DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 15     <-- 15 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski listbr. 7-8, CXXI (1997), 353-360


UDK 630* 48 (001)


UNOS ONEČIŠĆENJA IZ ZRAKA U ŠUMU BUKVE I JELE (ABIETI-FAGETUM
"DINARICUM") U PREDJELU LIVIDRAGE U ZAPADNOJ HRVATSKOJ


INTRODUCTION OF POLLUTANS FROM AIR INTO THE BEECH AND FIR FOREST
(ABIETI-FAGETUM "DINARICUM") IN THE REGION OF LIVIDRAGA IN WESTERN CROATIA


Nikola KOMLENOVIĆ*, Nada MATKOVIĆ**, Damir MOĆAN***, Petar RASTOVSKI****


SAŽETAK: U šumi bukve i jele u predjelu Lividrage u Gorskom kotaru počevši
od 1995., sustavno se motri taloženje kemijskih sastojaka iz atmosfere.
Količina unešenoga sumpora na otvorenom iznosila je 1995/96. godine 19.87,
a u sastojim 23.77 kg S ha-´ god1. Količina dušika bila je nešto veća i iznosila
je 27.87 i 24.22 kg N ha-´ god1. Više dušika bilo je u amonijskom nego nitrat-
nom obliku. Klora je bilo još više, 39.86, odnosno 32.63 kg Cl ha-´ god1, a
kalcija najviše 65.99 i 75.65 kg Ca ha1 god1. U iglicama i Ušću glavnih vrsta
drveća utvrđeno je samo manje povišenje koncentracija sumpora te nešto niže
koncentracije magnezija. Koncentracije dušika u asimilacijskim organima ne
ukazuju na suvišak ovog elementa prehrane.


Oštećenost jele od 48.9 % ovdje je značajno niža od prosječne oštećenosti
jele u Hrvatskoj, koja je 1996. iznosila 69.4 %.


Ključne riječi: onečišćenje zraka, taloženje, sastojina bukve i jele


UVOD - Introduction


Tijekom sedamdesetih godina primijećene su ozbiljne
promjene u stanju šuma različitih područja Europe.
Te su se promjene ponajprije očitovale u gubitku
asimilacijskih organa i njihovoj klorozi. U nekim područjima
one su se podudarale s visokim koncentracijama
zračnih polutanata. Stoga su prve hipoteze pretpostavljale
daje onečišćenje zraka glavni uzročnik defoli-
jacije te kloroze lišća i iglica.


Evans (1984) smatra kako oksidacija S02 i NOx u
jake kiseline uzrokuje izravno razaranje lisne kutikule.
Drugi autori misle da veće značenje imaju biokemijske
promjene u drveću, koje su posljedica utjecaja štetnih
tvari (Smith 1981 i dr.). Burton et al (1983) raspravljaju
o teškim kovinama, a Maryssek et al.
(1990) o ozonu kao čimbenicima koji nepovoljno utječu
na šumske ekosustave.


* dr. se. Nikola Komlenović, Šumarski institut Jastrebarsko,
** Mr. sc. Nada Matković, Zavod zajavno zdravstvo županije


Primorsko-goranske.Rijeka,
***Damir Moćan, dipl. inž. šum., "Hrvatske šume", p. o. Zagreb
****dr. se. Petar Rastovski, Šumarski institut Jastrebarsko.


Iz biljne fiziologije već je dugo poznato kako suvišak
dušika stimulira rast lisne mase i usporava procese
odrvenjavanja te nepovoljno utječe na razvoj korijenskog
sustava i mikorize. To dovodi do poremetnji u prehrani
te smanjenja otpornosti biljaka prema suši i niskim
temperaturama (Anić 1973, Komlenović
1983, Brück 1985 i dr.). Roelofs et al (1985) utvrdili
su kako promjene koje uzrokuje suvišak dušika pogoduju
napadu gljivičnih oboljenja.


Veliki broj autora smatra acidofikaciju šumskih tala,
povezanu sa sniženjem pH vrijednosti i zasićenosti ad-
sorpcijskog kompleksa bazičnim kationima te porastom
koncentracije Al3+ u otopini tla, najodgovornijim
čimbenikom za propadanje šuma u mnogim područjima
Europe (Ur 1 ich et al. 1979, Hutchinson et al.
1986, Ta mm and Hall backen 1986). Niz istraživača
je utvrdio kako acidifikacija tla i unos dušika u šumske
sastojine dovode do poremetnji u prehrani šumskog
drveća. (Bosch et al. 1983, Zöttl and Mies 1983,
Zech and Popp 1983, Roelofs et al. 1985,
Schulze 1989 i dr.).


353