DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1997 str. 100     <-- 100 -->        PDF

su zanemarive. Mjerljivo kroz proizvodnju biomase,
odnosno procesa intenziteta razmjene i kruženja elemenata
u prirodi (asimilacija i disimilacija) topole i vrbe
kao vrste brzog rasta su na visokoj razini, a upravo za
intenzitet ovih bioprocesa vezani su i pozitivni utjecaji
vegetacije na okoliš. Spomenimo najvažnije: povoljno
djelovanje na klimatske ekstreme (temperatura, vlaga,
vjetar), sposobnost vezanja polutanata u atmosferi i tlu.


Svakako da nije zanemarivo ni njihovo zaštitno djelovanje
u odnosu na vodotoke u čijoj se neposrednoj
blizini nalaze (kvaliteta vode, prirodno učvršćivanje
obala).


U raspravi na naslovljenu temu treba posvetiti dužnu
pozornost pitanjima koja su vezana za aktivnosti
raznih pokreta prijatelja prirode, a koja se često lobisti-
čki postavljaju propovijedajući "povratak prirodi" pod
svaku cijenu, bez obzira na realne mogućnosti.


Iako je briga za očuvanje prirodnih šuma posve o-
pravdana, vrlo često se bez dovoljno opravdanih razloga
preporuča zabranu podizanja plantaža i kultura alok-
tonim vrstama i njihovim hibridima.


Zamislimo kako bi danas reagirala poljoprivredna
struka u Europi, na prijedlog, da odustane od uzgajanja
aloktonih vrsta kao što su primjerice: kukuruz, krumpir,
rajčica.


Kada su u pitanju šumske vrste drveća, recimo daje
proces masovnog unošenja stranih vrsta u Europu davno
završen. Prvi hibridi između europskih i uvezenih
američkih crnih topola pojavili su se spontano u prirodi,
ali pojava spontanih hibrida je evidentna i između srodnih
europskih vrsta na području dodira njihovih areala.


Pravo na objavu istine o negativnim ali i pozitivnim
utjecajima unošenja stranih šumskih vrsta i njihovih hibrida
treba prepustiti šumarskoj znanosti, uz uvažavanje
svih bioloških, ekoloških ali i gospodarskih aspekata.


Kad je u pitanju Hrvatska, interes za ovako naslovljenu
temu bazira na činjenici daje kontinentalni dio
Hrvatske omeđen s tri velike rijeke: Dravom na sjeveru,
Savom na jugu i Dunavom na istoku.


Široke riječne doline bogate aluvijalnim nanosima
čine mozaik različitih stanišnih uvjeta za pojavu prirodnih
sastojina topola i vrba, ali i za podizanje plantaža.


Iskustva u radu s topolama i vrbama temelje se na
dugogodišnjem radu u podizanju plantaža i kultura topola
i vrba, koji je bio posebno intenzivan u razdoblju
između 60-tih i 70-tih godina.


Tijekom ove kampanje zahvaćene su nove površine
(pašnjaci, čistine) ali se djelomično išlo i u konverziju
lošijih prirodnih sastojina. Radovi su bili posebno intenzivni
u donjem dijelu priobalja rijeka Drave i Save te
u Podunavlju. Djelomično su plantažirane i površine izvan
aluvija.


Dobri rezultati postizani su na području dravskog i
dunavskog aluvija (laka pjeskovita tla), dok su se tla uz
Savu i unutrašnjost (teža ilovasta tla) pokazala nepodesna
za rad a topolama, te je nakon prve generacije plantaža
izvršena konverzija u sastojine hrasta lužnjaka.


Hrvatska je kao potpisnica konvencije o zaštiti europskih
šuma uključena u propgram očuvanja prirodnih
sastojina crne topole (EUFORGEN).


U području koje pokrivaju prirodne sastojine, plantaže
i kulture topola i vrba nalaze se brojni zaštićeni o-
bjekti (parkovi prirode, rezervati i dr.).


Teži se povećanju ovih objekata, a u tijeku su poticaji
za izradu međudržavnih programa o zaštiti riječnih
krajolika, pa prema tome i pripadajućeg šumskog
pokrova priobalja uz rijeke Muru, Dravu i Dunav.


Prema najnovijim podacima (Šumsko-gospodarska
osnova Hrvatske), Hrvatska danas raspolaže s oko
16.000 ha plantaža i kultura selekcioniranih klonova
topola i oko 7.000 ha prirodnih sastojina crne i bijele
topole.


Prirodne sastojine bijele vrbe i kulture selekcioniranih
klonova stablastih vrba (uglavnom unutarvrsnih hibrida
bijele vrbe), nalaze se na oko 10.000 ha.


Gotovo 70% navedenih površina nalaze se u istočnom
dijelu Hrvatske uz donji tok rijeke Drave i u Podunavlju.


Josip Sikora, dipl. inž. šum.


438