DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI-ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9 10 CXX( 1996), 411-418


UDK 630* II 4.2:114.5:161.48.001(497.13)


ŠTETNE POSLJEDICE VIŠKA N-SPOJEVA U EKOSUSTAVU ŠUMA
I OPSKRBA PITKOM VODOM


SCHADLISCHE FOLGEN DES UBERSCHUSES AN N-VERBINDUNGEN IM OKOSYSTEM DER
WALDER UND TRINKWASSERSORGUNG


T. FILIPAN,* B. PRPIĆ,** N. RUŽINSKI***
SAŽETAK: Prikaz je temeljen na bibliografskoj obradi podataka o štetnim posljedicama
viška dušičnih spojeva u ekosustavu šuma. Drugi dio prikaza sadrži neke od
mogućnosti sprečavanja štetnih posljedica u ekosustavu šuma, pa time i zaštitu podzemnih
voda (voda za piće) od posljedica kiselih depozicija šumskih tala.


Uposljednih nekoliko godina u sjevernoj, centralnoj i zapadnoj Europi i Kanadi
objavljeno je više studija koje, gotovo istovjetno, ukazuju na povećanje kiselosti tala.
Pojačano je odlaganje (suho i vlažno) potencijalnih zagađivača mineralnih kiselina,
amonijaka i si. uslijed čega dolazi do povećane nitrifikacije, te ispiranja (NOf) nitratnih
iona.


Moramo ovdje spomenuti da na zakiseljavanje jednakomjerno utječe i biološko
zakiseljavanje indirektno kroz dušikov tok u ekosustavu.


Srednja depozicija "N" (dušičnih spojeva) u većini crnogoričnog drveća približno
je 25 kg/ha/godini europskih šuma, a ima područja i sa preko 65 kg/ha/god.
Ovako visoki sadržaj "N" smanjuje produktivnost. Naime, svako taloženje ili
proizvodnja amonijaka stvara ekvivalent kiselosti u tlu I mol NH3— / mol II. Da se
podsjetimo amonijak (Nil\) je glavni konačni produkt mineralizacije "N" u kiselim
šumskim tlima (zbog inhibicije aktivnosti mikroorganizama tla). Više koncentracije
NH] u prisustvu sulfatne kiseline stvara amonium sulfat f(NII4)2S04J koji smanjuje
apsorpciju Mg´´ kroz korijen.


Oksidacijom "N"-spojeva stvara se nitratna kiselina HNO, koja dalje zakiseljava
šumska tla, a time i podzemne vode.
Iz mikrobioloških istraživanja tla poznato je da nitrati (NOf) djeluju negativno
na stvaranje mikorize u korjenu drveća.
Veća opskrba šumskog drveća "N" smanjuje razmjer između biomase korjena i
biomase debla, zbog čega drveće postaje osjetljivije na vjetar koji izvaljuje stabla,
lomi krošnje, a podložno je napadaju gljiva i insekata.
No, isto je poznato da kalcijikacija šumskih tala uzrokuje ispiranje nitrata (NOf)
i teških metala u podzemne vode.
Neka naša zapažanja i rezultati ispitivanja dosada provedeni prikazani su tabelarno
i grafički.
Ključne riječi: Propadanje šuma, spojevi dušika, pitka voda, prirodni zeoliti.


Uvodne napomene


Odumiranje šumskih ekosustava uslijed zagađivača Da se podsjetimo britanski kemičar Robert Angus
antropogenog podrijetla nije više samo regionalni proSmith,
još je u prošlom stoljeću utvrdio jako zagađivablem
ograničen na uska industrijska područja, gdje je nje zraka u industrijskoj zoni Manchestera, i pojavu
taj fenomen inače prvo primjećen. sumporne kiseline u kišnici. U svojoj knjizi "Zrak i


* T. Filipan, IMO, "Odjel resursne ekonomije i zaštite okoliša" kiša", upotrebio je odrednicu "KISELE KIŠE" koja se
** B. Prpić, Šumarski fakultet Zagreb danas sve češće upotrebljava u kemijskoj klimatologiji.
*** N. Ružinski, Fakultet za strojarstvo i brodogradnju Zagreb
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 30     <-- 30 -->        PDF

T. Filipan, B. Prpić, N. Ružinski: ŠTETNE POSLJEDICE VISKA N-SPOJEVA U EK.OSUSTAVASUMA. Šumarski listbr. 9 10. CXX (1996), 411-418
No, to odumiranje šuma ne može se isključivo pripisivati
"kiselim kišama" na čiju kompleksnost posebno
ukazuje Rehfuees (1987), koji smatra da nitko nije u
stanju postaviti hipotezu koja bi obuhvatila svu raznolikost
ovog fenomena. Aerokemičari govore o 30005000
stranih tvari antropogenog podrijetla u zraku. Ka


ko ove tvari djeluju na šume i stanište, pojedinačno ili u
kombinaciji -praktički je nepoznato.


