DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 91     <-- 91 -->        PDF

podataka i rezultati rada, Rasprava,
Zaključci i Literatura.


Sažetak rada - Lovno gospodarenje,
općenito, temelji se na odredbama
lovno-gospodarske osnove.
Taj stručni elaborat veoma odgovorno
zadaje radnje koje reguliraju
integralno gospodarenje s divljači i
stojbinom kroz 10 godina. Sastavljač
elaborata (LGO) dobiva katastarske
podatke o kulturama od općinskog
ureda. Ima pojava da se
npr. u katastru vodi oranica na kojoj
danas raste šuma stara preko 40 godina.
Rijetko se unose promjene
kultura u katastarskom uredu. Upravo
taj katastarski podatak je podloga
za ocjenu hrane, vode pa i mira
u lovištu. Osim toga katastar divljači
po vrstama i broju također se
dobiva od nadležnih organa općine.
Ako se lovno-gospodarska osnova
temelji na krivo dobivenim podacima
koji nisu temeljno provjereni na
terenu, mogu se pojaviti neugodne
posljedice u populaciji neke vrste
divljači. Stoga je autor uzeo vrlo
odgovornu obvezu da prikaže metode
snimanja pravog stanja kata


Mr. sci. Davorin Kajba, diplomirani
inženjer šumarstva, uspješno
je 17. srpnja 1996. godine obranio
svoju doktorsku disertaciju pod
naslovom "Međupopulacijska i u


stra kultura na terenu gdje se zbivaju
velike promjene, a osobito one
od izravnog utjecaja čovjeka. Tako
dobivene podatke autor uvrštava u
odgovarajući algoritam putem kojega
izračunava bodovnu skalu za
pojedine vrste krupne divljači. Osnovni
algoritam bonitetne skale
glasi:


Bs = Bk+ Bv+ Bn + Bp


Bk, Bv, Bn i Bp dobivaju se izračunavanjem
po posebnim formulama,
a predstavljalju brojčane pokazatelje
čimbenika stojbine (hrana,
voda, ...). Mir u lovištu izračunava
se na temelju složenog algoritma na
osnovu snimljenih podataka o prometnicama,
naseljima i drugim čimbenicima.
Sva metodologija koncipirana
je za vrednovanje stojbine
krupne divljači. Uz stanovite izmjene
konstanti, svi algoritmi mogu
se prilagoditi i za pernatu divljači.


Rad mr. sci. Marijana Grubešića


"Utjecaj prirodnih i gospodarskih
čimbenika na kvalitetu stojbine divljači"
je samostalno izrađeno originalno
znanstveno djelo. Znača


DAVORIN KAJBA


nutarpopulacijska varijabilnost obične
breze (Betula pendula Roth)
u dijelu prirodnog rasprostranjen/a
u Republici Hrvatskoj". Time je
stekao pravo na akademski naslov
doktora znanosti u oblasti biotehničkih
znanosti, područje šumarstvo.


Dr. sci. Davorin Kajba, dipl. inž.
šumarstva, rođen je 22. kolovoza
1956. godine u Zagrebu, gdje je nakon
osnovne i srednje škole upisao
Šumarski odjel, Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Radio je povremeno
u Šumarskom institutu, Jastrebarsko
(Odjel za tipologiju šuma), te u
taksaciji Šumarije Zagreb. Bio je
demonstrator iz predmeta Genetika
s oplemenjivanjem šumskog drveća,
a radio je također honorarno na
Katedri za šumarsku genetiku i den


jan doprinos obavljenih istraživanja
je ustanovljenje metode
prikupljanja terenskih podataka,
koji su zatim sa originalnim matematičkim
postupkom sa 4 formule
vrednovali tri osnovna faktora
stojbine (hrana, voda i mir u lovištu).
Autor je na jednom primjeru
bonitiranja lovišta (na području Uprave
šuma Karlovac) primjenio
svoju originalnu matematičku metodu
i pokazao aplikativnost svojih
istraživanja za izradu lovno - gospodarske
osnove. Zbog toga njegova
disertacija predstavlja vrijedan
doprinos šumarskoj znanosti
naročito u znanstvenoj grani Lovstvo,
a i šire.


