DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1997 str. 84     <-- 84 -->        PDF

AKTUALNO


JOS O HIDROELEKTRANI NOVO VIRJE


Krajem prošlog mjeseca primio sam zapisnik o reviziji
Idejnog projekta Hidroelektrane Novo Virje (HE N. Virje).
Zapisnik je napisan na 83 stranice strojem, uz dodanih 20
stranica priloga. Idejni projekt obrađen je u 53 knjige. Za
šumarstvo su zanimljive knjige koje se odnose na podzemne
vode, odnosno promjene koje bi slijedile poslije izgradnje
hidroelektrane, zatim promjene infrastrukture (ceste,
mostovi) koje će utjecati na gospodarenje šumama te utjecaj
koji će imati HEN. Virje na sveukupnost šumskih ekosustava
(fitocenoze, zoocenoze i to poglavito divljač).


Čini se kako je šumarska struka, ne sluteći da će to biti
tako, sudjelovala samo formalno u izradi idejnog projekta,
izradivši prethodnu studiju o utjecaju na okoliš - šumarska
komponenta. Studiju je izradio Zavod za istraživanja u šumarstvu
Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


U zaključcima šumarske studije predloženo je podrobno
ispitati utjecaj postojećih dravskih hidroelektrana (Čakovec,
Varaždin, Dubrava) na šume , gdje su zamijećeni nepovoljni
utjecaji na šumsko drveće. Nadalje je predloženo kako
bi projektni timovi "Elektroprojekta", Hrvatske elektroprivrede
i JVP "Hrvatske vode", zajedno sa šumarima pregledali
dolinu rijeke Rajne u Njemačkoj, zbog uvida u utjecaj
izgradnje vodnih stuba na šumske ekosustave. Posjeta je
realizirana tijekom 1994. godine.


Šumari su ukazali i na propadanje hrasta lužnjaka, osobito
u šumama Repaš i Gabajeva greda. Ukazano je kako će
izgradnjom HE N. Virje doći do povećanja razina podzemne
vode i sušenja hrasta lužnjaka u većem dijelu areala utjecanih
nizinskih šuma. Tijekom izrade šumarske studije, kao
i na više stručnih skupova, upozorili smo na opasnost koju
krije izgradnja odvodnog kanala zbog snažnog utjecaja na
okoliš u smislu sniženja razina podzemne vode. Tako smo
upozorili na dva nepovoljna utjecaja na šume, na zamočvarenje
u području akumulacije te osušenje staništa odvodnim
kanalom.


Očekivali smo kako će projektanti i investitor, i to osobito
poslije stručne posjete dolini rijeke Rajne, obaviti određene
preinake u projektu u smislu ponude više rješenja i izbjegavanja
velikih nepovoljnih utjecaja na šume. Iz idejnog
projekta HE N. Virje vidi se kako nema nikakvih
promjena u odnosu na prijedlog iz 1990.


U dolini rijeke Rajne zorno su prikazani slučajevi zamočvarenja
staništa uz akumulacije i njegova osušenja uz odvodne
kanale te potpun nestanak nizinskih šumskih ekosustava
istoga sastava drveća kao što su oni u Podravini, Posavini
i Podunavlju. U to smo se još više uvjerili poslije izlaganja
vrhunskih njemačkih znanstvenika iz područja biologije
i šumarstva u Rastattu (WWF institut za nizinska staništa)
i hidrologa, profesora na Sveučilištu Karlsruhe.


Na kraju se vidi kako naše sudjelovanje u izradi idejnog
projekta HE N. Virje, u smislu izrade prethodne studije o utjecanju
na šume, naš zajednički put u dolinu Rajne, te naši
kasniji kontakti prilikom postavljanja monitoringa u šumama
za potrebe konačne studije o utjecaju na okoliš (piezometri
i dr.) u utjecajnom području predstavlja tek izliku da
bi se stekao dojam o sudjelovanju šumara u projektu.


