DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 371 -381


UDK 630* 369 + 379 (001)


MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I IZRADE TE
MEHANIZIRANJA PRIVLAČENJA DRVA U ŠUMAMA HRVATSKE


MÖGLICHKEIT DER HOCH - UND VOLLMECHANISIERUNG DER EINSCHLAGSARBEITEN, UND
MECHANISIERUNG DES HOLZRÜCKENS IN WÄLDERN KROATIENS


Stevan BOJANIN * i Ante P. B. KRPAN**


SAŽETAK: Primjena motornih lančanih pila za jednog radnika u Hrvatskoj
iza 1960. godine predstavljala je prvu, ručno-strojnu fazu mehanizacije
radova sječe i izrade. Iza toga javili su se u Europi višenamjenski strojevi za
radove na sječi i izradi. Primjena se harvestera na sječi i izradi katkada smatra
potpunom mehanizacijom ovih radova, dok se primjena procesora, kojima
se drvo izrađuje bez obaranja stabala, smatra tek visokom mehanizacijom.


Pored navedenih strojeva uvađani su i strojevi za guljenje kore obloga
drva.


Harvesteri i procesori namijenjeni su ponajprije za rad u prirodnim šumama
i kulturama četinjača te u plantažama topola.


U novije se vrijeme harvesteri primijenjuju u Njemačkoj u bukovim prore-
dnim sastojinama za obradbu stabala do uključivo 25 cm prsnog promjera.


U svezi s primjenom harvestera i procesora, treba uzeti u obzir da je u
Hrvatskoj postotak drva četinjača u obujmu sječivoga drva približno 15 %.


Svrha je ovoga rada istražiti mogućnost tzv. potpune i visoke mehanizacije
pri sječi i izradi u mlađim, te visoke mehanizacije u kasnijim prorednim, te
sječno zrelim sastojinama.


U svezi s mehanizacijom privlačenja pri sortimentnoj i deblovnoj metodi
izrade, želim objasniti mogućnosti primjene zglobnih traktora, gusjeničnih
traktora i forvardera. Zatim se raspravlja primjena tzv. clam-bunk i grapple-
traktora. Raspravlja se i problem odvajanja sakupljanja drva od samog privlačenja
te spajanja sakupljanja drva s obaranjem i izradom. Prikazuju se rezultati
istraživanja sakupljanja drva vitlima montiranima na traktor te prijenosnim
vitlima.


Ključne riječi: sječa i izrada, harvesteri i procesori, razina meha-
niziranosti, sakupljanje drva, privlačenje, prijenosna vitla, traktori.


1. UVOD I PROBLEMATIKA -


Mehaniziranje radova eksploatacije šuma u Hrvat- Važne su gospodarske šume u Hrvatskoj jed-


skoj ovisi osim o drugim čimbenicima, o tipovima šu- nodobne visoke šume s oplodnom sječom koje obuhva-


ma, vrsti drva, načinu gospodarenja te o terenskim i čaju 44 %, te visoke preborne šume s 18 % šumske


klimatskim uvjetima. površine. U kontinentalnom području (u ravnici, prigorju
i brdskom području) nalazi se 91 % visokih


jednodobnih šuma. Visoke se preborne šume nalaze u


*h-of.dr. se. Stevan Bojanin|,Pančićeva 1 planinskom području, gdje se uz njih rasprostire i 9 %


**Prof. dr. se. Ante P. B. Krpan, Šumarski fakultet Zagreb , j . , , . * _


F & jednodobnih visokih suma.


371
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 34     <-- 34 -->        PDF

S. Bojanin, 1 A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE


Šumarski lisl br. 7-8. CXXI (1997), 371-381


Od godišnje posječene količine drva 85 % otpada na
listače, a 15 % na četinjače (Krpan, 1992).


Motorne lančane pile za jednoga radnika počele su
se u Hrvatskoj rabiti iza 1960. godine, usporedo sa
znatnijom uporabom traktora za privlačenje drva. Prije


toga su se stabla obarala ručnim alatom, a oblo tehničko
drvo privlačilo konjskom vučom ili izvozilo kolima sa
konjskom zapregom. Prostorno je drvo iznošeno konjima
(samaricama) odnosno sanjkama ili izvoženo kolima
s konjskom zapregom.


2. SJEČA I IZRADBA DRVA - Fällung und Ausformung des Holzes


U jednodobnim se visokim šumama mijenja način
izrade sortimenata tijekom razvoja sastojine. U prebor-
nim šumama, gdje se u pravilu obaraju najdeblja stabla,
način je rada podložan manjim promjenama. U navedenim
se slučajevima sječe i izrađuje motornim pilama


Harvesteri i procesori ponajprije predviđeni su za
uporabu u šumama četinjača. Pored toga se primijenju-
ju i u bukovim sastojinama za stabla do prsnoga promjera
24 cm, (Farbrig i Enche, 1996). U šumskom se
gospodarstvu u Lautenbergu u Njemačkoj harvesteri


uspješno primijenjuju u bukovim sastojinama, za
obradbu stabala prsnoga promjera do uključivo 25 cm.


Stoga treba istražiti uporabnost višenamjenskih
strojeva u bjelogoričnim sastojinama listača u Hrvatskoj,
gdje se, prema dosadašnjim inozemnim iskustvima,
mogu očekivati pozitivni rezultati.


U tablici 1 prikazanje razvitak bjelogoričnih sasto-
jina s navedenim prsnim promjerima srednjih stabala u
prorednim sastojinama bukve i hrasta različite starosti.


