DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 11-12. CXX (1996), 505-512
UDK630*641


RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U JP "HRVATSKE SUME"


DEVELOPMENT OF THE PLANNING SYSTEM MODEL IN JP "HRVATSKE ŠUME´


Zvonimir LNENIČEK*


Sažetak: Planski se sustav JP "Hrvatske šume " razvijao u dvije faze.
Prva faza bila je po tehnologiji tradicionalna - opisna, ručno-mehanička.
Dostignuti stupanj razvoja je opisan u Šumarskom listu br. 7-8 iz 1994. godine.
Druga faza je "informacijska ". Razvijena je tijekom 1994. godine izradom
projekta te uvođenjem u rad Informacijskog sustava plana poslovanja s izvedbenim
programom u sve organizacijske jedinice (oko 200 jedinica).
Primjenom kod izrade planova poslovanja za 1995. i 1996. godinu razvijeni
sustav pokazao je vrlo dobre rezultate.
Analizom problema kao i postignutih rezultata utvrđena je mogoćnost
razvoja cjelovitog sustava informacija za poduzeće, a također i mogućnost
konstrukcije općeg modela informacija na osnovi razvijene metode u modelu
za planski sustav.
Razvijena je originalna metoda projektiranja modela sustava informacija
u ćetverodimenzionalnom sustavu.
Ključne riječi: planski sustav, razvoj, model sustava informacija, četverodimenzijski sustav, originalna metoda projektiranja.


1. UVOD - INTRODUCTION
Razvoj sustava planiranja u JP "Hrvatske šume"
imao je dvije faze.


Prvafaza imala je značajke organizacije jedinstvenog
sustava na osnovama potreba jedinstvenog, prviputa organiziranog, šumarskog poduzeća u Hrvatskojte tradicionalnih metodologija planiranja u prijašnjimšumskim gospodarstvima. Razvojni put i dometi dostignutog
stupnja razvoja prikazani su u ranijem članku,
objavljenom u Šumarskom listu br. 7-8 iz 1994. godine.


Druga faza je "informacijska faza". Nastaje primjenom
informacijskih sredstava i postupaka na plan-
ski sustav. Tijekom 1994. godine izrađen je "Projekt informacijskog
sustava plana poslovanja" i "Izvedbeni


´ Zvonimir Lncnićck.dipl. inž.. Direkcija JP "Hrvatske šume" Zagreb.


informacijski program" koji je zatim instaliran u sve
Uprave šuma te Šumarije i Radne jedinice. Informacijski
sustav plana poslovanja korišten je prilikom izrade
Plana poslovanja za 1995. godinu - vrlo uspješno. Postignutaje
velika brzina obrade planskih podataka te jedinstvo
planskog sustava Plana poslovanja svih organizacijskih
jedinica - Šumarija, Radnih jedinica, Uprava
šuma i Poduzeća. Informatizirani su, kroz četiri godine
projektirani, primijenjeni i praksom verificirani planov
i poslovanja svih organizacijskih jedinica strukturirani
n P° djelatnostima.


Radi analiza i verifikacije napravljenoga, izrađen je
ovaj pregled.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U J P " HRVATSKE ŠUME " Šumarski list br. 11 - -12. CXX (1996), 505-5 12
2. IZRADA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PLANIRANJA
CONSTRUCTION OF THE INFORMATION PLANNING SYSTEM
2.1. Razlozi i ciljevi -
Razlog za izradu Projekta informacijskog sustava
planiranja poslovanja leži u potrebi brže i učinkovitije
obrade velike količine informacija kod izrade Plana
"Hrvatskih šuma", koji se sastoji od niza planskih dokumenata,
na tri organizacijske razine s približno 200
ogranizacijskih jedinica.


U tako velikom poduzeću, višeslojno organiziranom,
s 10.000 stalno zaposlenih radnika izrazit je problem
rukovođenja i upravljanja. U suvremenom društvu
taj se problem rješava upravljanjem korištenjem
informacija po načelima "managementa". Planiranje se
kod "managementa" koristi kao jedan od najvažnijih
postupaka organizacije upravljanja i rukovođenja. Planiranje
je način predviđanja budućnosti. Planirati znači
misliti unaprijed. Tako planski sustav ima značajke
"Projekta za upravljanje poduzećem".