U zapisniku povjerenstva za pregled i reviziju idejnog
projekta HE N. Virje nalazimo poglavlje pod naslovom


Istup prof. Prpića i to na 8 stranica, stoje 10% sadržaja cijelog
zapisnika.


Kao savjetnik za ekologiju šuma JP "Hrvatske šume"
sudjelovao sam uz članove Povjerenstva za idejni projekt
HE N. Virje u terenskom obilasku i kasnije reviziji projekta.
Prilikom obilaska šuma na terenu i tijekom rasprave na reviziji
sudjelovao sam u raspravi.


U Povjerenstvu za pregled i reviziju idejnog projekta HE


N. Virje nije bilo niti jednog šumara. Imenovana je bila dipl.
inž. Vera Cvek iz Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,
koja se poslije prvog sastanka Povjerenstva razbolila. U ime
JP "Hrvatske šume", Uprava šuma Koprivnica, sastancima
Povjerenstva nazočna je mr. Đurđa List, ali ne kao član.
Na 10 stranica zapisnika moja rasprava sadrži sveukupno
1 stranicu, dok je preostalih 7 stranica zauzelo izlaganje
glavnog projektanta inž. Z. Mahmutovića, "šumarska" izlaganja
inž. V Sečena i kraće primjedbe doc. dr. Berakovića,
inž. Bergmana, inž. Marasovića, mr. Grgića te inž. Hatića
koji je vodio raspravu i predlagao zaključke. Moja rasprava
nije autoriziranai nije stručno dotjerana pa sadrži pogreške,
dok su ostali svoje tekstove dotjerali.


U zapisniku se iskrivljuje moja izjava - kako je šuma
Repaš usprkos padu razina podzemne vode održala ekološku
ravnotežu svojih ekosustava, jer je pad razina podzemnih
voda bio polagan, od 1 - 2 cm godišnje, pa je korijenje
hrasta lužnjaka slijedilo podzemnu vodu. U raspravi sam
podvukao kako je pojava polaganog sniženja razina podzemne
vode kao zanemariv negativan čimbenik koji traje od
1926. bio pojačan izrazitim nizom sušnih godina koje traju,
uz manje iznimke, od 1983. do 1994. godine, što je izazvalo
nešto veća sušenja hrasta lužnjaka u šumama Repaš i Gabajeva
greda. Želio sam upozoriti kako bi bilo kakva promjena
vodnih odnosa u prostoru šuma, bilo da dođe do zamočvarenja
ili osušenja staništa, izazvala stres i fiziološko slabljenje
te veće sušenje hrasta lužnjaka.


Ova stručna šumarska izjava iskorištena je kao dokaz o
potrebi što hitnije izgradnje HE N. Virje, koja će "spasiti"
hrast lužnjak od propadanja, odnosno namaknuti potrebnu
vodu. Podzemna voda koja se podigne zbog izgradnje akumulacije
ne oscilira, pa izaziva zamočvarenje što ne pruža
uvjete hrastu lužnjaku za uspijevanje nego izaziva njegovo
propadanje.


U raspravi o idejnom projektu HE N. Virje predložio
sam odgodu prihvaćanja idejnog projekta dok se ne prikupe
podaci od postavljenog monitoringa u Đurđevačkim i Koprivničkim
nizinskim šumama, ali je prijedlog odbijen.


Povjerenstvo u kojem nema nijednog šumara, predlaže
da u cilju definiranja zaštitnih mjera šumarska struka odredi
uvjete za zaštitu šumskih zajednica, ali se toj istoj struci ne
omogućuje ustanoviti tražene uvjete koje će dati postavljeni
monitoring.


U sljedećem broju "Šumarskog lista" pisat ćemo detaljnije
o ovome problemu jer ovaj napis je samo upozorenje
kako se najvrijednije nizinske šume Podravine nalaze pred
jednim zahvatom u prostor koji će ugroziti njihov opstanak,
a ja u tome ne želim sudjelovati.


Prof. dr. sc. B. Prpić