Tablica 1. Razvoj sastojina hrasta i bukve i ostalih listača


Tabelle 1. Entwicklung der Bestände der Eiche sowie der Buche und übriger Laubhölzer


Starost sastojina


Srednje stablo


- Mittelstamm


Za sječu po ha-


Hiebsanfall je ha


Starost sastojina


Pr


pr., cm


Obujam, irr


Obujam drva, m-´


Broj stabala


Bestandesalter


BHDcm


Inhalt fm


Holzmasse fm


Stammzahl


Bestandesalter


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


Godina - Jahr


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


Hrast
Eiche


Bukva i dr.
Buche u. ü. LH.


20


-


5,5


-


0,02


-


5,8


-


290


30


11,5


10,1


0,06


0,04


27,1


21,4


452


535


40


16,5


14,5


0,20


0,11


36,0


35,6


180


324


50


21,5


18,5


0,37


0,24


43,5


46,1


118


192


60


26,5


22,0


0,67


0,41


51,0


55,1


76


134


70


31,5


25,5


1,06


0,61


58,5


72,8


55


119


80


36,0


29,0


1,50


65,0


43


90


40,5


32,5


2,05


70,5


34


100


45,0


36,0


2,65


64,0


24


110


49,0


3,25


59,5


18S obzirom na debljinu stabala, u bukovim se prorednim
sastojinama harvesteri mogu primijeniti za sječu i
izradu 74 % sječivoga drva. Prema podacima u tablici
harvesteri se mogu primijeniti i u 60-godišnjim sastojinama
hrasta lužnjaka. Ostale su listače glede primjene
harvestera slične bukvi, pa će se ubuduće razmatrati zajedno.


U prorednim sastojinama u Hrvatskoj primijenjuje
se isključivo stablimična sječa. Kako se vidi iz tablice


1, u najmlađim se prorednim sastojinama obara veliki
broj stabala od kojih se stanoviti dio odnosi na pred-
komercijalnu proredu. Ova se stabla moraju obarati
motornom pilom.


U mladim se prorednim sastojinama harvesteri
kreću po vlakama, odnosno traktorskim putevima,
odakle mogu sječi stabla u dohvatu hidrauličnoga kraka.
Kako sastojine postaju sa starošću prohodne, harvesteri
ulaze i kreću se po sastojini.


372
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 35     <-- 35 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I ...


Šumarski list br. 7-8, CXXI( 1997), 371-381


U tablici 2 prikazana je struktura operativnoga vremena
pojedinih radnih operacija sječe i izrade u prored-
nim sastojinama listača (hrasta te bukve s ostalim
listačama), uz primjenu sortimentne metode. Indu-


Radovi na sječi i izradi u prorednim sastojinama
listača sa stablima do uključivo 25 cm prsnog promjera,
mogu se 100 % visoko (rad procesorom), odnosno potpuno
(rad harvesterom) mehanizirati. U sastojinama sa
stablima iznad 25 cm prsnog promjera mogu se djelomično
visoko mehanizirati samo radovi na izradi.


S obzirom na debljinu stabala, mogu se radovi sječe
i izrade u hrastovim prorednim sastojinama kod 22,1 %
sječivog drva potpuno mehanizirati, a kod 77,9 %
sječivog drva ovi se radovi mogu 20,6 % visoko meha-


strijsko je drvo izrađeno u utovarnim duljinama. Na
osnovi podataka u tablicama 1 i 2, u prorednim se sastojinama
može odrediti mogući stupanj uporabnosti
višenamjenskih strojeva pri sječi i izradi.


nizirati (tablica 3). Prema debljini stabala u prorednim
sastojinama bukve i ostalih listača, radovi na sječi i
izradi mogu se za 73,8 % sječivoga drvnog obujma
potpuno mehanizirati, a kod 26,2 % posječenoga drva
moguće je 47,3 % visoko mehanizirati.


Tablica 2. Struktura operativnoga vremena po stablu pri obaranju stabala i izradi sortimenata u prorednim
sastojinama listača


Tabelle 2. Verteilung der RAZ je Baum bei der Fällung und Ausformung in Durchforstungsbeständen
der Laubhölzer


Vrsta drva
Holzart


Hrast
Eiche


Bukva i ostale listače
Buche u. ü. Laubhölzer


Prsni promjer stabla, cm
BHD des Stammes, cm


15


20


25


30


40


10


15


20


25


30


Udio operativnog vremena, % - % der RAZ


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Radna
operacija
Ablaufabschnitt


Hod do stabla
Baum aufsuchen


15,5


10,5


8,5


7,0


5,0


15,0


12,4


12,0


7,6


5,4


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Radna
operacija
Ablaufabschnitt


Obaranje - Fällen


11,9


15,7


24,3


29,7


34,6


14,2


12,2


12,3


17,2


16,9


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Radna
operacija
Ablaufabschnitt


Dolazak do stabla
i obaranje - Baum
aufs, und Fällen


27,4


26,2


32,8


36,7


39,6


29,2


24,6


24,3


24,8


22,3


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Radna
operacija
Ablaufabschnitt


Kresanje grana
Entasten


28,9


21,9


19,5


17,5


14,6


11,0


11,2


15,4


15,0


13,6


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Radna
operacija
Ablaufabschnitt


