DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 93     <-- 93 -->        PDF

nost za svojstva širine ploda i širine
krilca ploda. Dobivene visoke vrijednosti
nasljednosti (h2), te vrijednosti
genetske i fenotipske korelacije,
upućuju kako su ova svojstva pod
visokom genetskom kontrolom i
malim utjecajem okolinskih čimbenika.
Sjeme obične breze potrebno
je, zbog malog učešća punog sjemena,
slabe klijavosti i poludormantnosti,
stratificirati u vlažnom
tresetu ili ga držati navlaženog najmanje
48 sati prije sjetve. Kod prijelaza
biljke iz stadija kotiledona u


Dana 23. srpnja 1996. godine
sveučilišni asistent iz predmeta Biometrika
i Dendrometrija na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, mr. sci. Tono Kružić, dipl.
inž. šumarstva obranio je doktorski
rad pod naslovom "Standardne devijacije
regresijskih modela sastojine
i načini uzimanja uzoraka metodom
simuliranja" te stekao znanstveni
stupanj doktora biotehničkih
znanosti iz znanstvenog polja Šumarstva,
znanstvene grane Uređivanje
šuma.


Životopis - Tono Kružić rođen
je 12. lipnja 1963. godine u slikovi


mladu biljku s listovima, nužno je
osigurati minimalnu temperaturu
od 16 °C, uz optimalno navlaživanje
i svjetlo.Varijabilnost totalnih
visina dvogodišnjih sadnica kod uzgojenih
je polusrodnika iskazala
statistički značajnu unutarpopulacijsku
varijabilnost u istraživanim
populacijama. Statistički nije utvrđeno
postojanje međupopulacijske
varijabilnosti. Preživljavanje u terenskim
eksperimentima iskazalo
je velike gubitke koji se mogu izbjeći
korištenjem kvalitetnog sad-


TONO KRUŽIĆ


tom krndijsko-diljskom selu Zdenkovcu.
Osnovnu školu završio je u
Čaglinu, a srednju šumarsku školu
u Požegi i Karlovcu. Diplomirao je
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu 1988. godine. Poslijediplomski
studij iz znanstvene
grane Uređivanje šuma završio je
1990. god., a magistarski rad iz
znanstvenog ogranka Dendrometrija
obranio je 1991. godine. Dosad je
izradio i objavio samostalno ili u
koautorstvu pet znanstvenih i četiri
znanstveno-stručna rada na simpozijima.
Zaposlen je u Zavodu za uređivanje
šuma - Katedra za dendrometriju
Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se
služi engleskim jezikom.


Postupak odobrenja i ocjena disertacije
- Na prijedlog Povjerenstva
(Prof. dr. sci. Ana Pranjić, prof,
dr. sci. Šime Meštrović, izv. prof.
dr. sci. Nikola Lukić) Fakultetsko
vijeće Šumarskog fakulteta odobrilo
je mr. sci. Toni Kružiću temu za
izradu disertacije, a za mentora
imenovalo izv. prof. dr. sci. Nikolu
Lukića. Po predaji dovršenog rada
Vijeće je imenovalo Povjerenstvo
za ocjenu rada u sastavu: prof. dr.
sci. Šime Meštrović, izv. prof. dr.
sci. Nikola Lukić i dr. sci. Karlo Bezak,
viši znanstveni suradnik. Na


nog materijala starosti 1+0 godina,
obradom zemljišta prije sadnje i zaštitom
osnovanih kultura od divljači.
Na osnovi provedenih istraživanja
unutarpopulacijske i međupopulacijske
varijabilnosti obične breze
na području Hrvatske, može se
zaključiti daje tip varijabilnosti klinalan,
odnosno da ne postoji jasno
izražen genetski diskontinuitet lokalnih
populacija.


Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum


kon pozitivne ocjene rada isto Povjerenstvo
imenovano je za postupak
javne obrane doktorskog rada.


Prikaz rada - Disertacija je obima
242 (233+ix) stranice, 52 tablice,
40 slika i 4 dodatka (ispisi računalnih
programa SIL_GEN.BAS,
SILUZO.BAS, SILOBR.BAS i
dadoteka polučenog modela šume).
U raduje prikazano 115 naslova citirane
i korištene (53 strana i 62 domaća
naslova) literature. Rad je podijeljen
u 9 poglavlja i to:


Uvod, Problem i cilj istraživanja,
Prethodna istraživanja, Materijal
i metode rada, Rezultati istraživanja,
Rasprava, Zaključak, Literatura,
Dodatak.


Sažetak rada - Na osnovi poznatih
šumsko sastojinskih regresijskih
modela te njihovih standardnih
devijacija u raduje, originalnim računalnim
programom SILGEN.
BAS, modelirana hipotetska čista
jednodobna bukova sastojina veličine
40 ha. Drugim originalnim računalnim
programom SILUZO.
BAS učinjeni su brojni eksperimenti
metodama Monte Carlo simulacije
uzorkovanja za polučivanje
tri najvažnije informacije o sastojim:
broja stabala po ha (N/ha), temeljnice
po ha (G - mVha) i volumena
drveta po ha (V - mVha).


543