Nužne osobine takvog projekta svakako su, točnost
i brzina manipulacije velikom količinom informacija.
Za to je pozvana "informatika" da, uz primjenu informacijske
tehnologije i modernih metoda modeliranja
baza podataka te zahtjeve uspješno ostvari.


Reasons and Purposes


Informacijski sustav upravo ima cilj pravovremeno
osigurati podatke potrebne za optimalno poslovanje i
razvoj, i to kako za pojedinu cjelinu unutar Poduzeća,
tako i za Poduzeće u cjelini. Istovremeno omogućuje na
temelju neophodnih i točnih informacija jednostavnije
donošenje odluka poslovodnih organa i pojedinaca.


Ali, istovremeno, radi učinkovitosti funkcioniranja,
traži i apsolutnu određenost svih komponenti sustava.


Funkcioniranje informacijskog sustava na svim razinama
organiziranosti (šumarije, uprave i direkcija)
zahtijeva:


jedinstveni šifarski sustav
jedinstvene baze podataka
jednake postupke s podacima kod ažuriranja
jedinstvenu kontrolu podatakaka.
U svrhu procjene sadržaja i načina organizacije informacijskog
sustava napravljena je "Analiza postojećeg
sustava planiranja" i izrađen "Projekt informacijskog
sustava".


2.2. Izrada projekta informacijskog sustava planiranja poslovanja Construction
of the Information System for Business Planning
Prilikom izrade projekta pred očima je bio cilj
izrade sveobuhvatnog informacijskog planskog sustava
ali i potreba za jedinstvenim informacijskim sustavom
poslovnih informacija u "Hrvatskim šumama".(SI. 1.)


Već kod prvih obrada postojećih materijala uočeni
su problemi koji su se sastojali uglavnom u djelimično
nedovoljnoj preciznosti i jednoznačnoj određenosti
nekih planskih kategorija radi nedovoljnog stupnja organiziranosti
svih djelatnosti, kao i svih sektora rukovođenja
funkcijama Poduzeća. Potrebno je da svi segmenti
budu precizno definirani, jer s jedne strane plan
je sinteza svih djelatnosti i funkcija Poduzeća, a s druge
strane, jalov je pokušaj informatizirati nedovoljno
definiran sustav.


Zato se prišlo analizi "Sistema informacija za upravljanje
Poduzećem" (Slika 2.) i "Procesa planiranja"


Slika 1. Organizacijska piramida- organizacijske i tehnološke je(
Slika 3.). dinice.


Figure l.Organizacional pyramid - organizacional and tcchnologi


calunits.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U JP "HRVATSKE ŠUME"
Šumarski listbr. 11-12, CXX (1996). 505-512


Utvrđeno je da osnovni ulazni podaci nastaju na
razini Pripremnih planova, koji za sada još nisu standardizirani.
Zato je ocijenjeno da se informatička obrada
plana za sada, može svrhovito organizirati jedino za
Plan poslovanja.


Obzirom da je utvrđeno da je osnovna razina planiranja
Obračunsko mjesto (radilište, revir, stroj i si.),
za daljnji razvoj sustava planiranja (i svih drugih informacija
o poslovanju) treba hitno standardizirati Pripremne
planove (proizvodni planovi).


Na osnovi obrađenog materijala u prvoj fazi, definiran
je suženi projektni zadatak: "Projekt informacijskog
sustava planiranja poslovanja".


Temeljem utvrđenog projektnog zadatka nastavljena
je izrada "Projekta...".
Materijal je obrađen u tri glavna područja:


Sustav planiranja
Informatička razrada
Baze podataka ("šifarnici").
Značajke informatike - određenost svih sastojaka
sustava uvjetovale su potrebu izgradnje što određenijeg
sustava. Zato je bilo potrebno preciznije odrediti još
neke sastojke sustava planiranja poslovanja pod naslovom:


2.3. Definiranje sustava planiranja
Defining of the Planning System
Osim do sada razrađenog sustava planiranja, radi
učinkovite informatičke obrade morali su se definirati
još neki segmenti:


