DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11-12, CXX(19%), 455-462
UDK 630* 232.1 001


ISTRAŽIVANJE PROVENIJENCIJE ZELENE DUGLAZIJE
[Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco] U HRVATSKOJ


THE RESEARCH ON THE DOUGLAS FIR [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco]
PROVENANCE IN CROATIA


Dr. Se. Stevo ORLIĆ* Mr. Se. Marijan OCVIREK**


SAŽETAK - SUMMARY: Međunarodni pokus 15 provenijencija zelene
duglazije osnovan je u sjeverozapadnom području Hrvatske u proljeće 1978.
godine. Starost sadnica bila je 1+1+2 godina. Razmak sadnje je 2x2 m. Pokus
je osnovan u randomiziranom blok sustavu uz 4 ponavljanja. U 15. godini iza
osnivanja podaci o preživljenju, rastu i prirastu su sljedeći:


-preživljenje 51,5% do 95,8% (prosjek 81,8%),


- visina 3,56 mdo 12,11 m (prosjek 8,28 m),
- prsni promjer 4,07 cm do 13,42 cm (prosjek 9,72 cm),
- drvna masa 3,12 m´/ha do 179,62 m´/ha (81,03 m´/ha).
Provenijencije s najbržim rastom i najboljom kvalitetom debla su one iz
savezne države Washington, s nadmorske visine do 300 m (provenijencije
Humptulips iSkykomish).


UVOD - INTRODUCTION


Zelena duglazija unesena je u Hrvatsku pred više od100 godina. Međutim, u šumarstvu se nije masovnijekoristila sve do 1960. godine. Iza 1960. godine zelenaduglazija počela se sve više koristiti kod rekonstrukcijepanjača bukve i graba, i kod pošumljivanja slobodnihizvanšumskih površina. Prvi rezultati o uspijevanju duglazije
u novoosnovanim kulturama bili su neujednačeni,
ovisno o porijeklu sjemena. To je bio razlog dajeŠumarski institut Jastrebarsko započeo s proučavanjemprovenijencija zelene duglazije u proizvodne svrhe.


Prvi poljski pokusi osnovani su 1966. (D o k u š, 1966.)
i zatim 1969. godine (Orlić, Ocvirek, 1994.). Sličan
istraživački program započet je u isto vrijeme i u
Bosni i Hercegovini (Pintarić, 1966.). Godine 1972.
Institut se uključio u IUFRO program proučavanja provenijencija
zelene duglazije u Europi (Orlić, O c v i rek,
1990.). Ovaj istraživački projekt provodi se u više
europskih zemalja (Francuska, Njemačka, Danska, Engleska
i dr.j.Uzorci sjemena nabavljeni su od Medunarodne
organizacije za sjemenarstvo Humlbek, Danska.


2. PROBLEMATIKA - ISSUE
Šumarstvo je danas suočeno sa zahtjevima društva zasve većom proizvodnjom drveta koje je jedna od osnovnih
prirodnih sirovina. Ali, povećanje proizvodnje i stabilnosti
šumskih sastojina pretpostavlja kontinuirana,
višegodišnja i brojna istraživanja, a to znači i ulaganja ušume. S druge strane, sve veća industrijalizacija i prateće


zagađivanje okoline i si. negativno utječu na stabilnost i
prirodnu obnovu šuma, što otežava i normalno gospodarenje.
Sve se to negativno odražava i na posredne koristi
od šume, kojima se pridaje sve veće značenje u ekološkom,
estetskom i kulturološkom smislu, a njihovo
značenje višestruko nadmašuje izravne koristi od šume.


*Dr.sc. Stcvo Orlić . Šumarski institut Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41 ,10540 Jastrebasko
**Mr.sc. Marijan Ocvirek, Šumarski institut Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, 10540 Jastrebasko
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 6     <-- 6 -->        PDF

S. Orlić , M. Ocvirek: ISTRAŽIVANJE PROVENIJENCIJE ZELENE DUGLAZIJE U HRVATSKOJ... Šumarski list br. 11-12, CXX (1996). 455-462
Povećanje proizvodnje drveta moguće je na dva načina:
(1) povećanjem produkcije u prirodnim šumama,
i (2) osnivanjem šumskih kultura i plantaža brzorastućih
vrsta na slobodnim šumskim i izvanšumskim površinama.


