DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 45     <-- 45 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 383-389


UDK 630* 381 + 383


RAZLIČITE MOGUĆNOSTI PRIMJENE GEOSINTETIKA KAO METODE
STABILIZACIJE TLA PRI GRADNJI ŠUMSKIH CESTA


DIFFERENT POSSIBILITIES OF APPLICATION OF GEO-SYNTHETICS AS A METHOD
OF SOIL STABILIZATION IN FOREST ROAD CONSTRUCTION


Dragutin PIČMAN* I Tibor PENTEK**


SAŽETAK: Izvedba šumskih cesta na slabo nosivim tlima često je moguća
samo primjenom različitih metoda stabilizacije tla. Poboljšanje tla geosinte-
ticima je postupak koji i u klasičnom građevinarstvu i u gradnji šumskih
prometnica zadnjih 30-akgodina ima tendenciju sve učestalije uporabe. Prve
probne dionice u Hrvatskoj izvedene su na šumskim cestama, pa su samim time
šumarski stručnjaci graditelji zaslužni za afirmaciju geosintetika u graditeljstvu
Hrvatske. U raduje napravljen kratak povijesni pregled razvoja primjene
ove metode, raščlanjene su vrste geosintetika prema novim gledištima u
svijetu, opisan je tehničko-tehnološki postupak same stabilizacije, navedena
je potrebita mehanizacija, predloženo je područje primjene ove metode, a
obavljena je i usporedna analiza s ostalim metodama stabilizacije tla.


Ključne riječi: stabilizacija tla, geosintetici, nenosivo tlo, šumske
ceste


UVOD - Introduction


Prometno opterećenje na šumskim cestama je osobito;
nije velike gustoće, povremeno je s dominantnim
udjelom teških vozila s velikim specifičnim pritiskom
kotača po jedinici površine. Zbog karaktera i uloge
šumskih cesta kolničke konstrukcije grade se većinom
bez vezanog zastora, a stabilnost i trajnost kolničke
konstrukcije ponajviše ovisi o nosivosti podloge-poste-
ljice. Na nenosivim i slabonosivim šumskim tlima ne-
koherentne strukture, potrebito je provesti postupak
stabilizacije, odnosno poboljšanja nosivosti tla. Budući
su tla većine naših nizinskih šuma slabonosiva, a kako


Proizvodi od sintetičkih materijala koji su namijenjeni
uporabi u graditeljstvu pojavili su se u značajnijoj
mjeri prije tridesetak godina i od tada se njihova primjena
ubrzano širi.


*Doc. dr. se. Dragutin Pičman, Šumarski fakultet Zagreb
**Tibor Pentek, dipl. inž., Šumarski fakultet Zagreb


je to područje rasta i razvoja najvrijednijih gospodarskih
šuma s visoko vrijednom drvnom masom koja na
tržištu postiže najveću cjenu, to je izučavanje problematike
stabilizacije tla kod izgradnje šumskih cesta itekako
važno za šumarstvo Hrvatske. Jedna od najpri-
mjenjivanijih metoda stabilizacije tla u graditeljstvu je
stabilizacija geosinteticima. Kako ovaj način poboljšanja
tla u svijetu ima trend rasta, mišljenja smo da metodu
treba ispitati i učestalije ju koristiti pri gradnji šumskih
cesta.


Geosintetici su prvi puta opsežnije uporabljeni u graditeljstvu
1953. godine u Nizozemskoj. Tada se nakon
katastrofalnih poplava koje su uništile oko 150 000 ha
tla počeo razvijati tzv. Delta projekt za obnovu jugozapadnog
djela Nizozemske. Kako je radove što prije trebalo
privesti kraju, a uslijed nedostatka kvalitetnih pri-


POVJESNI PREGLED RAZVOJA PRIMJENE GEOSINTETIKA


Historical overview of development of geo-synthetics application


383
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Pieman, T. Pentek: RAZLIČITE MOGUĆNOSTI PRIMJENE GEOSINTETIKA KAO METODE STAB. TLA..


Šumarski list br. 7 8, CXX1 (1997), 383-389


rodnih materijala, uporabljeni su sintetički materijali u
kombinaciji sa pijeskom. Folija od najlonskih traka debljine
1,0 mm i širine 10 cm povezana s najlonskim vrećama
napunjenim pjeskom, položena je na morsko dno
radi spriječavanja erozije uslijed morske vode i valova.