Kolega mr. sci Marijan Grubešić
je svojim doktoratom oplemenio i
omogućio boljitak lovstva, divljači
i lovaca u Hrvatskoj. Znajući njegove
ljudske i stručne značajke zaželimo
mu puno uspjeha u daljnjem radu
jer Quod natura docet, nemo tollere
potest*.


*Quod natura docet, nemo tollerepotest = Što
priroda uči (daje), ne može nitko poništiti (uzeti).


izv. prof. dr. sci. Nikola Lukić


drologiju. Nakon odsluženja vojnog
roka, diplomirao je 1984. na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Od
1984. do 1985. godine radio je na
Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju
u svojstvu pripravnika.
Od 1. svibnja 1986. godine zaposlenje
kao asistent iz predmeta Genetika
s oplemenjivanjem šumskog
drveća na Katedri za šumarsku genetiku
i dendrologiju, Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Magistarski
rad pod naslovom "Mogućnosti kloniranja
obične breze (Betula pendula
Roth) i crne johe (Alnus glutinosa
(L.) Gaertn.)" obranio je 16.
studenog 1990. godine. U zvanje asistenta
iz predmeta Genetika s
oplemenjivanjem šumskog drveća
ponovno je izabran 1993. godine.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 92     <-- 92 -->        PDF

U razdoblju od 1986. godine do
danas, dr. sci. Davorin Kajba surađivao
je u više znanstveno istraživačkih
projekata od kojih i u jednom
međunarodnom projektu. Kao rezultat
dosadašnjih istraživanja objavio
je ukupno 26 znanstvenih i stručnih
radova. Tehnički je urednik
"Anala za šumarstvo" u izdanju
HAZU.


Prikaz rada - Izrađena doktorska
diseratcija sadrži sveukupno
223 stranice teksta, uključujući 36
slika i 79 tablica. Rad je podijeljen
u poglavlja: Uvod, Kvalitet sjemena,
Plodonošenje u prirodnim sastojinama
i sjemenskim plantažama,
Vegetativno razmnožavanje,
Fenotipska varijabilnost, Genetika
i oplemenjivanje obične breze, Materijal
i metode rada, Rezultati istraživanja
i rasprava, Preživljavanje
polusrodnika u terenskim eksperimentima,
Model oplemenjivanja
obične breze, Zaključci i Literatura.


Rezultati istraživanja i diskusija
podijeljeni su u 16 podpoglavlja.
Ona obuhvaćaju izučavanje varijabilnosti
dužine i širine plodnih resa
za populacije Papuk, Moslavačka
gora, Dotrščina i Duga Resa, varijabilnost
širine ploda i širine krilca
ploda, klijavost sjemena, energiju
klijavosti i upotrebnu vrijednost, te
varijabinost visina uzgojenih dvogodišnjih
sadnica.


Istraživanja međupopulacijske
i unutarpopulacijske varijabilnosti
morfoloških oznaka lista kod adultnih
stabala i polusrodnika uključivala
su statističku obradu svojstava
dužine peteljke, dužine plojke, širine
plojke broja postranih žila, udaljenosti
od baze do najšireg dijela lista
te broja zubaca između druge i
treće žile lista. Obrađeni su i odnosi
morfološkh oznaka lista između selekcioniranih
adultnih stabala i potomstava
iz istih populacija, na bazi
korelacijskih odnosa, a izračunate
su i vrijednosti nasljednosti (h2). U
posebnom potpoglavlju izneseni su
rezultati o fenotipskoj stabilnosti
morfoloških oznaka lista kod polu


srodnika testiranih u različitim terenskim
eksperimentima


U posebnom potpoglavlju obrađena
je varijabilnost visina, promjera
i broja grana provenijencija i polusrodnika
na pojedinim pokusnim
plohama.


