DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 103     <-- 103 -->        PDF

je se ocu, majci i bračnom drugu žrtve, u slučaju
povrede njezina tjelesnog i duševnog integriteta, pravo
na obeštećenje za duševna trpljenja izvanrednog karaktera.
Strah se smatra jednim od više oblika duševnih
patnji".


2. Etažno vlasništvo stana tj. vlasništvo stana u zgradi
s više stanova različitih vlasnika značajnija je pojava
u bivšoj, socijalističkoj Jugoslaviji. Odnosi takvog suvlasništva
zgrade bili su uređeni "Zakonom o
vlasništvu na dijelovima zgrada" iz 1973., koji je zamijenjen
u Državi Hrvatskoj "Zakonom o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima", koji se primjenjuje od 1. siječnja
1997. godine (dalje ZV). Po ZV-u iz 1973. godine
"temelj je bio stan ili poslovna prostorija kao
posebni dio zgrade, s kojega su se određena prava širila
na zajedničke dijelove zgrade i zemljište", a "temeljna
odrednica novog sustava etažnog vlasništva je suvlasništvo
nekretnine kao cjeline, a određena vlasnička
prava šire se od zemljišta preko zgrade kao cjeline na
posebne dijelove zgrade". Treba naglasiti, da je vlasništvo
posebnog dijela nekretnine uspostavljeno, kada
se upiše u zemljišnu knjigu.


Ono što stan određuje je "Zakon o najmu stanova", a
to je "skup prostorija namijenjen za stanovanja s prijeko
potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu
zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz".
Dosljedno toj odredbi stanom se ne može smatrati jedna,
pa i više prostorija, ako one pod jednim ključem nemaju
sve sporedne prostorije. Takove prostorije kao i


Tehnički univerzitet (TU) u Dresdenu nastao je
proširenjem Tehničke visoke škole, kada su se toj školi
najprije studiju strojarstva, elektrotehnike, građevinarstva
priključili i drugi studiji kao matematike, prirodne
znanosti, pravo i medicina. Toj Visokoj školi 1928. godine
priključena je i Visoka šumarska škola u
Tharandtu. Stoga se u "Znanstvenom časopisu" tog
Univerziteta nalaze i članci iz šumarstva.


U 45. godištu tj. za 1996. godinu, iz oblasti šumarstva
su sljedeći članci:


H e m p a 1, Gotfried: Das Wald-Ökosystem als Datenbank
Objekt (Šumski ekosustav kao objekt podataka);


W ä t z i g, Heinz: Das innerjährliche Radialwachstum
von Kiefer in Abhängigkeit von Niederschlag
und Temperatur (Jednogodišnji radijalni prirast borova
u ovisnosti o oborinama i temperaturi);


garaža smatraju se "samostalne prostorije" bez obzira u
čijem su vlasništvu. S druge strane dijelovi zgrade koji
služe za više suvlasnika, dakle ulazi, stubišta, praonice,
ne mogu biti predmet pojedinačnog vlasništva nego su
vlasništvo vlasnika stanova.


Autor je obradio i druge odredbe "Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima" koje se odnose
na vlasništvo stana u suvlasničkoj zgradi, ali njihov
prikaz prelazi okvir ove informacije.


3. u ovom broju Glasnika nalaze se i članci:
Dr. Vjekoslav M i 1 i č i ć : Načela sustava prava.
Želimir Seissel: Hrvatska državna granica na
vodotocima (hrvatsko državnopravno iskustvo). - Iz
hrvatskih povijesnih državnopravnih dokumenata i odluka
(proizlazi) da se vremenom stvorilo međunarodno
partikularno pravo ... koje određuje da promjene na vodenim
tokovima, bez obzira na to jesu li postupne ili nagle,
ne utječu na postojanost granične crte" (str. 79).


Dr. Siniša Rodin: Pravo na slobodno razvijanje
osobnosti u njemačkom ustavnom pravu,


Dr. Hrvoje Arbutina: Određivanje osobnog i
predmetnog obuhvata porezne obveze pri oporezivanju
dohotka i dobiti te


Akademik dr. Lujo Margetić: J. Marević:
Hrvatsko-latinski rječnik (Školska knjiga, Zagreb,
1994., 669 str.).


O. Piškorić


Feistel, Ulriche i suradnici: Die Evapotranspi-
ration eines Fichtenbestandes in den Hochlagen des
Erzgebierges (Evapotranspiracija smrekove sastojine
u visočju Erzgebirge);


Frühauf, Cathleen u. Berghofer, Christian:
Vergleich verschiender Bestimmungsmethoden für
die Evapotranspiration am Beispiel des "Ökologischen
Meszfeld" im Tharandter Wald (Uspoređivanje
raznih metoda određivanja evapotranspiracije na primjeru
"Ekoloških mjernih polja" u tharndtskoj šumi);


Prechtel, Nicholas: Flächennutzungskartie-
rung mit Satellitenaufnahmen (Kartiranje proizvodnih
površina pomoću satelitskog snimanja).


O. Piškorić


Šumarski članci u Wissenschaftliche Zeitschrift 1996. godine


441