Brojni eksperimenti u novije vrijeme potvrđuju
rezultate terenskih istraživanja o štetnom utjecaju zagađivala
na šumsko drveće, tlo i vodu.


Osjetljivost šumskih ekosustava na zakiseljavanje


Na proces zakiseljavanja šuma ne možemo utjecati
kao ni na klimatske stresove. No možemo utjecati na tlo
i pomoći drveću u obrambenim mehanizmima (nedostatak
hranjiva u tlu uslijed ispiranja kationa).


Prve promjene vidljive su u kemiji tla i to:


- smanjenje zamjenjivih baznih kationa
- povećanje koncentracije Al"´ i teških metala u
otopini tla
- pad pH vrijednosti
Maksimalna dozvoljena koncentracija sulfata u
emisiji iznosi 3 kg po hektaru godišnje. Ako je taloženje
više, u osjetljivom šumskom tlu, te površinskim i
podzemnim vodama dolazi do zakiseljavanja. Mehanizmi
zakiseljavanja podzemnih voda uvjetovani su klimatskim
i hidrološkim uvjetima nekog područja te geokemijskim
procesima u zoni podzemnih voda i na tlima
(podzoli) gdje dominiraju crnogorične šume.
U najugroženijim dijelovima centralne Europe depozicija
prelazi i 100 kg po hektaru. Da bi se zaštitila


najosjetljivija područja od zakiseljavanja sulfatna depozicija
bi se morala smanjiti za 80-90%.


Kritična količina dušika ovisi o produktivnosti ekosustava,
aktivnosti mikroorganizama u tlu te o vegetaciji.
Ipak treba reći da u mnogim slučajevima kritična količina
dušika se kreće od 3-15 kg po hektaru na godinu.


Rizik od manjka dušika znatno se povećava u cmogoričnim
šumama gdje se depozicija kreće od 3-15 kg
po hektaru, a u bjelogoričnim od 5-20 kg po hektaru.
Procjenjuje se da je razina prirodne depozicije manja
od 1 -2 kg po hektaru.


Općenito, totalna depozicija dušika u centralnoj Europi
je 30 - 40 kg po hektaru. Nad šumama u sjevernoj
Švedskoj iznosi 20 - 30 kg po hektaru, a u cmogoričnim
šumama Nizozemske čak na nekim mjestima dosiže i
do 100 kg. Depozicija dušika morala bi se smanjiti za
50 - 75% u svrhu zaštite osjetljivih područja.


Vrlo je važno znati da taloženje dušika može doprinjeti
zakiseljavanju u tlu i u vodi, naročito na područjima
gdje je tlo zasićeno s dušikom.


Posljedice akumulacije N-spojeva u ekosustavu sume


Ravnoteža između unošenja NH4 , N0 3 u ekosustav
i njihova izlaska iz tog sustava mogla bi utjecati na
ukupno opterećenje H . Efekt zakiseljavanja postojat će
pod uvjetom da vrijede slijedeće nejednakosti:


NH4 u > NH4 iz


N03 iz> N03 u


Međutim, omjer NH4 u + N03 iz


NH4 iz + N0 3 u
često je vrlo blizu jedinici premda su zabilježene i iznimke.


Stoga je opravdano smatrati unutrašnje transfere dušika
između organske tvari u tlu i u biljci kao tokove iz
jednog izvora organski vezanog dušika prema drugom
izvoru.


Zakiseljavanje koje je rezultat ravnoteže input/output
mineralnog dušika može biti mala. Zapažene iznimke
predstavljaju oni ekosustavi koji pokazuju visoki
output dušika. Ti ekosustavi imaju redovito veliku spo


sobnost nitrifikacije tla. Nitrifikacija je ekvivalentna
stvaranju nitratne kiseline, pa ako nitrat napušta ekosustav
zajedno s "baznim kationima" umjesto da ga preuzmu
biljke, dolazi do zakiseljavanje tla.