Sakupljanje grana
Äste häufen


18,2


17,2


19,2


18,0


21,0


12,4


9,3


11,6


11,0


11,2


Stab-


lovno


vrijeme


Baum-


zeit


Ukupno po stablu
Insgesamt je Baum


74,5


65,3


71,5


72,2


75,2


52,6


45,1


51,3


50,8


47,1


Sortimentno vrijeme tehničkog drva
Sortenzeit des Rundnutzholzes


5,3


15,1


18,5


21,9


18,6


10,9


20,7


Sortiment, vrijeme industrijskog drva
Sortenzeit des Industrieholzes


20,3


19,6


10,0


5,9


6,2


47,4


54,9


48,7


38,3


32,2


Operati vn
RAZ je BE


o vrijeme p
lum


o stablu


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0


100,0373
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 36     <-- 36 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I ... Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 371-381


Tablica 3. Udio mehaniziranosti radova na sječi i izradi, s obzirom na način sječe, i vrste drva sastojine


u šumama Hrvatske
Tabelle 3. Mechanisierungsgrad der Einslagsarbeitenje nach der Hiebs- und Baumart, und Bestandesalter


in Wäldern


Sastojina
Bestand


Vrsta drva
Baumart


Prsni promjer
Baumstärke


Udio izrađenog drva, %


% der ausgeformten


Holzmasse


Stupanj mehaniziranosti, %
Mechanisierungsgrad,


%


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Hrast
Eiche


Pr. pr. < 25 cm
BHD<25cm


22,1


100,0


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Hrast
Eiche


Pr. pr. > 25 cm
BHD>25cm


77,9


20,6


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Hrast
Eiche


Ukupno
Zusammen


100,0


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Hrast
Eiche


Prosjek
Durchschnitt


38,1


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Bukva i ostale


listače


Buche u.


ü. Laubh.


Pr. pr. < 25 cm
BHD<25cm


73,8


100,0


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Bukva i ostale


listače


Buche u.


ü. Laubh.


Pr. pr. > 25 cm
BHD>25cm


26,2


47,3


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Bukva i ostale


listače


Buche u.


ü. Laubh.


Ukupno
Zusammen


100,0


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Bukva i ostale


listače


Buche u.


ü. Laubh.


Prosjek
Durchschnitt


86,2


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Ukupno


izrađeno


drvo proreda


Gesamte


Durchforstungs-


holzmasse


Pr. pr. < 25 cm
BHD<25cm


57,9


100,0


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Ukupno


izrađeno


drvo proreda


Gesamte


Durchforstungs-


holzmasse


Pr. pr. > 25 cm
BHD>25cm


42,1


32,1


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Ukupno


izrađeno


drvo proreda


Gesamte


Durchforstungs-


holzmasse


Ukupno
Zusammen


100,0


Proredne


sastojine


listača


Durchforstungs-


laubbestand


Ukupno


izrađeno


drvo proreda


Gesamte


Durchforstungs-


holzmasse


Prosjek
Durchschnitt


71,4


Sječno zrele


sastojine


listača


Hiebsreifer r


Laubbestand


Hrast - Eiche


23,9


33,3


Sječno zrele


sastojine


listača


Hiebsreifer r


Laubbestand


Bukva i ostale


listače


Buche u.


u. Laubh.


76,1


41,2


Sječno zrele


sastojine


listača


Hiebsreifer r


Laubbestand


Bukva i ostale


listače


Buche u.


u. Laubh.


Ukupno
Zusammen


100,0


Sječno zrele


sastojine


listača


Hiebsreifer r


Laubbestand


Bukva i ostale


listače


Buche u.


u. Laubh.


Prosjek
Durchschnitt


39,3


Preborne sastojine
Plenterbestand


Četinjače
Nadelhölzer


100,0


77,5


Ukupno - Insgesamt


Proredne sastojine
Durchforstungsb.


28


71,4


Sječno zrele
sastojine listača
Hiebsr. Laubb.


57,3


39,3


Preborne sastojine
Plenterbestand


14,7


77,5


Ukupno
Zusammen


100,0


Prosjek
Durchschnitt


53,9374
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 37     <-- 37 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 371 -381


Uzimajući u obzir ukupno posječeno drvo u mladim
prorednim sastojinama listača, kod 57,9 % sječivog drva
radovi se na sječi i izradi mogu potpuno mehanizirati,
a kod 42,1 % sječivog drva (u debljim prorednim
sastojinama) mogu se ovi radovi 32,1 % visoko
mehanizirati. Prosječni udio mehaniziranosti u prorednim
sastojinama listača je 71,4 % (tablica 3).


Kod primjene procesora mogu se, odnosno moraju,
stabla obarati motornom pilom. Stoga je u tablici 2 postotni
udio radnih operacija "potražiti stablo i oboriti"
prikazan zajedno. Njihov se udio kreće od 22,3 % do
39,6 % operativnog vremena.


Tablica 4. Struktura operativnog vremena po stablu pri obaranju i izradi motornom pilom u sječno zrelim
sastojinama


Tabelle 4. Verteilung der RAZ je Baum bei der Fällung und Ausformung in hiebsreifen Laubwäldern


Vrijeme


Radna operacija


Vrsta drva - Holzart


Mogućnost visoke
mehanizacije


Vrijeme


Radna operacija


Hrast


Bukva i ost. listače


Mogućnost visoke
mehanizacije


Zeit


Ablufabschnitt


Eiche


Buche u. ü. Laubh.


