DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 91     <-- 91 -->        PDF

podataka i rezultati rada, Rasprava,
Zaključci i Literatura.


Sažetak rada - Lovno gospodarenje,
općenito, temelji se na odredbama
lovno-gospodarske osnove.
Taj stručni elaborat veoma odgovorno
zadaje radnje koje reguliraju
integralno gospodarenje s divljači i
stojbinom kroz 10 godina. Sastavljač
elaborata (LGO) dobiva katastarske
podatke o kulturama od općinskog
ureda. Ima pojava da se
npr. u katastru vodi oranica na kojoj
danas raste šuma stara preko 40 godina.
Rijetko se unose promjene
kultura u katastarskom uredu. Upravo
taj katastarski podatak je podloga
za ocjenu hrane, vode pa i mira
u lovištu. Osim toga katastar divljači
po vrstama i broju također se
dobiva od nadležnih organa općine.
Ako se lovno-gospodarska osnova
temelji na krivo dobivenim podacima
koji nisu temeljno provjereni na
terenu, mogu se pojaviti neugodne
posljedice u populaciji neke vrste
divljači. Stoga je autor uzeo vrlo
odgovornu obvezu da prikaže metode
snimanja pravog stanja kata


Mr. sci. Davorin Kajba, diplomirani
inženjer šumarstva, uspješno
je 17. srpnja 1996. godine obranio
svoju doktorsku disertaciju pod
naslovom "Međupopulacijska i u


stra kultura na terenu gdje se zbivaju
velike promjene, a osobito one
od izravnog utjecaja čovjeka. Tako
dobivene podatke autor uvrštava u
odgovarajući algoritam putem kojega
izračunava bodovnu skalu za
pojedine vrste krupne divljači. Osnovni
algoritam bonitetne skale
glasi:


Bs = Bk+ Bv+ Bn + Bp


Bk, Bv, Bn i Bp dobivaju se izračunavanjem
po posebnim formulama,
a predstavljalju brojčane pokazatelje
čimbenika stojbine (hrana,
voda, ...). Mir u lovištu izračunava
se na temelju složenog algoritma na
osnovu snimljenih podataka o prometnicama,
naseljima i drugim čimbenicima.
Sva metodologija koncipirana
je za vrednovanje stojbine
krupne divljači. Uz stanovite izmjene
konstanti, svi algoritmi mogu
se prilagoditi i za pernatu divljači.


Rad mr. sci. Marijana Grubešića


"Utjecaj prirodnih i gospodarskih
čimbenika na kvalitetu stojbine divljači"
je samostalno izrađeno originalno
znanstveno djelo. Znača


DAVORIN KAJBA


nutarpopulacijska varijabilnost obične
breze (Betula pendula Roth)
u dijelu prirodnog rasprostranjen/a
u Republici Hrvatskoj". Time je
stekao pravo na akademski naslov
doktora znanosti u oblasti biotehničkih
znanosti, područje šumarstvo.


Dr. sci. Davorin Kajba, dipl. inž.
šumarstva, rođen je 22. kolovoza
1956. godine u Zagrebu, gdje je nakon
osnovne i srednje škole upisao
Šumarski odjel, Šumarskog fakulteta
u Zagrebu. Radio je povremeno
u Šumarskom institutu, Jastrebarsko
(Odjel za tipologiju šuma), te u
taksaciji Šumarije Zagreb. Bio je
demonstrator iz predmeta Genetika
s oplemenjivanjem šumskog drveća,
a radio je također honorarno na
Katedri za šumarsku genetiku i den


jan doprinos obavljenih istraživanja
je ustanovljenje metode
prikupljanja terenskih podataka,
koji su zatim sa originalnim matematičkim
postupkom sa 4 formule
vrednovali tri osnovna faktora
stojbine (hrana, voda i mir u lovištu).
Autor je na jednom primjeru
bonitiranja lovišta (na području Uprave
šuma Karlovac) primjenio
svoju originalnu matematičku metodu
i pokazao aplikativnost svojih
istraživanja za izradu lovno - gospodarske
osnove. Zbog toga njegova
disertacija predstavlja vrijedan
doprinos šumarskoj znanosti
naročito u znanstvenoj grani Lovstvo,
a i šire.


Kolega mr. sci Marijan Grubešić
je svojim doktoratom oplemenio i
omogućio boljitak lovstva, divljači
i lovaca u Hrvatskoj. Znajući njegove
ljudske i stručne značajke zaželimo
mu puno uspjeha u daljnjem radu
jer Quod natura docet, nemo tollere
potest*.


*Quod natura docet, nemo tollerepotest = Što
priroda uči (daje), ne može nitko poništiti (uzeti).


izv. prof. dr. sci. Nikola Lukić


drologiju. Nakon odsluženja vojnog
roka, diplomirao je 1984. na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Od
1984. do 1985. godine radio je na
Katedri za šumarsku genetiku i dendrologiju
u svojstvu pripravnika.
Od 1. svibnja 1986. godine zaposlenje
kao asistent iz predmeta Genetika
s oplemenjivanjem šumskog
drveća na Katedri za šumarsku genetiku
i dendrologiju, Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Magistarski
rad pod naslovom "Mogućnosti kloniranja
obične breze (Betula pendula
Roth) i crne johe (Alnus glutinosa
(L.) Gaertn.)" obranio je 16.
studenog 1990. godine. U zvanje asistenta
iz predmeta Genetika s
oplemenjivanjem šumskog drveća
ponovno je izabran 1993. godine.