DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Šumarski lis! br. 9 10, CXX(1996), 399-410


UDK 630*822:469.001 (497.13)


ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJA TRUPACA HRASTA KITNJAKA I BUKVE RATNIM
DJELOVANJIMA


RESEARCH ON THE WAR-INFLICTED DAMAGE ON THE SESSILE-FLOWERED OAK AND
BEECH TIMBER


ANTE P. B. KRPAN*, STJEPAN PETREŠ**, TOMISLAV PORSINSKY***


Sažetak. Ratne štete u Hrvatskoj ogledaju se i u neposrednim oštećivan/ima
stabala u sastojinama. Time se na tržištu, pa onda i u preradbenim pogonima
danas i u buduće može očekivati znatna količina trupaca nositelja ostataka
eksplozivnih projektila i raznih vrsta streljiva. Na uzorku od 56 trupaca hrasta
lužnjaka i 63 trupca obične bukve sa stovarišta trupaca pilane Lipovljani istraženi
su uzroci i posljedice ranjavanja stabala. Raspravlja se o rasporedu
ozljeda duž trupaca, vrsti, broju i dimenzijama pronađenih stranih tijela, dubini
njihovoga prodora i posljedicama oštećenja drva u smislu smanjenja
iskoristivoga obujma, promjeni kakvoće trupaca, smanjenju kakvoćepiljenica
i novčanim gubicima.


Ključne riječi: trupci hrasta kitnjaka i bukve, mehaničke ozljede i
dopunske greške zbog ratnih djelovanja, uzroci i posljedice ranjavanja


1.0.
Problem - Problem Slijedi daje u siječnju 1992. godine ploština zemljišta
koje je izravno izloženo djelovanjima različitih minŠumarstvo
kao i pogoni preradbe i obradbe drva


sko-eksplozivnih sredstava i streljiva iznosila 182 000


snose značajne posljedice rata za Hrvatsku. Procjena


ha, a u svibnju 1993. godine 258 000 ha. Ukupna


izravnih šteta u šumarstvu Hrvatske na dan 31. 12.


ploština Republike Hrvatske iznosi 5 653 800 ha, od to


1995. godine iznosila je 140,0 mil. DEM. One uključu


ga 43,5 % je šumsko zemljište (2 457 648 ha), a obraslo


ju samo štete na sredstvima rada i objektima na dostup


šumsko zemljište iznosi 34,4 % ploštine
Republike


nome području Republike Hrvatske (*). Mačić (1993)


Hrvatske i to 1 945 998 ha (***). Uz pretpostavku da se


navodi da se ukupne štete u drvnoj industriji procjenju


postotak obrasloga šumskoga zemljišta odnosi i na


ju za 1991. i 1992. godinu na 1 milijardu DEM godi


ploštinu zemljišta u zoni bojišnice, tada je u siječnju


šnje. Uz to je vrijednost otetih poduzeća procijenjena


1992. godine ono iznosio 65 520 ha, odnosno u svibnju


na 9,5 milijuna DEM. Neizravne štete u 1991. godini


1993. godine 92 880 ha. Prosječna drvna zaliha po hek


procjenjuju se na 557 mil. DEM.


taru u državnim šumama kontinentalnoga i krškoga po


Znatne štete, ali još neprocijenjene, zbile su se u šu


dručja kojima gospodare JP "Hrvatske šume", iznosi


mama oko kojih i u kojima su se vodile ratne operacije.


161,50 m3/ha, tečajni godišnji prirast 4,64 m3, a


Ako se uzme u obzir da je dužina crte bojišnice u si


godišnji etat 5 473 500 m3. Slijedi da se oko 15 milijuna


ječnju 1992. godine iznosila 910 km, odnosno u mjese


m3 drvne zalihe ili 6,0 % od ukupne količine drvne zal


cu svibnju 1993. godine 1 290 km, a prosječna širina u


ihe šuma JP "Hrvatske šume" nalazilo u zoni borbi.


zoni borbe dva kilometra (ovisno o reljefu), tada se radi


Također je upitna kakvoća budućega prirasta na stabli


o značajnoj ploštini zemljišta koje je bilo ugroženo
ma oštećenim krhotinama projektila i puščanim


minsko-eksplozivnim sredstvima (**).


streljivom.


* Ante Krpan, A. P. B., izv prof. dr. se.
eksplozivnim sredstvima i puščanim streljivom, u kojiPosebni
su problem mlade šume oštećene minsko"
Stjepan Petreš, dipl. inž.