Möglichkeit der
Hochmechanisierung


Zeit


Ablufabschnitt


Udio operativnog vremena % - % der RAZ


Möglichkeit der
Hochmechanisierung


Hod do stabla


Baum aufsushen


1,2


1,6


Obaranje


Stabalno vrijeme


Fällen
Kresanje grana


9,0


5,5


Baumzeit


Entasten
Sakupljanje grana


17,8


16,2


Aste häufen


3,1


1,6


Ukupno


Insgesamt


31,1


24,9


Otpiljivanje brade


Sortimentno


Waldhieb abschneiden


1,8


1,6


+


vrijeme


Krojenje


tehničkog


Vermessen


1,4


1,8


drva


Trupljenje


Sortenzeit


Ablängen


5,4


4,7


+


des


Okretanje


Rundnutz


Wenden


1,2


-


holzes


Ukupno


Insgesamt


9,8


8,1


Krojenje


Vermessen


5,2


4,3


Prepiljivanje


Sortimentno


Einschneiden


15,0


15,8


+


vrijeme


Cijepanje


prostornog


Spalten


11,1


19,1


+


drva


Priprema složaja


Sortenzeit


Vorbereiten zum Setzen


4,4


2,9


des


Prinošenje


Schicht


Rücken


7,2


10,3


holzes


Slaganje


Setzen


16,2


14,6


Ukupno


Insgesamt


59,1


67,0


Operativno vrijeme po stablu


RAZ je Baum


100,0


100,0375
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 38     <-- 38 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJFXE I


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 371-381


U tablici 4 prikazana je struktura prosječnih utro-
šaka vremena pojedinih radnih operacija u operativnom
vremenu, pri obaranju i izradi stabala motornom
pilom u sječno zrelim sastojinama hrasta te bukve i
ostalih listača, uz primjenu sortimentne metode.


U ovim sastojinama ne dolazi u obzir primjena strojeva
za obaranje i kresanje grana. Operacije koje se mogu
visoko mehanizirati, a to su sortimentna vremena ot-
piljivanja brade i trupljenja kod tehničke oblovine, a
kod prostornog drva trupljenje i cijepanje, u tablici 4
označene su oznakom "+".


U sječno zrelim hrastovim sastojinama radovi sječe
i izrade mogu se 33,3 %, a u sastojinama bukve i ostale
bjelogorice 41,2 % visoko mehanizirati. Uzimajući u
obzir udio navedenih vrsta drva u ukupnoj sječivoj količini
drva u ovim šumama, navedeni se radovi mogu
prosječno 39,3 % visoko mehanizirati (tablice 3 i 4).


Ako bi se prostorno drvo usitnjavalo, povećao bi se
stupanj mehaniziranosti u sječno zrelim listopadnim


sastojinama. U tome bi slučaju došlo do izmjene zbog
izostanka radnih operacija sortimentnog vremena prostornog
drva.


Kako je već ranije iznijeto, preborne su šume na visokom
kršu djelomično jelove šume s primjesom smreke,
a djelomično su mješovite šume s prosječnim udjelom
jele 58 % i bjelogorice 42 %, od čega na bukvu otpada
35 %. U ovim se šumama provodi stablimična
preborna sječa, u ophodnjicama od 10 godina; bruto količina
sječivoga drva kreće se od 60 do 120 m3/ha.
Uglavnom se provodi ljetna sječa.


Na slici 1 prikazana je debljinska struktura oborenih
stabala za bruto obujam posječenoga drva 90 mVha, u
ophodnjicama od 10 godina, u sastojini jele s primjesom
smreke. Ukupno su oborena 24 stabla po ha, prsnog
promjera 27,5 cm do 75,5 cm. Ovako malena sje-
čiva količina drva i broj stabala po ha, uz stablimičnu
sječu, nepovoljno se odražavaju na mehaniziranje radova
na sječi i izradi.


6 -


5 -


s


SS N


E 4 -


E


os


t*3


i 3 "


"ČŠ


L>


CS


tS 2 -


Broj


i


ft -


l l 1 1 1 l l l


i


27,5


l l l l i l l l


37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 62,5 67,5 72,5


Debljina stabala - pr. prom., cm - Baumstarke - BHD in cm


l


77,5Slika 1. Struktura oborenih stabala u desetgodišnjoj ophodnjici, u sastojini jele s primjesom smreke


Abb. 1. Verteilung der gefällten Bäume im Plenterungsintervall von 10 Jahren in den Tannenwäldern mit beigemischter Fichte


U tablici 5 prikazana je u jelovim prebornim šuma- izrade, uz primjenu sortimentne metode. Postotak
ma struktura utroška operativnog vremena sječe i tehničkog oblog drva iznosi 95 %, a prostornoga 5 %.


376
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 39     <-- 39 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 371-381


Tablica 5. Struktura operativnog vremena kod obaranje


i izrade motornom pilom u prebornim šumama


jele s primjesom
Tabelle 5. Zeitaufwandsstruktur bei der Fallung und


Ausformung mit EMS in Tannenplenterwal-


dern


Tek. br.
Lfd. Nr.


Radna operacija
Ablaufabschnitt


Operativno vrijeme, %
% der RAZ


1


Hod do stabla
Baum aufsuchen


1,8


2


Obaranje
Fällen 15,0


3


Otpiljivanje brade
Waldhieb abschneiden


0,5


4


Kresanje grana
Entastung


57,7


5


Krojenje


Messen5,7


6


Trup ljenje
Ablängen


8,4


7


Okretanje
Wenden5,9


8


Sakupljanje grana
Äste häufen


5,0


9


Ukupno
Insgesamt


100,0Obujam srednjega stabla iznosi 3,38 m\ a prsni je
promjer je 61 cm. U strukturi tehničkoga obloga drva
93 % su trupci i 7 % rudničko drvo.