Osnovna razina planiranja;
Izlazne tablice Plana poslovanja;
Ulazne podatke u Plan poslovanja;
Organizacija planiranja.
1. Osnovna razina planiranja definirana je osnovnom
jedinicom gospodarenja šumama, a to je ODSJEK!
Odsjek je osnovna (bazna) jedinica u osnovama
gospodarenja za koju se prate podaci o drvnoj zalihi i
promjenama, čiji je uzrok djelatnost čovjeka. Zato se i
radovi moraju planirati po odsjecima, a mogu se zatim
zbrajati po odjelima, gospodarskim jedinicama i revirima
i zbog tehnoloških razloga općenito po radilištima.


Radilišta se opisuju naturalnim, organizacijskim i financijskim
atributima u kom se smislu retiraju kao "obračunsko
mjesto" (ili "mjesto troška" u užem smislu).


2. Izlazne tablice Plana poslovanja postojeće su tablice
za razinu Šumarije, Uprave šuma i Poduzeća,
djelomično dotjerane i tako prilagođene načelima informatičke
obrade da se podatak unosi samo jednom i
da mora biti jednoznačno definiran u cijelom sustavu
informacija "Hrvatskih šuma".


ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U J P " HRVATSKE ŠUME " Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 505-512
Ovo načelo zahtjevao je izmjene nekih tablica i precizno
razgraničenje sustava Plana poslovanja (zbirni
podaci) od sustava Pripremnih planova (detaljni podaci).


3. Ulazni podaci u Planu poslovanja zbirni su podaci
(podaci rekapitulacija) Pripremnih planova (planova
proizvodnje).
Glede činjenice da za sada Pripremni planovi nisu
dovoljno definirani da bi se mogli uvesti u informacijski
sustav za planiranje, privremeno se usvaja metoda korištenja
ulaznih podataka direktno iz postojećih baza podataka
ili direktno unošenje u sustav Plana poslovanja.


4. Organizacija planiranja, radi informatičke obrade,
zahtijeva čvršće oblike i precizniju manipulaciju
podacima. Svaki ulazni podatak mora biti točan, precizan
i verificiran, a postupci s podacima strogo po proceduri.
Procedura definira:


Organizaciju unosa podataka;
Kontrolu i verifikaciju planova;
Kontrolu kvalitete izrade plana;
Korištenje zadanih osnovnih podataka i
Korištenje klasifikacija podataka ("šifarnika").
1. Organizacija unosa podataka
Osnovno je načelo da se podaci unose u Šumariji, a
dalje se prenose informatičkim sredstvima.


2. Kontrola i verifikacija planova odvija se po načelu
nadležnosti hijerarskijske funkcije uz ovjeru potMODEL
KLASIFIKACIJE


pisom i žigom svakog izlaznog planskog dokumenta.
Samo verificirani podaci smiju se koristiti za daljnju
obradu.


3. Kontrola kvalitete izrade plana izvodi se kao:
numerička;
logička i
kvalitetna.
4. Korištenje zadanih osnovih podataka ostvaruje se
korištenjem podataka iz Osnove plana za konkretnu
godinu.
Osnove plana sadržavat će osnovne atribute, kao što
su jedinični troškovi (vrijednost boda i si.), cjenici, postotak
izdvajanja za SRS, "šifarnici" i drugo.


Osnove plana izrađivat će Razvojno-planska služba
u Direkciji.


5. Korištenje klasifikacije podataka ("šifarnika") je
obvezno. Koriste se "šifarnici" definirani ovim Projektom
kao i oni, posebno naznačeni u Osnovama plana.
Osnova izgradnje integralnog informacijskog sustava
Poduzeća podrazumijeva jedinstveni šifarski sustav,


t.j. korištenje istih klasifikacija na svim razinama i u
svim djelatnostima.
"Šifarnici" se projektiraju na osnovi "Modela klasifikacije
obračunskih jedinica" - za lociranje poslovnih
događaja, koji jednoznačno definira poslovni događaj
na sjecištu triju karakterističnih skupina obračunskih
jedinica (Slika 4.).