(1) Povećanje produkcije u prirodnim šumama moguće
je intenziviranjem uzgojnih mjera njege u svim
razvojnim stadijima sastojine, od ponika do dovršne
sječe.
(2) Osnivanje šumskih kultura i plantaža stavlja težište
na premiještanje ekonomski interesantnih vrsta,
odnosno provenijencija, izvan granica njihovog
prirodnog areala u vodoravnom i okomitom smislu.
Prenošenje vrsta, odnosno nove stojbinske uvjete, a to
pretpostavlja odgovarajuća istraživanja o rastu i prirastu
novounesenih vrsta, kao i njihovu otpornost na biotičke
i abiotičke čimbenike u novoj sredini.
Najrazvijenije europske zemlje imaju vrlo dobro
razvijene istraživačke programe, kao npr. Velika Britanija,
koja je vodeća zemlja u Europi u istraživanju sitkanske
smreke. Istraživanja su započeta 1948. godine.
Prvo su bila usmjerena ka pronalaženju prikladnih vrsta
drveća koja će imati najbolji rast, pravnost debla i kvalitetu
drveta. U tu svrhu osnovani su mnogobrojni pokusi.
Rad sa sitkanskom smrekom započeo je 1963. godine.
Tijekom vremena se pokazalo da ona najbolje zadovoljava
postavljene zahtjeve, tako daje danas sitkanska
smreka u Britaniji zastupljena sa 43 % u odnosu na sve
druge vrste vrste (FLETCHER, SAMUEL, LEE, 1995).


Slično, Francuska je poznata u Europi kao vodeća
zemlja u istraživanjima zelene duglazije. Zelena duglazija
bila je prva vrsta koja je korištena u programima
pošumljavanja u Francuskoj u razdoblju od 1965 do
1970. godine. Ona se pokazala kao izuzetno produktivna
vrsta i u relativno kratkom razdoblju postignuti su
izvanredni rezultati, tako daje godine 1993. u Limogesu
osnovano udruženje za unapređenje proizvodnje
zelene duglazije "France douglas" (FERRON, De
CHAMPS, 1995). Dva su razloga za takav odnos:


1. Visoka produktivnost zelene duglazije i
2. Tehnička obilježja drveta zelene duglazije koja su
bolja od drugih domaćih vrsta (smreka, borovi).
3. MATERIJAL I METODA RADA
3.1 Provenijencije - Provenances
Nabavljeno je 16 uzoraka sjemena zelene duglazije:
10 iz savezne države Washington, 2 iz srednjeg područja
areala (Britanska Columbija), 3 iz južnog područja
areala (Oregon) i 1 iz kontinentalnog područja areala
(Idaho). Navedenim izborom obuhvaćeno je veliko područje
prirodnog areala zelene duglazije, od 42° do 50°
N širine, te 117° do 124" E dužine i 61 do 1494 nadmor-


Danas ova vrsta pokriva u Francuskoj površinu od


333.000 ha, a godišnje se pošumljava oko 10.000 ha
novih kultura.
Znatno drukčiji primjer je Češka, gdje su industrijskim
zagađenjem izazvana katastrofalna sušenja prirodnih
sastojina. Tamo je obična jela kao glavna gospodarska
vrsta danas (1994) svedena na manje od 1% njenog
udjela u odnosu na stanje početkom ovog stoljeća
(Vančura, Be ran, 1995). Sanacijski program sadržava
također unošenje aloktonih potencijalnih vrsta drveća.
U tu su svrhu osnovani internacionalni IUFRO
pokusi provenijencija sa sjevernoameričkim jelama
Abies grandis i Abies procera.


