstvo, koji
je u tom cilju osnovao više pokusnih ploha na kršu,
medu kojima 1956. godine i pokusnu plohu Klačine s
koje su nakon dugogodišnjih istraživanja dobiveni ovi
rezultati.


Ovo su, istina, prvi podaci te vrste na krškom području
uopće, i što je najvažnije, rezultati su dugoročnog
istraživanja koji je preduvjet pravilnom izboru vrsta za
pošumljavanje


Uz istraživane listače, na plohi se eksperimentiralo i
s autoktonim i aloktonim četinjačama, čiji su podaci i
objavljeni (Topić 1990).


343
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 6     <-- 6 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUT0K.T0N11I LISTAČA PRI POŠUMLJAVAN.IU KRŠA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 343-352


PODRUČJE I OBJEKT ISTRAŽIVANJA - Area and object of investigation


Pokusna ploča Klačine nalazi se na području šumarije
Sinj. Osnovana je 1956. godine i čini sastavni dio me-
lioracijskog kompleksa Klačine, ukupne površine 40 ha.
Pošumljavanje na ovoj šumsko-pokusnoj plohi, uz prethodnu
obradu tla za sadnju, izvršeno je u proljeće 1958.
godine. Ploha je smještena na padinama desne obale rijeke
Cetine, a najviša točka joj je 395,5 m. Okružena je
visokim i strmim lancima Dinare i Svilaje, te nizom manjih
i većih brežuljaka Cetinske udoline. Ploha je tipična
za submediteransko krško područje Dalmacije i nalazi se
gotovo u njegovom središnjem dijelu.


Geološki, ploha je dosta homogena, a izgrađena je
od krednih vapnenaca s lećama dolomita na kojima se
danas nalaze smeđa tla.


Prema Köppenu, ovo područje spada u toplu i umjereno
toplu klimatsku zonu, a prema kišnom faktoru u
humidnu klimu. Tijekom vegetacijskog razdoblja padne
500 mm ili 40,5% od ukupne godišnje količine oborina.
Najviše oborina ima mjesec prosinac - 163 mm, a
najmanje srpanj - 63 mm. Nije rijedak slučaj da pojedini
ljetni mjeseci ili uopće nemaju oborina, ili se one javljaju
u neznatnim količinama.


Područje u kojem leži dana ploha pripada medite-
ransko-montanskom pojasu listopadne vegetacije sveze
bijelog i crnog graba {Ostryo-Carpinetum orientalis).


METODE RADA - Work methods


Ploha je iskolčena u obliku romboida, čije su duže
stranice (280 m) položene u pravcu sjever-jug, a kraće
(200 m) u pravcu istok-zapad. Unutar te površine napravljene
su pruge za sadnju, odnosno sjetvu pojedinih
vrsta, veličine 20x200 m. Svaka pruga razdijeljena je
dalje na dvije polovice (20xl00m), gdje je na zapadnoj
strani izvršeno pošumljavanje sadnicama, a na istočnoj
pošumljavanje sjetvom. Prema tome, ploha je razdijeljena
na 16 pruga, od čega 4 kontrolne.


Kontrolne pruge su veličine 10x200 m, a zasađene
su crnim borom, kako bi se pomoću njih, odnosno uspjeha
sadnica crnog bora na njima, dobio uvid u razlike
u bonitetu tla na pojedinim dijelovima plohe i to se uzelo
u obzir prilikom razmatranja uspješnosti pojedinih
vrsta kojima se na plohi eksperimentira.


Na dijelu plohe namijenjene za sadnju iskopane su
16.252 rupe, veličine 40x40x40 cm. Istina jedan dio tih
rupa nije mogao imati dane dimenzije, jer terenske pri


like to nisu dozvoljevale, a rupe koje su bile vrlo plitke
nisu uzete u obzir prilikom sadnje. Ovdje su naravno
uračunate i iskopane rupe u prugama pošumljenim četinjačama.
Dakle pošumljavalo se "klasičnom" metodom,
sadnjom sadnica golog korijena i s velikim brojem
biljaka po hektaru (6.000-8.000). Pošumljavanje
sadnjom izvršeno je između 13. 2. i 19.3. 1958. godine.