***Tomislav Porsinsky, dipl. inž.
ma je nužno provesti njegu sastojina (njega pomlatka i


399
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 18     <-- 18 -->        PDF

A Krpan, S. Petri . Poršinskv: ISTRAZI VANJI´OSTl-X´liNJATRUPAC´AI IK AS I´AKITNJAKAI BUK VI: RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski list br. 9 10. CXX (1996), 399-410


mladika, čišćenje koljika i letvika, te prve prorede) kojom
će se posjeći oštećena stabalca, a što pri jačim intenzitetima
oštećenja može narušiti željenu strukturu
sastojina. Pored navedenoga značajni problemi se javljaju
u nekim srednjodobnim sastojinama, koje još ne
rađaju sjemenom, a toliko su oštećena da bi ih trebalo
posjeći i umjetno obnoviti (npr. sastojina oko vojnih
skladišta Duboki jarak, Bedenik u okolici Bjelovara
kao i drugi slični primjeri).


Nakon provedene vojno-redarstvene akcije "Bljesak"
i oslobađanja Zapadne Slavonije trupci su iz ratom
oštećenih sastojina počeli pristizati na pilane, a nakon
"Oluje" te konačnoga oslobađanja Hrvatske dotok trupaca
u kojima se nalaze željezne krhotine (geleri) i streljivo
bit će sve veći. Tu realnu situaciju šumarstvo i preradba
drva moraju dočekati potpuno pripremljeni.


Problem su sječe i izrade u ratu oštećenih stabala
raspravljali Krpan & Petreš (1996), a ovdje će se
pokušati dati prilog upoznavanju problematike stavljanja
u promet te poteškoćama koje se javljaju pri primarnoj
preradbi trupaca oštećenih ratnim djelovanjima.


U svakom slučaju trupce koji u sebi sadrže metalna
tijela s bilo koje osnove, pa i ratne, nužno je prije preradbe
ispitati detektorima. Giordan o (1971) navodi
kako se u slučajevima sječe i izrade stabala neposredno
nakon ratnih operacija obvezno primjenjuje minoistraživač
kao detektor za otkrivanje metalnih ostataka u drvu.
Neke zemlje, Francuska npr., formiraju posebne
pogone primarne preradbe za trupce s mehaničkim
oštećenjima uzrokovanim krhotinama projektila i streljivom.


2.0.
Metoda istraživanja - Method of the
research
Uzorci trupaca hrasta kitnjaka i obične bukve porijeklom
su iz odjela 16, odsjeci a i b, koji se nalazi u gospodarskoj
jedinici Novsko brdo u šumariji Novska. Površina
odsjeka 16a iznosi 26,41 ha, a starost sastojineje


Tablica 1. Podaci o uzorku trupaca
Table 1 Data of log samples


71 godinu. Površina odsjeka je 16b 12,80 ha, a starost
96 godina. Oba su se odsjeka nalazila u zoni intenzivnih
ratnih djelovanja.


Trupci su iz uzorka pregledani na pilani Lipovljani
minoistraživačem Schibel electronic UNM AN-19/2.
Preciznost minoistraživača Whites 3900-D PRO PLUS
detektor, koji je eksperimentalno uporabljen, za ovakva
istraživanja nije bila dovoljna pa je izuzet. Trupci su
razvrstani po vrsti drva i sortimentima. Svakom trupcu
izmjerena je duljina, promjer u sredini i debljina kore.


Mjesta na kojima su minoistraživačem pronađena
metalna tijela obilježena su šumskom kredom, a zatim
su uz pomoć motorne pile i (ili) sjekire radnici vadili
isječke drva sa stranim predmetima. Nakon vađenja
isječaka drva, trupci su ponovno pregledani kako bi se
pronašli i otklonili eventualno zaostali metalni predmeti
i tako izbjeglo oštećivanje pila i drugoga alata. Zatim
je izmjerena udaljenost svake ozljede od debljeg kraja
trupca. Izvađenim je predmetima utvrđeno porijeklo i
oblik te izmjerene dimenzije. Također su izmjerene dimenzije
isječka drva, uz praćenje pojavnosti promjene
boje ili pojave truleži oko mjesta oštećenja. Trupci su
klasirani najprije kao da ozljeda nema, a drugi put su se
u obzir uzele mehaničke greške nastale prodorom krhotina
u drvo i njihovim isjecanjem, te druge pojave
nastale sekundarno oko krhotina.