Krajem šezdezetih godina francuska tvornica Rho-
ne-Paulanee Textiles, započela je proizvodnju netkanih
tekstila izgleda "filca" s osnovnom namjenom pojačanja
doljnjeg sloja pri izvedbi cesta i željezničkih pruga.
Osnovna funkcija ovog novog proizvoda bila je armiranje
i razdvajanje različitoga materijala.


Netkane su tekstile potom počele proizvoditi i druge
tvornice: ICI Forbes u Velikoj Britaniji, Chemie Linz u
Austriji, Du Pont u SAD-u ...


Polimerne mreže {Netlon Ltd.) po prvi su puta upo-
rabljene 1965. godine u Engleskoj i Japanu, a svrha im
je bila ojačati slabo nosivo tlo u izgradnji prometnica.


U Hrvatskoj je prva pokusna primjena netkanog tekstila
izvedena 1973. godine na šumskoj cesti s nevezanim
zastorom. Korištenje netkani tekstil proizvod tvornice
Chemie Linz iz Austrije.


Prvi domaći proizvođač netkanih tekstila i poliester-
skih mreža kod nas je tvornica LIO iz Osijeka. Proizvodi
ove tvornice su sredinom sedamdesetih godina primijenjeni
prvo na šumskim i poljoprivrednim cestama.
Tek 1977. godine došlo je do uporabe netkanih tekstila
pri gradnji dionice auto-ceste Zagreb-Slavonski Brod
kod Lipovljana.


Tvornica Regeneracija iz Zaboka također je počela
proizvoditi netkane tekstile koji su korišteni pri izvedbi
prometnica kod nas i u svijetu.


Tvornica plastičnih masa Analit iz Osijeka usvojila
je tehnologiju proizvodnje polimernih mreža tipa Netlon,
koje se u Hrvatskoj nalaze u uporabi od sredine sedamdesetih
godina.


VRSTE GEOSINTETIKA Types of geo-synthetics


Prema svojoj osnovnoj građi kao i prema namjeni,
geosintetike možemo podijeliti u sljedeće grupe i pod-
grupe:


geotekstili


=> netkani geoteksili
=> tkani geotekstili
<=> pleteni geotekstili


geomreže


geomembrane


geokompozite


Geotekstili su izrađeni od posebno složenih i učvršćenih
vlakana, tako da imaju oblik i izgled "filca". Osnovna
im je uloga koju po stabilizaciji tla moraju obna


šati razdvajanje materijala, armiranje, filtriranje i dreniranje.


Geomreže su geosintetici otvorene grade, kod kojih
su otvori puno veći od dimenzija materijala. Glavna zadaća
im je armiranje, dok u pojedinim slučajevima mogu
služiti i za razdvajanje materijala.


Geomembrane predstavljaju nepropusne folije, a
služe za brtvljenje, tj. spriječavaju prolaz vode i plinova.


Geokompoziti su složeni materijali koji mogu biti
od geotekstila i geomreža, od geomembrana i geomreža
ili kombinacija navedenih materijala s drugim materijalima.
Služe za ispunjavanje prije nabrojanih zadaća
odnosno njihovih kombinacija.


Slika 1: Izgledi geomreža proizvedenih sustavom Netlon, (Babici dr., 1995)
Fig. 1: Types of geo-nets produced by the system Netlon, (Babić and others, 1995)


384
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 47     <-- 47 -->        PDF

P. Pieman, T. Pentck: RAZLIČITE MOGUĆNOSTI PRIMJENE GEOSINTETIKA KAO METODE STAB. TLA... Šumarski list br. 7-8. CXXI (1997), 383-389


PROIZVODNJA I OSNOVNI MATERIJALI ZA PROIZVODNJU GEOSINTETIKA
Production and basic materials for the production of geo-synthetics


Geosintetike proizvode tekstilna industrija i industrija
plastičnih proizvoda. Sirovine, odnosno osnovni
materijali za proizvodnju geosintetika su različiti poli-
merni materijali, čiji je glavni izvor petrokemijska industrija.
Polimeri su materijali građeni od vrlo velikih
molekula (makromolekula), koje se pak sastoje od brojnih
malih jedinica sličnoga oblika (monomera). Da bi
se monomeri mogli povezati u makromolekule, te na taj
način stvoriti polimere, moraju proći kroz proces poli-
merizacije.