Prve izmjere na šumskim vrstama posađenih na toj
plohi izvršene su u mjesecu studenom 1958. godine,
dakle krajem prvog vegetacijskog razdoblja. Prva su
mjerenja imala za cilj utvrditi postotak preživljavanja
biljaka. Sljedeća mjerenja obavljena su na svim vrstama
u listopadu 1969. godine i studenom 1976. godine,
dok su zadnje izmjere obavljene u kolovozu 1991. godine.
Izmjerene su visine i promjeri svih biljaka. Promjer
je mjeren na 5 cm iznad tla. Na bazi terenskih podataka
izvršene su analize rasta i prirasta istraživanih
vrsta na plohi Klačine.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA - Research results and discussion


Uspijevanje autoktonih vrsta na pokusnoj plohi
Klačine prikazat ćemo podacima o preživljavanju, te


visinskom i debljinskom rastu u
starosti kulture.


1., 18. i 33. godini


Preživljenje - Survival


Podaci o preživljavanju istraživanih listača prikazani su u tablici 1 i grafikonu 1.


Tablica 1.


-Table 1


Posađene i preživjele autoktone listače na plohi Klačine


Planted and survived native deciduous plants on the Klačine plot


Podatak u godini


Vrsta - Species


Podatak u godini


CJ


BG


R


CG


K


M


HM


Posađeno - Planted (kom) 1958.


999


1058


1092


1109


962


1096


975


Preživljenje-Survival (%) 1958.


93.79


48.11


97.34


89.09


92.52


81.57


64.62


Preživljenje-Survival (%) 1969.


65.17


30.53


79.03


74.39


20.37


38.14


36.10


Preživljenje - Survival (%) 1976.


64.26


29.96


67.12


65.28


8.32


31.29


34.15


Preživljenje-Survival (%) 1991.


28.82


19.65


63.64


55.63


-


30.10


26.87344
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 7     <-- 7 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOHTONIH LISTAĆA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997). 343-352


CJ -


crni jasen {Fraxinus ornus L.)


BG -


bijeli grab (Carpinus orientalis Mili.)


R -


rašeljka {Prunus mahaleb L.)


CG -


crni grab (Ostrya carpinifolia Scop.)


K


košćela {Celtis australis L.)


M -


maklen (Acer monspessulanum L.)


HM


hrast medunac {Quercus pubescens Willd.)U 33. godini podaci o preživljenju znatno se razlikuju
od onih iz prve godine i kreću se od 19.7% kod bijelog
graba, ne računajući košćelu koja se potpuno osušila,
do 63,6% kod rašeljke. Dakle, i dalje najveći broj


Podaci o visinskom rastu istraživanih listača prikazani
su u tablici 2 i grafikonu 2.


Crni jasen je na plohi Klačine u 33. godini imao
srednju visinu 4,3 m (si. 1). Maksimalna visina u tom
razdoblju iznosila je 7.0 m, a minimalna 2,5 m. U razdoblju
od 1958. do 1969. godine prosječni godišnji visinski
prirast iznosio je 16,9 cm, u razdoblju 1969-


Iz navedenih podataka vidljivo je da su tijekom prve
godine iza sadnje propadanja biljaka bila mala, a kasnije
su znatno intenzivirana. Na kraju prve godine preživljavanje
se kretalo u rasponu od 97,3% do 48,1%.
Najbolji rezultati registrirani su kod rašeljke (97,3%),
zatim crnog jasena (93,8%), košćele (92,5%), crnog
graba (89,1%) i maklena(81.6%), nešto slabiji hod hrasta
medunca (64,6%), a najslabiji kod bijelog graba
(48,1%).