3.0. Rezultati istraživanja - Research results
3.1. Uzorci trupaca na pilani - Log samples in sawmill
Na pilani su u Lipovljanima ispitani na strana tijela
uzorci od 56 trupaca hrasta kitnjaka te 63 trupca obične
bukve. Podaci su o nekim i prosječnim vrijednostima
uzorka, trupaca hrasta i bukve prikazani u tablici 1. U
istoj je tablici prikazana debljinska distribucija, te udio
trupaca u duljinskim razredima od 0,5 m s rasponima
duljina od 2,0 m do 6,0 m za hrast kitnjak, i 2,0 m do 7,5
m za bukvu i to u apsolutnim i relativnim iznosima.


Vrsta drva - Wood species


Hrast kitnjak Bukva
Sessile flowered oak Beech
Ukupna duljina trupaca, m3
Total lenght of logs, m 233,2 283,6
Ukupni broj trupaca
Total number of logs 56 63


Svega
Total
516,8
119
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 19     <-- 19 -->        PDF

A. Krpan. S. PetreS, T. Porsinsky: ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJA [RUPA( A1 IRAN IA Kl INJAKA1 BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski list br. 9 10, CXX (1996). 399-410
Ukupni obujam trupaca, m3


Total timber volume, m3


Promjer trupca, cm


Mean diameter, cm


Prosječna duljina, m


Average lenght, m


Prosječni obujam trupca, m´


Average log volume, m3


Debljinski stupnjevi
Diameter class
22,5
27,5
32,5
37,5
42,5
47,5
52,5
57,5
62,5
67,5
72,5


Ukupno - Total


Duljinski razredi, m
Length class, m


2,0-2,5
2,6-3,0
3,1 -3,5
3,6-4,0
4,1 -4,5
4,6-5,0
5,1 -5,5
5,6-6,0
6,1 -6,5
6,6 - 7,0
7,1 -7,5


Ukupno - Total


Broj komada
Number of logs
3
23
19
6
3
1


1


56


Broj komada
Number of logs


3
4
7
9
15
11
3
4


56


20,35


33,3


4,1


0,36
%


5,4
41,1
33,9
10,7
5,4
1,8


1,8


100,0
%


5,4


7,1


12,5


16,1


26,8


19,6


5,4


7,1


100,0


Broj komada
Number of logs
2
9
16
13
6
10


1


4


2


63


Broj komada
Number of logs


1
3
4
10
13
17
4
7
3


1


63


36,79


40,6


4,5


0,58
%


3,2
14,3
25,4
20,6
9,5
15,9


1,6


6,3


3,2


100,0
%


1,6
4,8
6,3
15,9
20,6
27
6,3


11,1


4,8


1,6


100,0


57,14


Broj komada %
Number of logs
5 4,2
32 26,9
35 29,4
19 16
9 7,6
11 9,2
1 0,8
5 4,2
2 1,7
119 100,0
Broj komada %
Number of logs
4 3,4
7 5,9
11 9,2
19 16
28 23,5
28 23,5
7 5,9
U 9,2
3 2,5
1 0,8
119 100,0


Točno 70,0 % trupaca hrasta kitnjaka nalazi se u de- drazredima od 27,5 cm do 47,5 cm (tab. 1, si. 1).


bljinskim podrazredima 27,5 cm i 32,5 cm. Kod bukve Distribucija trupaca po duljinskim razredima prikazana
je 85,7 % trupaca raspoređeno u debljinskim po- je na si. 2.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 20     <-- 20 -->        PDF

A. Krpan, S. Pccreš.T. Porsinsky: ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJATRUPACAHRASTAKITNJAKAI BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski list br. 9-10, CXX (1996), 399-410
u 30


e 20 I Hrast kitnjak - Sessile-slowered
oak
i Bukva - Beech


E io I Svega - Total


c


i/itovs´/sU"iioV)Vj»o>oun


fN r-~ r4 r-´ CN t-^ cN r--~ r>f r^ r>T


rNc4rnm^t^1"´^)"yr^so^or~-


Debljinski stupnjevi, cm - Diameter class, cm


Slika 1. Distribucija broja trupaca po debljinskim stupnjevima


Fig. I Distribution of logs per diameter class


30


g 25


a,
o
S3 20


XI g Hrast kitnjak - Ses ile-stowered


E


Z 15 i


CS fgj Bukva - Beech


-a


l()


