DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 21     <-- 21 -->        PDF

A. Krpan. S. Petreš. T. PorSinsky: ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJA fRUPACAHRASTAKI I´NJAKA I BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski lisl br. 9- I0.CXX (19%), 399-410
3.2. Raspored ozljeda duž trupca -prva dva metra duljine, a na prva četiri metra 96,2 %
Distribution of injuries along log svih ozljeda. Kod trupaca obične bukve do četiri metra
smješteno je 87,5 % svih ozljeda, a u prva dva metra
U tablici 2. prikazani su podaci o rasporedu ozljeda 51,3 % ozljeda. Prema tim pokazateljima moguće je zaduž
trupca po m´ od debljega kraja trupca prema taključiti
daje većina ispitanih trupaca izrađena iz donjenjem.
Kod hrasta kitnjaka se 65,4 % ozljeda nalazi na ga dijela debla gdje su ozljede najčešće.


Tablica 2. Broj ozljeda prema položaju duž trupca


Table 2 Numbre of injuries according to the location along log


Udaljenost Vrsta drveća Tree
species
od debljeg Hrast kitnjak Bukva Svega
kraja trupca, m Sessile - flowered oak Beech Total
Distance from Broj ozljeda % Broj ozljeda % Broj ozljeda %
thicker end, m Number of injuries Number of injuries Number of injuries
0,00- 1,00 42 31,6 55 29,7 97 30,5
1,01 -2,00 45 33,8 40 21,6 85 26,7
2,01 -3,00 20 15,0 30 16,2 50 15,7
3,01 -4,00 21 15,8 37 20,0 58 18,2
4,01 -5,00 5 3,8 14 7,6 19 6,0
5,01 -6,00 --9 4,9 9 2,8
Ukupno - Total 133 100,0 185 100,0 318 100,0


Broj trupaca koji nose jedan ili više predmeta pripredmeta
čine kod kitnjaka 69,5 %, a s jednim, dva i tri
kazanje u tablici 3. Iz podataka je kod obje vrste vidljipredmeta
82,0 % uzorka. Kod bukve jedan i dva predva
dominacija broja trupaca nositelja jednoga predmeta meta imaju 50,8 % trupaca, a jedan, dva i tri predmeta
(42,9 % kod kitnjaka, odnosno kod bukve 27,0 %), za71,4
% svih trupaca uzorka. Najveći je broj predmeta
tim slijede trupci s dva predmeta i udjelom od 26,8 % zablježen na jednome trupcu hrasta kitnjaka i obične
kod kitnjaka i 23,8 % kod bukve. Trupci s jednim i dva bukve deset.


Tablica 3. Broj metalnih predmeta u trupcima


Table 3 Numbre oj metal items inside the logs


Broj Vrsta drva - Tree spec es


predmeta Hrast kitnjak Bukva Svega
Number Sessile-flowered oak Beech Total
of items Broj trupaca % Broj trupaca 0 / Broj trupaca %
Number of logs Number of logs Number of logs
1 24 42,9 17 27,0 41 34,5
2 15 26,8 15 23,8 30 25,2
3 7 12,5 13 20.6 20 16,8
4 2 3,6 6 9,5 8 6,7
5 1 1,8 2 3,2 3 2,5
6 1 1,8 4 6,3 5 4,2
7 2 3,6 1 1,6 3 2.5
8 2 3.6 3 4,8 5 4,2
9 1 1,8 --1 0,8
10 1 1,8 2 3.2 3 2.5
Ukupno - Total 56 100,0 63 100,0 119 100.0