Sječa i izrada provode se u ljeto za vrijeme mezgre.
Prije su se trupci izrađivali u duljinama od 4 m, rudničko
drvo od 1,5 m do 7 m, a prostorno drvo 1 m. U
novije su se vrijeme trupci izrađivali na sječini u
dvostrukim duljinama, a konačno prikrajanje i strojno


guljenje kore obavljalo se na stovarištu pored pilane.
Time se utrošak vremena trupljenja skraćuje za 50 %.


Debljina se grana se uglavnom kreće do 7 cm s korom,
pa se može primijeniti strojno kresanje grana.


Kod primjene stablimične preborne sječe, harvesteri
se ne mogu kretati po sječini. Kretanje stroja po sastoji-
ni je nepoželjno radi njezine zaštite, a u sastojinama s
većim nagibima j e i nemoguće (Pröll, 1995).


U prebornim bi šumama trebalo primijeniti grupi-
mičnu sječu, te istražiti primjenljivost procesora na pomoćnim
stovarištima uz šumsku cestu. Kada bi se uz
obaranje stabala motornom pilom za izradu primijenili
procesori, bilo bi moguće 77,5 % operativnoga vremena
radova na sječi i izradi visoko mehanizirati; sve osim
radnih operacija, potražiti stablo, oboriti i eventualno
pri krojiti.


Na temelju strukture vrsta drva i načina sječe
određen je prosječni stupanj mehaniziranosti za ukupnu
sječivu količinu drva, koji iznosi 53,9 % (tablica 3).


Racionalizacija radova na sječi i izradi može se ostvariti
i pri primjeni motorne pile, stoje pomoću studija
vremena po sekcijama provedeno u prebornim šumama
jele (Bojanin, 1978). Jelova su debla podijeljena u
sekcije duljine od 2 m, osim vršne sekcije koja je mogla
biti kraća ili dulja. Prosječna duljina vršne sekcije bila
je 2,3 m. Kod izrade je uzeta u obzir samo deblovina,
jer su grane s korom bile tanje od 7 cm.


Kako se iz tablice 5 vidi, utrošak vremena kresanja
grana iznosi 57,7 % operativnog vremena. Ovdje je
pokazana analiza utroška vremena kresanja grana. Kod
izostavljanja vršne sekcije od 2,3 m duljine smanjuje se
obujam izrađenoga drva 1,2 %, a utrošak vremena kresanja
grana 9,6 %. Izostavljanjem daljnjih dviju gornjih
sekcija debla, koje s vršnom sekcijom imaju ukupnu
duljine 6,3 m, gore spomenuta smanjenja iznose 5,1 %,
odnosno 28,8 % (slika 2). Ispušteni dijelovi stabla
mogu se strojno usitniti.


. inačica
1. Variante


2. inačica
2. Variante


Duljina izostavljenoga gornjega dijela
debla, m - Lange der ausgeschlossen
Zopflange, m


Obujam izostavljenoga gornjega dijela
debla, % - Vermindertes Zopflange. %


Postotno smanjenje utroška vremena
kresanja grana kod izostavljanja
(odbacivanja) gornjega dijela debla. °/
- Verminderter Zeitaufwand
der Entastung, %


Slika 2. Smanjenje obujma izrađenoga
drva jelovih stabala, te smanjenje
utroška vremena kresanja
grana kod izostavljanja gornjega
(vršnog) dijela debala


Abb. 2. Verminderung der ausgeformten
Holzmasse der Tannenstämme,
sowie des Zeitaufwands der Entastung,
beim Ausschliessen der
Zopflängen


377
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 40     <-- 40 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE 1 ... Šumarski list br. 7 8, CXXI (1997), 371-381


3. PRIVLAČENJE DRVA - Rückung des Holzes


Mehanizacija privlačenja obloga drva u šumama
Hrvatske skoro je potpuno provedena, dok se prostorno
drvo još uvijek djelomično iznosi konjima.


U prorednim se sastojinama tehničko oblo drvo privlači
po tlu adaptiranim poljoprivrednim i srednje teškim
zglobnim traktorima. Većina je traktora opremljena
dvobubanjskimvitlima (Krpan i Ivanović, 1995).


U sječno zrelim sastojinama listača s oplodnom sječom
i u prebornim šumama, privlačenje vučom po tlu
obavlja se zglobnim traktorima, uz primjenu deblovne i
poludeblovne metode.


U ravnici, u šumama na močvarnom razblaćenom
tlu, uspješno se mogu primijeniti traktori gusjeničari. U
ovim šumama bilo bi najbolje privlačenje drva obaviti
traktorima zimi na smrznutom i više puta snijegom pokrivenom
tlu.


Svi gore spomenuti traktori opremljeni su vitlom, pa
sakupljanje i samo privlačenje teče u jednom, neprekinutome
tijeku rada.


Traktori se kreću po vlakama, odnosno traktorskim
putevima i iznimno, radi sakupljanja, ulaze u sastojinu.
Udaljenost ulaska u sastojinu iznosi oko 20 % ukupne
udaljenosti privlačenja.


Tzv. Clam-bunk i Grapple-traktori kod nas se gotovo
neprimijenjuju.


