DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 90     <-- 90 -->        PDF

nositi ono što su vidjeli i doživjeli.
To će biti najbolja i najsvrsishodnija
promidžba šumarstva, jer će drugi
pisati o nama.


Hranislav Jakovac, dipl. inž. šum.


Hrvatsko šumarsko društvo i
Uredništvo šumarskog lista čestita
svim odlikovanim i nagrađenim
kolegama.


Aktivno se služi njemačkim jezikom.


Postupak odobrenja i ocjena
disertacije - Povjerenstvo za ocjenu
uvjeta i naslova disertacije u sastavu
izv. prof. dr. sci. Dominik Raguž,
prof. dr. sci. Slavko Matić i izv. prof,
dr. sci. Zvonimir Seletković predložili
su a Fakultetsko vijeće Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
je prihvatilo i odobrilo temu za
izradu disertacije, te imenovalo izv.
prof. dr. sci. Dominika Raguža za
mentora. Nakon predaje izrađenog
doktorskog rada Vijeće je imenovalo
Povjerenstvo za ocjenu rada u sastavu:
prof. dr. sci. Slavko Matić,
izv. prof. dr. sci. Dominik Raguž i
doc. dr. sci. Zvonimir Tucak, Poljoprivredni
fakultet u Osijeku. Nakon
pozitivne ocjene rada, isto Povjerenstvo
imenovano je za postupak
javne obrane doktorskog rada.


Prikaz rada - Disertacija mr.
sci. Marijana Grubešića je obima
157 stranica, sa 25 tablica, 6 grafikona,
15 grafičkih priloga - karte u
GIS tehnologiji. U radu su prikazana
74 naslova citirane i korištene literature.
Disertacija je podijeljena u
devet poglavlja: Uvod, Cilj rada,
Dosadašnja istraživanja, Područje
istraživanja, Metode rada, Obrada


očima običnog građanina, od "narušitelja
u čuvara prirode". Naravno,
da inž. Krauthacker sve to radi zajedno
sa zaposlenicima Šumarije Zagreb,
pa je to i njihova zasluga.


Posebni je uspjeh inž. Krauthackera
stoje uspio i uspjeva dovesti u
šumu na mjesta događanja "nevjerne
Tome", da vide što se to i kako
radi u šumi, kolike su to teškoće u


NOVI DOKTORI ZNANOSTI


radu kada priroda nije tako pitoma
kao u vrijeme našeg odabranog nam
sunčanog vikenda, ili da vide kako
je sjekira u (pametnoj) ruci uzgajivača
a ne rušitelja šume.


Za vjerovati je da ima još kolega
koji zaslužuju slična priznanja, no
na njima ili na njihovim prijateljima
je obveza da u šumu dovedu svoje
"nevjerne Tome", koji će onda pre-


Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu 15. srpnja 1996.
godine uspješno je obranio disertaciju
sveučilišni asistent iz predmeta
Lovstvo, mr. sci. Marijan Grubešić,
dipl. inž. šumarstva pod nazivom


"Utjecaj prirodnih i gospodarskih
čimbenika na kvalitetu stojbine divljači",
te stekao znanstveni stupanj
doktora biotehničkih znanosti
iz znanstvenog polja Šumarstva,
znanstvene grane Lovstvo.


Životopis - Marijan Grubešić
rođenje 31. srpnja 1961. godine u
Karlovcu. Osnovnu školu pohađao


MARIJAN GRUBEŠIĆ


je u Jarcem polju (Novigrad na Dobri),
osmogodišnju školu u Dugoj
Resi, a srednju šumarsku školu u
Karlovcu. Diplomirao je na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
u siječnju 1986. godine. Zapošljava
se u Šumariji Duga Resa na
poslovima uzgoja i zaštite šuma.
Upisuje 1986. godine poslijediplomski
studij iz Lovstva na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. Godine 1987. zapošljava
se na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu na Katedri za lovstvo.
Znanstveno se usavršava
1990. godine na Wildbiologische
Gesellschaft Miinchen (Institut za
biologiju divljači u Miinchenu) u
SR Njemačkoj. Magistraski rad iz
znanstvenog ogranka Lovstvo obranio
je 1992. godine na Šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Dosada je izradio i objavio samostalno
ili u koautorstvu 64 rada,
od toga 14 znanstvenih 31 stručni,
te devet znanstveno-stručnih radova
na simpozijima u zemlji i inozemstvu.
Sudjelovao je je u izradi
10 studija i elaborata. Voditelj je zajedničkog
projekta Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i Instituta
za biologiju divljači Miinchen
(WGM), kojemu je cilj ponovno
naseljavanje dabra u Hrvatskoj.