Istraživanja provenijencija aloktonih vrsta četinjača
u Hrvatskoj započela su krajem šezdesetih godina, osnivanjem
prvih terenskih pokusa na području šumarija
i to: zelene duglazije u Starim Mikanovcima, Našicama,
Velikom Grđevcu, Varaždinu, Jastrebarskom, Dugoj
Resi, Poreču, Ivancu, Glini (Orlić, Ocvirek,
1994), europskog ariša u Starim Mikanovcima, Jastrebarskom,
Velikom Grđevcu, Duga Resi (Orlić, O-
c virek , 1992), tulipanovca (Veliki Grđevac, Stari Mikanovci,
Našice, Duga Resa) i američkog borovca u Velikom
Grđevcu i Dugoj Resi (Orlić, 1993). U razdoblju
od 1977 do 1978. godine osnovani su novi pokusi provenijencija:
sitkanske smreke u Skradu, Velikom Grđevcu,
Ivancu, Dugoj Resi i Glini (Orlić, Ocvirek, 1989),
zelene duglazije u Ivancu, Varaždinu i Glini (Orlić,
Ocvirek , 1990), smolastog bora u Velikom Grđevcu,
Dugoj Resi i Gospiću (Orlić, Ocvirek, 1988).


U osnovanim pokusima praćeno je preživljenje, rast
i prirast, te otpornost na bolesti i štetnike. Najbolji rezultati
postignuti su sa zelenom duglazijom i europskim
arišom koji su pokazali vrlo intenzivan rast. Definirane
su najbolje provenijencije za naše podneblje prema
produkciji drvne mase i fenotipu. Druga detaljnija
istraživanja nažalost nisu još provedena. Iako su ove vrste
pokazale vrlo dobar rast i u redovnim pošumljavanjima,
interes šumara ostao je uglavnom na domaćim
vrstama, u prvom redu za običnom smrekom koja je zastupljena
s preko 70 % u proizvodnji sadnog materijala
u nas.


- MATERIAL AND WORK METHOD
ske visine (tablica 1). Uzorci sjemena zasijani su u rasadniku
Šumarskog instituta, Jastrebarsko u proljeće
1974. godine. Klijanci 1+0 god. presađeni su u proljeće
1975. godine u Jiffy lončiće promjera 7 cm, a u proljeće
1976. godine premješteni su u tlo, gdje su ostali iduće
dvije godine (1977. i 1978.). Provenijencija Keechelus
Lake (IUFRO br. 1071) stradala je od studeni već u
rasadniku.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 7     <-- 7 -->        PDF

S. Orlić , M. Ocvirek: ISTRAŽIVANJE PROVENIJENCIJE ZELENE DUGLAZIJE U HRVATSKOJ. Šumarski list br. 11 -12, CXX (1996), 455-462
Tablica 1: Provenijencije - Provenances


Broj IUFRO br.
No. IUFRO No
1 1028
2 1042
3 1048
4 1050
5 1055
6 1064
7 1067
8 1073
9 1078
10 1082
11 1095
12 1113
13 1119
14 1126
15 1175


Porijeklo - Origin
MERRIT, B. Columbia
DUNCAN, B. Columbia
REPUBLIC, Washington
MERBLE MOUNT, Wash.
NEW PORT,Washington
HOH RIVER, Washington
SKYKOMISH, Washington
HUMPTULIPS, Washington
CLE ELUM, Washington
RIMROCK, Washington
PRINDLE, Washington
MARION MILL CITY, Oregon
EUGENE, Oregon
ASHLAND, Oregon
CHOTCOLET, Idaho


Nadmorska visina, m Geografski podaci - Geographical References
Height above see level, m S. sir.-N. width I. duž.-E. length