OBRAČUNSKIH JEDINICA


ZA LOCIRANJE POSLOVNIH DOGAĐAJA


I OBRAČUNSKA
MJESTA


1 PODUZEĆE


2. UPRAVA ŠUMA
01. Vinkovci
02. Osijek
03. Našice
04. Požega
05. Bjelovar
06. Koprivnica
07. Zagreb
08. Sisak
09. Karlovac
10. Ogulin
II TEHNOLOŠKE JEDINICE


1. DJELATNOSTI 2. PODDJELATNOSTI
01.Uzgajanje šuma 1.1. Jednostavna
biološka
reprodukcija (JBR)


1.2. Proširena
biološka
reprodukcija (PBR)
1.3. Rasadnička
proizvodnja
1.4. Privatne šume
III POSLOVNI
DOGAĐAJI


1. KAPACITET
2. PROIZVODNJA
3. ORGANIZACIJA
4. RASHODI
5. PRIHODI
6. DOBIT


ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U JP " HRVATSKE ŠUME " Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 505-512
Slika 4. Model klasifikacije obračunskih jedinica.
Figure 4. Classification model of showdown units.


Karakteristične skupine obračunskih jedinica jesu:
I - obračunska mjesta (lokacija)-showdown units,
II - tehnološke jedinice (radne operacijej-technological units,
III - poslovni događaji (aktivnosti)-business events.


3. ANALIZA I OSNOVE SUSTAVA PLANA POSLOVANJA
ANALYSIS AND BASICS OF THE BUSINESS PLANNING SYSTEM
Postavljen problem - informatička obrada Plana pou
međusobnim vezama.
slovanja riješen je uspješno zahvaljući korištenju "su-Struktura je izgrađena od tri skupine strukturnih jestavskog
mišljenja" - izgradnjom sustava. Dakle, rješadinica:
vanje konkretnih problema uputilo je na potrebu obli


I. Organizacijske jedinice
kovanja posebnog planskog sustava - sustava "Plan poslovanja".
II. Jedinice djelatnosti


Analizom napravljenog modela mogu se uočiti o-III. Jedinice efekata.
snovne značajke izgrađenog sustava, a to prije svega Svaka skupina jedinica dalje se strukturira po hijernjegov
sadržaj:


arhijskom načelu, zavisno od organizacije cjeline (po


struktura duzeća) i odluka uprave poduzeća (menedžmenta) (sli
elementi ka 5.).
509
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U JP " HRVATSKE ŠUME " Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 505-512
I. ORGANIZACIJSKE JEDINICE II. JEDINICE DJELATNOSTI III. JEDINICE EFEKATA
Organization units Activity units Effect units
1. Poduzeće 1. Djelatnosti 1. Kapacitet
Enterprise Activities Capacity
2. Uprave šuma 2. Poddjelatnosti 2. Proizvodnja
Forest administrations Subactivities Production
3. Šumarije 3. Grupe radova 3. Troškovi
Forest districts Work groups Expenses
4. Radilišta - strojevi 4. Radovi 4. Prihodi
Worksites - machines Works Income
5. Radnici 5. Dobitak
Workers Profit
6. Imovina
Property
Slika 5. Strukturne jedinice.


Figure 5. Structural units.


Elementi su (u smislu definacije kemijskih klasičnih Određivanje elemenata ovisi o organizaciji sustava,
elemenata) najmanji cjeloviti dio sustava. Element je potrebama upravljanja sustavom, a postiže se odlukom
najmanja jedinica sustava, koja još ima značaj cjelina, a menedžmenta. Tako se element (osnovni) sustava može
sadrži osobine strukturnih jedinica. utvrditi na raznim hijerarhijskim razinama. On nužno


ima osobine autonomnosti. U našem primjeru
proizvodnog poduzeća to znači da sadrži mogućnost
bar minimalne samostalne proizvodnje, razmjene, upravljanja
i odlučivanja.


Opisani se sustav može zorno prikazati u prostoru s
tri dimenzije, (slika 6.).


Skupine strukturnih jedinica predstavljene su ravninama,
koja se sijeku u jednoj točci - elementu sustava.
Raznim razinama položaja ravnina određuju se točke
presijecanja u svim mogućim kombinacijama. Tako se
mogu definirati svi odabrani elementi sustava.


