DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 63     <-- 63 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 513-516
UDK630* 156


BELJSKO LOVIŠTE JEDNO OD NAJVRIJEDNIJIH I NAJLJEPŠIH LOVIŠTA U
HRVATSKOJ I EUROPI


THE BELJE HUNTING AREA - PRIZED FOR ITS WORTH AND
BEAUTY IN CROATIA AND ALL EUROPE


Darko GETZ*


Pod svaku cijenu, potrebno je zaštititi integritet lovišta i njegovih zaštićenih
objekata Parka prirode i Posebnog zoološkog rezervata Kopački rit


The integrity of the hunting area and its protected parts -The Nature Park,
and the special zoological reserve of Kopački Rit, should be preserved at any


price.


Prije četiri godine u uvodniku novina "Hrvatske šume"
(br. 7 god. 1992.) napisali smo (citiramo): "Svi oni
koji su na području celjskog lovišta proveli veći dio
svoga radnog vijeka i u njega ugradili svoje znanje i
trud, žele ga u okvirima svoje moći očuvati za budućnost,
predati posuđenu prirodu sinovima i unucima
koji bi trebali nastaviti njegovu opstojnost i u sljedećem
stoljeću. Nažalost mnogi ne prihvaćaju ovo mišljenje,
već traže racionalnost, opravdanost lovstva u okviru šumarstva.
I u ranijim razdobljima bilo je različitih mišljenja
iskoristivosti ovoga prostora i njegovog biljnog
i životinjskog svijeta. Pojedinci su ga htjeli pod svaku
cijenu preobraziti u polja i oranice, fantazirali su o nekoj
"Kaliforniji" s tri žetve godišnje, drugi su ga zamišljali
kao ribnjake neiskazane iskoristivosti, a treći su u
zanosu pokreta topolarstva šezdesetih godina hrastova
(lužnjakova) staništa koristili za uzgoj euro-američkih
topola rasadnika i plantaža. U euforiji topolarstva mnogi
su su tršćaci Kopačkog rita zauvijek izgubljeni, a bili
su, kako je poznato, obitavališta rijetkih i zaštićenih vrsta
vodarica. Jedni su podizali plantaže topola, drugi
gradili tvornice ribljih konzervi, a treći planirali pogone
za proizvodnju guščih pašteta odstreljenih divljih gusaka
s Kopačkog jezera. Poneke ideje koštale su novaca i


novaca i pale u vodu, a druge su, hvala Bogu ostale na
papiru kao projekati i programi razvoja. Sto li nam donosi
budućnost?"


Nažalost naša predviđanja nisu optimistička, pa prognoziramo
da će se Lovište "Belje" naći u vrlo nezavidnoj
situaciji nakon što Republika Hrvatska preuzme
vojno i politički područje Hrvatske Baranje i Podunavlja.
No prije nego što se osvrnemo na problematiku, za
one čitatelje koji se prvi puta susreću s imenom i pojmom
Lovište "Belje", ukratko ćemo opisati njegove lovne
i ekološke značajke koje ga ističu iznad drugih sličnih
lovišta u Europi.


Beljsko lovište nalazi se u sjeveroistočnom dijelu
Republike Hrvatske u Baranji, između 45° 44´ -45° 51´
geografske širine i 18° 44´ - 18° 50´ geografska dužine.
Prema starijim opisima iz literature nalazi se u "kutu"
što ga tvore rijeka Drava i Dunav. Rijeka Drava je južna,
a Dunav istočna granica područja. Zapadna i sjeverozapadna
granica dijelom je cesta Osijek - Bilje, Stara
biljska Drava, nasip "Zmajevac - Kopačevo", Kalondonška
linija i oranice PIK- a "Belje". Ekološki, to je
fluvijalno-močvarna nizina promjenjivog reljefa brojnih
imenovanih i bezimenih kanala, fokova, dunavaca,
bara, "jezera", uzvišenja nazvanih "grede" i si., geohi


* Mr. se. Darko Getz, J. P. "Hrvatske šume", Uprava šuma Osijek


ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 64     <-- 64 -->        PDF