823-914 50° 04´ 120° 51´


61 48° 45´ 123° 45´


732 48° 36´ 118° 44´


122 48° 35´ 121° 24´


732 48° 12´ 117° 03´


244 47° 48´ 123° 58´


305 47° 42´ 121° 20´


137 47" 19´ 123° 54´


640 47° 13´ 121° 07´


762 46° 40´ 121° 02´


457 45° 37´ 122° 08´


168 44° 48´ 122° 42´


213 44° or 123" 23´


1494 42° 05´ 122° 39´


701 47" 20´ 116" 30´


3.2 Poljski pokus - Field trial
Sadnice 15 provenijencija 1 + 1+2 god. starosti prenesene
su na teren u proljeće 1978. godine. Pokus je
osnovan u sjeverozapadnoj Hrvatskoj zemljopisni položaj
46° 18´ N širine, 16° 09´ E dužine i na 169 m nadmorske
visine. Lokalna klima reprezentirana je najbližom
meteorološkom postajom Varaždin, podacima iz
razdoblja od 1948. do 1960: srednja godišnja temperatura
10,0° C, srednje godišnje padavine 888 mm, srednji
broj dana bez mraza 312. Prema Thornthwait-u klima
ovog područja je humidna (P/E 78). U vegetacijskom
pogledu to je područje hrasta kitnjaka i običnog
graba (Querco - Carpinetum croaticum Horv). Tlo je
definirano kao smeđe šumsko na šljuncima. Razmak
sadnje biljaka u pokusu je 2x2 m. Primijenjen je ran


domizirani blok sustav uz 4 ponavljanja. U pokusu se
mjeri 484 biljke od svake provenijencije (11 x 11 redi x
4 ponavljanja).


Prvih 5 godina iza osnivanja mjerenja su vršena
svake godine, a zatim u 10. i 15. godini. Totalna visina
mjerena je letvom s točnosti od 5 cm, a prsni promjer s
promjerkom i točnosti 1 mm. Drvna masa je obračunata
na temelju srednjeg sastojinskog stabla provenijencije i
preživljenja biljaka (v = g x h x 0,45; V = v x 2500 x %
preživljenja). Kod statističke obrade podataka korišten
je F test i Duncan test. Okularna ocjena kvalitete stabala
vršena je prema vitalnosti, intenzitetu rasta, pravnosti
debla, broju i razvijenosti grana, i to u 3 stupnja: (
0 ) najpovoljnije osobine, (-1 ) srednje povoljne osobine
i (-2 ) nepovoljne osobine.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA - RESULTS
U nastavku prikazat ćemo rezultate istraživanja o
preživljenju, intenzitetu visinskog i debljinskog rasta,
proizvedenoj drvnoj masi i ocijeni kvalitete stabala u


15. godini iza osnivanja. Rezultati istraživanja iz 5. i
10. godine starosti već su objavljeni (Orlić, Ocvirek,
1990).
4.1 Preživljenje - Survival
Postotak preživljenja biljaka u 15. godini iza osnivanja
u prosjeku za pokus iznosi 81,3 %, a kretao se u
rasponu od 51,5 % (prov. 1028) do 95,8 % (prov. 1073).


Vrlo visok postotak preživljenja, preko 90 %, imale su
provenijencije broj 1073, 1067, 1064, 1050 i 1113; visok
postotak preživljenja, 80 - 90 %, provenijencije
broj: 1095, 1042, 1119, 1078, 1126 i 1055; nizak postotak
preživljenja, < 80 %, provenijencije broj: 1082,
1175, 1028 i 1048. Provenijencije s najnižim postotkom
preživljenja uglavnom su s viših nadmorskih
visina. Medu najboljim provenijencijama pretežno su
one iz savezne države Washington s nižih nadmorskih
visina (do 300 m), Humptulips (1073) i Skykomish
(1067).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 8     <-- 8 -->        PDF

