DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 32     <-- 32 -->        PDF

T. Filipan, B. Prpić, N. Ružinski: ŠTETNE POSLJEDICE VIŠKAN-SPOJEVAUEKOSUSTAVAŠUMA.. Šumarski list br. 9-10. CXX (19%), 411 -418
Iz navedenog razloga u Ekonomskoj komisiji UN za za 30% do 1998. godine. No, već danas mnoge države
Europu (UNECE) potpisan je 1988. godine i "NOx- potpisnice Konvencije otvoreno priznaju da preuzete
protocol" o smanjenu emisije dušičnih spojeva barem obveze o smanjenju emisije ne mogu izvršiti.


Metode pročišćavanja sirove vode


Uzorak pitke vode, bunarske vode opterećene s
N0 3 , te fekalne vode opterećene s NH4* i N0 3 ionima
uzeti su u eksperiment.


Za uklanjanje N-spojeva iz vode na raspolaganju
stoje biološki i nebiološki postupci. Fizikalno-kemijskim
metodama kao što su ionska izmjena, obrnuta osmoza
i elektrodijaliza N-spojevi se uklanjaju iz voda
manje ili više nespecifično. U biološkom postupku Nspojevi
se selektivno reduciraju u dušik.


Mi smo u našim postupcima primjenili fizikalne
metode - ionskih izmjenjivača - te smanjenje emisije
N-spojeva u izvorištu primjenom korektivni h supstrata.


Izdvajanje nitrata (N03 ) iz pitke vode


Ovaj postupak omogućava izdvajanje toksičnih iona
malih koncentracija iz velikih količina vode (npr.
N0 3 iz pitke vode). Primjenjuje se afinitet prema jednom
ili više iona, te ih mogu selektivno izdvojiti iz
otopine (u našem slučaju pitke vode).


Danas se na tržištu mogu nabaviti selektivni ionski
izmjenjivači s redosljedom selektivnosti:


N03 —-S04 —- Cl -- HCO3
tzv. nitratselektivne anionske mase za svrhe pripreme
pitke vode.


Ovim je povećan korisni kapacitet razmjene, s obzirom
na nitrate, smanjuje se utrošak sredstava za regeneraciju,
a proboj nitrata - zaostala koncentracija N0 3 u
pitkoj vodi - je smanjen, s tim da i kod maksimalnog
preopterećenja ne može biti veći od koncentracije nitrata
u sirovoj vodi.


Dakle, razvoj nitrat-selektivnih anionskih jako bazičnih
izmjenjivača predstavlja značajan korak u razvoju
sustava denitrifikacije pitkih voda.


Znači, procesi denitrifikacije primjenom selektivnih
ionskih izmjenjivača su mnogo praktičniji od biološke
denitrifikacije, a mogu se primijeniti od veoma malih
sustava lokalnih pa i kućnih instalacija - do velikih vodoopskrbnih
sustava.


Danas se na tržištu mogu naći razni uređaji za pročišćavanje
vode za piće. Najjednostavniji su filteri raznih
struktura za izdvajanje (uglavnom) fizičkih čestica.


Pročišćavanje pitke vode od nitrata osim naprijed
spomenutih postupaka, u prodaji se nalaze uređaji koji
rade na principu povratne osmoze. No, manjkavost o


vih uređaja je visoka cijena zbog korištenja električne
struje, a nepodesni su i za ruralna područja.


U posljednje vrijeme pojavljuje se kao eksperimentalna
metoda za pročišćavanje voda od N0 3 nazvana
katalitička denitrifikacija.


Pri katalitičkoj denitrifikaciji nitrat se reducira na
katalizatoru od plemenitog metala u dušik, pomoću vodika.
Za sada je katalitička denitrifikacija jedini postupak
uklanjanja nitrata iz pitke vode koji ne daje zaostatak.


U našim eksperimentima najselektivnije rezultate
na uklanjanju nitrata (N03 ) dobili smo s WOFATIT
ionskom masom. Osim s umjetnim smolama, izdvajanje
nitrata vršili smo i s prirodnim preparatom Aquavitalom-
SPS pripremljenim na bazi zeolitnog tufa.


Rezultati analiza vodovodne vode i bunarske vode
prije izdvajanja nitrata prikazani su u tablici 1.


Tablica 1.


Vod( Dvodna v oda B unarska voda
pH 6.44 7.30
UTNj. 21.70 23.40
Cl mg/l 14.40 22.00
NO3 mg/l 21.70 68.00


S0 4 mg/l 28.30 134.00
Ispitani su i ostali parametri ali ih ne prikazujemo jer
nisu u ovim istraživanjima bitni.


Tablica 2. Analiza vodovodne vode nakon uravnoteženja


Vod ovodna
voda
Smola
WOFATIT
Aq uavital-SPS
PH 6.44 7.42 7.23
UTNj.
Cl mg/l
N0 3 mg/l
21.70
14.40
21.70
20.40
122.0
2.9
16.70
14.40
7.30
S0 4 mg/1 28.30 2.6 20.10


Osim primjene jako bazičnog ionskog izmjenjivača
VVofatita, za denitrifikaciju vode primjenili smo i prirodne
zeolite, koji vrše sorbciju N0 3 iona.


U dijagramima 1, 2 i 3 vidljivi su usporedni rezultati
efikasnosti ionske izmjene na Wofatitu, te sorbcije na
prirodnim zeolitima.


Iz dijagrama se vidi daje sorbcija N0 3 iona na prirodnim
zeolitima nekoliko puta manja nego na smoli -
Wofatitu. No, ovi laboratorijski pokusi dali su nam odgovor
kako vezati N0 3 ione otpadne vode.