DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 343-352


UDK 630* 232.1(001)


UPOTREBLJIVOST AUTOKTONIH LISTAČA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA*


USAGE OF NATIVE DECIDUOUS PLANTS FOR KARST AFFORESTATION


Vlado TOPIC**


SAŽETAK: Ovaj rad razmatra problematiku izbora vrsta pri pušumljava-
nju submediteranskog krškog područja Dalmacije. Istraživanja su provedena
na pokusnom objektu Klačine i obuhvaćaju sedam autoktonih listača: hrast
medunac (Quercus pubescens Willd.), bijeli grab (Carpinus orientalis Mili.),
crni jasen (Fraxinus ornus L.), crni grab (Ostrya carpinifolia Scop.), rašeljka
(Prunus mahaleb L.), maklen (Acer monspessulanum L.) i košćela ili koprivić
(Celtis australis L.).


Izmjere su obavljene u I., 11., 18. i 33. godini starosti kulture.


Dobiveni podaci o uspijevanju ovih domaćih listača pokazuju da navedene
vrste , iako autoktone, vrlo slabo rastu iprirašćuju jer mlade biljke ovih vrsta
u ranoj mladosti ne podnose jako degradirana tla, pa u takvim uvjetima ugibaju
ili eventualno egzistiraju. Bolji uspjeh, u odnosu na ostale listače, postigao
je crni grab. Sa srednjom visinom od 5, 74 m u 33. godini nadmašuje ostale
listače. Poslije crnog graba najveće su dimenzije postigli crni jasen i bijeli
grab. Hrast medunac kao najkorisnija i najvrednija autoktona šumska vrsta u
ovom području imao je na plohi Klačine u 11. godini samo 59 cm visine, a u
33. godini 3,11 m.


Ključne riječi: autoktone listače, pošumljavanje krša, hrast medunac, bijeli grab, crni jasen, crni grab, rašeljka, maklen, košćela, rast i prirast.


UVOD - Introduction


Pošumljavanje krša vrlo je značajno i aktualno i to
ne samo radi općekorisnih funkcija koje šume imaju i
koje u tom području zauzimaju središnje mjesto, već i
radi podizanja ekonomske vrijednosti tih površina, koje
po svom prostranstvu što ga zauzimaju, mogu postati
značajan nacionalni resurs za proizvodnju drveta.


O problemima krša i njegova pošumljavanja pisali
su mnogi autori (Balen 1922, 1926, 1928, 1929,
1931, Beltram 1935. G iperborej ski 1952,
Holl 1894, Horvat 1951, 1961, Jedlowski i
Topić 1973, Malbohan 1885, Matić 1976,1986,
Matić i dr. 1994, Oraš 1939, Petračić 1922,
Piškorić 1960, Tomašević 1979, 1981, 1983,


* Prošireni referat sa znanstvenog simpozija "100-ta obljetnica znanstvenoistraživačkog
rada poljodjelsko-prehrambenog sustava i šumarstva medite-
rana R. Hrvatske" Split 12. i 13. listopada 1994.
**Dr. se.Vlado Topić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split


1986, 1993, Topić 1988, 1990, Vidaković 1972,
Vrdoljak 1952, 1954,1955, 1959, 1967 i dr.).


Jedan od osnovnih problema koji treba riješiti pri
pošumljavanju kršnog područja svakako je pravilan
izbor šumskih vrsta, što je oduvijek bilo i ostalo osnovno
pitanje šumarske struke na kome se do danas vrlo
malo radilo. Na potrebu i značaj istraživanja ukazivao
je i bivši Institut za eksperimentalno šumarstvo, koji
je u tom cilju osnovao više pokusnih ploha na kršu,
medu kojima 1956. godine i pokusnu plohu Klačine s
koje su nakon dugogodišnjih istraživanja dobiveni ovi
rezultati.


Ovo su, istina, prvi podaci te vrste na krškom području
uopće, i što je najvažnije, rezultati su dugoročnog
istraživanja koji je preduvjet pravilnom izboru vrsta za
pošumljavanje


Uz istraživane listače, na plohi se eksperimentiralo i
s autoktonim i aloktonim četinjačama, čiji su podaci i
objavljeni (Topić 1990).


343