U dijelu zrelih bjelogoričnih sastojina s oplodnom
sječom, u ravnici i prigorju, primijenjuje se izvoženje
drvnih sortimenata forvarderima. Pri tome je načinu
privlačenja obvezna sortimentna metoda izrade. Izvoženje
drva forvarderima primijenjuje se i u prorednim
sastojinama gdje se sortimenti tehničke oblovine izrađuju
u duljinama od 4 do 5 m.


U jednoj prorednoj sječini, po kojoj se zbog gustoće
sastojine forvarderi nisu mogli kretati, drvo je izvoženo
forvarderom uz ranije sakupljanje lakim traktorom
opremljenim dvobubanjskim vitlom.


U jednoj sječno zreloj bjelogoričnoj sastojini, po
kojoj su se mogli kretati zglobni traktori i forvarderi, izvoz
sortimenata tehničkoga oblog drva proveden je u
dvije inačice (Bojanin, Krpan, Beber 1987),ito:


1. Forvarder se pri praznoj i punoj vožnji kretao po
vlaci, a prilikom sakupljanja i po sastojini. Sortimenti
izrađeni iz pojedinih stabala ležali su pored panja. U
ovom je slučaju svako oboreno stablo određivalo mjesto
utovara, a forvarder se pri sakupljanja kretao od jednoga
do drugoga oborenog stabla.


2. Kod druge je inačice izrađene Sortimente zglobni
traktor sakupio na hrpe, a forvarder se pri utovaru kretao
od hrpe do hrpe sječinom ili vlakom ovisno o tome
gdje su se hrpe nalazile.


Na osnovi količine izrađenoga drva po hektaru, troškova
rada zglobnoga traktora i forvardera, kao i gustoće
mreže sekundarnog otvaranja, može se izabrati najpovoljniji
način sakupljanja drva.


Ako je sječina, tj. sastojina neprohodna za forvarde-
re, sakupljanje drva se mora odvojiti od privlačenja (izvoza)
i obaviti drugim sredstvom rada.


U prikazanom slučaju bili su ukupni troškovi sakupljanja
i izvoza kod drugog načina 22 % veći nego kod
prvog.


Kod kratkih udaljenosti privlačenja nije svrsishodno
obavljanje sakupljanja i privlačenja s dva različita
vozila.


Određivanjem utroška vremena te troškova rada pojedinih
radnih operacija zglobnog traktora i forvardera,
može se odrediti najmanja udaljenost privlačenja za
svrsishodnu primjenu forvardera.


Na sličan je način moguće problem sakupljanja i privlačenja
(izvoženja) riješiti i u prorednim sastojinama.


Odvajanje sakupljanja od samog privlačenja i spajanje
obaranja i sakupljanja može u izvjesnim slučajevima,
posebno u prorednim sastojinama, biti svrsishodno.


Kako prema Ab egg u (1975) učinak pri sakupljanju
ne ovisi toliko o tipu traktora i vučnoj sili vitla prihvatljivo
je za sakupljanje, pogotovo u tankim sastojinama,
upotrijebiti jeftinije motorno vitlo.


Primjena vitla s radioupravljanjem posebno je učinkovita
ako se obaranje stabala i sakupljanje povezu, a
privlačenje se obavlja odvojeno. Time se može i radna
operacija izvođenje pada stabla mehanizirati (G u g 1 -
hör i Plettenberg, 1975).


Radni postupak obaranja i prevršivanja motornom
pilom uz sakupljanje i privlačenje šumskim traktorom s
dvobubanjskim radioupravljanim vitlom uspješno je
izveden u mladoj prorednoj čistoj sastojini smreke. Di-
zalični procesor primijenjen je na šumskoj cesti (Anonymus,
1985).


Radioupravljana vitla mogu se u našim prorednim
sastojinama uspješno primijeniti za sakupljanje drva.


Pri obaranju i izradi motornom pilom ili harveste-
rom, mogu se navedenim vitlima sakupiti debla, industrijsko
drvo, dugo drvo ili drvo utovarnih duljina, te
sortimenti tehničkoga oblog drva. Privlačenje vučom
po tlu može se obaviti Clam-bunk i Grapple-traktorima,
a izvoženje forvarderima.


Pri primjeni procesora na vlaci ili šumskoj cesti mogu
se cijela stabla sakupiti duž vlake radioupravljanim
vitlom


U našim prorednim bjelogoričnim sastojinama sakupljalo
se drvo pomoću vitla montiranoga na traktor
(Bojanin, 1982). Rezultati su ovih istraživanja uspo-


378
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 41     <-- 41 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I ...


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 371 -381


ređeni s istraživanjima sakupljanja pomoću vitla mon- te pomoću prijenosnoga vitla (Stergiadis et al.,
tiranoga na traktor (Guglhör i Plettenberg, 1975), 1992), (slika 3).


Vitlo Farmi - Winde
Vitlo Igland - Winde
Multi KBF Vitlo -


25


30


40


50


60


70


Slika 3. Dnevni učinci pri sakupljanju tanjega obloga drva pomoću vitla montiranog na traktori prijenosnoga vitla
Abb. 3. Tagesleistungen beim Vorrücken von Schwachholz mit Schlcpperanbau- und tragbaren Winden


Na osnovi podataka u tablici 6 može se ustanoviti da
su rezultati prikazani na slici 3 samo djelomično usporedivi.
Ipak je ova usporedba značajna.


U usporedbi s ostala dva prikazana vitla, Multi KBF
prijenosno vitlo na najkraćoj udaljenosti sakupljanja
ima najveći, a na najvećoj udaljenosti najmanji učinak
(slika 3). Učinak radioupravljanog na traktor montira


noga vitla (Farmi Winde), manji je od učinka montiranoga
vitla Igland bez radioupravljanja od 3 % do 15 %.