D. Getz: BELJSK0 LOVIŠTE JEDNO OD NAJVRIJEDNIJIH I NAJLJEPŠIH LOVIŠTA U EUROPI Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 513-516
dromorfoloških tvorbi. Nadmorska visina terena varira
od 80-89 metara. Klima: subhumidno vlažna (po
Thorntweitu) na granici kontinentalne klime srednjeeuropskog
tipa i kontinentalne klime Panonske nizine
(po Vujeviću). Najniže temperature su u mjesecu siječnju
(sred. mjesec. -0,8° C), a najviše u lipnju (sred.
mjesec. +21,6° C. Najviše oborina padne u srpnju, a
najmanje u siječnju. Vrlo značajan ekološki čimbenik
je poplava Dunava i Drave, koji utječe na prostorni raspored
i veličinu biljnih zajednica. U prosjeku traje 90
dana, no zabilježene su godine "bogate" vodom, kao i
"siromašne" godine kada je poplava gotovo izostala.
Dubina vode u ritu za vrijeme poplave ovisi od kote terena.
Najviši vodostaj zabilježen je 24. VI. 1965. godine:
+825 cm (vodomjer u Apatinu K=78,81 m.). Visoki
su vodostaji najčešće u svibnju i lipnju. Od mjeseca kolovoza
do listopada rit je gotovo bez vode. Iz praktičnih
razloga lovište se dijeli na tzv. "zaštićeno" (od poplave)
i "nezaštićeno". Posebni zoološki rezervat "Kopački
rit" (7000 ha) i veći dio Parka prirode (10.770 ha) je
"nezaštićen", a ostali dio (21.782 ha), gdje se nalaze najvrijednije
šumske sastojine je "zaštićen". Zahvaljujući
brojnim ekološkim čimbenicima Beljsko lovište nastanjuje
raznolika divljač, brojne ptice vodarice, ribe i
druge životinjske vrste. Iako je područje dosta dobro istraženo,
još uvijek postoje mnoge skupine beskralješnjaka
koje nisu pobliže ispitane.


Slika 1. Wilhclm II Hocnzollern, pruski car bio je česti gost lovišta
"Bellyc", 1903. godina


Grubo rečeno, do rata je u lovištu "Belje" živjelo
oko: 3864 jelenske divljači, 1210 grla srneće divljači i
2049 divljih svinja. Unazad 100 i više godina istraživanja,
zabilježeno je oko 270 vrsta gmazova i velik broj
beskralješnjaka. Impresionira brojnost vodarica. Tako
se ponekad, najčešće za vrijeme seobe sakupi oko Kopačkog
jezera 10-20 tisuća divljih pataka (15 vrsta), 530
tisuća pa i više divljih gusaka (4 vrste), 2-10 tisuća
crnih liski, 2-3 tisuće vivčarica i drugih skupina ptica.
Od rjeđih vrsta europske ornitofaune gnijezde se orlovi
štekavci (Kaliaeetus albicilla), crne rode (Ciconia nigra),
stepski sokolovi (Falco cherrug), sive divlje guske
(Anser anser), 7 vrsta čaplji (Ardeidae), povremeno i bijele
žličarke (Platalea leuccrodia), blistavi ibisi (Plegadis
falcinellus) itd. U Kopačkom ritu žive manje-više
sve uobičajne vrste riječne ribe kao što su smuđ, štuka,
šaran, deverika, crvenperka. Mogućnost godišnjeg izlovaje
oko 20 vagona (vagon=10.000 kg.).


No vratimo se problematici. Javno poduzeće "Hrvatske
šume" je 1991. godine osnovom Zakona o šumama
preuzela imovinu omrznutoga Lovno-šumskoga gazdinstva
"Jelen", zajedno s uposlenim djelatnicima. Dio
djelatnika LŠ Gazdinstva sudjelovalo je u pobuni protiv