Polimeri kao sirovine imaju oblik praha ili zrnaca.
Razlikujemo tri glavne skupine polimernih materijala:


termoplastici


termosetici


elastomeri.


U šumarstvu će svoju najučestaliju primjenu naći
geotekstili i geomreže, nešto će se manje rabiti geo-
kompoziti, dok će uporaba geomembrana biti svedena
na minimum. Zbog toga ćemo postupak stabilizacije tla
pri izvedbi šumskih cesta opisati za metodu rada primjenom
geotekstila i geomreža. Ove se dvije metode
stabilizacije većim dijelom podudaraju i u tehničko-
tehnološkom postupku i u primjeni potrebite mehanizirane
potpore.


Područje primjene geosintetika pri gradnji
šumskih cesta


The area of application of geo-synthetics in the
construction of forest roads


Metoda je primjenjiva na slabonosivim i nenosivim
tlima kao što su treset, humusno tlo, močvarno tlo, mu-
ljevi i slična tla, odnosno kada nije moguće postići odgovarajuću
nosivost uobičajenim mehaničkim načinom
stabilizacije, a ni raznovrsne kemijske stabilizacije nisu
djelotvorne. Posebno se preporuča rabiti geosintetike
kod onih tala koja imaju povoljna geomehanička svojstva,
ali se nalaze u izrazito lošim hidrološkim prilikama
tj. u stanju visoke vlažnosti koju nije moguće eliminirati.


Pri samom odabiru geosintetika treba naglasiti da su
geomreže pogodnije kod onih tala koja imaju trajno
smanjenu nosivost (močvarna tla, muljevi i si.) dok su
geotekstili osobito primjenjivi kod provlaženih i slabo
nosivih tala koja imaju relativno povoljna geomehanička
svojstva, i kod kojih se istiskivanjem i filtriranjem
vode može postići konsolidacija.


Svojstva polimera ovise o njihovoj građi, ali im je
zajedničko svojstvo osjetljivost prema visokoj temperaturi.
Zagrijavanje omogućuje njihovo oblikovanje ili
posebno strukturiranje.


Glavne vrste polimernih materijala od kojih se proizvode
geosintetici su:


poliamid (PA)


poliester(PES)


polietilen (PE)


polipropilen (PP)


Za konačan sud o tome je li tlo pogodno za provedbu
stabilizacije geosinteticima, odnosno koji će geosinte-
tik dati najpovoljnije konačne rezultate glede poboljšanja
nosivosti kao najmanjih ukupnih troškova izvedbe
ceste, nužno je i potrebno provesti propisana terenska i
laboratorijska geomehanička ispitivanja uzoraka tla.


Postupak stabilizacije


The procedure of stabilization


Tlo na kojem se planira izvesti stabilizacija geosinteticima
mora se najprije urediti. Ukoliko je potrebno ,
odstranjuju se panjevi, korijenje, šiblje i grmlje, kako
ne bi došlo do probijanja ili oštećivanja geosintetika. U
velikoj većini slučajeva skida se nenosivi humusni sloj
tla, a cilj je doprijeti do nešto nosivijeg sloja. Ponekad
se gornji vegetativni sloj ne smije dirati, jer je to najjači
i najčvršći sloj tla. Poželjno je poravnati tlo i dati mu
određeni nagib, jer to olakšava kasnije odstranjivanje
vode pri konsolidaciji.


Geosintetici se na gradilište dopremaju u rolama
obično širine 2,0 do 4,0 m i duljine 100 do 300 m. Masa
takvih rola ograničena je mogućnostima manipulacije i
najčešće iznosi 100 do 200 kg.


Geosintetici se polažu izravno na tlo razmotava-
njem role, a posebno treba napomenuti da se role moraju
preklapati i spajati uzdužno i poprečno, kako bi se
zadržala željena kvaliteta izvedbe i postigla odgovarajuća
nosivost gornjeg stroja.