S povećanjem udaljenosti sakupljanja, učinak prijenosnoga
vitla u većoj mjeri opada nego li kod vitala
montiranih na traktor.


Kako je naprijed rečeno, promicanje mehaniziranja
privlačenja prostornoga drva treba nastaviti.


Tablica 6. Podaci o sakupljanju tanjeg drva pomoću vitala


Tabelle 6. Angaben über das Vorrücken von Schwachholz mittels Seilwinden


Vitlo
Winde


Vitlo Igland montirano


na traktor bez


radioupravljanja


Schlepperanbauwinde


ohne Funksteuerung


Igland Winde


Vitlo Farmi s


radioupravljanjem,


montirano na traktor


Schlepperanbau-


funkgesteuerte


Farmi-Winde


Prijenosno vitlo


Multi KBF s


radioupravljanjem


Tragbare,


funkgesteuerte


Multi KBF Winde


Teren
Gelände


Nagib +45 %
Neigung +45 %


ravan teren
Ebene


Nagib 0 do 50 %
Neigung 0 bis + 50 %


Obujam tovara, m3
Lastgrösse, fm


0,60


0,60


0,317


Komada u tovaru
Stückzahl pro Last


2,2


2,2


1,0


Vrsta drva
Baumart


Bukva
Buche


Smreka i bor
Fichte u. Kiefer


Bor


Kiefer


Radna grupa
Arbeitsgruppe


2 radnika
2 - Mannarbeit


Uže
Seil


0 mm


12


10


6


Uže
Seil


duljina, m
Länge, m


80


do 80
bis 80


80379
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 42     <-- 42 -->        PDF

S. Bojanin, i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I ...


Šumarski list br. 7-8. CXX1 (1997), 371-381


U sječno zrelim sastojinama kod primjene deblovne
metode, zajedno s tehničkim privlači se i prostorno drvo
koje je sadržano u deblu. Prostorno drvo, izrađeno
pored panja u duljinama od 1 m, pakirano ili složeno po
približno 1 prm (pov.), privlači se lakim traktorima koji
se mogu kretati po sastojini. Granjevina bi se mogla
duž vlake sakupiti vitlima s radioupravljanjem i potom
bi se tamo moglo izraditi prostorno drvo u duljinama od


Pri radovima na sječi i izradi u hrvatskim šumama
primijenjuju se isključivo motorne pile.


U prorednim sastojinama hrasta mogu se radovi na
sječi i izradi, kod 22,1 % sječivoga drva potpuno ili visoko
mehanizirati, a kod 77,9 % sječivoga drva mogu
se ovi radovi 20,6 % visoko mehanizirati. Prosječan
mogući stupanj mehaniziranosti iznosi 38,1 %.


U prorednim sastojinama bukve i ostalih listača,
mogu se radovi na sječi i izradi kod 73,8 % sječivoga
drva 100 % visoko, odnosno potpuno mehanizirati, a
kod 26,2 % sječivoga drva mogu se 47,3 % visoko
mehanizirati. Prosječan stupanj visoke, odnosno potpune
mehaniziranosti iznosi 86,2 %.


Za ukupnu sječivu količinu drva u prorednim sastojinama
prosječan je stupanj visoke, odnosno pune mehaniziranosti
71,4 %.


U sječno zrelim sastojinama hrasta, mogu se radovi
sječe i izrade 33,3 %, a u sastojinama bukve i ostalih
listača 41,2 % visoko mehanizirati. Prosječan stupanj
mehaniziranosti je 39,3 %.


U prebornim sastojinama jele s primjesom bukve
stupanj visoke mehaniziranosti je 77,5 %.


Abegg, B., 1975: Untersuchungen über das Rücken
auf Machinenwegen. Eidg. Anstalt für das forstliche
Versuchswesen CH-8903 Birmensdorf, Berichte Nr.
148, S. 1-70.


Anonymus, 1985: Tagungsführer zur 9 KWF-
Tagung 1985. KWF, Gross-Umstadt, Teil B, 1-201.


Boj anin, S., 1978: Odnos utroška vremena i donje
granice izrade sortimenata kod jelovih stabala. Šumarski
list, 11-12, 439-457.


Bojanin, S., 1982: Sakupljanje trupaca vitlom.
Mehanizacija šumarstva, 7-8, 297-317


1 m ili u utovarnim duljinama. Ako se granjevina usitnjava,
a strojevi ne mogu ući u sastojinu, sakupljanje se
duž vlake može izvesti na gore spomenuti način.


U kasnijim se proredama može postupiti slično kao i
u sječno zrelim sastojinama.


U planinskim i brdskim te nizinskim šumama žičare
se primijenjuju malo, iako se preporuča ovaj način
finog otvaranja iz ekoloških i estetskih razloga.


Prosječan stupanj visoke, odnosno pune mehaniziranosti
za ukupnu sječivu drvnu količinu je 53,9 %.


Privlačenje tehničkoga oblog drva gotovo je potpuno
mehanizirano, a obavlja se adaptiranim poljoprivrednim
i zglobnim traktorima, te forvarderima. Prije
su se primjenjivali i traktori gusjeničari.


Područje primjene gore navedenih sredstava privlačenja
kao i primjena Clam-bunk i Grapple-traktora,
treba se ispitati sa šumskogospodarskoga, tehničkoga i
šumskozaštitnog stajališta.