Može se zaključiti:


- veće količine dušika mogu se akumulirati i nataložiti
u tlu, uglavnom u obliku amonijskih iona ili kao
aminokiseline u organskoj tvari;
- znatne količine dušika mogu ispariti denitrifikacijom
u obliku dušičnog plina (N2) ili dušičnog oksida
(N20);
- dugoročno promatrano, povećana količina dušika
može se isprati iz tla u obliku nitrata u podzemne vode.
Smanjivanje količine hranjiva u tlu i biljkama, te
pojava aluminija i nitrata u vodi (iz drveća), dokazuju
deponiranje viška kiseline i dušika u šumama, i to znatno
više nego što šume i šumsko tlo mogu apsorbirati.
Ova je pojava u ekosustavu šume poznata kao "dušična
zasićenost".
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 31     <-- 31 -->        PDF

I Filipan, B. Prpie, N. Ružinski: STKTNh POSUi:i)K´l: VISKAN-SI´OJHVAU EKOSUSTAVA SI IMA.
Šumarski list br. 9 10,CXX f 1996). 411-418


Štetne posljedice viška dušika u ekosustavu šume
mogu se sažeto prikazati kako slijedi:


(a)
Nadzemna proizvodnja početno se povećava i to
uglavnom iznad površine tla, prema učincima gnojidbe.
(b)
Posredna šteta nadzemnim organima. Prehrambena
neravnoteža i promjene sastava aminokiselina
u lišću postupno će nestajati u podlogama granitnog
i gnajs-granitnog sastava, što će povećati izloženost
parazitskim gljivama i insektima.


(c) Sustav korijena i mikoriza. Veće taloženje dušika
šteti sustavu korijena, i to primarno smanjivanjem
proizvodnje, što se očituje redukcijom broja plodova.
Odvija se mikoriza, odnosno simbioza micelija
određenih gljiva sa korijenom sjemenjače.
Neki izvori 1 procesi zagađivanja u ekosustavu suma


1. Transportom iz zraka (zakiseljavanje)
- suho odlaganje plinova NOx i NH3
- mokro odlaganje nitratne kiseline HN03, amonium
sulfata (NH4)2S04 i dr.
2. Mikrobiološkim procesima
- razgradnja humusa (NH3)
- nitrifikacija i denitrifikacija N-spojeva (N03 ,
NH3,NOxiN2)
3. Kontaminacija fekalijama i gnojidbom (N03 i
NH3)
4. Primjenom korektivnih sredstava (kalcifikacijom
kod kiselih tala) dolazi do ispiranja N03 i
povećavanja N03 i teških metala u podzemnim vodama
Samo da se podsjetimo srednja depozicija N-spojeva
kod većinu crnogoričnog drveća približno je 25
kg/ha/god., a dostigne i do 100 kg/ha/god. u nekim područjima.


Poznato je da koncentracija viša od 10 kg/ha/god.
smanjuje produktivnost drvne mase i dalje zakiseljava
tlo.


Isto tako poznato je da amonijak (NH3) stvara ekvivalent
kiselosti u tlu 1 mol NH3 1 mol H .


Zakiseljavanjem tla dolazi do znanog nam
poremećaja ispiranja kationa i teških metala.
Treba se podsjetiti:


- šume i šumsko tlo nekada su bila zaštićena područja
za eksploataciju čiste i pitke vode, danas su one
zagađene do te mjere da se podzemne vode moraju
pročišćavati.
Izvori pitke vode 1 MDK nekih N-spojeva


Zagađene vode zahtjevaju složeniji tehnološki postupak
za pročišćavanje ukoliko se koriste za piće. Vodu
za piće možemo uzeti iz dva izvora i to:


- podzemnih voda
- površinskih voda
Podzemene vode najčešće su kontaminirane amonijakom,
sumporovodikom, nitratima i teškim metalima.
Površinske vode zagađene su fenolima, uljima,
herbicidima i si.
Oba izvora mogu sadržavati i huminske tvari - organske
grupe spojeva fulvinske kiseline.
Kemijski sastav sirove vode određuje uvjete za odabir
tehnološkog procesa pripreme pitke vode.
U ovom radu dajemo neka rješenja kako utjecati,
odnosno smanjiti koncentraciju NH3 i N03 u sirovoj
vodi na dozvoljenu koncentraciju (MDK).


Nitriti mg N/l 0,005
Nitrati mg N/l 10
Amonijak mg N/l 0,1


Dva su osnovna načina za smanjenje emisije N-spojeva
u vodi:


1. Smanjenje u izvorištu,
2. Primjena raznih tehnoloških postupaka za pročišćavanje.
Uslijed "kiselih kiša" i biokemijskih procesa u tlu
podzemne i površinske vode kontaminirane su s visokim
sadržajem nitrata pa i amonijakom.


Korištenje ovakove vode N0 3 kod male djece izaziva
methamoglobeniju (stvaranjem karcinogenog spoja
nitrosamina).


Značaj zaštite voda u poboljšanju kvalitete okoliša
naglašen je i na Međunarodnoj konferenciji o vodama i
okolišu u Dublinu, siječnja 1992. godine i predmetom
je "Ugovora o slatkoj vodi" potpisanim na Konferenciji
UN o okolišu i razvitku - UNCED 92 u Rio de Janeiru.