S. Orlić, M.Ocvirek: ISTRAŽIVANJE PROVENIJENCIJE ZELENE DUGLAZIJE U HRVATSKOJ... Šumarski listbr. 11-12, CXX (1996), 455-462
4.2 Visina, prsni promjer i drvna masa - Height,
diameter breast height and volume of wood
U tablici 2 prikazani su za svaku provenijenciju podaci
za visinu i prsni promjer, te drvnu masu (prosječna,
minimalna i maksimalna vrijednost, te na grafikonima
1 i 3, dok grafikoni 2 i 4 prikazuju rezultate Duncan testa.
Prosječna visina u pokusu je 8,27 m, a kretala se od
3,56m (1048) do 12,11 m (1067). Provenijencije iz
savezne države Washington (1067, 1073, 1064, i 1050)
bile su među najboljima. Njihova prosječna visina kretala
se od 11,45 m do 12,11 m. Najlošije provenijencije
su one iz sjevernog područja i viših nadmorskih visina
prirodnog areala zelene duglazije (prov. 1048, 1028,
1055, 1175, 1082). Njihova prosječna visina kreće se
od 3,56 m do 5,43 m. Preostalih 6 provenijencija su u
rasponu grupe najboljih i najlošijih.


Prosječni prsni promjer za pokus je 9,70 cm, a kreće
se od4,06 cm (prov. 1048) do 13,36cm(prov. 1073). Is


to kao i kod visina, medu najboljima su provenijencije
iz savezne države Washington s nižih nadmorskih visina
(prov: 1073, 1067, 1064, 1050,1095). Njihov prsni
promjer kreće se od 12,37 cm do 13,36 cm. Među najlošijima,
kao i kod visina, su provenijencije: 1048, 1028,
1055, 1175 i 1082, s prsnim promjerom u rasponu od
4,06 cm do 6,68 cm.


U prosjeku obračunata drvna masa u pokusu iznosi
81,03 mVha, a kreće se u vrlo velikom rasponu od 3,12
mVha (prov. 1048) do čak 179,62 mVha (prov. 1073).
Ovako veliki raspon vrijednosti posljedica je da provenijencije
koje su imale najintenzivniji visinski i debljinski
rast također su imale i vrlo visok postotak preživljenja,
i obratno one koje su imale najslabiji rast imale su i
nizak postotak preživljenja. Najbolje provenijencije
1073, 1067, 1064 i 1050 imale su drvnu zalihu od
145,86 mVha do 179,62 mVha, a najlošije provenijencije
1048, 1028, 1055, 1175 i 1082 u rasponu samo od
3,12 mVha do 16,33 mVha.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 9     <-- 9 -->        PDF

S. Orlić, M. Ocvirek: ISTRAŽIVANJE PROVENIJENCIJE ZELENE DUGLAZIJE U HRVATSKOJ. Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 455-462
Rezultati istraživanja provenijencija u Njemačkoj(KLEINSCHMIT, 1990), Francuskoj (BREIDENSTEIN,
1990) i Velikoj Britaniji (FLETCHER, 1990),
vrlo su blizu našima. Provedena analiza varijance i F


Graf. 1: Visina - Height


Graf. 2: Duncan test (visina) - Duncan test (height)


Sve sredine koje nisu spojene istom linijom značajno
se razlikuju na razini 1% - Any two means not underscored
by the same line are heighly significifant (1%)


4.3 Vitalnost i kvalitata stabala - Vitality and
quality of stem
Kako smo već spomenuli procjena vitalnosti i kvalitete
vršena je na temelju intenziteta rasta, vitalnosti,
pravnosti debla i razvijenosti grana, i to u tri stupnja: (0)
vrlo povoljne osobine, (-1) srednje povoljne osobine i
(-2) nepovoljne osobine. U tablici 5 prikazane su pojedinačne
i sumarne vrijednosti za svaku provenijenciju.


Rang lista ocjene provenijencija s obzirom na 4 kvalitetne
karakteristike prikazana je u tablici 4. Iz prikazane
liste zapažamo da su bez negativnih poena samo dvije
provenijencije 1067 (Skykomish) i 1073 (Humptulips)
iz savezne države Washington. Preostale proveni


test za visinu i prsni promjer pokazali su da su utvrđene
razlike među provenijencijama bile visokosignifikantne
( 1 %). Rezultati Duncan testa prikazani su na grafi


konu2i4.