Slika 6. Strukturne jedinice u 3-dimenzionalnom prostoru.
Figure 6. Structural units in 3-dimensional space.


Dakle, termin "element" upotrijebljen je u univerzalnom
smislu tako da pokriva djelomične termine kao „..,


. ., , „ Slika 7. Grozd-klaster


sto su: ´obračunsko mjesto , "mjesto troška i slične. Figure 7. cluster.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U JP " HRVATSKE ŠUME "
Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 505-512
Organizacija poduzeća na osnovi ovako definiranog
sustava može se predočiti kao grozd (teorija klastera).
(slika 7.).


Do sada smo razmatrali sustav godišnjeg plana. Kada
uvedemo i varijablu vrijeme - plan može biti napravljen
i kao višegodišnji, tromjesečni i slično - cijeli sustav
dobiva i četvrtu dimenziju - vrijeme. Time je sustav
moguće definirati u prostoru i vremenu te ga tako
jednoznačno odrediti.


Praktično gledano, sustav je omogućio odgovore na
pitanja:


kada (se događa aktivnost) - jedinice vremena (V)
gdje (se događa aktivnost) - organiz. jedinice (O)
kako (se događa aktivnost) - jedinice djelatnosti (D)
što
(sedogađa) -jediniceefekta(EF)
Svaki elemenat sadrži odgovore na sva postavljena
pitanja. Element se, dakle može izraziti formulom:


E = 0 + D + EF + V


Korištenjem standardizirane klasifikacije, svaki element
u sustavu dobiva odgovarajuću brojčanu šifru pogodnu
za primjenu u informacijskom sustavu. Na primjer:


I.ORGANIZACIJSKE II. JEDINICE III. JEDINICE
JEDINICE DJELATNOSTI EFEKATA
Organization units Activiti units Effect units
01 01 02 05 01 02 03 02 02


4. REZULTAT - OSNOVE OPĆEG MODELA SUSTAVA INFORMACIJA
RESULTS - BASICS OF GENERAL INFORMATION SYSTEM MODEL
4.1.
Sustav poslovnih informacija u poduzeću
System of Business Information
U sustavu poslovnih informacija u poduzeću planski
sustav predstavlja "podsustav", kao i ostali potrebni
podsustavi. To su, u menedžerskom upravljanju posebno,
podsustavi:


planiranje
izvršavanje
praćenje
analiza
odlučivanje
a svi se odnose na poslovne aktivnosti.
Nameću se pitanja:


1. Da li do sada razvijeni sustav planiranja može biti
dovoljan?
2. Da li do sada razvijeni sustav planiranja može poslužiti
kao model za razvoj ostalih podsustava?
Na prvo pitanje, odgovor je i da i ne.
Parcijalno i kratkoročno sustav planiranja može se
uspješno koristiti. Ali, kao dio ukupnog sustava on se
nužno mora pokoriti zahtjevima cjeline.


Odgovor na drugo pitanje je da! Dokazi za ovu tvrdnju
sastoje se u tome, stoje planski podsustav razvijan
na osnovi analize "sustava informacija za upravljanje
poduzećem" (vidi sliku 2). Uz uvjet da su dobro
utvrđeni i standardizirani glavni sadržaji baze podataka,
a to znači: organizacijske jedinice, jedinice djelatnosti,
jedinice učinka rada te standardizirani šifarnici
(klasifikacija jedinica), odnoseći se na cijelinu poduzeća
u većoj ili manjoj mjeri, podsustav planiranja može
poslužiti za izgradnju sustava poduzeća.


Potrebno je izgraditi cjelovit, jedinstven sustav poslovnih
informacija cijelog poduzeća, jer će samo tako
svih navedenih pet podsustava moći postizavati prave
učinke - davati cjelovite poslovne informacije menedžmentu
poduzeća. Očigledno je da svi podsustavi moraju
raditi s istim elementima i strukturom sustava!


4.2. Opći model sustava informacija
General Model of Information System
Postavlja se pitanje da li se model poslovnih informacija
razvijen u proizvodnom poduzeću može primijeniti
i u drugim poduzećima ili čak kao opći model.