1991


preživjelih biljaka nalazimo u prugi rašeljke i pored velikih
sušenja. Najveće sušenje nalazi se, uz potpuno
propalu košćelu, kod bijelog graba, nešto manje kod
hrasta medunca, crnog jasena i maklena.


1976. godine 14,8 cm i u razdoblju 1976-1991. godine
9,2 cm. Dakle u posljednjem istraživanom razdoblju
došlo je do povijanja linije prema x-osi, što ukazuje na
opadanje intenziteta rasta u visinu.


Bijeli grab je u 33. godini imao srednju visinu 4,0 m
(si. 2). Maksimalna visina u tom razdoblju iznosila je
6,5 m, a minimalna 2,0 m. U razdoblju od 1958-1969.


Grafikon 1. - Graph 1


Preživljenje - mortalitet biljaka - Survival - mortality of plants


100


80


60


40


20


Fraxinus ornus L.


Carpinus orientalis Mill.


Prunus mahaleb L.


Ostrya carpinifolia Scop.


Celtis australis L.


Acer monspessulanum L


Quercus pubescens Wilk


20


1958


1969 1976


Godina - Year


Visinski rast - Height growth


Acer monspessulanum L.


Quercus pubescens Willd.


345
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 8     <-- 8 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOHTONIH LISTAČA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 343-352


Slika 1. Fraxinus ornus, starost 33 godine, pokusna ploha Klačine
Fig. 1. Fraxinus ornus, age 33 years, experimental plot Klačine


(Photo: V. Topic)


prosječni godišnji visinski prirast iznosio je 13,4 cm, u
razdoblju 1969-1976. godine 18,7 cm i u razdoblju
1976-1991. godine, kada značajno opada, iznosi 8,3 cm.


Rašeljka se na plohi Klačine, iako je po broju preživjelih
biljaka (63,6%) vodeća listača, vrlo slabo razvija
i raste (si. 3). Iz grafikona 2 vidljivo je da rašeljka u 18.
godini ima srednju visinu samo 1,67 m, a u 33. godini
2,95 m. Nadalje, iz grafikona 2 također se vidi da visinski
rast, koji je inače vrlo slab, od 1969. do 1976. godine
naglo opada. U tom razdoblju prosječni godišnji visinski
prirast iznosio je samo 4 cm. U razdoblju 1976-
1991. godine nešto je intenzivniji i iznosi 8,5 cm.


Crni grab je na ovoj plohi postigao najbolji uspjeh
od svih listača kojima se eksperimentiralo (si. 4). Imao
je vrlo lijep i ravnomjeran visinski prirast do 18. godine
da bi se od 18. godine do kraja istraživanja počeo smanjivati.
U 33. godini srednja visina iznosila je 5,74 m, a
maksimalna 9,0 m. U razdoblju od 1958. do 1969. godine
prosječni godišnji visinski prirast iznosio je 23,9
cm, u razdoblju 1969-1976. godine 21,0 cm i u razdo-


Fig. 2. Carpinus orientalis, age 33 years, experimental plot Klačine


(Photo: V. Topic)


biju 1976-1991. godine 10,9 cm. Iako je to vrsta hladnijeg
submediterana, postigao je na navedenoj plohi dobre
rezultate, najvjerojatnije zahvaljujući hladnijem
strujanju sa Svilaje i Dinare.


Pošumljavanje s košćelom potpuno je neuspjelo i
danas se na plohi nalazi samo nekoliko kržljavih primjeraka.
Košćela je postigla i najmanje visine (si. 5).
Prema zadnjim izmjerama u 1976. godini srednja visina
košćele iznosila je 65 cm, maksimalna 1,55 m i minimalna
20 cm. Kakav je bio visinski rast ove biljke do
1976. godine najbolje se vidi iz grafikona 2. Prosječni
godišnji prirast u razdoblju 1969-1976. godine iznosio
je samo 2,8 cm.


