DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 37     <-- 37 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC Šumarski list br 9 10 CXX(1996) 419-4^4
UDK 630* 188.001(497.13)


TERMOFILNE BUKOVE ŠUME PLANINE IVANŠČICE


THERMOPHILUS BEECH FORESTS OF IVANŠČICA MONTAIN IN CROATIA


Zdravko CEROVEČKI*


Sažetak : U montanom pojasu središnjeg dijela Ivanščice, razvijene su na
manjim površinama termofilne bukove sastojine koje pripadaju posebnoj asocijaciji
Laserpitio Fagetum ass. nova. Te sastojine rastu na veoma strmim padinama
zapadne i jugozapadne ekspozicije. Uvjetovane su u višim predjelima
orograjškim i edafskim, a u nižim pristupačnijim predjelima antropogenim
čimbenicima. Zbog ekstremnih stanišnih uvjeta, sastojine as. Laserpitio
Fagetum imaju isključivo zaštitnu funkciju.


U sintaksonomskom smislu as. Laserpitio Fagetum priključili smo podsvezi
Ostrvo Fagenion Borhidi (1963), svezi Aremonio Fagion (l.Horvat
1938) Torok, Podani & Borhidi (1989), redu Fagetalia sylvaticae Pawl. (1928)
i razredu Querco Fagetea Br. BI. et Vlieg. (1937).


Ključne riječi: Vegetacija Hrvatske, Ivanščica, ass. Laserpitio
Fagetum.


UVOD


Planina Ivanščica se prema D. Gorjanoviću Kram-Nešto kasnije Trinajstić (1972) proučava na podrubergeru
(1904) nalazi u planinskom nizu Rudnica Kuna čju Skrada, Zelenog vira i Kupjačkog vrha termofilnc
Gora Strahinjščica Ivanščica. U tom nizu, Ivanščicu bukove šume koje pripadaju as. Ostrvo Fagetum M.
možemo smatrati najkrajnjijim jugoistočnim ogrankom Wraber ex Trinajstić (1972). Trinajstić (1972)
Alpa. Prema šimuniču & al. (1976), jezgra i najviši dikaže:
"As. Ostrvo Fagetum bismo mogli smatrati kontijelovi
građeni su od dolomitnih i vapnenačkih stijena nentalnom varijantom termofilnih bukovih šuma, parasrednjeg
i gornjeg trijasa. lernom s primorskom zajednicom Seslerio autumnalis


Fagetum." U monografskom djelu "Vegetation Siido-


Iako na Ivanščici prevladavaju mezofilne bukove
steuropas" I. Horvat, V Glavač, H. Ellcnberg


šume, na nekim mjestima središnjeg dijela, a naročito
(1974) prikazuju za područje doline rijeke Kupe i Pli


na grebenima Konj i Višalnica, susreću se na manjim
tvičkih jezera termofilne bukove šume, koje Glava č


površinama lijepo razvijene termofilne bukove šume.


opisuje kao as.Fagetum illvricum montanum subas.


Kao stoje poznato termofilnc bukove šume u Hrvat


fraxinetosum orni.


skoj prvi je proučavao 1. Horva t (1950) i opisao ih
kao Fagetum croaticum seslerietosum autumnalis. Za Iz priložene sintetske tablice vidljivo je, da se ta


te sastojine I. Horva t (1962) kaže da su raširene na Glavačeva asocijacija prema flornom sastavu veoma
južnim padinama dinarskih planina od Obruča do Lov-dobro uklapa u Wraberov Ostrvo Fagetum, koji za poćena.
Proučavajući termofilne bukove šume s jesendručje
Hrvatske već prije prikazuje Trinajstić (1972) s
skom šašikom u Sloveniji, M. Wrabe r (1960) ih je tri fitocenološke snimke. Detaljan opis i fitocenološko


shvatio kao samostalnu asocijaciju i opisao kao as. Se-raščlanjenje as. Ostrvo Fagetum za područje Žumberka
slerio autumnalis Fagetum Horvat em. Wrabe r (usp. i Samoborskog Gorja daju Zi. Pavle t ić & al. (1982).


I. Horvat, V G la vač, H. El lenber
1974). Spomenuti autori su as. Ostrvo Fagetum raščlanili na
subas. ostryetosum (typicum) i subas. aceretosum obtusati,
navodeći da ta posljednja subasocijacija tvori
*Zdravko Cerovečki dipl. inž. šum., Zrinski-Frankopana 18,49000 Krapina