Na temelju navedenih postavki vezano za količinu i
kvalitetu vode na dugi rok u studenom 1991. godine donesena
je "The Hague Declaration on the future Community
Groundwater Policy" (OJNo C 59, 6.3.1992.).
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 32     <-- 32 -->        PDF

T. Filipan, B. Prpić, N. Ružinski: ŠTETNE POSLJEDICE VIŠKAN-SPOJEVAUEKOSUSTAVAŠUMA.. Šumarski list br. 9-10. CXX (19%), 411 -418
Iz navedenog razloga u Ekonomskoj komisiji UN za za 30% do 1998. godine. No, već danas mnoge države
Europu (UNECE) potpisan je 1988. godine i "NOx- potpisnice Konvencije otvoreno priznaju da preuzete
protocol" o smanjenu emisije dušičnih spojeva barem obveze o smanjenju emisije ne mogu izvršiti.


Metode pročišćavanja sirove vode


Uzorak pitke vode, bunarske vode opterećene s
N0 3 , te fekalne vode opterećene s NH4* i N0 3 ionima
uzeti su u eksperiment.


Za uklanjanje N-spojeva iz vode na raspolaganju
stoje biološki i nebiološki postupci. Fizikalno-kemijskim
metodama kao što su ionska izmjena, obrnuta osmoza
i elektrodijaliza N-spojevi se uklanjaju iz voda
manje ili više nespecifično. U biološkom postupku Nspojevi
se selektivno reduciraju u dušik.


Mi smo u našim postupcima primjenili fizikalne
metode - ionskih izmjenjivača - te smanjenje emisije
N-spojeva u izvorištu primjenom korektivni h supstrata.


Izdvajanje nitrata (N03 ) iz pitke vode


Ovaj postupak omogućava izdvajanje toksičnih iona
malih koncentracija iz velikih količina vode (npr.
N0 3 iz pitke vode). Primjenjuje se afinitet prema jednom
ili više iona, te ih mogu selektivno izdvojiti iz
otopine (u našem slučaju pitke vode).


Danas se na tržištu mogu nabaviti selektivni ionski
izmjenjivači s redosljedom selektivnosti:


N03 —-S04 —- Cl -- HCO3
tzv. nitratselektivne anionske mase za svrhe pripreme
pitke vode.


Ovim je povećan korisni kapacitet razmjene, s obzirom
na nitrate, smanjuje se utrošak sredstava za regeneraciju,
a proboj nitrata - zaostala koncentracija N0 3 u
pitkoj vodi - je smanjen, s tim da i kod maksimalnog
preopterećenja ne može biti veći od koncentracije nitrata
u sirovoj vodi.


Dakle, razvoj nitrat-selektivnih anionskih jako bazičnih
izmjenjivača predstavlja značajan korak u razvoju
sustava denitrifikacije pitkih voda.


Znači, procesi denitrifikacije primjenom selektivnih
ionskih izmjenjivača su mnogo praktičniji od biološke
denitrifikacije, a mogu se primijeniti od veoma malih
sustava lokalnih pa i kućnih instalacija - do velikih vodoopskrbnih
sustava.


Danas se na tržištu mogu naći razni uređaji za pročišćavanje
vode za piće. Najjednostavniji su filteri raznih
struktura za izdvajanje (uglavnom) fizičkih čestica.


Pročišćavanje pitke vode od nitrata osim naprijed
spomenutih postupaka, u prodaji se nalaze uređaji koji
rade na principu povratne osmoze. No, manjkavost o


vih uređaja je visoka cijena zbog korištenja električne
struje, a nepodesni su i za ruralna područja.


U posljednje vrijeme pojavljuje se kao eksperimentalna
metoda za pročišćavanje voda od N0 3 nazvana
katalitička denitrifikacija.


Pri katalitičkoj denitrifikaciji nitrat se reducira na
katalizatoru od plemenitog metala u dušik, pomoću vodika.
Za sada je katalitička denitrifikacija jedini postupak
uklanjanja nitrata iz pitke vode koji ne daje zaostatak.


U našim eksperimentima najselektivnije rezultate
na uklanjanju nitrata (N03 ) dobili smo s WOFATIT
ionskom masom. Osim s umjetnim smolama, izdvajanje
nitrata vršili smo i s prirodnim preparatom Aquavitalom-
SPS pripremljenim na bazi zeolitnog tufa.


Rezultati analiza vodovodne vode i bunarske vode
prije izdvajanja nitrata prikazani su u tablici 1.


Tablica 1.


Vod( Dvodna v oda B unarska voda
pH 6.44 7.30
UTNj. 21.70 23.40
Cl mg/l 14.40 22.00
NO3 mg/l 21.70 68.00


S0 4 mg/l 28.30 134.00
Ispitani su i ostali parametri ali ih ne prikazujemo jer
nisu u ovim istraživanjima bitni.