Maklen na plohi Klačine također vrlo slabo raste,
što se vidi iz fotografije (si. 6) i grafičkog prikaza. U
33. godini imao je srednju visinu samo 2,19 m. Prosječni
godišnji visinski prirast u istraživanom razdoblju
iznosio je 6,6 cm.


Hrast medunac kao najkorisnija i najvrijednija au-
toktona listača u ovom području, a koja se ranije vrlo


346
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 9     <-- 9 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOKTONIH LISTAČA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA


Šumarski iistbr. 7- 8, CXXI (1997), 343-352


često preporučivala za pošumljavanje ovih terena, slabo
raste na plohi Klačine, što se vidi iz fotografije (si. 7)
i grafičkog prikaza. Iz grafikona 2 vidljivo je daje uli.
godini srednja visina bila samo 59 cm. Istina, od 11. godine
neštoje počeo intenzivnije rasti, ali to je još uvijek


slabo. U 33. godini kada su obavljena i zadnja mjerenja,
medunac je imao srednju visinu 3,1 m. Prosječni godišnji
visinski prirast u razdoblju 1958-1969. godine
iznosio je 5,36 cm, urazdoblju 1969-1976. godine 13,0
cm i u razdoblju 1976-1991. godine 10,7 cm.


Tablica 2-Table 2


Visine i promjeri istraživanih listača u 11., 18. i 33. godini


Heights and diameters of investigated deciduous plants in the 11., 18. and 33. year


11. god. (1969.)
years


18. god. (1976.)
years


33. god. (1991.)
years


Vrsta drveća
Tree species


Srednja


visina


Average


height


(m)


Srednji


promjer


Average


diameter


(cm)


Srednja


visina


Average


height


(m)


Srednji


promjer


Average


diameter


(cm)


Srednja
visina


Average


height


(m)


Srednji


promjer


Average


diameter


(cm)


Fraxinus ornus L.


1.86


2.60


2.90


3.30


4.28


7.11


Carpinus orientalis Mill.


1.48


2.10


2.79


3.50


4.03


6.68


Prunus mahaleb L.


1.39


2.10


1.67


2.10


2.95


4.39


Ostrya carpinifolia Scop.


2.63


2.60


4.10


4.80


5.74


8.46


Celtis australis L.


0.45


1.00


0.65


1.20


-


-


Acer monspessulanum L.


0.69


1.50


1.12


1.50


2.19


2.88


Quercus pubescens Willd.


0.59


1.60


1.50


2.20


3.11


6.57Grafikon 2. - Graph 2


Visina biljaka - Heigh of plants


Fraxinus ornus L.


Carpinus orientalis Mill.


Prunus mahaleb L.


Ostrya carpinifolia Scop.


Celtis australis L.


Acer monspessulanum L.


Quercus pubescens Willd.


Godina - Year


347
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 10     <-- 10 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOKTONIH LISTAĆA PRI POSUMLJAVANJU KRSA


Šumarski listbr. 7-8, CXXI (1997), 343-352


Slika 3. Prunus mahaleb, starost 33 godine, pokusna ploha Klačine Slika 4. Ostrya carpinifolia, starost 33 godine, pokusna ploha
Fig. 3. Prunus mahaleb, age 33 years, experimental plot Klačine Klačine


(Photo: V. Topic) Fig. 4. Ostrya carpinifolia, age 33 years, experimental plot Klačine


(Photo: V. Topic)


risäöss


&


Slika 5. Celtis australis, starost 33 godine, pokusna ploha Klačine
Fig. 5. Celtis australis, age 33 years, experimental plot Klačine


(Photo: V. Topic)


348
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 11     <-- 11 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOKTONIH LISTAČA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 343-352


Slika 6. Acer monspessulanum, starost 33 godine, pokusna ploha


Klačine
Fig. 6. Acer monspessulanum, age 33 years, experimental plot


Klačine


(Photo: V. Topic)


U tablici 2 i u grafikonu 3 prikazani su srednji promjeri
istraživanih vrsta na pokusnoj plohi Klačine u 33.
godini starosti. Promjer je mjeren na 5 cm iznad tla.
Crni jasen je u 33. godini imao srednji promjer 7,1 cm,
bijeli grab 6,7 cm, rašeljka 4,4 cm, crni grab 8,5 cm,
maklen 2,9 cm i hrast medunac 6,6 cm.