Kod geotekstila možemo u praksi govoriti o tri moguća
načina spajanja: preklapanjem, zavarivanjem, šivanjem.
Spajanje preklapanjem je najjednostavnije, ali


STABILIZACIJA ŠUMSKIH CESTA GEOSINTETICIMA


Stabilization of forest roads by means of geo-synthetics


385
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Pičman, T. Pentek: RAZLIČITE MOGUĆNOSTI PRIMJENE GEOSINTETIKAKAO METODE STAB. TLA..


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997). 383-389


je utrošak geotekstila kod ovog načina spajanja najveći.
Preklopi moraju imati širinu 20 do 50 cm, što opet ovisi
o vrsti tla i položaju preklopa. Za slabija tla preklopi su
u pravilu veći nego za kvalitetnija tla, a isto tako preklopi
poprečnog spoja moraju biti širi od preklopa uzdužnog
spoja. Znatno je manji utrošak geotekstila ako
spojeve varimo ili šivamo; preklopi su tada znatno uži i
dovoljno je 10 do 20 cm materijala. Zavarivanje se obavlja
primjenom plamenika i taljenjem geotekstila, a šivanje
uporabom posebnih šivaćih strojeva i kvalitetnoga
konca.


Geomreže se spajaju: preklapanjem, vezanjem, zabijanjem
željeznih spojnica.


Na položeni geosintetik razastire se odgovarajući
kameni materijal. Dovoženje i istovar kamioni obavljaju
tzv. vožnjom sa "čela", tj. ne smiju se kretati po sloju
geosintetika već samo po nasipanom sloju. Vožnja kamionima
preko zrnatog materijala povoljno djeluje na
njegovo sabijanje. Razastiranje i planiranje materijala
izvodi se lakim buldožerima ili grejderima, a isplanirani
se sloj sabija lakšim vibrovaljcima.


Na površini nasipnog sloja od zrnatog kamenog materijala
mora biti postignuta takva nosivost da omogućuje
izradbu daljnjih slojeva nasipa. Kontrola kvalitete
navedenog poboljšanja (geosintetik + nasipni sloj od
zrnatog kamena) može se izvesti na dva načina:


1. vožnjom opterećenog kamiona sa silom pritiska
pojedinog kotača od 50 kN po jedinici površine, pri čemu
u sloju zrnatog kamenog materijala ne smiju ostati
trajne deformacije oblika kolotraga veće od 10 cm


2. određivanjem modula stišljivosti na svakih 100 m
ceste pomoću kružne ploče, a modul stišljivosti mora
iznositi najmanje 20 MN/m.


20-30 cm -Drobljeni kameni
materijal


0/45 mm ili 0/56 mm


-Netkani tekstil
-Slabo tlo


25-35 cm -Prirodni pjeskoviti
šljunak 0/60 mm


´::´: v´- ´;r-o-v..0´


-Netkani tekstil
-Slabo tlo


40-50 cm -Lokalni kameni
materijal


-Netkani tekstil
-Slabo tlo


Slika 2: Različiti tipovi kolničkih konstrukcija šumskih cesta
s neznatnim prometnim opterećenjem stabilizirani netkanim
geotekstilima, (Babicidr., 1995.)


Fig. 2: Different types of roadway construction of forest
roads with slight traffic burden stabilized by unwoven geo-
textiles (Babić and others, 1995)


OSNOVNE ZADAĆE GEOTEKSTILA PO IZVEDENOJ STABILIZACIJI
Basic tasks of geo-textiles after the stabilization has been performed


Geosintetici ugrađeni u trup šumske ceste moraju
obnašati ove zadaće:


Stvaranje razdvajajućeg sloja


The creation of separating layer


Ugradnjom geotekstila između dva sloja materijala
različitih geomehaničkih karakteristika sprječava se
njihovo miješanje i u uvjetima većih statičkih opterećenja.
Na taj način postižemo očuvanje osnovnih fizičkih
i mehaničkih svojstava, čak i kod promijenjenih hidro-
loških prilika. U slučaju nepostojanja geosintetika dolazi
do miješanja zrnatog materijala iz gornjeg sloja i
tla, gdje u konačnici prevladavaju svojstva nenosivoga
tla uz smanjenje nosivosti i pogoršanje svojstava.