Odgovor bi mogla dati daljnja istraživanja u primjeni
i razvoju modela.


Međutim, već sada može se predvidjeti da bi model
mogao poslužiti za većinu potreba u većoj ili manjoj
mjeri. Dokazi za ovu pretpostavku nalaze se u ocjeni da
je sustav poslovnih informacija u poduzeću zapravo
sustav (ili bar pretežni dio sustava) informacija organizacija
rada i upravljanja. Dakle, u većini slučajeva
odgovara za situacije organizirane, upravljive ljudske
djelatnosti.


Ondje gdje je moguće stvarni sustav definirati s vremenskom
varijablom, tri varijable ili tri skupine varijabli
strukturnih jedinica te elementima sustava, koji su
determinirani s istim varijablama, ovaj model je moguće
primijeniti za projektiranje općeg sustava informacija.


U tom smislu, u najmanju ruku, moguće se koristiti
razvijenom metodom za projektiranje konkretnog informacijskog
sustava.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ MODELA PLANSKOG SUSTAVA U J P " HRVATSKE SUME Šumarski I istbr. II 12, CXX (1996), 505-512
Osnovni metodski koraci jesu: utvrđene strukturne varijable


standardizacija - opća standardizacija, oslonjena
određivanje cilja - što se želi postići;


na standardizaciju strukturnih jedinica i elemenata


određivanje organizacije postizanja cilja;


izrada opće klasifikacije;
analiziranje organizacije te utvrđivanje:
izgradnja informatičkog sustava.
strukturnih jedinica - determiniranjem tri skuZavršni
cilj je izgradnja informatičkog sustava oppine
relevantnih varijabli ćeg modela sustava informacija, jer samo on omogu(
odgovorom na pitanja: što, gdje, kako i za četvrtu ćava učinkovito korištenje željenih informacija te tako
dimenziju kada?) pruža mogućnost kvalitetnog upravljanja sustavima.


elemenata - osnovnih jedinica koje su definiA
to i je osnovni zadatak modernih upravljača rane
sadržajem sve tri menedžera.
LITERATURA - REFERENCES:


Bebek, B.: Shematizacija postupaka projektiranja viLneniček,
Z.: Što je kapacitet u šumarstvu? Šumar


šestruko koncipiranog organizacijskog sustava, ski list, 5-6/1983, str, 247-252


Ekonomski analitičar, 1/1995.str.22-33. Lneniček , Z.: Razvoj sustava planiranja u JP "Hrvat


Brezničar , B.: Značaj i obilježja planske funkcije u ske šume", Šumarski list, 7-8/1994, str. 235-239.


managementu, Ekonomski analitičar, 9/1993, Sabadi , R.: Ekonomika šumarstva, Sveučilište u Za


str. 19-28. grebu, Šumarski fakultet, 1986.


D r u c k e r, P.: Efikasan direktor, Privredni vjesnik, ZaTin
tor, J.: Ekonomska analiza poslovanja poduzeća


greb 1992. danas, Ekonomski analitičar, 9/1993, str. 3-12.


Galetić , L.: Planiranje kao funkcija managementa,


Ekonomski analitičar, 2/1993, str. 3-10.


SUMMARY: The planning system of JP " Hrvatske šume " has been developed in two steps. First step was carried out in a traditional way - being descriptional, hand written and mechanical.


The description of this step could be found in "Šumarski list" 7-8from 1994.


Second step is " informational phase ". Using the informational means and
procedures, for the purpose of management, this system was developed. In the
year 1994 the project were made and computer programme was implemented
in all organizational units (app. 200 units). This system was used for business
planning with very good results in 1995.


Analizyng the system of "Businessplanning", the basic characteristics of model were determined. They are structure -elements.
This model is strictly determined by four variables, as the four-dimension
system in space and time.
The "Business planning" is the part of the general business information
system in enterprise. But this general information system is based on the same
characteristics as the newly developed model of business planning.
This model, which was developed for planning system is useful for all information
systems which could be determined by one time variable and three
structural variables with elements which are determined by the same variables.


Key words: Planning system, development, information system model, 4dimensional
space, original project method.