Debljinski rast kod crnog jasena oscilirao je u istraživačkom
razdoblju. Do 11. godine prosječni godišnji
debljinski prirast iznosio je 2,4 mm, od 11. do 18. godine
se smanjuje i iznosi samo 1,0 mm, a od 18. do 33.
godine ponovo se intenzivira i iznosi 2,5 mm.


Debljinski rast kod bijelog graba dostaje ravnomjeran.
Prosječni godišnji debljinski prirast do 11. godine
iznosio je 1,9 mm, od 11. do 18. godine 2,0 mm i od 18.
do 33. godine 2,1 mm.


Slika 7. Quercus pubescens, starost 33 godine, pokusna ploha


Klačine
Fig. 7. Quercus pubescens, age 33 years, experimental plot Klačine


(Photo: V. Topic)


Kod rašeljke prosječni godišnji debljinski prirast do
11. godine iznosio je 1,9 mm, od 11. do 18. godine dolazi
do zastoja u prirastu i od 18.do kraja istraživačkog
razdoblja iznosi 1,5 mm.


Crni grab je prosječni godišnji prirast do 11. godine
imao 2,4 mm, od 11. do 18. godine 3,1 mm i od 18. do
33. godine 2,5 mm.


Preživjeli primjerci košćele imali su prosječni godišnji
debljinski prirast do 11. godine 0,9 mm, a od 11.
do 18. godine samo 0,28 mm.


Kod maklena prosječni godišnji debljinski prirast
do 11. godine iznosio je 1,36 mm, od 11. do 18. godine
dolazi do zastoja u prirastu i od 18. do 33. godine iznosi
0,9 mm.


Debljinski rast - Diameter growth


349
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 12     <-- 12 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOHTONIH LISTAČA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 343-352


Grafikon 3. - Graph 3


Promjer biljaka — Diameter of plants


E


1958


1969 1976
Godina - Year


1991


Fraxinus ornus L.


Carpinus orientalis Mili.


Prunus mahaleb L.


Ostrya carpinifolia Scop.


Celtis australis L.


Acer monspessulanum L.


Quercus pubescens Willd.


Debljinski rast kod hrasta medunca dostaje oscilirao
u ovom istraživačkom razdoblju. Prosječni godišnji
debljinski prirast do 11. godine (1958-1969.) iznosio je
1,45 mm, od 11. do 18. godine (1969-1976.) opada rast
u debljinu i iznosi samo 0,86 mm, a od 18. do 33. godine
(1976-1991.) znatno je intenzivniji debljinski rast
s prosječnim godišnjim prirastom od 2,9 mm.


Istraživanja na plohi Klačine dala su prvi put egzaktne
podatke i odgovor na pitanje mogućnosti korištenja
autoktonih listača, kao što su: hrast medunac, crni jasen,
bijeli grab, crni grab, košćela, maklen i rašeljka, u
pošumljavanju degradiranih terena submediterana, što
je vrlo značajno jer s ovim vrstama, bez obzira na to što
su autoktone, ima vrlo malo iskustva, a pravih proučavanja
gotovo da i nema. Istina, s hrastom meduncem,
crnim jasenom i nešto bagremom u bujičinim područjima
pošumljavalo se u prvim godinama poslije Drugog
svjetskog rata. Međutim, s ostalim listačama koje se
prirodno javljaju na ovom području, kao što su bijeli


grab, crni grab, rašeljka, maklen, koprivić i dr. nije se
uopće pošumljavalo.