Filtracijski učinak - Filtration effect
On se očituje u spriječavanju prodiranja finih čestica
iz zamuljene vode ili glinovite podloge u sloj nevezanog
zrnatog kamenog materijala, uz istovremenu vo-
dopropusnost okomito na površinu geosintetika.


Drenažni učinak - Drainage effect


Zbog svoje poroznosti i sposobnosti upijanja vode,
geotekstili mogu sakupljati i ravnomjerno odvoditi vodu
ili u propusniji sloj ili u drenažnu cijev. Geotekstili
također sprječavaju i kapilarno dizanje vode, stoje posebno
važno kod zaštite kolničke konstrukcije od štetnih
posljedica mrzavanja.


Nosivo "armirajuće"djelovanje


Carrying "reinforcement" impact


Geosintetici imaju znatnu vlačnu čvrstoću, a slabo
nosivo tlo ne posjeduje to svojstvo. Položeni ispod nasipa
na kontaktu sa slabo nosivim temeljnim tlom, djelomično
preuzimaju i raspodjeljuju naprezanja na veću
površinu koja nastaju zbog opterećenja nasipa. Na taj se
način sprječava lokalno preopterećenje i prekomjerne
deformacije temeljnoga tla.


Geomreže postavljene na tlo u postupku poboljšanja
preuzimaju ove funkcije:


386
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Pičman, T. Pentck: RAZLIČITE MOGUĆNOSTI PRIMJENE GEOSINTETIKA KAO METODE STAB. TLA...


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 383-389


sprječavaju gubitak materijala koji nastaje uslijed
prodiranja tampona u posteljicu


pravilno raspoređuju teret, ravnomjerno prenose opterećenja,
te na taj način smanjuju različita slijeganja
i deformacije


15-20 cm -Drobljeni kameni
materijal
0/45 mm ili 0/56 mm


I*. D *´.&-A! ß..´t>]
_.» .´" ;´ a j -»1


A.-«...«_ ´.t?.´t?;.´A>!


i . - < .. a >..- i


-Geo mreža
-Slabo tlo


20-25 cm -Prirodni pjeskoviti
šljunak 0/60 mm


-Geo mreža
-Slabo tlo


25-30 cm -Lokalni kameni
materijal


-Geo mreža
-Slabo tlo


Slika 3: Različiti tipovi kolničkih konstrukcija šumskih cesta
s neznatnim prometnim opterećenjem stabilizirani geomre-
žama, (Babić i dr., 1995)


Fig. 3: Different types of roadway construction of forest
roads with slight traffic burden stabilized by geo-nets, (Babić
and others, 1995)


Zaključna razmatranja - Concluding remarks


Na temelju dosadašnjih rezultata možemo postupak
stabilizacije tla geosinteticima pri gradnji šumskih cesta
podijeliti na sljedeće načine s nabrojanim strojevima
i opremom:


geomehanička ispitivanja tla, utvrđivanje pogodnosti
konkretnog tla za metodu stabilizacije geosinteticima
kao i odabir najpovoljnijeg geosintetika:


a) granulometrijski sastav


b) konzistencija


c) gustoća


d) stupanj zbijenosti


e) Proctorov postupak


f) sadržaj organskih tvari
g)CBRtest


=> stacionirani i terenski laboratoriji s potre
bitom opremom


pripremni radovi čišćenja trase


=> buldožeri/angldozeri


skidanje površinskog sloja humusa (prema potrebi)


=> grejderi


poravnavanje tla i izvedba određenog nagiba


=> buldožeri/angldozeri, grejderi


polaganje geosintetika, preklapanje i spajanje


=> ovisno o tipu spajanja rabimo za geoteksti-
le aparate za varenje ili za šivanje, a za geo-
mreže metalne spojnice


dovoženje i iskrcavanje sitnozrnatog kamenog materijala
vožnjom sa "čela"


