DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 41     <-- 41 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I ...


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 371 -381


ređeni s istraživanjima sakupljanja pomoću vitla mon- te pomoću prijenosnoga vitla (Stergiadis et al.,
tiranoga na traktor (Guglhör i Plettenberg, 1975), 1992), (slika 3).


Vitlo Farmi - Winde
Vitlo Igland - Winde
Multi KBF Vitlo -


25


30


40


50


60


70


Slika 3. Dnevni učinci pri sakupljanju tanjega obloga drva pomoću vitla montiranog na traktori prijenosnoga vitla
Abb. 3. Tagesleistungen beim Vorrücken von Schwachholz mit Schlcpperanbau- und tragbaren Winden


Na osnovi podataka u tablici 6 može se ustanoviti da
su rezultati prikazani na slici 3 samo djelomično usporedivi.
Ipak je ova usporedba značajna.


U usporedbi s ostala dva prikazana vitla, Multi KBF
prijenosno vitlo na najkraćoj udaljenosti sakupljanja
ima najveći, a na najvećoj udaljenosti najmanji učinak
(slika 3). Učinak radioupravljanog na traktor montira


noga vitla (Farmi Winde), manji je od učinka montiranoga
vitla Igland bez radioupravljanja od 3 % do 15 %.


S povećanjem udaljenosti sakupljanja, učinak prijenosnoga
vitla u većoj mjeri opada nego li kod vitala
montiranih na traktor.


Kako je naprijed rečeno, promicanje mehaniziranja
privlačenja prostornoga drva treba nastaviti.


Tablica 6. Podaci o sakupljanju tanjeg drva pomoću vitala


Tabelle 6. Angaben über das Vorrücken von Schwachholz mittels Seilwinden


Vitlo
Winde


Vitlo Igland montirano


na traktor bez


radioupravljanja


Schlepperanbauwinde


ohne Funksteuerung


Igland Winde


Vitlo Farmi s


radioupravljanjem,


montirano na traktor


Schlepperanbau-


funkgesteuerte


Farmi-Winde


Prijenosno vitlo


Multi KBF s


radioupravljanjem


Tragbare,


funkgesteuerte


Multi KBF Winde


Teren
Gelände


Nagib +45 %
Neigung +45 %


ravan teren
Ebene


Nagib 0 do 50 %
Neigung 0 bis + 50 %


Obujam tovara, m3
Lastgrösse, fm


0,60


0,60


0,317


Komada u tovaru
Stückzahl pro Last


2,2


2,2


1,0


Vrsta drva
Baumart


Bukva
Buche


Smreka i bor
Fichte u. Kiefer


Bor


Kiefer


Radna grupa
Arbeitsgruppe


2 radnika
2 - Mannarbeit


Uže
Seil


0 mm


12


10


6


Uže
Seil


duljina, m
Länge, m


80


do 80
bis 80


80379