U nekim našim šikarama, pogotovo u privatnim
ogradama i okućnicama, te vrste zadovoljavajuće rastu
i razvijaju se, stoje bio i razlog da su ih neki naši stručnjaci
ranije preporučavali pri pošumljavanju krša, naglašavajući
i njihov izvanredni značaj za ishranu stoke.
Međutim, pokazalo se i na plohi Klačine da izmijenjeni
ekološki uvjeti, posebice edafski, mogu zadovoljiti već
odraslo i starije drveće, ali ne i mlade biljke istih vrsta
koje u ranoj mladosti ne podnose jaču degradaciju, odnosno
osiromašenje tla, jer u takvim uvjetima ugibaju
ili eventualno egzistiraju. Treba najprije unašati pionirske
vrste drveća i grmlja koje mogu podnijeti i pogoršane
ekološke uvjete.


Tu tvrdnju vrlo egzaktno potkrepljuju, i to prvi put,
istraživanja provedena na plohi Klačine (Topić
1<


350
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 13     <-- 13 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOKTONIH LISTAČA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA Šumarski list br. 7-8, CXX1 (1997), 343-352


ZAKLJUČAK - Conclusion


Na temelju rezultata istraživanih autoktonih listača
na pokusnoj plohi Klačine mogu se donijeti sljedeći zaključci:


Hrast medunac, rašeljka, košćela i maklen vrlo slabo
rastu i pričvršćuju se na eksperimentalnoj plohi Klačine,
i na taj način najbolje potvrđuju naprijed navedeni
tvrdnju o njihovoj neupotrebljivosti prilikom pošum-
ljavanja jako degradiranih krških terena. Takvi tereni, s
izmijenjenim ekološkim uvjetima, mogu zadovoljiti
već odraslo i starije drveće, ali ne i mladu biljku istih
vrsta, koje u ranoj mladosti ne podnose veću degradaciju,
odnosno osiromašenje tla, jer u takvim uvjetima
ugibaju ili eventualno egzistiraju. Hrast medunac kao
najvrijednija listača u ovom području imaoje srednju visinu
u 33. godini samo 3.11 m. Isto tako i rašeljka, iako je
po broju preživjelih biljaka na plohi Klačine vodeća
šumska vrsta, vrlo slabo se razvija i raste. Njena srednja
visina u 33. godini iznosi 2,95 m. Još slabije od rašeljke
razvija se maklen, a košćela je potpuno propala.


Bolji uspjeh, u odnosu na navedene listače, postigao
je crni grab. S visinom od 5,74 m, maksimalnom 9,0 m,


Balen, J., 1922: Bura i njezino značenje za pošumljavanje
krša (Manuskript), Senj.


Balen, J., 1986: Pošumljenje krša i goleti, "Pola stoljeća
šumarstva", Zagreb.


Balen, J., 1928: O klimatskim faktorima na kršu i njihovom
odnosu prema vještačkom zašumljavanju,
Šumarski list, Zagreb.


B a 1 e n, J., 1931: Naš goli krš, Zemun.


Beltram, V., 1935:Krš i njegovo pošumljavanje, Šumarski
list, Zagreb.


Giperborej ski, B., 1952: Vrste drveta za pošumljavanje
krša Dalmacije, Šumarski list, Zagreb.


H o 11, F., 1894: Pošumljenje krša, Sarajevo.


Horvat, A., 1851: O gustoći sadnje na degradiranom
kršu napose za alepski bor, Šumarski list, 1,
Zagreb.


Jedlowski, D.,Topic, V., 1973: Istraživanje mogućnosti
podizanja kultura introdukcijom vrste Pinus
eldarica, posebno u submediteranu, Institut za jadranske
kulture i melioraciju krša, Split.


Malbohan, E., 1885: Pošumljavanje hrvatskog krša,
Šumarski list, Zagreb.