R. Hrvatske i ostao do danas u Baranji. Spomenuto Gazdinstvo
bilo je dugo godina trn u oku hrvatske javnosti,
građana Osijeka i dijela Baranjaca, pa i danas.
Iako´Jelen" (de jure) ne postoji, ostaje skrivena namjera
da se to lovište i duh koji je vladao na tom prostoru, protežirajući
više od četrdeset godina sve stoje srpsko i iz
Beograda, uz povlastice odabranih iz političkoga etablissementa
bivše Socijalističke Republike Hrvatske i
kasnije onih sa dubokim džepovima - što prije i na bezbolniji
način prekrije nekom neprepoznatljivom ali
učinkovitom prašinom zaborava. Stoga nije čudno što
su razmišljanja mnogih lokalnih političara usmjerena u
tom pravcu. U svakom slučaju povijest se ponavlja.
Prisutnoje mišljenje da se lovište i zaštićeni objekti
prirode, spomenuti Zoorezervat i Park priroda "Kopački
rit" trebaju oduzeti "Hrvatskim šumama". Način da
se to postigne nije nemoguć, jer činjenica je daje vlasnik
Beljskog Lovišta i svih pripadajućih nekretnina i
drugih materijalnih vrijednosti (dvoraca, lovačkih kuća
itd.) - Država. Prema tome Država je u mogućnosti da
na preporuku ili zahtjev podijeli (rasparcelira) Lovište
u nekoliko manjih, koji bi se javnim natječajem ponudili
u zakup ili koncesiju. Zakupnik ili koncesionar mogao
bi preuzeti i patronat nad dijelom Zoorezervata i
Parka prirode (ukoliko se s tim složi Država). Postoji
nadalje mogućnost zakupa - koncesije cijeloga, jedinstvenoga
Lovišta. Na natječaju bi se mogao pojaviti,
ukoliko bi bio regularan, neki europski magnat, odnosno
njegov hrvatski zastupnik u čije bi se ime lovište
preuzelo. Država bi tako mogla doći do uvjerljivih i
konkretnih novčanih sredstava. Ukratko, postoji niz
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 65     <-- 65 -->        PDF

D. Getz: BELJSKO LOVIŠTE JEDNO OD NAJVRIJEDNIJIH I NAJLJEPŠIH LOVIŠTA U EUROPI Šumarski list br. II -12. CXX (19%), 513-516
mogućnosti od kojih su neke manje povoljne, a druge više,
u odnosu na vrijednost i značajke ovog lovišta o kojem
se u posljednje vrijeme dosta razmišlja i predlaže. .


U ovom trenutku moguće su sve opcije. Prema Zakonu
olovu (NN 10/94) 51. 15. st. 2 sva će lovišta u Baranji
proći natječajnu proceduru. Bit će ponuđena u zakup
- koncesiju na 10-30 godina. Tko ponudi bolji program
razvoja lovnog gospodarenja uz prateće djelatnosti
od interesa za Hrvatsku i najpovoljnije financijske
uvjete, taj će postati korisnik lovišta.


S ovim činjenicama zasigurno se neće složiti mnogi
ljubitelji i zaštitnici prirode, koji u promjeni vlasničkog
odnosa vide potencijalnu opasnost za njegov prostor,
biljni i životinjski svijet. Ukoliko bi se to dogodilo, zasigurno
će protest uložiti poznate i međunarodne udruge
zaštitara prirode i ptica, koje su ovaj prostor još za
bivše Jugoslavije uzele pod okrilje. Kopački rit je npr.
bio predložen za Popis (UNESCO-ve) svjetske baštine.
S druge strane Hrvatska kao potpisnica Ramsarske
konvencije obvezala se dati Kopačkom ritu status ramsarskog
područja. Nadalje Kopački rit se nalazi u popisu
ornitološki značajnih područja Europe (jedan
između 2444 lokaliteta, Grimmett and Jones, 1989.)
značajnih za opstojnost vodarica europskog kontinenta.
Istražuje se u okviru projekta Important Bird Areas in
Europe pod pokroviteljstvom poznate izvan vladine
udruge Bird Life International iz Velike Britanije itd.


Beljsko lovište je jedno od najvrijednijih lovišta u
Europi. U svojoj poduljoj povijesti (290 godina) imalo
je uvijek poseban status i tretman. Bilo je to oduvijek
lovište pod patronatom države, prijestolonasljednika,
predsjednika, - što je s gledišta zaštite
prirode bilo vrlo pozitivno. Da je u kojem
slučaju bilo drukčije, vjerojatno danas ne bi bilo lovišta,
Parka prirode i Zoorezervata, a ni postojećeg biljnog
i životinjskog raznoličja i bogatstva vrsti i jedinki
koje ovdje žive. Bitka za ovaj prostor traje stoljećima.
Teško je danas ustanoviti tko gaje poimence štitio, tko
je u kojem trenutku prošlosti imao hrabrosti reći NE
nekom provedbenom projektu melioracije, gradnji
nepotrebnoga kanala ili nasipa, ceste, tvornice, tko je
zaštitio pojedinu šumu od preobražaja u poljodjelsku
oranicu, tko se sve borio za integritet lovišta i divljači!
Da nije bilo tih velikih neimenovanih lovaca, ljubitelja
prirode iz cijeloga ritsko-močvarnoga krajolika rijeke
Dunava i Drave, ostalo bi malo ili gotovo ništa. Sudbina
Beljskoga lovišta, Kopačkoga rita bila bi istovjetna
sudbini poznatoga Kolođvarskoga rita u blizini Osijeka.
Prisjetimo se, nakon stoje prokopan bobotski (i drugi
kanali) isušila se bara Palača u kojoj se nalazila jedna
od najvećih naseobina čaplji u Austro-Ugarskoj Monarhiji,
kojoj su se divili prije 120 i više godina, prof. A.
Mojsisovics, grof Kalbermatten i drugi ondašnji ornitolozi,
putopisci, lovci. Danas od Kolođvarskog rita ni
traga, samo monotone oranice, repišta, polja kukuruza.