Tablica 2. Analiza vodovodne vode nakon uravnoteženja


Vod ovodna
voda
Smola
WOFATIT
Aq uavital-SPS
PH 6.44 7.42 7.23
UTNj.
Cl mg/l
N0 3 mg/l
21.70
14.40
21.70
20.40
122.0
2.9
16.70
14.40
7.30
S0 4 mg/1 28.30 2.6 20.10


Osim primjene jako bazičnog ionskog izmjenjivača
VVofatita, za denitrifikaciju vode primjenili smo i prirodne
zeolite, koji vrše sorbciju N0 3 iona.


U dijagramima 1, 2 i 3 vidljivi su usporedni rezultati
efikasnosti ionske izmjene na Wofatitu, te sorbcije na
prirodnim zeolitima.


Iz dijagrama se vidi daje sorbcija N0 3 iona na prirodnim
zeolitima nekoliko puta manja nego na smoli -
Wofatitu. No, ovi laboratorijski pokusi dali su nam odgovor
kako vezati N0 3 ione otpadne vode.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 33     <-- 33 -->        PDF

T. Filipan, B. Prpic, N. Ružmski: ŠTETNE POSLJEDICE VISKAN-SPOJEVAU LKOSUSTAVAŠUMA.. Šumarski list br. 9 10, CXX (1996). 411-418
PRIRODNI ZEOLIT


PRIRODNI ZEOLIT


0 0,1 0.2 0,3 0.4 0.5
mg NO^/mt
Dijagram 1


Učinkovitost sorpcije (N03 ) na prirodnom zeolitu
IONSKA IZMJENA (ANIONSKA)


Dijagram 2


Učinkovitost ionske izmjene (N03) na selektivnoj jako
bazičnoj anionskoj smoli


Izdvajanje NH4+ iona u laboratoriju


Uzorak zeolita od 1 g ekvilibriranje 24 h sa 100 ml
otopine NH4 , u kojoj se koncentracija NH4 kreće od
100 do 1000 mg NH47dm\ Rezultati analize vezanog
NH4´ na zeolit, prikazani su na tablici 3.


Tablica 3. Izmjena NH4 iona na zeolitu


PRIJE MUCKANJA


mg NH4VI mgNH47100ml
otopine


134,2 13,4
268,5 26,9
402,6 40,3
537,0 53,7
671,0 67,1
805,2 80,5
939,4 93,9


0.6 0,8 1.0
mg NHj /mL


Dijagram 3
Učinkovitost ionske izmjene (NH4 ) na prirodnom zeolitu


Primjena korektivnih sredstava u zaštiti tla i voda
pomoću specijalnih prirodnih supstrata (SPS)


Na proces zakiseljavanja šuma koje dolazi transportom
preko zraka, kao i na klimatske stresove ne možemo
utjecati, pa time ni na ispiranje bazičnih kationa
(Ca2+, Mg2+, K*i dr.) iz krošnje drveća.


No možemo utjecati na tlo i pomoći drveću u obrambenim
mehanizmima, npr. smanjenjem pH vrijednosti
tla, odnosno, kiselosti tla, utjecati na hranidbene
stresne faktore dodavanjem nedostatnog hraniva u tlo i
slično.


Dodavanjem određenih bazičnih kationa (kalcifikacija)
te drugih hraniva koje nedostaju najvećim dijelom
spriječit će se odumiranje šume.


Pozitivna iskustva u poljoprivredi stečena kalcifikacijom
su tijekom godina dovela šumare do uvjerenja da
bi kalcifikacija bila od znatne koristi za unapređivanje
razgradnje humusa i mobilizacije hranjiva u kiselim
šumskim tlima. Budući da šumska tla s relativno visokim
sadržajem kalcija obično imaju prilično dobar nivo
produktivnosti staništa (npr. Ilvessalo 1923.), postojalo
je uvjerenje da bi povećanje sadržaja kalcija dovelo do
odgovarajućeg povećanja rasta na staništima.


Prvi su pokusi kalcifikacijom na šumskim tlima izvršeni
u Njemačkoj prije više od 100 godina (Messmer


NAKON MUCKANJA


mg NH471 mgNH47100ml
otpine
mgNH4/na
zeolitu
73,51 7,35 6,05
166,04 16,6 10,3
287,12 28,7 11,6
417,0 41,7 12,0
546,2 54,6 12,5
680,3 68,0 12,5
813,4 81,3 12,6
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 34     <-- 34 -->        PDF

I. Klipan, I). Prpić, \ Ružinski: ŠTETNE POSLJEDICE VISKAN-SPOJEVAU EKOSUSTAVAŠUMA Šumarski list br. 9 10, CXX (] 996). 411-418
1959.) i pokazali su neke pozitivne učinke za rast staništa.
Podaci koji su postupno bili dostupni prisilili su
istraživače da donekle izmijene gledište da kalcifikacija
djeluje povoljno na rast. Na primjer, gnojenje vapnencom
nije se smatralo preporučljivim na suhim i dušikom
siromašnim terenima (Krauss 1965, VVittman
1969,Nebe 1972).