Mehanizacija privlačenja prostornoga drva može se
u znatnoj mjeri riješiti i prijelazom na izradu utovarnih
duljina, a u mladim neotvorenim prorednim sastojinama
finim otvaranjem. Fino otvaranje općenito omogućuje
racionalizaciju privlačenja kako tehničkoga tako i
prostornog drva.


Uvođenje radioupravljanih vitala za sakupljanje drva,
pri čemu se sakupljanje odvaja od privlačenja a spaja
s obaranjem i eventualno izradom, omogućuje pored
ostalog i racionalizaciju te humanizaciju rada.


Bojanin, S.& A. P.B. Krpan, J. Beber, 1987:
Privlačnje tehničke oblovine pomoću forvardera uz različite
uvjete rada. Studija, Šumarski fakultet Zagreb,
1-31.


Bojanin, S. & A. P. B. Krpan, 1996: Mechanisierung
der Holzerntearbeiten in Kroatien - Zustand
und Entwicklung. Materijalji XXX. Meždunarodnogo
simposiuma "Mehanizacija ljesnih rabot" (31. avgusta
- 7. sentjabrja 1996. goda), Moskva- 1996., 54-75.


F orb rig, A., B. G. En eke, 1996: Tagungsführer
zur 12 KWF-Tagung 1996. Oberhof-Thüringen, KWF,
Gross-Umstadt, 1-136.


4. ZAKLJUČCI - Folgerungen


5. LITERATURA - Literaturverzeichnis


380
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 43     <-- 43 -->        PDF

S. Bojanin. i A. P. B. Krpan: MOGUĆNOST tzv. VISOKOGA I POTPUNOG MEHANIZIRANJA SJEČE I ... Šumarski list br. 7-8, CXX1 (1997), 37 1-381


Guglhör,W.,&Plettenberg,N., 1975: Untersuchungen
zum Rücken von Schwachholz aus Durchforstungen
mit funkgesteuerter Farmi-Winde und
Klemmbankschlepper. Forstliche Forschungsanstalt
München, Forschungsberichte, Nr. 24, Teil B, 1-120.


Krpan, A. P. B., 1992: Iskorišćivanje šuma. Monografija
Šume u Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet, 153-170.


Krpan, A. P. B. &Ivanović,Ž., 1995: Komparativna
analiza rada traktora u proredama. Znanstvena
studija. Šumarski fakultet, 1-32.


ZUSAMMENSSUNG: Die Einschlagsarbeiten in Wäldern Kroatiens werden
ausschliesslich mit EMS verrichtet.


In Eichendurchforstungsbeständen können die Einschlagsarbeiten bei
22,1 % des Hiebsanfalls 100% vollmechanisiert, bei 77,9 % des Hiebsanfalls
20,6 % hochmechanisiert werden. Durchschnitlicher Mechanisierungsgrad
beträgt 38,1 %.


In Durchforstungsbeständen der Buche und übrigen Laubhölzer können
die Einschlagsarbeiten bei 73,8 % des Hiebsanfalls 100 % vollmechanisiert,
bei 26,2 % des Hiebsanfalls 47,3 % hochmechanisiert werden. Durchschnittlicher
Hoch- bzw. Vollmechanisierungsgrad beträgt 86,2 %.


Bei der Gesamtdurchforstungsmasse beträgt durchsnittlicher Mechanisierungsgrad
71,4%.


In hiebsreifen Eichenbeständen können die Einschlagsarbeiten 33,3 %,
und in denjenigen der Buche und übrigen Laubhölzer 41,2 % hochmechanisiert
werden. Durchschnittlicher Mechanisierungsgrad ist 39,3 %.


In Tannenplenterwäldern beträgt der Hochmechanisierungsgrad 77,5 %>.


Durchschnittlicher Mechanisierungsgrad für den Gesamtjahreseinschlag
beträgt 53,9%.


Das Rücken von Rundnutzholz ist fast völlig, unter Anwendung die landwirtschaftlichen,
adaptierten- und Knick- sowie Raupenschlepper und Rückezügen,
mechanisiert.


Der Anwendungsbereich der vorerwähnten Rückemittel, sowie der Klemmbank-
und Zangenschlepper soll vom forstwirtschaftlichen, technichen und
waldschonenden Standpunkte festgestellt werden.


Die Mechanisierung des Rückens von Schichtholz kann teilweise durch die
Übergang auf die Ausformung des Holzes in Kranlängen, und in jungen
Durchforstungsbeständen ohne Feinerschliessung, durch die Feinerschliessung
in hohem Masse gelöst werden. Die Feinerschliessung überhaupt ermöglicht
bzw. verbessert die Rationalisierung des Rückens sowohl von Rundais
auch von Schichtholz.


Mit dem Einsatz der funkgesteuerten Seilwinden, mit dem vom Rücken gelösten,
und mit dem Fällen gekoppelten Vorrücken vermindern sich die
Arbeitskosten, verwirklichen sich die Rationalisierung und Humanisierung
der Arbeit.


Pro 11, W., 1995: Harvester im Gebirge. Holz-Kurier,
Nr. 48, 11-12.


Stergiadis,G. Gh.;K. G. Doukas; E.A. Kara-
gannis; P.B. Kararizos, 1992: Tragbare Zugwinden
als Hilfsmittel bei der Holzrückung in kleinen Distanzen
in Griechischen Waldern. 26. Internationales
Symposium zur Mechanisierung der Arbeit an der Universität
für Bodenkultur Wien. Sammelbuch der Referate,
145-150.


381