Slika 2. Princeza Isabella Croy-Diilmen Habsburg, supruga vlasni


ka lovišta "Bellye", nadvojvode Fridricha s odstreljenini


jelenom u predjelu Tikveš


Umjesto bijelih žličarki, velikih bijelih čaplji i jata divljih
gusaka i pataka, kruže vrane, gačci, čavke, tu i tamo
pokoja bijela roda i nezaobilazna jata čvoraka i vrabaca.


Lovište "Belje" bilo je do smrti (1735) nadvojvode i
princa Eugena Savojskoga pa do završetka I. svjetskoga
rata, u vlasništu brojnih članova kraljevske obitelji
Habsburg. Nakon završetka rata 1916. godine i međudržavnog
razgraničenja u Vorsaillesu (Francuska), veći
dio južne Baranje, gdje se nalazi i lovište, postaje imovinom
novoosnovane Države Srba-Hrvata-Slovenaca
(SHS) kasnije Kraljevine Jugoslavije. Dekretom Ministarstva
financija 1920. godine proglašuje se i zvanično
državnim lovištem u sastavu Državnoga dobra "Belje".
Samo nakratko od 1941. god. pa do 1944. god. lovištem
je upravljao princ Albrecht Habsburg (1897-1955) koji
se tijekom rata sporio s Mađarskom o pravu vlasništva
nad posjedom. Budući daje Mađarska bila članica sila
osovine Njemačke, Italije i Japana, nakon završetka II.
svjetskog rata gubi južni dio Baranje. Lovište je nakon
rata 1945. godine odlukom Privremene Vlade Federativne
Narodne Republike Jugoslavije stavljeno pod nadzor
Direkcije šuma u Somboru, da bi ubrzo drugom odlukom
Ministarstva privrede (2. 11. 1945.) bilo vraćeno
"Belju". Sedam godina kasnije dekretom Vlade FNR
Jugoslavije iz sastava D. d. "Belja", izdvajaju se lovne i
šumske površine i daju na korišćenje Upravi saveznih
lovišta sa sjedištem u Beogradu, kojima će do 1954. godine
upravljati osnovano Lovno-šumsko gazdinstvo
"Jelen". Javno poduzeće "Hrvatske šume" preuzelo je
lovište 1.1. 1991. godine na temelju Zakona o šumama
(NN 41/90, čl. 108, st. 2) te je tako i ovaj dio Baranje
došao (de jure) pod okrilje Republike Hrvatske.


Uz ovaj kratki povijesni sažetak vrijedno je spomenuti
da su na području lovišta "Belje" boravili, odnosno
lovili (u razdoblju 1880-1918. god.) Franjo Josip I.
Austro-Ugarski car, Rudolf von Oesterreich, prijestolo
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 66     <-- 66 -->        PDF

D. Getz: BELJSKO LOVIŠTE JEDNO OD NAJVRIJEDNIJIH I NAJLJEPŠIH LOVIŠTA U EUROPI Šumarski list br. 11 -12, CXX (1996), 513-516
Slika 3. Nekoliko jelena u Šumskom reviru Menteš, Lovište "Bel-
lye", 1989. godine