Graf. 3: Promjer-Diameter


Graf. 4: Duncan test (promjer)-Duncan test (diameter)


Sve sredine koje nisu spojene istom linijom značajno
se razlikuju na razini 1% - Any two means not underscored
by the same line are heighly significifant (1 %)


jencije imaju (-1 ) do (-7 ) poena. Najlošijaje proveni


jencija 1175 - (Chotcolet), Idaho s ( - 7 ) poena, zatim
1028 (Merrit), B.Columbija i 1048 (Republic), Washington
s (-6 ) poena itd.


Temeljem provedene procjene proizlazi zaključak
da prvih pet provenijencija (broj: 1067, 1073, 1050,
1064 i 1095) S(j)i(-1) poenapogodne su za uzgoj u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj i obratno da posljednjih pet
provenijencija (broj: 1175, 1028, 1048, 1082 i 1126) s
( -5 ), ( -6 ) i ( -7 ) poena nisu pogodne za stojbinske
uvjete sjeverozapadne Hrvatske. U Nizozemskoj se
rezultati iz pokusa provenijencija koriste u redovitoj
praksi (VRIES, 1990).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 10     <-- 10 -->        PDF

S. Orlić, M.Ocvirek: ISTRAŽIVANJE PROVENIJENCIJE ZELENE DUGLAZUE U HRVATSKOJ... Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 455-462
Tabl ca 3: Kvalitetne osobine -ocjena -Quality proper ties - assessment Tablica 4: Rang lista - Range list


Broj IUFRO broj Intenzitet rasta Vitalitet Pravnost debla Granatost Ukupno
Broj bodova Provenijencija - Provenance
No. of points


No. IUFRO No. Intensit. of rowth Vitality Straightn. of stem Branching Total


1 1028 (-2) (-2) 0 (-2) (-6) 0
1067 1073
1050 1064 1095


2 1042 (-D 0 (-1) (-D (-3) (-1)


3 1048 (-2) (-1) (-1) (-2) (-6) (-2)
1113


4 1050 0 0 0 (-1) (-1) (-3)
1042 1055


(-4) 1078 1119


5 1055 (-2) (-1) 0 0 (-3)
(-5) 1082 1126


6 1064
0 0


0 (-1) (-D
(-6) 1028 1048


7 1067 0 0 0 0 0


8 1073 0 0 0 0 0 (-7)
1175


9 1078 (-1) (-1) (-1) (-1) (-4)
10 1082 (-2) (-2) 0 (-1) (-5)
11 1095 0 0 0 (-1) (-1)
12 1113 (-1) 0 0 (-1) (-2)
13 1119 (-1) (-1) (-1) (-2) (-5)
14 1126 (-1) (-1) (-1) (-1) (-4)
15 1175 (-2) (-2) (-1) (-2) (-7)


Slika 1. Provenijencija (1067), Skykomish. Wash., i (1119), Eugene, Oreg., Slika 2. Provenijencija (1050), Merble Mount. Wash., dobra i (1055), New
medu najboljima. Port Wash., loša.
460
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 11     <-- 11 -->        PDF

S. Orlić, M.Ocvirek: ISTRAŽIVANJE PROVENIJENCIJE ZELENE DUGLAZUE U HRVATSKOJ... Šumarski list br. 11-12, CXX (1996), 455-462
5. PREDHODNI ZAKLJUČCI - PRELIMINARY CONCLUSIONS
Temeljem rezultata posljednje izmjere, 15 godina
iza osnivanja, o uspijevanju 15 provenijencija zelene
duglazije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj proizlaze
sljedeći predhodni zaključci:


- Analiza varijance i F test pokazali su da su utvrđene
razlike među provenijencijama za visinu (F rač.
98,79 **) i prsni promjer (F rač. 102,31**) bile visokosignifikantne
(1 %).
- Među najboljim provenijencijama u ovoj razvojnoj
fazi su one iz savezne države Washington s nižih
nadmorskih visina (do 300 m).
- Najlošije provenijencije su iz sjevernog i južnog
područja prirodnog areala zelene duglazije i iz viših
nadmorskih visina.
- Provenijencije koje imaju najbrži rast su i najkvalitetnije
i nisu osjetljive na mraz i studen, i obrnuto, one s
usporenim rastom su nekvalitetne i stradaju od studeni.
- Ova istraživanja se nastavljaju.
Kratak sadržaj


