DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Tko isporučuje drvo treba misliti sve do tvornice čko šumarsko društvo nudi svoje sudjelovanje u
kupca i poznavati želje kupaca, (tj. proizvodnja saizradi
i uspostavi certifikacijskih kriterija.
mo za poznatog kupca). Promijenjene veličine u Isuviše velika populacija divljači spriječava priro


drvnoj industriji zahtijevaju fleksibilne navike dno gospodarenje šumama i uzrokuje gospodarske
isporuke. i ekološke nesnošljive štete. Savezna vlada kao i
Šumarstvo i drvna industrija trebaju uže kooperipokrajinske
vlade mole se da svoje šumarske, zarati.
Obje gospodarske grane zapošljavaju 600 000 štitarske i lovno-političke ciljeve kompleksno i usljudi,
više nego industrija čelika. klađeno promatraju i da željeni prioriteti postanu
Njemačko šumarsko društvo odlučno se zalaže za jasni.
internacionalno priznatu certifikaciju šuma s priro


Šumarsko obrazovanje treba integrirati ekološke,


dnom obnovom, potrajnim gospodarenjem, jer se


prirodne metode obnove šume kao srž moderne šumože
predvidjeti trenutak kada će određena drv


marske koncepcije. Lovačka izobrazba mora se vi


no-prerađivačka poduzeća kupovati drvo samo iz še orijentirati prema ciljevima prirodne obnove i
certificiranih šuma. Njemačka treba u odnosu na potrajnog gospodarenja.
ovo pitanje jasnu i samosvijesnu poziciju. Njema


ODLIKOVANI ŠUMARSKI STRUČNJACI


Milan PRESECAN dipl. ing. Sum.


Predsjednik Republike Hrvatske Dr. Franjo Tuđman, odlikovao je odlukom broj: 01-051-96-13-22/
1 od 28. svibnja 1996. godine Milana (Slavka) Presečana dipl. ing. šum. visokim odličjem:


REDOM DANICE HRVATSKE
S LIKOM BLAŽA LORKOVIĆA


za osobite zasluge u gospodarstvu.


na Šumarskom fakultetu u Zagrebu sa urednim "šljukaricama" (uzgojna
Šumsko-gospodarskom odjelu. nim stazicama) krase šumska staništa
uz rijeku Česmu, te prigorja i


Započeo je sa radom u taksaciji


samu Bilogoru.


1977. godine gdje je radio na poslovima
taksatora i tipologa sve do Posebno opredjeljenje mu je ekraja
1991. godine. kologija, pri čemu je kreirao i vo


dio, gotovo dvije godine (1990


Od siječnja 1992. godine radi u


1992) radijsku tjednu ekološku


Šumariji Bjelovar.


emisiju, objavio niz članaka, rado


U Šumariji Bjelovar, svim svo


va i fotografija iz područja šumar


jim vremenom, dao se je u posao


stva (uzgojne komponente) te za


obnove dotada šablonski otvaranih


štite čovjekove sredine. Također je i


- načetih te zakorovljenih šuma
u školama Bjelovara kroz predava


hrasta lužnjaka i kitnjaka, te bukve


nja promicao duh očuvanja šuma,
na principima prirodne obnove.


šumskih staništa i okoliša.
Zbog toga je od 1993-1996. godine


U 1991. godini u Bjelovaru, pri


Dipl. ing. šum. Milan Presečan, sakupljeno i otkupljeno isključivo
zaposlenik je Hrvatskih šuma, Upraiz
vlastitih šuma, 53 vagona žira, od tadašnjoj MZ kod vojarne "na Lo


goru" bio je predsjednik Kriznog


ve šuma Bjelovar, na mjestu upračega
je veliki dio unesen u te neob


štaba.


vitelja Šumarije Bjelovar. novljene sastojine Šumarije BjeloRođenje
19. rujna 1953. godine var. Tako je za pet godina, od preko Odlikovan je Spomenicom Do


u Grubišnom Polju u hrvatskoj obi300
ha takovih zakorovljenih sa-movinskog rata.


telji, oca Slavka i majke Nedjeljke stojina, bez uvjeta za daljnje gospoOd
Hrvatske gospodarske korođ.
Škeva. darenje formirano dosta oplodnim more, Županijske komore Bjelovar,
Nakon završene gimnazije u Bjesječama,
lijepih mješovitih sastoji-dodjeljena mu je 1994. godine Dina
sa hrastom i bukvom, koje danas ploma za iznimna dostignuća i do


lovaru, 1977. godine diplomirao je