DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 79     <-- 79 -->        PDF

U četvrtom poglavlju prikazan je vremenski razvoj
šumskih ekosustava. Pokretačka snaga razvojne dinamike
su pozitivne interakcije (simbioza, probiotički
odnosi, pozitivne socijalne interakcije), negativne interakcije
(oponencija, alelopatija, konkurencija) i indiferentni
odnos ili tolerancija.


U poglavlju o kratkoročnim i srednjoročnim promjenama
u šumi prikazane su biljke i drugi organizmi
kao proizvođači biomase (producenti), organizmi koji
se hrane biljkama i životinjama (konzumenti), koji usitnjavaju
i drobe biljke (destruenti) i oni koji zatvaraju
kruženje materije mineraliziranjem i humificiranjem
(reducenti), proces kruženja materije i protoka energije,
balans i nestabilnost funkcionalnih područja. Jedan od
naslova ima naziv "Vernetzung", što se može prevesti
kao "premreženost", "premreženje". To je jedan od novijih
stručnih izraza u ekološkoj terminologiji, a odnosi
se na međusobnu povezanost članova neke životne zajednice,
najčešće u obliku trofičnih lanaca, koji stvaraju
gušću ili rijeđu mrežu međusobnih odnosa. Naš izraz
"premreženost" nije u ekologiji uobičajen, ali se ipak
može prihvatiti, jer glagol "premrežiti" postoji u hrvatskom
jeziku (npr. u poslovici "Da nema vjetrova pauci
bi nebo premrežili").


U potpoglavlju o dugoročnim promjenama u šumi
prikazuju se uvjeti za dinamiku sukcesije, s primjerima
za oblike varijabilnosti, fazne promjene i sukcesije u
gospodarskim šumama i prašumama, smetnje i zapreke


razvoju šumskih ekosustava, njihovo starenje, propadanje
i ponovno rađanje. Opširno se raspravlja o pojmu
i sadržaju često upotrebljavanih izraza "stabilnost ekosustava",
"ekološka stabilnost" i "biološka ravnoteža",
a "elastičnost ekosustava" (rijeđi izraz) definira se kao
sposobnost ekosustava da na posljedice neke poremetnje
reagira tako da se opet vrati u prvotno, izbalansirano
stanje.


U zaključku je autor pokušao prikazati mnogostrukost
dinamičnih procesa u šumi pomoću koncepta multivarijabilne
sukcesijske dinamike, što je u shematiziranom
obliku i grafički prikazao.


Na kraju knjige nalazi se stvarno kazalo, a izvanredno
bogata literatura sadržajno je raspoređena uz odgovarajuća
poglavlja.


Ekologija šuma H. J. Ott a jedan je od najnovijih
udžbenika i priručnika napisan na osnovi općih
ekoloških načela, koncepata i suvremenih dostignuća
na tom polju šumarske znanosti. U to se čitatelj
može uvjeriti već i letimičnim prelistavanjem knjige.
Budući da još ne postoji djelo sličnog sadržaja na našem
jeziku. Ona ga bar djelomično može nadomjestiti i
biti od velike koristi u prvom redu našim šumarskim
znanstvenicima, bez obzira na njihovu užu specijalnost,
stručnjacima u praksi, studentima i svima onima
koji žele bolje upoznati šumu kao ekosustav.


1. Mikloš
HRVATSKI ŠUMARSKI ŽIVOTOPISNI LEKSIKON, ZAGREB 1996.


Dana 26.lipnja 1996. godine u Zagrebu predstavljena
je prva knjiga HRVATSKOG ŠUMARSKOG BIOGRAFSKOG
LEKSIKONA (biografski leksikon). Izdavač
je tvrtka TUTIS LEKSIKA d.o.o. Prof. dr. Josipa Biskupa.
Prof. B i skup je i pokretač, te kako je zapisano
u knjizi, glavni urednik. Međutim prof. Biskup je zapravo
autor ovog leksikona sa zadaćom da se prikažu
svi šumari koji su svršili Šumarsku akademiju u Zagrebu,
Šumarski fakultet u Zagrebu i u Zemunu (Beogradu)
te na visokim šumarskim školama u inozemstvu, a
radili su u hrvatskom šumarstvu. Za šumarske inženjere
drvno-industrijskog smjera predviđena je posebna knjiga.
Prof. B i š kup je i autor pretežnog broja biografija,
jer su u knjizi imenovani i šumarski stručnjaci tek kasnije
uključeni u rad.