Matić, S., 1976: Utjecaj borovih kultura na sukcesiju
autoktone vegetacije na staniština hrasta crnike,
Savjetovanje "Uloga šume i šumske vegetacije u
zaštiti čovjekove okoline u odnosu na jadransko
područje" Zadar.


u 33. godini nadmašuje ostale listače. Poslije crnog graba
najveće su dimenzije postigli crni jasen i bijeli grab.
Crni jasen je u 33. godini imao srednju visinu 4,25 m,
maksimalnu 7,0 m, a bijeli grab gotovo ga prati visinom
i promjerom. Radi se o melioracijski značajnim šumskim
vrstama o kojima bi trebalo voditi računa pri pošumljavanju
submediteranskog krškog područja, pogotovo
kada osnovni cilj pošumljavanja nije samo povećanje
šumske produkcije nego i povećanje plodnosti
degradiranih šumskih tala te drugih općekorisnih funkcija.
U kombinaciji s pionirskim vrstama četinjača (crni
bor, primorski bor, atlaski cedar) ove autoktone listače
(crni grab, crni jasen, bijeli grab) mogu se upotrijebiti
pri pošumljavanju krša, ali njihovo učešće i prostorni
razmještaj u kolturi ovisit će o kvaliteti i prikladnosti
mikrostaništa.


Ovakvim pošumljavanjima na kršu dobili bismo
mješovite šumske kulture četinjača i listača koje ne
samo što su stabilnije, otpornije i produktivnije šume,
nego one stvaraju i povoljnije uvjete za brži povratak
medunčevih šuma.


Matić, S., 1976: Uzgojne mjere u sastojinama primorskog
krša u svrhu očuvanja i širenja prirodne
vegetacije, Simpozij "Ekološka valorizacija primorskog
krša" Split.


Matić, S., 1986: Šumske kulture alepskog bora i njihova
uloga u šumarstvu Mediterana. Glasnik za
šumske pokuse, posebno izdanje, br. 2, str. 125-
145, Zagreb.


Matić, S.,Orešanić, M., Anić, I., 1994: Podizanje,
njega i obnova šuma kao temeljni preduvjet ekološkog,
društvenog i gospodarskog napretka Mediterana.
Simpozij "100-ta obljetnica znanstveno-is-
traživačkog rada poljodjelsko prehrambenog sustava
i šumarstva mediterana R. Hrvatske" Split.


Oraš, I., 1939: Problem pošumljavanja krša u Dalmaciji,
Šumarski list, Zagreb.


Petračić, A., 1922: Naš krš i njegovo pošumljenje
(predavanje), Šumarski list, 12, Zagreb.


Piškorić, O., 1960: Duglazija kao vrsta ekonomskih


sastojina na degradiranom dijelu krša. Šumarski


list, 11-12, Zagreb.
Tomašević, A., 1979: Na pragu drugog stoljeća rada


na pošumljavanju i melioracviji krša, Šumarski


list, 1-3, Zagreb.


Tomašević, A., 1981: Rezultati pokusne sadnje biljaka
alepskog i primorskog bora (Pinus halepensis
Mili. i Pinus maritima Dur.) golog korijena i u poli-
etilenskim tuljcima, Šumarski list, 10-12, Zagreb.


LITERATURA References


351
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 14     <-- 14 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOKTONIH LISTAČA PRI POŠUML.IAVANJU KRŠA Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 343-352


Tomašević, A., 1983: Rezultati ljetne pokusne sadnje Vrdoljak, Ž., 1952: Krš i njegovo pošumljavanje,


biljaka na našem submediteranskom području, Split.


Šumarski list, 7-8, Zagreb. Vrdoljak, Ž., 1954: Nekoliko napomena za uzgoj
To m a š e v i ć, A., 1986: Rekultivacije kraških goleti po- rašeljke, Šumarski list, 7, Zagreb.


šumljavanjem u SR Hrvatskoj, Glasnik za šumske
pokuse, posebno izdanje, 2, Zagreb.


Vrdoljak, Z., 1955: Prilog poznavanju tehnike po-


šumljavanja srednjodalmatinske kamenjare, Ana-
Tomašević, A., 1993: Pinija (P.nus pinea L.) kao vrsta {{ ^^ za eksperimentalno šumarstvo JAZU,


za pošumljavanje krša, Šumarski list, 6-8, Zagreb.


