DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 18     <-- 18 -->        PDF

A Krpan, S. Petri . Poršinskv: ISTRAZI VANJI´OSTl-X´liNJATRUPAC´AI IK AS I´AKITNJAKAI BUK VI: RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski list br. 9 10. CXX (1996), 399-410


mladika, čišćenje koljika i letvika, te prve prorede) kojom
će se posjeći oštećena stabalca, a što pri jačim intenzitetima
oštećenja može narušiti željenu strukturu
sastojina. Pored navedenoga značajni problemi se javljaju
u nekim srednjodobnim sastojinama, koje još ne
rađaju sjemenom, a toliko su oštećena da bi ih trebalo
posjeći i umjetno obnoviti (npr. sastojina oko vojnih
skladišta Duboki jarak, Bedenik u okolici Bjelovara
kao i drugi slični primjeri).


Nakon provedene vojno-redarstvene akcije "Bljesak"
i oslobađanja Zapadne Slavonije trupci su iz ratom
oštećenih sastojina počeli pristizati na pilane, a nakon
"Oluje" te konačnoga oslobađanja Hrvatske dotok trupaca
u kojima se nalaze željezne krhotine (geleri) i streljivo
bit će sve veći. Tu realnu situaciju šumarstvo i preradba
drva moraju dočekati potpuno pripremljeni.


Problem su sječe i izrade u ratu oštećenih stabala
raspravljali Krpan & Petreš (1996), a ovdje će se
pokušati dati prilog upoznavanju problematike stavljanja
u promet te poteškoćama koje se javljaju pri primarnoj
preradbi trupaca oštećenih ratnim djelovanjima.


U svakom slučaju trupce koji u sebi sadrže metalna
tijela s bilo koje osnove, pa i ratne, nužno je prije preradbe
ispitati detektorima. Giordan o (1971) navodi
kako se u slučajevima sječe i izrade stabala neposredno
nakon ratnih operacija obvezno primjenjuje minoistraživač
kao detektor za otkrivanje metalnih ostataka u drvu.
Neke zemlje, Francuska npr., formiraju posebne
pogone primarne preradbe za trupce s mehaničkim
oštećenjima uzrokovanim krhotinama projektila i streljivom.


2.0.
Metoda istraživanja - Method of the
research
Uzorci trupaca hrasta kitnjaka i obične bukve porijeklom
su iz odjela 16, odsjeci a i b, koji se nalazi u gospodarskoj
jedinici Novsko brdo u šumariji Novska. Površina
odsjeka 16a iznosi 26,41 ha, a starost sastojineje


Tablica 1. Podaci o uzorku trupaca
Table 1 Data of log samples


71 godinu. Površina odsjeka je 16b 12,80 ha, a starost
96 godina. Oba su se odsjeka nalazila u zoni intenzivnih
ratnih djelovanja.


Trupci su iz uzorka pregledani na pilani Lipovljani
minoistraživačem Schibel electronic UNM AN-19/2.
Preciznost minoistraživača Whites 3900-D PRO PLUS
detektor, koji je eksperimentalno uporabljen, za ovakva
istraživanja nije bila dovoljna pa je izuzet. Trupci su
razvrstani po vrsti drva i sortimentima. Svakom trupcu
izmjerena je duljina, promjer u sredini i debljina kore.


Mjesta na kojima su minoistraživačem pronađena
metalna tijela obilježena su šumskom kredom, a zatim
su uz pomoć motorne pile i (ili) sjekire radnici vadili
isječke drva sa stranim predmetima. Nakon vađenja
isječaka drva, trupci su ponovno pregledani kako bi se
pronašli i otklonili eventualno zaostali metalni predmeti
i tako izbjeglo oštećivanje pila i drugoga alata. Zatim
je izmjerena udaljenost svake ozljede od debljeg kraja
trupca. Izvađenim je predmetima utvrđeno porijeklo i
oblik te izmjerene dimenzije. Također su izmjerene dimenzije
isječka drva, uz praćenje pojavnosti promjene
boje ili pojave truleži oko mjesta oštećenja. Trupci su
klasirani najprije kao da ozljeda nema, a drugi put su se
u obzir uzele mehaničke greške nastale prodorom krhotina
u drvo i njihovim isjecanjem, te druge pojave
nastale sekundarno oko krhotina.


3.0. Rezultati istraživanja - Research results
3.1. Uzorci trupaca na pilani - Log samples in sawmill
Na pilani su u Lipovljanima ispitani na strana tijela
uzorci od 56 trupaca hrasta kitnjaka te 63 trupca obične
bukve. Podaci su o nekim i prosječnim vrijednostima
uzorka, trupaca hrasta i bukve prikazani u tablici 1. U
istoj je tablici prikazana debljinska distribucija, te udio
trupaca u duljinskim razredima od 0,5 m s rasponima
duljina od 2,0 m do 6,0 m za hrast kitnjak, i 2,0 m do 7,5
m za bukvu i to u apsolutnim i relativnim iznosima.


Vrsta drva - Wood species


Hrast kitnjak Bukva
Sessile flowered oak Beech
Ukupna duljina trupaca, m3
Total lenght of logs, m 233,2 283,6
Ukupni broj trupaca
Total number of logs 56 63


Svega
Total
516,8
119