U međunarodni projekt (IUFRO) proučavanja provenijencija
zelene duglazije u Europi Šumarski institut,
Jastrebarsko uključio se 1972. godine. Nabavljeno je


16 uzoraka sjemena iz SAD i Canade putem Stanice za
sjemenarstvo Humlbek, Danska (tablica 1). Uzorci sjemena
zasijani su u proljeće 1974. godine u rasadniku
Šumarskog instituta, Jastrebarsko. Provenijencija Reechelus
Lake (1071) stradala je od studeni već u rasadniku.
Sa sadnicama preostalih 15 provenijencija starosti
1+1+2 god. osnovan je poljski pokus u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj. To je područje humidne klime, tlo
je determinirano kao smeđe šumsko na šljuncima, nadmorska
visina 169 m, ekspozicija zapadna, područje šume
hrasta kitnjaka i običnog graba (Querco-Carpinetum
croaticum Horv). Pokus je osnovan u randomiziranom
blok sustavu uz 4 ponavljanja, razmak sadnje 2x2 m, od
svake provenijencije mjeri se 484 biljke. Rezultati istraživanja
iz 5. i 10. godine iza osnivanja objavljeni su
(Orlić, Ocvirek, 1990.), a u ovom radu prikazuju se
rezultati iz 15. godine iza osnivanja. Među najboljim
provenijencijama za područje sjeverozapadne Hrvatske
u ovoj razvojnoj fazi su one iz savezne države Washington,
kako u pogledu intenziteta rasta tako i kvalitete
(prov. : 1067, 1073, 1050, 1964 i 1095), a najlošije
su one iz sjevernog i južnog područja prirodnog areala
zelene duglazije i s viših nadmorskih visina (prov.:
( 1175,1028, 1048, 1082, 1126),)tab. 2 i 4 i graf. 2).


6. LITERATURA
Breidenstain,J., Bastien, J-CH, Roman - Amat, B.,
1990: Douglas-fir Range- Wide Variation Resutts
from the IUFRO Data Base, Joint Meeting
of Western Forest Genetic Association and
IUFRO Working Parties S2-02-05, 06,12 and 14,
213, Olympia, Washington, USA.


De Champs , J., 1995: Douglas fir surface in european
union, and more detailed statistics for
France. Evolution of breeding strategies for conifers
from the Pacific north west, Joint Meeting
of the IUFRO Working Parties S2.02.05 (Douglas
fir), S2.02.06 (Pinus contorta), S2.02.12
(Sitka Spruce) and S2.02.14 (Abies sp), Joint
Meeting of the IUFRO Working Parties S2.02.05
(Douglas fir), S2.02.06 (Pinus contorta),
S2.02.12 (Sitka Spruce) and S2.02.14 (Abies
sp), Limoges, France.


Dokuš;A. , 1966: Komparativna istraživanja provenijencija
zelene duglazije, američkog borovca i europskog
ariša, Seminar o: A) Rasadničkoj proizvodnji
četinjača ubrzanog rasta, i B) Proizvodnji
drveta četinjača u intenzivnim zasadima i
očetinjavanju, Karlovac, Dokumentacija Šumar,
inst., Jastrebarsko.


Ferron , J. L., 1995:, France douglas: An association
to promote douglas fir, Evolution of breeding
strategies for conifers from the Pacific north
west, Joint Meeting of the IUFRO Working
Parties S2.02.05 (Douglas fir), S2.02.06 (Pinus
contorta), S2.02.12 (Sitka Spruce) and S2.02.14
(Abies sp), Joint Meeting of the IUFRO Working
Parties S2.02.05 (Douglas fir), S2.02.06 (Pinus
contorta), S2.02.12 (Sitka Spruce) and S2.02.14
(Abies sp), Limoges, France.


