DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 16     <-- 16 -->        PDF

N. Komlenović, N. Matković, D. Moćan, P. Rastovski: UNOS ONKCISCKNJA IZ ZRAKA U SUMU BUKVE I JELE ...


Šumarski lisl br. 7-8, CXXI (1997). 353-360


Dok navedeni istraživači, a i mnogi drugi, raspravljaju
o onečišćenju kao glavnom čimbeniku koji nepovoljno
utječe na stanje šuma, ostali smatraju da klimatski
poremećaji, posebno suša i niske temperature, imaju
pri tome veliko značenje. Neki autori naglašavaju kako
insekti i gljivična oboljenja, koji su posljedica sušnih
razdoblja, su zadnji u lancu nepovoljnih čimbenika koji
dovode do sušenja šuma (Kandier et al. 1987. i dr.).
U novije vrijeme sve je aktuelnija spoznaja da greške u
gospodarenju nepovoljno utječu na stabilnost šumskih
ekosustava i stanje šuma (van Go or 1985, Nys 1989,
Prpić etal. 1992).


Danas prevladava mišljenje kako je izravni utjecaj
polutanata na šumsko drveće u pravilu lokalnoga karaktera.
Nasuprot tome, djelovanja zračnog onečišćnja
ima daleko veće značenje za stanje šuma, jer zahvaća
velika prostranstva i djeluje prekogranično.


Bez obzira na udio onečišćenja zraka u oštećenosti
naših šuma, taj se čimbenik mora istraživati jer pred


stavlja veliku opasnost ne samo za šume, već čitav živi
svijet. Od 1985. godine pa sve do danas, kod nas je više
istraživača dokazalo imisijsku acidifikaciju šumskih
tala i stalni unos teških kovina u šume zapadne i sjeverne
Hrvatske (G1 avač et al. 1985, Komlenović
et al. 1988, 1996, Seletković 1993, Martinović
1994, Prpić etal. 1992. i dr.). U okolišu S02 - izvora,
utvrđen je njegov izravni negativni utjecaj na vegetaciju
(Komlenović 1989, Komlenović et al.
1996. i dr.).


Kod nas je, međutim, najveći problem što nema podataka
o unosu kemijskih sastojaka u naše šume. Sve
meteorološke postaje provode ta mjerenja na otvorenom,
a za Gorski kotar, gdje problematika utjecaja zračnih
polutanata na šume ima posebno značenje, nema ni
takvih mjerenja. U ovom su radu prikazani rezultati prvih
jednogodišnjih mjerenja taloženja sumpora, dušika,
klora i kalcija u šumi bukve i jele u predjelu Lividrage.


MATERIJAL I METODE - Material and methods


Motrenje kemijskog sastava oborina i unosa sumpora,
dušika, klora i kalcija, provode se u predjelu Lividrage
od 1995. godine.


Na ovoj su plohi pedološka, biljnohranidbena i
druga istraživanja obavljena već ranije (Komlenović
1973.).


U najnovije vrijeme ovdje su započeta i istraživanja
na razini II u okviru "Međunarodnog programa suradnje
za procjenu i motrenje utjecaja onečišćenja zraka
na šume" (ICP-Forests).


Osnovne ekološke značajke plohe prikazane su u
tablici 1.


Tablica. 1. Osnovne ekološke značajke plohe
Table 1. Basic ecological plot data


Broj


plohe


Plot


number


Zemljopisna


Nadmorska


visina
Altitude/m


Ekspozicija
Orientation


Šumska
zajednica


Forest
comunity


Tip tla
Soil unit


Starost


Broj


plohe


Plot


number


Širina
Latitude


Dužina
Longitude


Nadmorska


visina
Altitude/m


Ekspozicija
Orientation


Šumska
zajednica


Forest
comunity


Tip tla
Soil unit


Starost


106


45 28 58


1435 50


940


Ravno
Fiat


Abieti-


fagetum


"dinaricum"


Smeđe tlo na


vapnenačkoj


moreni


Chromic


Cambisol


Raznodobna


sastojina


Irregular


standZa sakupljanje oborinske vode u sastojini, postavljeno
je 9 sakupljača, ravnomjerno raspoređenih po dijagonalama
plohe veličine 30 x 30 m. Postavljenje i sakupljač
oborina na otvorenom. Ovdje postoji i totalizator
Hidrometeorološkog zavoda, čije smo podatke koristili
za utvrđivanje količine oborina tijekom zime kada
u funkciji nisu bili sakupljači oborinske vode zbog
visokog sniježnog pokrivača. Za distribuciju oborina ti


jekom zime korišteni su i podaci meteorološke postaje
u Crnom Lugu.


Analiza uzoraka provedena je u Zavodu za javno
zdravstvo Rijeka. Kiselost oborina određena je mjerenjem
pH vrijednosti elektrometrijski, sadržaj sumpora
turbidimetrijski s BaCl:, a sadržaj nitrata i amonijaka
spektrofotometrijski. Kalcij i klor utvrđeni su standardiziranim
volumetrijskim metodama. Uzorci iglica i


354