Ovdje moramo uzeti u obzir konstatacije mnogih istraživača
(K. Kreutzer et al. 1986/87, 89/ Rehfuess-a
1983, Zottla 1985) koji smatraju da klasična kalcifikacija
uzrokuje mnoge negativne efekte u tlu. Dolazi do
promjena u mikrobiološkim aktivnostima, povećan učinak
nitrifikacije te oslobađanje kompleksno vezanih


teških metala (Pb, Cu, Zn i dr. koji se ispiru i odlaze u
podzemne vode), kao i NO^ , koji opet toksično djeluju
u ciklusu ishrane bilja.


Unošenjem prirodnih mineralnih supstrata (SPS-a)
koji imaju ion izmjenjivačka svojstva mogu se regulirati
toksični kationi i anioni, koji se oslobađaju promjenama
pH vrijednosti tla, npr. AP , Mir , Fe: , Zir i drugi
teški metali, te nitrati (N03 ) i NH4 .


Pokusi s 1,5 - 2 t SPS-a na velikim šumskim površinama
u Austriji dali su bolje rezultate, prema vanjskom
izgledu drveće je vitalnije, nego površine koje su
tretirane s * 6t vapnenca ili dolomita.


Zakliucak


1. Istraživači se slažu u jednome da se na svakom degradiranom
području ispituje fizikalno-kemijski
sastav tla, klimatski i ostali faktori (stanište).
2. Temeljem analiza iz točke 1. pripremaju se korektivna
sredstva za smanjenje imisije u tlu i podzemnim
vodama.
3. Rezultati laboratorijskih istraživanja tab. 2 i 3, te dijagrami
1-3, pokazuju da mineralni supstrati SPS s
dominantnim sadržajem prirodnog zeolita, vežu amonijeve
ione (NH4 ) i adsorbiraju nitrate (N03 ).
Vezani amonijevi ioni (NH4 ) nisu podložni daljnoj
oksidaciji (nitrifikaciji) s time se automatski smanjuje
koncentracija NH4 i N0 3 iona u podzemnim
vodama.
4. Specijalni prirodni supstrati - SPS - pripremljeni za
tretiranje šumskih tala u velikom razmjeru pH vrijednosti
od 2,5 - 6 smanjuju u efluentu (podzemnoj
vodi) teške metale (Zn, Cu, Pb, Cd, Mn i Al), vidi lit.
T Filipa n et al. 1991-96, a koji se inače oslobađaju
primjenom klasične kalcifikacije s vapnencom
ili dolomitom (vidi: K. Kreutzer etal. 1985/88) i
drugih.


5. Na kontaminiranim područjima s N0 3 ili s NH4 , a
za pripremu pitke vode mogu se primjeniti neki od
navedenih postupaka koji su iznijeti i u ovom radu.


6. Iz dosadašnjih istraživanja propadanja šuma u Hrvatskoj
utvrđeno je kako su tla određenih šumskih područja
značajno opterećena teškim metalima i kiselinama
(Gorski kotar, područje Zagreba, nizinske
šume). Držimo da bi korištenje korektora kao stoje
SPS bio prihvatljiv način za popravljanje oštećenih
staništa i šumskih sastojina budući da se njihovim
djelovanjem uspostavljaju prirodni odnosi u tlu.
LITERATURA


Abrahamsen , G., (1984). Effects of acidic deposition
on forest soil and vegetation. Phil. Trans. R.
Soc. Lond. 305, pp. 369-382.


Agren , C. (1990). "Europe´s nitrogen policy able but
still hesitant", Acid Enviro, No. 9, pp. 6-7, Swedish
Environmental Protection Agency (EPA).


Agren , C. (1995). Liming - Big increase proposed.
Acid News no. 1, pp. 15, 1995


A n i a n s s o n , B., (1990). Nitrogen - vital element or
a threat to life? Acid Enviro. Swedish Environmental
Protection Agency. No. 9, pp. 3-5.


Bremen , N., etal., (1982). Soil acidification from atmospheric
žammonium sulphate in forest canopy
through fall. Nature 299, pp. 548-550.


