DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 93     <-- 93 -->        PDF

nost za svojstva širine ploda i širine
krilca ploda. Dobivene visoke vrijednosti
nasljednosti (h2), te vrijednosti
genetske i fenotipske korelacije,
upućuju kako su ova svojstva pod
visokom genetskom kontrolom i
malim utjecajem okolinskih čimbenika.
Sjeme obične breze potrebno
je, zbog malog učešća punog sjemena,
slabe klijavosti i poludormantnosti,
stratificirati u vlažnom
tresetu ili ga držati navlaženog najmanje
48 sati prije sjetve. Kod prijelaza
biljke iz stadija kotiledona u


Dana 23. srpnja 1996. godine
sveučilišni asistent iz predmeta Biometrika
i Dendrometrija na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, mr. sci. Tono Kružić, dipl.
inž. šumarstva obranio je doktorski
rad pod naslovom "Standardne devijacije
regresijskih modela sastojine
i načini uzimanja uzoraka metodom
simuliranja" te stekao znanstveni
stupanj doktora biotehničkih
znanosti iz znanstvenog polja Šumarstva,
znanstvene grane Uređivanje
šuma.


Životopis - Tono Kružić rođen
je 12. lipnja 1963. godine u slikovi


mladu biljku s listovima, nužno je
osigurati minimalnu temperaturu
od 16 °C, uz optimalno navlaživanje
i svjetlo.Varijabilnost totalnih
visina dvogodišnjih sadnica kod uzgojenih
je polusrodnika iskazala
statistički značajnu unutarpopulacijsku
varijabilnost u istraživanim
populacijama. Statistički nije utvrđeno
postojanje međupopulacijske
varijabilnosti. Preživljavanje u terenskim
eksperimentima iskazalo
je velike gubitke koji se mogu izbjeći
korištenjem kvalitetnog sad-


TONO KRUŽIĆ


tom krndijsko-diljskom selu Zdenkovcu.
Osnovnu školu završio je u
Čaglinu, a srednju šumarsku školu
u Požegi i Karlovcu. Diplomirao je
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu 1988. godine. Poslijediplomski
studij iz znanstvene
grane Uređivanje šuma završio je
1990. god., a magistarski rad iz
znanstvenog ogranka Dendrometrija
obranio je 1991. godine. Dosad je
izradio i objavio samostalno ili u
koautorstvu pet znanstvenih i četiri
znanstveno-stručna rada na simpozijima.
Zaposlen je u Zavodu za uređivanje
šuma - Katedra za dendrometriju
Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se
služi engleskim jezikom.


Postupak odobrenja i ocjena disertacije
- Na prijedlog Povjerenstva
(Prof. dr. sci. Ana Pranjić, prof,
dr. sci. Šime Meštrović, izv. prof.
dr. sci. Nikola Lukić) Fakultetsko
vijeće Šumarskog fakulteta odobrilo
je mr. sci. Toni Kružiću temu za
izradu disertacije, a za mentora
imenovalo izv. prof. dr. sci. Nikolu
Lukića. Po predaji dovršenog rada
Vijeće je imenovalo Povjerenstvo
za ocjenu rada u sastavu: prof. dr.
sci. Šime Meštrović, izv. prof. dr.
sci. Nikola Lukić i dr. sci. Karlo Bezak,
viši znanstveni suradnik. Na


nog materijala starosti 1+0 godina,
obradom zemljišta prije sadnje i zaštitom
osnovanih kultura od divljači.
Na osnovi provedenih istraživanja
unutarpopulacijske i međupopulacijske
varijabilnosti obične breze
na području Hrvatske, može se
zaključiti daje tip varijabilnosti klinalan,
odnosno da ne postoji jasno
izražen genetski diskontinuitet lokalnih
populacija.


Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum


kon pozitivne ocjene rada isto Povjerenstvo
imenovano je za postupak
javne obrane doktorskog rada.


Prikaz rada - Disertacija je obima
242 (233+ix) stranice, 52 tablice,
40 slika i 4 dodatka (ispisi računalnih
programa SIL_GEN.BAS,
SILUZO.BAS, SILOBR.BAS i
dadoteka polučenog modela šume).
U raduje prikazano 115 naslova citirane
i korištene (53 strana i 62 domaća
naslova) literature. Rad je podijeljen
u 9 poglavlja i to:


Uvod, Problem i cilj istraživanja,
Prethodna istraživanja, Materijal
i metode rada, Rezultati istraživanja,
Rasprava, Zaključak, Literatura,
Dodatak.


Sažetak rada - Na osnovi poznatih
šumsko sastojinskih regresijskih
modela te njihovih standardnih
devijacija u raduje, originalnim računalnim
programom SILGEN.
BAS, modelirana hipotetska čista
jednodobna bukova sastojina veličine
40 ha. Drugim originalnim računalnim
programom SILUZO.
BAS učinjeni su brojni eksperimenti
metodama Monte Carlo simulacije
uzorkovanja za polučivanje
tri najvažnije informacije o sastojim:
broja stabala po ha (N/ha), temeljnice
po ha (G - mVha) i volumena
drveta po ha (V - mVha).


543
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Do tih informacija dolazi se po
dendrometrijskim načelima kombinacijom
a) površinskog uzorkovanja
i b) nezavisnim uzorkom parova
varijabli prsnoga promjera (duo) i
visine stabala (h). Prvim uzorkom
procjenjuje se broj stabala (N), distribucija
prsnih promjera i temeljnica
(G). Drugi uzorak služi za polučivanje
regresijskog modela sastojinskc
visinske krivulje u kojem je
prsni promjer nezavisna varijabla te
u daljnjoj proceduri, u kombinaciji
s prvim uzorkom, za određivanje
volumena (V).


