DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 52     <-- 52 -->        PDF

V. Ivanek: NEKA SVOJSTVA TALA U EKOSUSTAVIMA NIZINSKIH SUMA I MOČVARNIH TRAVNJAKA ... Šumarski list br. 11 12, CXX (1996), 487-503
Gračanin , M. (1941): Geneza džomba, Poljoprivredna
naučna smotra, Zagreb.
Gračan in, M. (1951): Pedologija III dio, Sistematika
tla, Zagreb.
Horvat, I. (1942): Biljni svijet, Zemljopis Hrvatske,
Zagreb.
Horvat, I. (1950): Šumska zajednice Jugoslavije,
Zagreb.


Horvat, I.Horvatić, S .. Gračanin, M., Torn
ašec, G., Maksić, B., (1950): Priručnik za
tipološko istraživanje i kartiranje vegetacije, Zagreb.


Horvatić , S. (1955): Vegetacijska karta općine Križevci.
Ivanek , V. (1959): Vegetacijska karta općine Vrbovec.


I v a n e k, V (1978): Prilog metodici ekoloških istraživanja
na prirodnim travnjacima. Polj. znanstvena
smotra 44 (54).


Ivanek , V (1978): Rasprostranjenost mikroreljefa
džombi na staništima prirodnih livadnih zajednica.
Polj. znan. smotra 44 (54).


I v a n e k, V (1978): Mehanički sastav tla i kvaliteta sijena
dolinskih i močvarnih livada i livadnih zajednica.
Polj. znan. smotra 44 (54).


I v a n e k, V (1982): Mikroreljef i mehanički sastav tla
kao pokazatelji poljoprivredne vrijednosti
močvarnih travnjačkih tala. Zemljište i biljka,
Vol. 31, No 1.


Ivanek , V. (1989): Utjecaj mehaničkog sastava tla
(teksture) na botanički sastav, kvalitetu i produktivnost
livade. Poljoprivredna znanstvena smotra.
Vol. 54, br. 3-4.


I v a n e k, V (1990): Utjecaj reakcije (pH) na botanički
sastav, kvalitetu i produktivnost ekosistema nizinskih
livada. Poljoprivredna znanstvena smotra.
Vol. 55, br. 1-2, str. 69-96.


Ivanek, V Marijana Ivanek - Martinčić, Višnja
Soj at, Z. Ž ivičnjak (1991): reakcija (pH)
oborina u korelaciji s količinom oborina i srednjom
dnevnom temperaturom zraka na području
Križevaca, Koprivnice i Varaždina u 1988. godini.
Šumarski list br. 3-5/91, str. 173-192.


I v a n ek, V (1993): Biljni pokrov i staništa Kalničkokriževačke
regije. Znanstveni skup Križevci u
prošlosti i suvremenosti. Križevci 14-16. X
1993. Zbornik u tisku.


Ivanek , V (1995): Metoda ekoloških istraživanja u
´ spontanim i antropogenim ekosustavima. Agronomski
glasnik br. 1-2, str. 13-33, Zagreb.


Klapp , E. (1965): Griinlandvegetation und Standort.
Berlin.
Kovačević.J . (1971): Poljoprivrdna fitocenologija,
Zagreb.


Maksić, B. Š i k ić, M., Pen zor, I., Knežević, M.
(1962): Klimatske i agroklimatske osebine južnog
kalničkog prigorja. Hidrometeorološki zavod
NR Hrvatske, Zagreb.


Mayer , B. (1992): Šumska tla Republike Hrvatske pri
kraju XX. stoljeća. Šume u Hrvatskoj, str. 19-32,
Grafički zavod Hrvatske.


Ožegović , (1955): Geološka karta Kalničke gore
(elaborat).


Prpić , B. (1992): Ekološka i gospodarska vrijednost
šuma u Hrvatskoj. Šume u Hrvatskoj, str. 237262,
Grafički zavod Hrvatske.


Rauš , Đ. (1977): Fitocenološka osnova i vegetacijska
karta šuma, Šumarija Vrbovec.
Rauš,Đ . (1987): Šumarska fitocenologija, Zagreb.


Rauš,Đ., Trinajstić,I.,Vukelić,J. Medvedović
, J. (1992): Biljni svijet hrvatskih šuma. Šume
u Hrvatskoj, str. 33-78. Grafički zavod Hrvatske,
Zagreb


Š k o r i ć, A. (1990): Postanak i razvoj i sistematika tla.
Zagreb.


Šoštarić-Pisačić, K., Kovačević, J. (1968):
Travnjačka flora i njena poljoprivredna vrijednost,
Zagreb.


Trinajstić, I., Rauš, Đ., Vukelić, J., Medvedović
, .1. (1992): Vegetacijska karta šumskih
zajednica Hrvatske. Šume u Hrvatskoj, str. 79


80. Grafički zavod Hrvatske, Zagreb
x x x : Šumsko gospodarstvo "Mojica birta" Bjelovar p.
j . Šumarija Vrbovec odjel 1-24. Osnova gospodarenja
Bolčansko-Žabljački Lug odjel 1-63
važi odi. 1. 1986.
x x x : "Hrvatske. Šume" Uprava šuma Bjelovar. Osnova
gospodarenja Vrbovečke prigorske šume, odjel
1-25, Šumarija Vrbovec, važi od 1. 1. 1991.
xxx
: Ekološko gospodarski tipovi šuma područja Bilogore.
Radovi br. 57, Šumarski institut Jastrebarsko.
Autori D. Cestar, V Hren, B. Kovačević,
J. Martinović, Z. Pelcer, Zagreb,
1983.
xxx :
Ekološko gospodarski tipovi šuma gorja Hrvatskog
Zagorja. Radovi br. 48. Šumarski institut
Jastrebarsko, Autori D. Cestar, V Hren, B.
Kovačević, J. Martinović, Z. Pelcer,
Zagreb, 1982.