=> kamioni kiperi


razastiranje i poravnavanje naveženoga materijala


=> lakši buldožeri/angldozeri i grejderi


sabijanje nasipnog sloja


=> lakši vibrovaljci


kontrola kvalitete izvedbe


=> okrugle metalne ploče ili natovareni kamioni


Prednosti stabilizacije tla primjenom geotekstila


The advantage of ground stabilization by the
application of geo-textiles


Metoda poboljšanja tla pomoću geotekstila ima dosta
prednosti u usporedbi s kemijskim, a pogotovo s mehaničkim
metodama stabilizacije tla. Neke najvažnije
prednosne osobine su:


mogućnost primjene na najlošijim tlima glede strukturnih
svojstava i granulometrijskog sastava, odnosno
geomehaničkih svojstava


uporaba na onim tlima koja imaju relativno povoljna
geomehanička svojstva, ali se nalaze u izrazito lošim
hidrološkim prilikama tj. u stanju visoke vlažnosti
koju nije moguće eliminirati


izvedba samog tehničko-tehnološkog postupka stabilizacije
moguća je i u vrlo nepovoljnim klimatskim
uvjetima, uz postizanje svih propisanih kvalitetnih
karakteristika


gradnja šumskih cesta gdje se rabe geosintetici je vrlo
brza i jednostavna


prometovanje stabiliziranim cestama odvijat će se
neposredno po završetku građevinskih radova


nepostojanje nikakvog štetnog utjecaja geosintetika
na ravnotežu i stabilnost ekosustava


primjena samo osnovne mehanizacije i jednostavna
organizacija gradilišta


nepotrebno je sjeći drveće zbog proširenja gradiliš-
nog pojasa, te je manja neproduktivna površina pod
šumskim cestama, što naravno smanjuje troškove
uslijed gubitka produktivne površine.


Uz navedene prednosti u usporedbi s različitim ostalim
metodama stabilizacije, treba naglasiti i ekonomsku
pozitivnu stranu geosintetika prema klasičnom načinu


387
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Pičman, T. Pcntek: RAZLIČITE MOGUĆNOSTI PRIMJENE GEOSINTETIKA KAO METODE STAB. TLA...


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997). 383-389


građenja. Glavna ušteda je u štednji kamenoga materijala,
čiji su troškovi ugradbe izuzetno visoki na području
nizinskih šuma, prije svega zbog velikih transportnih
udaljenosti, ali i zbog količine kamena koji se mora
ugraditi u trup ceste kako bi se zadovoljili najniže normirani
kvalitetni zahtjevi. Daljnja redukcija financij-


Isplativost primjene geosintetika pri izvedbi ceste u
izravnoj je vezi s razlikom potrebne debljine sloja zrnatog
kamenog materijala ako ne rabimo geosintetik, i potrebnom
debljinom sloja zrnatog kamenog materijala
ako rabimo geosintetik. Ta razlika potrebnih debljina
čvrsto je povezana sa svim troškovima nalaženja, dobave,
ugradbe kamena, kao i mehanizacije i ljudstva koje
te poslove obavlja.


Prema podacima dostupnim u svjetskoj literaturi,
gradnja cesta primjenom geosintetika iznosi oko 75%


Babić, B., 1995: Geosintetici u graditeljstvu, Zagreb,
str. 11-67,263-306.


Građevinski institut, 1983: Ispitivanje djelovanja
plastičnih mreža "Analit" za poboljšanje slabo
nosivog tla na probnim dionicama u Donjem
Miholjcu, Zagreb, str. 3-6.


skih sredstava postiže se manjim troškovima uslijed gubitka
neproduktivne šumske površine. Ne smije se zaboraviti
spomenuti i niže troškove održavanja šumskih
cesta stabiliziranih geosinteticima, budući se radi kvalitete
izvedbe i uloga koje na sebe preuzimaju geosintetici,
uvelike smanjuju deformacije i oštećenja ceste.


cjene izvedbe cesta klasičnim načinom gradnje, uz približno
jednaku kvalitetu izvedbe.


Mišljenja smo da ovu metodu stabilizacije tla treba
koristiti na području nizinskih šuma Hrvatske, odnosno
na terenima gdje su hidrološke prilike u tlu izuzetno loše,
te zbog toga u obzir ne dolazi nijedna druga metoda,
budući se njima ne mogu polučiti odgovarajući rezultati.
Odabir konkretnog geosintetika treba provesti tek
po kvalitetno napravljenim geomehaničkim ispitivanjima
tla.


LIO - tekstilna industrija, 1978: Stručno savjetovanje
o primjeni filter plastike u građevinarstvu i poljoprivredi,
Osijek, str. 5-7, 23-42.