Topić, V, 1988: Upotrebljivost nekih autoktonih i w . ,. , * ,„,„ „,....,


, , . « 11 , r , , - ,. , Vrdohak, Z., 1959: Cedrovi i niihova važnost za


aloktonih šumskih vrsta kod posumljavanj a sub- J ..... , . . ,. ., »


mediteranskog krškog područja Dalmacije, Dok- podizanje vrijednosti degradiramh suma i posum-


torska dizertaciia ljavanje u području submediterana, "Obavijest


-r ,, ,„„„ r, , -, v . v , instituta za šumarska i lovna istraživanja, 7,


Topic, V., 1990: Prirast nekih vrsta cetmiaca na sub- „ J


mediteranskom kraškom području Dalmacije, s


Šumarski list, 11-12, 441-450,Zagreb. Vrdoljak, Ž., 1967: Istraživanje u uzgoju sadnica


V i d a k o v i ć, M., 1972: Novi pogledi na pošumljavanje košćele i rašeljke, Šumarski list, Zagreb.


degradiranog krša, Šumarski list, Zagreb.


SUMMARY: The afforestation ofkarst is very important not only because of useful
functions of woods, which take central part in that area, but also because of the economic
values of these areas, which can became important national resource for wood production.
One of the main problems which must be solved is the right choice of species.
The former Institute for experimental forestry founded more experimental plots on the
karst, among them the experimental plot Klačine in 1956, on which the results were obtained,
after many years of investigation. The experimental were made with deciduous
plants and with native and foreign coniferous trees. The results were published (Topic,
1990).


The experimental plot Klačine is on the area of forestry Sinj. It is situated on the
slopes of the right side of the river Cetina, with the highest top of 395 m. It is apart of the
amelioration area Klačine, of the entire area of 40 ha. The afforestation on the experimental
plot was done in spring 1958. In the goelogical sense, the plot is quite homogenous
and is made of limestones with dolomites, on which are brown soils.


According Koppen, this area belongs to the warm and moderate warm climatic zone
and according to the rain factor into the humid climate. During the vegetation period
500 mm or 40,55% of the entire rainfall fall.


The area on which the plot lies belongs to the mediterranean-mountain area of the
deciduous vegetation of (Ostryo-Carpinion orientalis).


The investigations include seven native deciduous plants Oak downy (Quercus pu-
bescens Willd.), Hornbeam orientalis (Carpinus orientalis Mill.), Ash flowering
(Fraxinus ornus L.), Hornbeam hop (Ostrya carpinifolia Scop.), Mahaleb cherry tree
(Prunus mahaleb L.), Montpellier (Acer monspessulanum L.) and Southern celtis
(Celtis australis).


The trees were measured in the I., 11., 18. and 33. year.


The results obtained show that the quoted species, although they are native, grow
very slowly, because young plants of these species do not endure degraded soil and in
such conditions they die or just exist. Better success, compared with the other deciduous
plants, had Hornbeam hop. With the average height of 5,74 m in the 33. year it overtops
the other deciduous plants. The greatest height, after Hornbeam hop were reached by
Ash flowering and Hornbeam oriental. Ash flowering had an average height of 4,28 m
in the 33. year and Hornbeam oriental nearly follows it with the height and diameter.


Oak downy, as the most useful deciduous wood plant in this area, had in the 11. year
only 59 cm height and in the 33. year 3,11 m. Mahaleb cherry tree, although it is regarding
the number of survived plants, the leading wood plant, grows very slowly. Its average
height in the 33. year was 2,95 m. Montpellier grows even worse than Mahaleb
cherry tree and Southern Celtics decayed completely.


Key words: native deciduous plants, afforestation of karst, Oak downy,
Hornbeam oriental, Ash flowering, Hornbeam hop, Mahaleb cherry tree, Montpellier,
Southern Celtics, growth.


352