DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 13     <-- 13 -->        PDF

V Topic: UPOTREBLJIVOST AUTOKTONIH LISTAČA PRI POŠUMLJAVANJU KRŠA Šumarski list br. 7-8, CXX1 (1997), 343-352


ZAKLJUČAK - Conclusion


Na temelju rezultata istraživanih autoktonih listača
na pokusnoj plohi Klačine mogu se donijeti sljedeći zaključci:


Hrast medunac, rašeljka, košćela i maklen vrlo slabo
rastu i pričvršćuju se na eksperimentalnoj plohi Klačine,
i na taj način najbolje potvrđuju naprijed navedeni
tvrdnju o njihovoj neupotrebljivosti prilikom pošum-
ljavanja jako degradiranih krških terena. Takvi tereni, s
izmijenjenim ekološkim uvjetima, mogu zadovoljiti
već odraslo i starije drveće, ali ne i mladu biljku istih
vrsta, koje u ranoj mladosti ne podnose veću degradaciju,
odnosno osiromašenje tla, jer u takvim uvjetima
ugibaju ili eventualno egzistiraju. Hrast medunac kao
najvrijednija listača u ovom području imaoje srednju visinu
u 33. godini samo 3.11 m. Isto tako i rašeljka, iako je
po broju preživjelih biljaka na plohi Klačine vodeća
šumska vrsta, vrlo slabo se razvija i raste. Njena srednja
visina u 33. godini iznosi 2,95 m. Još slabije od rašeljke
razvija se maklen, a košćela je potpuno propala.


Bolji uspjeh, u odnosu na navedene listače, postigao
je crni grab. S visinom od 5,74 m, maksimalnom 9,0 m,


Balen, J., 1922: Bura i njezino značenje za pošumljavanje
krša (Manuskript), Senj.


Balen, J., 1986: Pošumljenje krša i goleti, "Pola stoljeća
šumarstva", Zagreb.


Balen, J., 1928: O klimatskim faktorima na kršu i njihovom
odnosu prema vještačkom zašumljavanju,
Šumarski list, Zagreb.


B a 1 e n, J., 1931: Naš goli krš, Zemun.


Beltram, V., 1935:Krš i njegovo pošumljavanje, Šumarski
list, Zagreb.


Giperborej ski, B., 1952: Vrste drveta za pošumljavanje
krša Dalmacije, Šumarski list, Zagreb.


H o 11, F., 1894: Pošumljenje krša, Sarajevo.


Horvat, A., 1851: O gustoći sadnje na degradiranom
kršu napose za alepski bor, Šumarski list, 1,
Zagreb.


Jedlowski, D.,Topic, V., 1973: Istraživanje mogućnosti
podizanja kultura introdukcijom vrste Pinus
eldarica, posebno u submediteranu, Institut za jadranske
kulture i melioraciju krša, Split.


Malbohan, E., 1885: Pošumljavanje hrvatskog krša,
Šumarski list, Zagreb.


Matić, S., 1976: Utjecaj borovih kultura na sukcesiju
autoktone vegetacije na staniština hrasta crnike,
Savjetovanje "Uloga šume i šumske vegetacije u
zaštiti čovjekove okoline u odnosu na jadransko
područje" Zadar.


u 33. godini nadmašuje ostale listače. Poslije crnog graba
najveće su dimenzije postigli crni jasen i bijeli grab.
Crni jasen je u 33. godini imao srednju visinu 4,25 m,
maksimalnu 7,0 m, a bijeli grab gotovo ga prati visinom
i promjerom. Radi se o melioracijski značajnim šumskim
vrstama o kojima bi trebalo voditi računa pri pošumljavanju
submediteranskog krškog područja, pogotovo
kada osnovni cilj pošumljavanja nije samo povećanje
šumske produkcije nego i povećanje plodnosti
degradiranih šumskih tala te drugih općekorisnih funkcija.
U kombinaciji s pionirskim vrstama četinjača (crni
bor, primorski bor, atlaski cedar) ove autoktone listače
(crni grab, crni jasen, bijeli grab) mogu se upotrijebiti
pri pošumljavanju krša, ali njihovo učešće i prostorni
razmještaj u kolturi ovisit će o kvaliteti i prikladnosti
mikrostaništa.


Ovakvim pošumljavanjima na kršu dobili bismo
mješovite šumske kulture četinjača i listača koje ne
samo što su stabilnije, otpornije i produktivnije šume,
nego one stvaraju i povoljnije uvjete za brži povratak
medunčevih šuma.


Matić, S., 1976: Uzgojne mjere u sastojinama primorskog
krša u svrhu očuvanja i širenja prirodne
vegetacije, Simpozij "Ekološka valorizacija primorskog
krša" Split.


Matić, S., 1986: Šumske kulture alepskog bora i njihova
uloga u šumarstvu Mediterana. Glasnik za
šumske pokuse, posebno izdanje, br. 2, str. 125-
145, Zagreb.


Matić, S.,Orešanić, M., Anić, I., 1994: Podizanje,
njega i obnova šuma kao temeljni preduvjet ekološkog,
društvenog i gospodarskog napretka Mediterana.
Simpozij "100-ta obljetnica znanstveno-is-
traživačkog rada poljodjelsko prehrambenog sustava
i šumarstva mediterana R. Hrvatske" Split.


Oraš, I., 1939: Problem pošumljavanja krša u Dalmaciji,
Šumarski list, Zagreb.


Petračić, A., 1922: Naš krš i njegovo pošumljenje
(predavanje), Šumarski list, 12, Zagreb.


Piškorić, O., 1960: Duglazija kao vrsta ekonomskih


sastojina na degradiranom dijelu krša. Šumarski


list, 11-12, Zagreb.
Tomašević, A., 1979: Na pragu drugog stoljeća rada


na pošumljavanju i melioracviji krša, Šumarski


list, 1-3, Zagreb.


Tomašević, A., 1981: Rezultati pokusne sadnje biljaka
alepskog i primorskog bora (Pinus halepensis
Mili. i Pinus maritima Dur.) golog korijena i u poli-
etilenskim tuljcima, Šumarski list, 10-12, Zagreb.


LITERATURA References


351