Leksikon je pred gotovo punom dvoranom Europskog
doma, a to će reći pred oko 140 nazočnih, predstavio
akademik Dušan K1 e p a c, naglasivši da se "glavni
urednik prihvatio golemog, teškog posla, jer je šumarska
struka vrlo stara (te), daje za šumarsku struku učinio
veliku stvar i zavređuje čestitke struke." Na kraju je
poželio, da "knjiga bude u svakoj šumariji na vidnom
mjestu".


Poslije govora akademika Klepca, prof. Biskup, kao
glavni urednik, izložio je tijek nastajanja Leksikona i
načela na temelju kojih je počeo s radom. To su:


da u leksikon ulaze svi šumarski stručnjaci zagrebačke
Šumarske akademije i Šumarskog fakulteta;
da se od živih zamoli autobiografije, time da će se
tekst u cijelosti prihvatiti i uvrstiti u Leksikon:
da šumari inženjeri drvno-industrijskog smjera u-
laze u posebnu, šestu knjigu.
Na Leksikon se osvrnulo i više nazočnih, koji su ga
posebno pohvalili (Prof. dr. Rudolf S a b a d i) do prigovora,
da se već i samim prelistavanjem uočavaju nedosljednosti,
kao npr. da je unesen prof. Figurić, a nije
prof. Badun. Jedan govornik smatra da je Uredništvo
moglo, a gdjekada i trebalo, intervenirati u nekim autobiografskim
tekstovima.


Ova prva knjiga Leksikona na 350 stranica obuhvatila
je biografije šumara od slova A do slova F uključivo.
Veći broj stranica sadrži biografiju odnosnog autora,
većinom profesora.


Uz Proslov Uredništva (i na engleskom jeziku) na
kraju knjige je kazalo imena koje olakšava pronalaženje
teksta pojedinog životopisa.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Po koncepciji prof. Biskup a šumari križevačkog
Gospodarsko-šumarskog učilišta, osim nekih izuzetaka,
isključeni su za sada iz Leksikona, jer je to bila
"srednja škola". Da, bila je to samo srednja škola, ali su
šumari te škole preko 50 godina, a od toga 30 godina
glavni nositelji hrvatskog šumarstva. Izuzetak su bile
državne šume, kojima je neposredno upravljalo
Ministarstvo ugarske vlade u Budimpešti, i to iz političkih
razloga (i preko državnih šumarija bila je namjera
provođenja mađarizacije u Hrvatskoj). Križevčani su
bili i najbrojniji suradnici Šumarsklog lista, a obnovitelj
Hrvatskoga šumarskog društva Vladoj Koroske ny
kao i suobnovitelj Hrvatskog šumarskog društva
Vatroslav Račk i šumarska znanja stekli su na križevačkom
Šumarskom učilištu. O ugledu te škole govori
i primjer Karmela Z aj c a, sina skladatelja Ivana pl.
Zajca, koji je također šumarske nauke polazio i završio
na Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcima.


Podsjetimo se daje rektor magnificus Dr. I. Dočkal
, prigodom početka rada Šumarske akademije
1898. godine, u svom govoru uz ostalo rekao i: "Ne mogu,
a da se u ovom svečanom trenutku ne sjetim i na šumarsko-
gospodarsko učilište u Križevcima, odnosno
na njegove bivšepitomce. I ovi se raduju, da se njihova
davna želja ispunila da se u Hrvatskoj podigne šumarska
naobrazba do akademičke. Eto, ta se njihova vruća
želja ispunila. No, kako je spomenuto učilište bilo pretečom
šumarske akademije, to i slušaocima potonje na
srce stavljam, da čuvaju harnu spomen na križevačko
učilište, koje je uzgojilo mnoge vrsne šumare, i koji su
sav svoj mar i trud uložili, da goje i čuvaju šume - to je
neprocijenjivo narodno blago. Njima se u mnogom i-
mate zahvaliti, da nećete doći u neobrađeno polje, od
njih rado primajte dobre savjete, jer se osnivaju na iskustvu
- učitelju valjanoga gospodarstva ".´


U Gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcu
školovanje do 1894. godine trajalo je dvije godine kao i
u ostalim šumarskim školama u drugim zemljama u prvoj
četvrtini XIX. stoljeća. Dvogodišnju šumarsku školu
u Mariabrunnu završili su i prvi školovani hrvatski
šumari kao npr. Spore r, To mić i dr., a koliko su oni
dali hrvatskom šumarstvu (v. Šumarski list 1976. str.