LIO - tekstilna industrija, 1986: Tehničke tekstilije za
građenje i rekonstrukciju prometnih komunikacija,
Osijek str. 1-60.


h - potrebna debljina sloja od zrnatog kamenog materijala ako se rabi geosintetik


h0 - potrebna debljina sloja od zrnatog kamenog materijala ako se ne rabi geosintetik
Ah - razlika potrebnih debljina (ušteda zrnatog materijala zbog primjene geosintetika)


Slika 4: Poredbeni prikaz utroška kamenog materijala kod klasičnog načina gradnja šumskih
cesta i kod gradnje primjenom geosintetika, (Babić i dr., 1995.)


Fig. 4: Comparative review of consumption of stone material by the classical way of construction
of forest roads and by the construction applying the geo-synthetics, (Babić and others, 1995)


LITERATURA - Literature


388
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Pičman, T. Pentek: RAZLIČITE MOGUĆNOSTI PRIMJENE GEOSINTETIKA KAO METODE STAB. TLA..


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 383-389


Pičman, D., 1984: Prikaz ispitivanja modula stišlji-
vosti posteljice i nosive podloge na pokusnoj
dionici u Lipovljanima, Mehanizacija šumarstva
8 (9-10), Zagreb, str. 201-216.


Pičman, D. i T. Pentek, 1996: Metode rada pri stabilizaciji
tla kod izgradnje šumskih prometnica,
Zbornik savjetovanja Izzivi gozdne tehnike (Izazovi
šumske tehnike), Ljubljana, str. 125-132.


Pičman, D. i T. Pentek, 1996: Stabilizacija šumskih
transportnih sustava vapnom, Mehanizacija
šumarstva 21 (2), Zagreb, str. 83-85.


Pičman, D. i T. Pentek, 1996: Prilog poznavanju
uporabe strojeva za stabilizaciju šumskih prometnica
vapnom, Mehanizacija šumarstva 21 (2),
Zagreb, str. 87-96.


Pičman, D. i T. Pentek, 1996: Mogućnost primjene
sredstva WEGS za stabilizaciju tla pri gradnji
šumskih cesta, Mehanizacija šumarstva 21 (2),
Zagreb, str. 97-102.


Pičman, D. i T. Pentek, 1996: Uporaba RRP sredstva
za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih prometnica,
Šumarski list CXX (11-12), Zagreb, str.
469-476.


Plivelić, S., 1996: Stabilizacija tla pri gradnji šumskih
cesta na području uprave šuma Vinkovci,
Diplomski rad, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Zagreb, str. 1-27.


Sowers, G. E., Collins, S. A., i Miller, G. D.,
1982: Mechanism of Geotextile-Aggregate Support
in Low Cost Roads, Proceedings Second International
Conference on Geotextiles, Las Vegas,
volume 2, str. 341-347.


Švabe, Ž., 1985: Uporaba netkanih geotekstila u cestogradnji,
magistarski rad, Fakultet građevinskih
znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 1-
173.


Van Santvoort, G., 1994: Geotextiles and Geo-
membranes in Civil Engineering, Roterdam, str.
12-38.


Vartilen, 1994: Primjena geotekstila VARNET -
O.R.V. u graditeljstvu, Varaždin, str. 1-118.


SUMMARY: The construction of forest roads in some disadvantageous
field conditions is possible only by the application of known methods of soil
stabilization. The improvement of carrying force of forest soil by the classical
methods of stabilization will in some cases require additional preparation
work (having disposal of a roofed stock room, special mechanization and the
like). By the usage of geo-synthetics such problems will be avoided and the
construction itself will be simpler. The application of different types of geo-
synthetics has been going on during the last thirty years. With the development
of chemical industry the number of products based on plastic masses which
can be applied as means for stabilization i.e. for improvement of carrying
force of forest soils has been increased. A short historical overview of development
of geo-synthetics application in the civil engineering has been presented
in this work, as well as the classification of geo-synthetics according to the
possibilities of application in civil engineering. The technical-technological
procedure of geo-synthetics application has been described, the needed mechanization
quoted and the area of application suggested. As a conclusion, the
comparison of application of geo-synthetics with some other methods ofsoild
stabilization has been described.


389