Fletcher, A. M., Samuel, C. J. A., 1990:
Growth and Branching Characteristics in the
IUFRO Origins of Douglas-fir 16 Years After
Planting in Britain, Joint Meeting of Western
Forest Genetic Association and IUFRO Working
Parties S2-02-05, 06, 12 and 14, 271, Olympia,
Washington, USA.


Fletcher, A. M., Samuel, S., Lee, S.,1995: Evolution
of breeding strategies for conifers from the
Pacific north west, Joint Meeting of the IUFRO
Working Parties S2.02.05 (Douglas fir),
S2.02.06 (Pinus contorta), S2.02.12 (Sitka
Spruce) and S2.02.14 (Abies sp), IUFRO Pre-
meeting tour in south England and Wales,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1996 str. 12     <-- 12 -->        PDF

S. Orlić, M.Ocvirek: ISTRAŽIVANJE PROVENIJENCIJE ZELENE DUGLAZIJE U HRVATSKOJ. Šumarski list br. II -12. CXX (1996). 455-462
Forestry commission, North Research Station,
Roslin, United Kingdom.


Kleinschmit, J., Svolba, J.,Weisgerbeb, H.,
Ra u, H. M., Dimpflmeier, R., Ruetz, W.,
Franke , A., 1990: Results of the IUFRO Douglas-
fir Provenance Experiment in the Federal
Republic of Germany at Age 20, Joint Meeting
of Western Forest Genetic Association and
IUFRO Working Parties S2-02-05, 06, 12 and
14, 2195, Olympia, Washington, USA.


Orlić,S., Ocvirek,M., 1989: Pokus IUFRO provenijencija
Pinus Contorta var. latifolia (Engelman)
Critch (Experments of the IUFRO Provenances
Pinus Contorta var. latifolia (Engelman)
Critch.)). Rad., Šumar.inst., br. 80: 217-229, Jastrebarsko.


Orlić, S., Ocvirek,M., 1989: Pokus IUFRO provenijencija
sitkanske smreke (Picea sitchensis
Bong.) Carr. (Experiment of the IUFRO Provenances
Sitka Spruces (Picea sitchensis (Bong.)
Carr.), Rad., Šumar, inst., vol. 24, br. 80: 231243,
Jastrebarsko.


Orlić, S., Oc virek, M., 1990: Međunarodni pokus
provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga
menziesii (Mirb.) Franco), Rad., Šumar, inst.,
vol. 25, br. 2: 295-309, Jastrebarsko.


Orlić, S., Ocvirek,M., 1992: Proučavanje uspijevanja
ariša različitih provenijencija u Hrvatskoj,


(Research of Growth of Different Larch Provenances
in Croatia), Rad., Šumar. inst.,vol. 27, br.
1-2: 21-28, Jastrebarsko


Orlić , S., 1993: Proučavanje provenijencija američkog
borovca (Pinus strobus L.), (Research of
Weymouth Pine (Pinus strobus L.) Provenances),
Šum. list, br. 9-10:361 -368, Zagreb.


Orlić, S., Ocvirek,M. 1994.: Istraživanje prevencija
zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii
(Mirb.) Franco) u Hrvatskoj, Šum. list, br. 5-6:
139-146, Zagreb.


Pintarić , K., 1966: Rezultati prvih istraživanja duglazije
(Pseudotsuga taxifolia Britt.) raznih provenijencija,
Radovi Šumarskog fakulteta i Šumarskog
instituta u Sarajevu, Knjiga 11, Svezak
2:4-16.


Van cura, Be ran, 1995: Evolution of breeding strategies
for conifers from the Pacific north west,
Joint Meeting of the IUFRO Working Parties
S2.02.05 (Douglas fir), S2.02.06 (Pinus contorta),
S2.02.12 (Sitka Spruce) and S2.02.14 (Abies
sp.), Limoges, Francuska.


Vries , S.M.G., 1990: Use and Improvement of Douglas-
fir in the Netherlands, Joint Meeting of Western
Forest Genetic Association and IUFRO
Working Parties S2-02-05, 06, 12 and 14, 437,
Olympia, Washington, USA.