DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 25     <-- 25 -->        PDF

S. Orlić, N. Komlcnović. P. Raslovski, M. Ocvirek: USPIJEVANJE ŠEST VRSTA ČETINJAČA


Šumarski list br. 7-8, CXXI (1997), 361-370


U istraživanja su uključene gospodarski najinteresantnije
vrste četinjača, tri domaće i tri strane. U tablici
1 popisane su istraživane vrste i starost njihovog
sadnog materijala. Sadni materijal je poznatog porijekla
(Orlić, 1979.). Poljski pokus osnovan je u
proljeće 1969. godine. Primijenjen je randomizirani
blok sustav uz tri ponavljanja (Slika 1). Razmak sadnje
je 2 x 2m (2.500 N/ha) kod svih vrsta. Od svake vrste
zasađene su 144 biljke u radnoj plohi, odnosno 432 u
pokusu (144 x 3 repeticije). Opažanja i izmjere u pokusu
su obavljena prvih pet godina svake godine, a nakon
toga svake pete godine. Rezultati istraživanja objavljeni
su (Ori ić, 1979., 1983., Orlić, Komlenović,
1988.). Posljednja izmjera provedena je ujesen 1994. i
proljeće 1995. godine, odnosno u 26. godini od osnivanja
pokusa. Na svim stablima mjerena je visina i prsni
promjer, te preživljenje biljaka u plohama. Temeljem
prikupljenih podataka obračunata je drvna masa i poprečni
dobni prirast. Za obračun drvne mase korištene
su jednoulazne tablice-tarife (Hamilton, 1975.). Visinske
krivulje su izravnane matematsko-grafičkom
metodom, a srednje sastojinsko stablo obračunato je
pomoću srednje temeljnice i visinskih krivulja.


Statistička obrada podataka provedena je temeljem
visine i prsnog promjera, i to analize varijance i Duncan
test (tablica 5 i 6).


Proizvedena biomasa po jedinici površine obračunata
je pomoću srednjeg sastojinskog stabla, koje je


Slika 2: Deblo, korijen i granje (suho+živo) obične smreke


Foto: S. Orlić


3.1. Područje istraživanja-Research area


U istraživanom području klima je humidna. Prema
Thornthwaitu indeks efektivnosti oborina (P/E) je 72.
Oznaka klime prema Köpenu je Cfmbx".


Srednja godišnja temperatura zraka je 10,3° C, a u
toplijem dijelu godine (IV-IX mj.) 16,6° C, srednja go-


Slika 3: Deblo, korijen i granje (suho+živo) europskog ariša


Foto: S. Orlić


Slika 4: Iskopani korijenov sustav crnog bora


Foto: S. Orlić


pronađeno i posječeno u svakoj repeticiji. Na terenu je
vaganjem utvrđena težina svježe tvari debla, panja, ži-
lja i grana (žive + suhe). Od svakog dijela stabla uzet je
uzorak za laboratorijsku obradu radi utvrđivanja učešća
drva, kore i iglica, te ukupno proizvedene suhe tvari.
Uzorci su sušeni na temperaturi od 105° C do konstantne
težine, usitnjeni i zatim analizirani (Orlić, Ko-
m 1 eno vić,Rastovski, Ocvirek, 1991.).


Koncentracije hraniva u biljnoj tvari utvrđene su
metodama koje su korištene u našim ranijim istraživanjima
(Komlenović, 1978., Komlenović, Orlić,
Rastovski, 1995.).


dišnja količina oborina iznosi 813 mm, a u toplijem dijelu
godine (IV-IX mj.) 462 mm.


U vegetacijskom pogledu to je područje šume hrasta
kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum Croati-
cum Horv.).


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - Research Results and Discussion


363