Butorac A., Filipan T, Bašić F., Mesić M.,
Butorac J., Kisić I. (1995). Response of Su


gar Beet to Agrarvital and Waste Water Fertilizing.
II. Heavy Metals, Toxic Elements and Boron
Content in Sugar Beet Root and Leaf, Poljoprivredna
znanstvena smotra - Agriculturae
Conspectus Scientificus, 60 (1995) 81 -94


Butorac A., Filipan T, Ccrj an-Stefano vi ć
Š., Butora c J. (1995). Antitoxische Wirkung
spezieller natuerlicher Substrate (Agrarvital) auf
kontaminierten Boden, Poljoprivredna znanstvena
smotra - Agriculturae Conspectus Scientificus,
60 221-236


Cerjan-Stefanović, Štefica, M. Kaštelan
Macan, T. Filipan, (1992). Ion exchange
characterisation of modified zeolite. Wat. Sci.
Tech. Vol. 26, No. 9-11.


Filipan, T, A. Butorac, Štefica Cerjan-Stefanovi
ć , (1991). Some biotechnical possibili
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 35     <-- 35 -->        PDF

T. Filipan, B. Prpić, N. Ružinski: STKTNE POSLJEDICE VISKAN-SPOJEVAU EKOSUSTAVA ŠUMA..
t bi. 9-10. CXX (1996). 41 1-41 X
ties of reducing soil and water contamination by 357-363.
nitrates. 2nd International Symposium on Envi


Kreutzer, K., Koch, H. (1993). Experimented


ronmental Geochemistry, Uppsala, Sweden.


Untersuchungen erhohten Stickstoffeintrag in
Filipan , T., et al., (1993). Research and development Waldboden des Alpenvorlandes (Hoglwald),
of methods for the Reduction of Soil and water-GSF-Bericht, 282-283.


contamination by Nitrates and Ammonium. Pro


ceedings: Vol. 1. Environmental Pollution ICEP.


2. European Centre for Pollution Research London
EI 4NS, UK, pp. 298-302.
Filipan T., Cerj an-Stefanović S., Ružinski


N. (1995). Ionski izmjenjivači u pročišćavanju
pitke vode od nitrata, Sigurnost, 37 1-11
Filipan T.,Benc S.,Farkaš A. (1994). Results of
a Study of "Waldsterben" in Tyrol, Razvoj/
Development-International, 9 207-220


Filipan T., Bene S., Ružinski N. (1993). Neka
saznanja o kontaminaciji voda i suvremena rješenja
o pročišćavanju pitkih voda od nitrata. Gospodarenje
vodama i unapređenje turizma na Jadranu.
Gospodarenje vodama i unapređenje turizma
na Jadranu, Rovinj,, 25.05.199326.05.1993.,
Zagreb, 93-100


Glatzel , G., (1984). Waldbodenversauerung in Osterreich.
Veranderungen der pH-Werte von Waldboden
wahrend der letzten Dezennien: 165 S.


Hillgarter, F W. (1994). Zum Waldbau in Osterreich
heute, Osterreichs Wald, Wien, 261-268.


In thai , VV. (1988). 20 Jahre Schutzwaldsanierung
und Hochlagenaufforstung in Osttirol, Osterreichische
Forstz. 6, 5-6.


Jarell , W.M., (1990). Nitrogen in Agroecosystems.
Agroecology, 385-411.


Ki 1 i an, W., (1992). Saurchaushalt - Anstanschbare
Kationen. Osterreichische Waldbodcn - Zustandsinventur.
Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchsanstalts
Wien, Band I, 89-144.


Kreutzer , K. (1983). Stickstoffaustrag in Abhangigkeit
von Kulturart and Nutzungsintensitatin der
Forstwirtschaft. In: "Nitrat-ein Problem fur unsere
Trinkwasserversorgung", Arbeiten der DLG
177, Frankfurt (Main), 69-82.


Kreutzer,
K., Bittersohl, J., (1986). Stoffauswaschung
aus Fichtenkronen (Piecea abies (L.)
Karst.) durch saure Beregnung. Forstw. Cbl. 105,


Liljelund , L.E., (1986). Results of Liming on Forest
soils, Acidification Research, No. 4, str. 3-4


Mutsc h F. (1992). Osterreichische Waldbodenzustands
- Inventur, Teil VI: Schwermetalle.
-Mitt. Forstl.Bundesvers.Anst. 168/2, 145-192.


Nordberg , L., (1985). Effects of sulfur compounds
and other air pollutants on soil and groundwater.
Effects on soil and ground water, National Swedish
Environment Protection Board, Report
3002, Solua, str. 1,9,11,43,44,45,48,51


Prpić , B. (1987). Sušenje šumskog drveća u SR Hrvatskoj
s posebnim osvrtom na opterećenje Gorskog
kotara kiselim kišama i teškim metalima,
Šum.list 1-2/87, str. 53-60.


