DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Do tih informacija dolazi se po
dendrometrijskim načelima kombinacijom
a) površinskog uzorkovanja
i b) nezavisnim uzorkom parova
varijabli prsnoga promjera (duo) i
visine stabala (h). Prvim uzorkom
procjenjuje se broj stabala (N), distribucija
prsnih promjera i temeljnica
(G). Drugi uzorak služi za polučivanje
regresijskog modela sastojinskc
visinske krivulje u kojem je
prsni promjer nezavisna varijabla te
u daljnjoj proceduri, u kombinaciji
s prvim uzorkom, za određivanje
volumena (V).


Površinski uzorak je bio slučajni
uzorak intenziteta p = 10%, gdje je
osnovna jedinica krug veličine 5
ari. Uzorak parova varijabli prsnoga
promjera (d) i visine stabala (h)
je bio variran po načinu i veličini
uzorkovanja.


Ukupno je istraženo 9 načina uzorkovanja.
Prva tri načina bila su
slučajni uzorak gdje su prsni promjeri
računani na mm točno, na 2
cm i na 5 cm točno. Četvrti i peti način
bili su jednoliki uzorci duž opsega
distribucije nezavisne varijable
po klasama širine 2 cm, odnosno
5 cm. Šesti i sedmi način bili su
uzorci promjenljive vjerojatnosti
selekcije gdje je u prvom slučaju
vjerojatnost bila proporcionalna
promjeru na mm točno, a u drugom,
kvadratu prsnoga promjera.
Osmi i deveti način bili su 3 puta
manji uzorci Hohenadl-ovih + i stabala
iz debljinskog stupnja širokog
2 i 5 cm.


Varirana veličina uzorka je bila:
n, = 12, n: = 24 i n, = 48, 3 puta; n4 =
72, n5 = 96 i n6 = 120, 2 puta te n7 =
90; 1 put. Ukupno je polučeno 16
makrorepeticija. Regresijskom analizom
autor je dokazao daje pad postotne
greške procjene volumena
sastojine u ovisnosti o variranoj veličini
uzorka izjednačiv padajućom
eksponencionalnom funkcijom:


(B,/m)


C.V. = B0-e
gdje je C.V. - postotna greška procjene
volumena (zavisna varijabla),
B0, B, - regresijski parametri, n - varirana
veličina uzorka za visinsku
krivulju (nezavisna varijabla). Rezultati
ove analize pokazali su da se
najveći pozitivan učinak polučio
veličinom uzorka n = 30, a većim
uzorcima od n = 60 ostvaruje se mali
učinak.


Autor otkriva da su uzorci 4. i 5.
načina, gdje su stabla selektirana jednoliko
duž opsega podataka nezavisne
varijable, teoretski neprihvatljivi
zbog toga što ekstremna stabla
male vjerojatnosti pojavljivanja
imaju podjednaku vjerojatnost selekcije
kao i prosječna stabla, inače
veće vjerojatnosti pojavljivanja.


Dobar rezultat dali su 6. i 7. način,
zbog povoljnog utjecaja na interval
pouzdanosti procjene visine
desnog dijela distribucije prsnih
promjera, gdje je poznato da su volumeni
stabala proporcionalni promjeru
na neku potenciju u intervalu
od k = 2 do k = 3. Za razliku od slučajnog
uzorka koji je teško primjenjiv
u praksi, ovaj uzorak je moguće
primijeniti metodom horizontalnog
kuta selekcije.


Osim ovih spoznaja, autor ukazuje
i na probleme koji se javljaju
kod metode modeliranja i simulacije.
Prvi problem je nužnost velikog
broja podataka. Polučeni model šume
veličine 40 ha imao je u datoteci
18818 stabala gdje je svako stablo
bilo modelirano sa 14 varijabli.
Drugi problem bile su brojne sistematske
greške raznolikih smjerova
i veličina. Jedna otkrivena greška
bio je utjecaj ruba modelne šume na
površinski uzorak gdje se vjerojatnost
selekcije od ruba do udaljenosti
2R (R- polumjer kruga osnovne
jedinice) povećava od p = 0% do
planirane vjerojatnosti p = 10%.


Zbog toga je, inače slučajana
natprosječna raspodjela stabala uz
rub, smanjivala procjenu aritmetičke
sredine populacije.


Autor predviđa da će razvoj
sličnih programa u operativnoj


primjeni omogućiti iskorištavanje
prethodnih informacija koje
šumarima već stoje na raspolaganju
iz prošlosti za dizajniranje sadašnje,
relativno skupe, inventarizacije
u realnom sustavu šume.


Mogao bi to biti jedan od brojnih
podsustava globalnog informatičkog
sustava šumarstva.


Rad mr. sci. Tone Kružića temelji
se na iscrpnom razmatranju i kritičnoj
raspravi dosadašnjih istraživanja
u svezi s procjenom drvne zalihe
i ostalih strukturnih elemenata
sastojine. Pocjena strukturnih elemenata
pomoću čimbenika simuliranih
Monte Carlo metodama uzimanja
uzoraka, predstavlja nov pristup
u nas kod inventarizacije šuma.
U disertaciji je uveo nov pojam
uzorkovanje. Ovakav način promišljanja
sigurno će pretrpjeti znanstvenu
i stručnu kritiku. Autor je samo
ovime pokazao hrabrost i odgovornost,
a svakako i autonomnost
znanstvenog radnika.


Disertacija mr. sci. Tone Kružića,
dipl. inž. šum. "Standardne devijacije
regresijskih modela sastojine
i načini uzimanja uzoraka metodom
simuliranja" originalno je
znanstveno djelo koje predstavlja
vrijedan doprinos šumarskoj znanosti,
posebno u znanstvenoj grani
Uređivanje šuma, te znanstevnim
ograncima Šumarskoj biometrici i
Dendrometriji.


Postignutim doktoratom znanosti
kolega mr. sci. Tono Kružić, dosegnuo
je visinu koja mu omogućuje
da bolje sagledava probleme šumarske
struke. Znajući ga bona fide*
zaželimo mu puno uspjeha na
trnovitom putu znanosti jer Nulli
sapere času obtigit**!


* bona fide = u najboljoj namjeri
** Nulli sapere času obtigit = Nikomu nije slučaj
dao da bude mudar. Sen.
izv. prof. dr. sci. Nikola Lukić