nasljednik i ornitolog, Franjo Ferdinand, austrijski nadvojvoda,
VVilim I. Hohenzollern pruski car, Brehm Edmund
Alfred, poznati zoolog, (od 1919-1941) Aleksandar
Karađorđević I. kralj SHS-a, Pavle Karađordević,
namjesnik u Kraljevini Jugoslaviji, Ciano Galeazzo ministar
vanjskih poslova Italije, (od 1942-1944) spomenuti
Albrecht Habsburg, osporavani nasljednik imanja
"Belje", princ i osnivač Mađarskog prirodoslovnog
muzeja u Bilju i biološke stanice "Albertine", Szechenyi
Zsigmond, putopisac i poznati lovni stručnjak, (od
1945-1990) Josip Broz političar, predsjednik Socijalističke
Republike Jugoslavije, Ružička Lavoslav, kemičar,
nobelovac, Ceausescu Nikolai, političar, predsjednik
Republike Rumunjske, Kadar Janos, političar,
predsjednik Republike Mađarske, Nikita Hruščov Sergejević,
političar, predsjednik Saveza socijalističkih republika
Rusije (SSSR-a), Leonid Brežnjev Ilić, političar,
predsjednik SSSR-a, Honecher Erich, političar,
predsjednik (DDR-a) Deutsche Demokratische Republike,
Pahlavi Abdoreza, Iranski princ brat Reze Pahlavija,
bivšeg Iranskog Šaha, Gustav Krklec , hrvatski
književnik i pjesnik, Bernhard Grzimek, njemački zoolog,
poznati suvremeni zaštitar prirode, suosnivač mnogih
nacionalnih parkova i rezervata prirode u Africi
(Serengeti itd), Yves Jaques Cousteau, istraživač, snimatelj
znanstveno-popularnih filmova, pisac i utemeljitelj
brojnih udruga zaštite prirode i istraživačkih centara
i drugi.


Prema tome, imajući u vidu povijesni, ekološki, kulturološki,
prirodo-znanstveni i ekonomski aspekt ovoga
područja nadamo se da će Republika Hrvatska imati
razumijevanja za očuvanje jedinstva Lovišta, njegovih
zaštićenih objekata prirode i njegovog osebujnoga životinjskoga
svijeta.


S ovim saznanjima nisu izgleda dovoljno i detaljno
upoznati (poneki) obnašatelji odgovornih dužnosti u
županijskim i općinskim poglavarstvima. Neslužbeno
nude se neprihvatljive ideje. Između ostalog neki već


prenamjenjuju Zoorezervat i Park prirode u nacionalni
park, podržavajući indirektno baranjske Srbe koji su to
preimenovanje objavili početkom 1994. godine uz
"blagoslov" propalog političara fantomske SAO Krajine
Mile Martića, kako bi se tobože zbog samog naziva
dobila velika financijska pomoć svijetskih fondacija
koje potpomažu zaštićene objekte prirode. Drugi su radikalniji
i nude lovište, odnosno njegove dijelove najzaslužnijim
osobama političkog života Županije; neki
su mišljenja da već sada podijeli u dva veća lovišta od


Slika 4. Krdo divljih svinja, šuma kod dvorca u Tikvešu, 1989. godina


kojih bijedno pripalo Općini Bilje, a drugo Općini Bijeli
Manastir, itd.


Prema Programu razvoja Baranje i drugim neslužbenim
analizama, vrijednost (godišnje) iskoristivosti
šume iznosi 4,3 milijuna DEM-a. Od lova se prije rata
prihodovalo 1,5 mil. DEM-a. Može se već sada pretpostaviti
da se Hrvatska neće htjeti odreći toga prihoda
preimenovanjem Kopačkog rita u nacionalni park ili
neki drugi oblik zaštite, kojim bi se anulirali prihodi od
šume, divljači i drugih izvora. U slučaju da se to ipak
dogodi, umjesto prihoda morat će predvidjeti dodatnu
stavku rashoda u državnom proračunu za održavanje
nacionalnog parka, javne ustanove i njenih službenika.
U svakom slučaju pravi je trenutak da se o Lovištu javno
progovori, da se o njemu očituju najviši državni
predstavnici i organi, počevši od Ministarstva poljodjelstva
i šumarstva pa do Ureda predsjednika Republike,
kako ne bi ostali zatečeni nekim lokalnim inicijativama
i aktivnostima u trenutku uspostave hrvatske vlasti
u Baranji, kojima bi se moglo dovesti u pitanje kontinuitet
lovstva, lovišta, zaštite prirode, znanstveno-istraživačkih
radova i drugih korisnih aktivnosti započetih
još u prošlom stoljeću. Bila bi neoprostiva šteta ugroziti
Lovište i njegove zaštićene dijelove prirode, odnosno
da se za njegovu propast imenuju Hrvati.