E


Svega - Total
o


´51 5


S3


3
mllll J oak


0
t/^otriOynov>otno v-/n
rNr^ir^)^r^t"LritnsOsor~-r~O
so — so — SO i—i S0 <—i so ´—i
rNr-jr^m^^j-«n»nsosor-
Duljinski razredi, m - Lenght class, m


Slika 2. Distribucija broja trupaca po duljinskim razredima


Fig. 2 Distribution of logs per length class
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 21     <-- 21 -->        PDF

A. Krpan. S. Petreš. T. PorSinsky: ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJA fRUPACAHRASTAKI I´NJAKA I BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski lisl br. 9- I0.CXX (19%), 399-410
3.2. Raspored ozljeda duž trupca -prva dva metra duljine, a na prva četiri metra 96,2 %
Distribution of injuries along log svih ozljeda. Kod trupaca obične bukve do četiri metra
smješteno je 87,5 % svih ozljeda, a u prva dva metra
U tablici 2. prikazani su podaci o rasporedu ozljeda 51,3 % ozljeda. Prema tim pokazateljima moguće je zaduž
trupca po m´ od debljega kraja trupca prema taključiti
daje većina ispitanih trupaca izrađena iz donjenjem.
Kod hrasta kitnjaka se 65,4 % ozljeda nalazi na ga dijela debla gdje su ozljede najčešće.


Tablica 2. Broj ozljeda prema položaju duž trupca


Table 2 Numbre of injuries according to the location along log


Udaljenost Vrsta drveća Tree
species
od debljeg Hrast kitnjak Bukva Svega
kraja trupca, m Sessile - flowered oak Beech Total
Distance from Broj ozljeda % Broj ozljeda % Broj ozljeda %
thicker end, m Number of injuries Number of injuries Number of injuries
0,00- 1,00 42 31,6 55 29,7 97 30,5
1,01 -2,00 45 33,8 40 21,6 85 26,7
2,01 -3,00 20 15,0 30 16,2 50 15,7
3,01 -4,00 21 15,8 37 20,0 58 18,2
4,01 -5,00 5 3,8 14 7,6 19 6,0
5,01 -6,00 --9 4,9 9 2,8
Ukupno - Total 133 100,0 185 100,0 318 100,0


Broj trupaca koji nose jedan ili više predmeta pripredmeta
čine kod kitnjaka 69,5 %, a s jednim, dva i tri
kazanje u tablici 3. Iz podataka je kod obje vrste vidljipredmeta
82,0 % uzorka. Kod bukve jedan i dva predva
dominacija broja trupaca nositelja jednoga predmeta meta imaju 50,8 % trupaca, a jedan, dva i tri predmeta
(42,9 % kod kitnjaka, odnosno kod bukve 27,0 %), za71,4
% svih trupaca uzorka. Najveći je broj predmeta
tim slijede trupci s dva predmeta i udjelom od 26,8 % zablježen na jednome trupcu hrasta kitnjaka i obične
kod kitnjaka i 23,8 % kod bukve. Trupci s jednim i dva bukve deset.


Tablica 3. Broj metalnih predmeta u trupcima


Table 3 Numbre oj metal items inside the logs


Broj Vrsta drva - Tree spec es


predmeta Hrast kitnjak Bukva Svega
Number Sessile-flowered oak Beech Total
of items Broj trupaca % Broj trupaca 0 / Broj trupaca %
Number of logs Number of logs Number of logs
1 24 42,9 17 27,0 41 34,5
2 15 26,8 15 23,8 30 25,2
3 7 12,5 13 20.6 20 16,8
4 2 3,6 6 9,5 8 6,7
5 1 1,8 2 3,2 3 2,5
6 1 1,8 4 6,3 5 4,2
7 2 3,6 1 1,6 3 2.5
8 2 3.6 3 4,8 5 4,2
9 1 1,8 --1 0,8
10 1 1,8 2 3.2 3 2.5
Ukupno - Total 56 100,0 63 100,0 119 100.0
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 22     <-- 22 -->        PDF

nsk\: ISTRAZIVAN.il: OS II.CI .VIA I RUPAl. A i IRAS I A Kl IN.IAkA I 1)1 !k\ I-RATMVl IXII LOVAMIMA Šumarski list br.9 10. CXX (!´)%). 399-410


3.3. Vrsta, broj i dimenzije stranih tijela -pri svakoj obradi drva. Nadalje, čelične kuglice iz VBR
Type, number and size of foreign body projektila bile su zastupljene s 3,8 %, a pješačko streljivo
s 4,5 % ukupnoga broja stranih tijela (tab. 4). Kod
Na trupcima hrasta kitnjaka pronađena su, izvađena, bukovih je trupaca pronađeno 185 metalnih stranih tideterminirana
i izmjerena ukupno 133 metalna strana jela od kojih 86,5 % krhotina, 10,8 % kuglica i 2,7 %
tijela. Najveći broj (91,7 %) odnosi se na krhotine prostreljiva.
Dimenzije krhotina, kuglica i streljiva
jektila, koje su po tvorivu, obliku i veličini najopasnije prikazane su u tab. 4.