Površinski uzorak je bio slučajni
uzorak intenziteta p = 10%, gdje je
osnovna jedinica krug veličine 5
ari. Uzorak parova varijabli prsnoga
promjera (d) i visine stabala (h)
je bio variran po načinu i veličini
uzorkovanja.


Ukupno je istraženo 9 načina uzorkovanja.
Prva tri načina bila su
slučajni uzorak gdje su prsni promjeri
računani na mm točno, na 2
cm i na 5 cm točno. Četvrti i peti način
bili su jednoliki uzorci duž opsega
distribucije nezavisne varijable
po klasama širine 2 cm, odnosno
5 cm. Šesti i sedmi način bili su
uzorci promjenljive vjerojatnosti
selekcije gdje je u prvom slučaju
vjerojatnost bila proporcionalna
promjeru na mm točno, a u drugom,
kvadratu prsnoga promjera.
Osmi i deveti način bili su 3 puta
manji uzorci Hohenadl-ovih + i stabala
iz debljinskog stupnja širokog
2 i 5 cm.


Varirana veličina uzorka je bila:
n, = 12, n: = 24 i n, = 48, 3 puta; n4 =
72, n5 = 96 i n6 = 120, 2 puta te n7 =
90; 1 put. Ukupno je polučeno 16
makrorepeticija. Regresijskom analizom
autor je dokazao daje pad postotne
greške procjene volumena
sastojine u ovisnosti o variranoj veličini
uzorka izjednačiv padajućom
eksponencionalnom funkcijom:


(B,/m)


C.V. = B0-e
gdje je C.V. - postotna greška procjene
volumena (zavisna varijabla),
B0, B, - regresijski parametri, n - varirana
veličina uzorka za visinsku
krivulju (nezavisna varijabla). Rezultati
ove analize pokazali su da se
najveći pozitivan učinak polučio
veličinom uzorka n = 30, a većim
uzorcima od n = 60 ostvaruje se mali
učinak.


Autor otkriva da su uzorci 4. i 5.
načina, gdje su stabla selektirana jednoliko
duž opsega podataka nezavisne
varijable, teoretski neprihvatljivi
zbog toga što ekstremna stabla
male vjerojatnosti pojavljivanja
imaju podjednaku vjerojatnost selekcije
kao i prosječna stabla, inače
veće vjerojatnosti pojavljivanja.


Dobar rezultat dali su 6. i 7. način,
zbog povoljnog utjecaja na interval
pouzdanosti procjene visine
desnog dijela distribucije prsnih
promjera, gdje je poznato da su volumeni
stabala proporcionalni promjeru
na neku potenciju u intervalu
od k = 2 do k = 3. Za razliku od slučajnog
uzorka koji je teško primjenjiv
u praksi, ovaj uzorak je moguće
primijeniti metodom horizontalnog
kuta selekcije.


Osim ovih spoznaja, autor ukazuje
i na probleme koji se javljaju
kod metode modeliranja i simulacije.
Prvi problem je nužnost velikog
broja podataka. Polučeni model šume
veličine 40 ha imao je u datoteci
18818 stabala gdje je svako stablo
bilo modelirano sa 14 varijabli.
Drugi problem bile su brojne sistematske
greške raznolikih smjerova
i veličina. Jedna otkrivena greška
bio je utjecaj ruba modelne šume na
površinski uzorak gdje se vjerojatnost
selekcije od ruba do udaljenosti
2R (R- polumjer kruga osnovne
jedinice) povećava od p = 0% do
planirane vjerojatnosti p = 10%.


Zbog toga je, inače slučajana
natprosječna raspodjela stabala uz
rub, smanjivala procjenu aritmetičke
sredine populacije.


Autor predviđa da će razvoj
sličnih programa u operativnoj


primjeni omogućiti iskorištavanje
prethodnih informacija koje
šumarima već stoje na raspolaganju
iz prošlosti za dizajniranje sadašnje,
relativno skupe, inventarizacije
u realnom sustavu šume.


Mogao bi to biti jedan od brojnih
podsustava globalnog informatičkog
sustava šumarstva.


Rad mr. sci. Tone Kružića temelji
se na iscrpnom razmatranju i kritičnoj
raspravi dosadašnjih istraživanja
u svezi s procjenom drvne zalihe
i ostalih strukturnih elemenata
sastojine. Pocjena strukturnih elemenata
pomoću čimbenika simuliranih
Monte Carlo metodama uzimanja
uzoraka, predstavlja nov pristup
u nas kod inventarizacije šuma.
U disertaciji je uveo nov pojam
uzorkovanje. Ovakav način promišljanja
sigurno će pretrpjeti znanstvenu
i stručnu kritiku. Autor je samo
ovime pokazao hrabrost i odgovornost,
a svakako i autonomnost
znanstvenog radnika.


Disertacija mr. sci. Tone Kružića,
dipl. inž. šum. "Standardne devijacije
regresijskih modela sastojine
i načini uzimanja uzoraka metodom
simuliranja" originalno je
znanstveno djelo koje predstavlja
vrijedan doprinos šumarskoj znanosti,
posebno u znanstvenoj grani
Uređivanje šuma, te znanstevnim
ograncima Šumarskoj biometrici i
Dendrometriji.


Postignutim doktoratom znanosti
kolega mr. sci. Tono Kružić, dosegnuo
je visinu koja mu omogućuje
da bolje sagledava probleme šumarske
struke. Znajući ga bona fide*
zaželimo mu puno uspjeha na
trnovitom putu znanosti jer Nulli
sapere času obtigit**!


* bona fide = u najboljoj namjeri
** Nulli sapere času obtigit = Nikomu nije slučaj
dao da bude mudar. Sen.
izv. prof. dr. sci. Nikola Lukić