307. i 1994. str. 331).
Pojedine biografije mogle su biti i potpunije da su se
raspoloživi izvori koristili prije ili potpunije. Tako je
Boroševićev Šematizam2 korišten tek pred završetak
tekstova za prvu knjigu a podaci iz Šumarskog lista korišteni
su tek djelomično. Boroševićev Šematizam za
sve u službi 1933. godine pruža podatke o datumu rođenja,
završetku studija, položenom državnom ispitu za
samostalno šumarsko gospodarstvo, početak službovanja
te radno mjesto 1933. godine.


V. Šumarski list 1992. godine str. 365.
´ Borošić. ing. Josip (sakupio i uredio): Šematizam i status osoblja u resoru
Ministarstva šuma i rudnika. Izd. Ministarstva šuma i rudnika, Beograd 1933.
Iz Šumarskog lista, osim biografija osoba, može se pratiti
i kretanje službi gotovo svih šumara po Iskazu članova,
koji su do Prvog svjetskog rata objavljivani gotovo
svake godine, a do 1945. godine iz Iskaza postavljenih,
promaknutih, premještenih i umirovljenih u državnoj
službi. Nadalje u Šumarskom listu do 1932. godine
uz 12 biografija tj. prigodno vezanih uz neke godišnjice,
nalazi se i 70 nekrologa navedenih u sadržajima
pojedinih brojeva Šumarskog lista i oko 300 kraćih biografija
koje se ne nalaze poimenice u sadržajima, nego
ih treba tražiti listajući cijela godišta.


U nekim se tekstovima nalaze i netočnosti. Takva je
netočnost, npr., "državna imovna općina" ili kada se
tekst iz Borošićevog Šematizma "grad. im. opć. Nova
Gradiška" pročita kao gradska a ne kao gradiška imovna
općina. Ne odgovara ni da NN "nakon odsluženja
vojnog roka dobiva u Direkciji šuma u Banja Luci
mjesto šefa Odjela za uređivanje šuma". Ne odgovara
stvarnosti, jer se u tadašnjoj državi Jugoslaviji bez državnog
ispita za samostalno vođenje šumskog gospodarstva
ili, skraćeno, državnog ispita, nije mogao biti ni
upravitelj (šef) Šumarije, a kamoli taksator. Državni
ispit mogao se polagati nakon dvije godine prakse, a
ako ga netko ne bi položio u roku od pet godina, tretirao
se kao sa srednjoškolskom naobrazbom. Ovo bi svakako
trebalo ispraviti već u drugoj knjizi. U drugoj knjizi,
jer ovaj Leksikon ima znanstveno značenje, manje
po tome da se temelji, kako piše u Proslovu, na znanstveno-
istraživačkom zadatku "Utjecaj ljudskoga faktora
u djelatnostima šumarstva", a više po tome što je
Leksikon polazni dokumenat na osnovi kojeg će kasnije
razmatrati i prošlost hrvatskog šumarstva.


U Leksikonu se ne nalaze npr. diplomanti zagrebačkog
Fakulteta prof dr. Stanko B a đ u n i Stjepan B e r tić
(diplomirao 1932.). Ne nalazimo ni Vilima Čme li
k a, koji je ušao i u Hrvatski biografski leksikon Leksikografskog
zavoda "Miroslav Krleža". Vilim Čmelik,
uz ostalo, radio je na organizaciji šumarske službe u
Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1920. godine, bio
generalni direktor šuma u Ministarstvu šuma i rudnika
od 1929. do umirovljenja 1931. godine, te predsjednik
Izvršnog odbora Jugoslavenskog šumarskog udruženja
1928-1931.


Navedeni primjer o imovnim općinama ukazuje na
činjenicu, da se na studiju ne dobivajuju ni osnovna
znanja iz prošlosti šumarstva. To se osobito odnosi na
one, koji su stupili u službu prije 1945. godine, kada je
učinjen znatan rez i u šumarstvu. To dokazuje i primjer.
Jedan šumar u radio emisiji prije dvije ili tri godine dokazuje
kako zemljišne zajednice nisu bile vlasnice već
samo držateljice šume. Ono što se ne saznaje za vrijeme
studija, može se saznati iz Kesterčanekove Kratke povijesti
šumarstva, objavljene u Šumarskom listu 1882.
godine i izdane kao poseban otisak, zatim u Šumarskoj
enciklopediji, u kojoj se uz opći pregled nalaze i pose