Obrađena je fenotipska stabilnost
i adaptabilnost polusrodnika s
obzirom na visine i promjere biljaka,
testiranih na različitim pokusnim
plohama, kao i procjene nasljednosti
(Ir), fenotipske i genetske
korelacije, te regresijska analiza
odnosa roditelj-potomstvo.


U zaključcima su prikazani dobiveni
rezultati, te je utvrđeno da su
istraživane adultne populacije i familije
polusrodnika obične breze s
područja Hrvatske (Moslavačka
gora, Papuk, Banovina, Dotrščina)
iskazale značajniju unutarpopulacijsku
varijabilnost za svojstvo visinskog
i debljinskog prirasta, broja
grana, kao i za morfološka svojstva
lista i ploda, u odnosu na varijabilnost
između testiranih populacija.
Rezultati izmjera visina, promjera i
broja grana kod polusrodnika iz istraživanih
populacija, testiranih na
trima različitim lokalitetima, iskazala
su unutar svake populacije vrlo
izražen i statistički značajan unutarpopulacijski
varijabilitet. Međupopulacijska
varijabilnost nije dala
statistički značajne razlike za ova
istraživana svojstva. Istraživanjem
fenotipske stabilnosti visina i promjera
kod istih polusrodnika, testiranih
na trima različitim lokalitetima,
dobiven je značajan utjecaj staništa,
stoje izraženo znatnim modifikacijama.
Statistički značajne razlike
za interakciju polusrodnici x
stanište, u pojedinim pokusnim plohama
ukazuju i na postojanje specifične
adaptacije pojedinih polusrodnika.
Procjenom genetskih parametara
za svojstvo visina, promjera
iznad vrata korijena i broja grana,
utvrđeno je kako ta svojstva spadaju
u grupu osrednje genetske kontrole,
uz njihove podjednake procjene
genetskog heterogeniteta (h2)


u svim trima terenskim eksperimentima.
Vrijednosti očekivane genetske
dobiti ukazuju kako se može
ostvariti značajno genetsko poboljšanje
u volumnoj produkciji selekcijom
najboljih familija i plus varijanti
u familijama unutar istraživanih
populacija, te osnivanjem druge
generacije klonske sjemenske plantaže.
Analizom kovarijanci između
istraživanih svojstava visina, promjera
iznad vrata korijena i broja
grana, dobivene su negativne genotipske
vrijednosti te pozitivne visoke
vrijednosti fenotipske korelacije.
Velik udio okolinske komponente
varijance u ukupnoj fenotipskoj varijanci,
rezultat su postojanja izrazite
interakcije polusrodnici x stanište.
Morfometrijska istraživanja
svojstava lista kod polusrodnika iz
istraživanih populacija, utvrdila su
postojanje statistički značajne unutarpopulacijske
varijabilnosti kod
svih mjerenih svojstava. Većinom
negativne vrijednosti korelacije
kod morfoloških svojstava lista, između
istih polusrodnika testiranih
na trima različitim lokalitetima, upućuju
kako su ta svojstva pod jakim
utjecajem staništa. Za procjenu
međupopulacijske varijabilnosti mogu
poslužiti svojstva broja postranih
žila, te udaljenost od baze do
najšireg dijela lista. Ova bi se svojstva
ubuduće mogla koristiti kod istraživanja
genetskog diverziteta
među lokalnim populacijama. Provedena
morfometrijska istraživanja
lista, kod adultnih stabala iz istraživanih
populacija, utvrdila su postojanje
vrlo izraženog, statistički značajnog
varijabiliteta za sva mjerena
svojstva, unutar svake populacije.
Za procjenu međupopulacijske varijabilnosti
najbolje je koristititi
svojstvo broja postranih žila, kod
kojeg su dobivene statistički značajne
razlike između testiranih populacija.
Nije utvrđeno postojanje
morfološke različitosti između listova
uzimanih s plodnih i sterilnih
izbojaka. Utvrđena je vrlo izražena
statistički značajna unutarpopulacijska
i međupopulacijska varijabil