Prpić, B., Seletković, Z., Ivkom, M. (1991).
Propadanje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema
biotskim i abiotskim činiteljima danas i u
prošlosti, Šum. list 3-5, 107-129.


Ružinski N., Filipan T, Bene S. (1994). Application
of Natural Activated Zeolites in the Treatment
of Highly Contaminated Wastewaters. Biological
Basis of Sustainable Animal Production:
Proceedings of the Fourth Zod. Biological Basis
of sustainable Animal Production, Zodiac Symposium,
Wageningen,, 13.04.1993-15.04.1993.,
Wageningen, 193-197


U 1 rich , B. (1991). An ecosystem approach to soil
acidification. In Ulrich B. e Summer M. E.
(ed.ri): Soul acidity. Springer Verlag, Berlin.
Seite 28-79.


Van Drecht. G., (1991). Modelling of nitrate leaching
form agricultural soils on a regional scale
in the Netherlands. 2nd International Symposium
on Environmental Geochemistry, Uppsala,
Sweden.


Zottl, H.W., Huttl, R.F, Lin, .!., Ende, H.P.,
(1987). Diagnostische Diingungversuche in immissionsgeschadigten
Waldgebieten, Tag. Ber.
Statusseminar KFA Jiilich, 263-266.


Z USA MM EN FA SS UNG: Die Darstellung basiert aufder bibliograpfischen
Bearheilung der Angaben iiber die schddlichen Folgen des Uherschusses
an Stickstoffverhindungen im Okosystem der Walder. Der zweite Teil der
Darsteilung enthdlt einige der Moglichkeiten zur Verhinderung der schddlichen
Folgen im Okosystem der Walder und som it audi zum Schutz der Grundwasser
(Trinkwasser) vor den Folgen dersauren Depositionen der Waldboden.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 36     <-- 36 -->        PDF

T. Filipan, B. Prpić.N. Ružinski: ŠTETNE POSLJEDICE V1ŠKAN-SPOJEVA U EKOSUSTAVA ŠUM A Šumarski list br. 9 10, CXX (1996), 411-418
In den letzten Jehren wurden in Nord-, Zentral- und Westeuropa und Kanada
mehrere Studien verqffentlicht, die fast gleichlautend auf die Steigerung
des Sdregehaltes der Boden hinweisen. Die Ablagerung (trocken und feucht)
von potentiellen Verseuchern von Mineralsduren, Amoniak u.a. ist verstdrkt,
infolge dessen kommt es zur vergrofierten Nitrifikation sowiezur Ausspiilung
(N03 ) von Nitrationen.


Man mufi hier betonen, dafi in gleichem Mafie auch durch den Stickstofflufi
im Okosystem die Versauerung beeinflufit.


Die mittlere Depositiom "N" (Sticks tofiverbindungen) ist in den me is ten
Nadelbaumen anndhrend 25 kg/ha/Jahr der europaischen Wdlder, aber es
gibt auch Gebiete mit mehr als 65 kg/ha/Jahr. So ein hohen "N" -Gehalt verringert
die Produktivitat. Jedeš Ablagern oder jede Ammoniakproduktion
cshafft ein Aquivalent des Sduregehaltes im Boden von 1 Mol NH´ — 1 Mol
Ft. Nochmals zur Erinnerung, Ammoniak (NH3) ist das wichtigste Endprodukt
der Mineralisierung von "N" in sauren Waldboden (wegen der Inhibierung
der Aktivitdt der Mikroorganismen des Bodens). Das Ammoniumsulfat
f(NH4)2S04], das die Absorbtion von Mg ´ durch die Wurzeln veringert, produziert
in Anwesenheit der Sulfatsaure grofiere Konzentrationen von NH^.


Durch die Oxydation der "N" — Verbindungen wirdNitratsdureproduziert,
die Waldboden undsomit auch das Grundwasser versauert.


Aus den mikrobiologischen Untersuchungen des Bodens ist bekannt, dafi
die Nitrate (NO^)negativ auf das Bilden der Mikoryse in den Baumwurzeln
wirken.


Eine grofiere Versorgung der Waldbdme mit "N" verringert das Verhaltnis
zwischen der Biomasse der Wurzeln und der Biomasse des Stammes, vershalb
die Bdme empfindlicher gegen den Wind, der die Baumkronen bricht, und von
Pilzen und Insekten angegriffen werden.


Aber es ist auch bekannt, dafi die Verkalkung der Waldboden das
Ausspulen der Nitrate (NOf) und der Schwennetalle in das Grundwasser
verursacht.


Einige unserer Beobachtungen und Ergebnisse der bisher durchgefiihrten
Untersuchungen sind tabellarisch undgraphisch dargestellt.