Tablica 4. Vrste, broj i dimenzije stranih tijela


Table 4 Type, number and size of foreign bodies


Vrsta predmeta - Type of items


Krhotine Streljivo VBR kuglice Svega
Vrsta drva Fragments Amunition VBR-balls Total
Wood species Broj komada Broj komada Broj komada Broj komada
Number of % Number of % Number of % Number of %
logs logs logs logs
Hrast kitnjak
Sessile-flowered oak 122 43,3 6 54,5 5 20,0 133 41,8
Bukva - Beech 160 56,7 5 45,5 20 80,0 185 58.2
Svega - Total 282 100,0 11 100,0 25 100,0 318 100,0


Dimenzije stranih tijela Sine
of foreign bodies
Promjer, mm - Diameter, mm 7,62 10,0
širina, mm - Width, mm 10,9±5,5
Duljina, mm - Lenght, mm 26,3 ± 12,1 23
Debljina, mm - Thichness, mm 8,4 ±7.9
Obujam, cm3 - Volume, cm3 2,4 0.699 0,523


3.4.
Dubina prodora stranih tijela i dimenzije isječaka drva Depth
of foreign body penetration and size of wood section
Kako bi se strana tijela pridobila iz trupaca uz pomoć motorne pile i sjekire vađeni su isječci drva. Isječcima su
izmjerene dimenzije, te statistički obrađene po vrstama drva (tab. 5.).


Tablica 5. Veličine isječaka po vrstama drva


Table 5 Size of wood sections per species


Vrsta drva
Dimenzije isječka - Size of section


Wood species visina- height širina- width
mm
debljina - thicknes obujam - volume
cm3
Hrast kitnjak
Sessile-flowered oak 71,0 ±24,2 160,1 ±39,43 226,6 ±79,4 1,0029
Bukva - Beech 49,6 ±24,24 143,3 ±56,66 218,5 ±76,47 0,0049
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 23     <-- 23 -->        PDF

A. Krpan, S. Peto Sinsky: ISTRAZlVAN.il; OSTLC´LNJATRUPACA HRASTA KITNJAKA 1 BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski list br. 9 I0.CXX (1996), 399-410
Obujam je isječaka drva iz uzorka trupaca hrasta kitnjaka
0,266 m3, a iz uzorka obične bukve 0,299 m3, što
čini 1,1 % netto obujma drva obje vrste zajedno.


Prosječna je dubina prodora stranih tijela kod hrasta
kitnjaka za 21,4 mm veća nego kod obične bukve.
Dubina je prodora, odnosno dubina isječka drva, važna
pri klasiranju trupaca, jer u određenim slučajevima
može utjecati na sniženje klase kakvoće. Kod kitnjaka
je raspon dubina prodora od 30 mm do 135 mm, a kod
bukve od 10 mm do 150 mm.


Hrvatski standard dopušta mehaničke ozljede do
dubine 5 % srednjega promjera za prvu klasu, a do 10%
za drugu klasu furnirskih trupaca.


Za pilanske bjelogorične trupce dopuštene su
mehaničke ozljede dubine do 1/3 srednjega promjera
trupca, bez ograničavanja broja ozljeda.


Kod prve se klase pilanskih trupaca jele i smreke
dopušta jedna mehanička povreda dubine do 1/10 srednjeg
promjera, a na trupcima druge i treće klase
dopuštene su dvije mehaničke povrede iste dubine. Za
furnirske trupce četinjača standard ne dopušta
mehaničke ozljede (****).


Francuska klasifikacija oblovine listača (Baylot &
Vautherin, 1992.) oštećenja od stranih tijela razvrstava
pod ostala oštećenja i uzima ih u obzir pri pogodbama
na više načina: bez popusta za nedostatke u trupcu, s
popustom (bonifikacijom) za nedostatke u trupcu, obvezno
odstranjivanje stranih tijela ili odbacivanje trupca
iz pogodbe. O popustu se ili potrebi čišćenja trupaca
dogovaraju prodavatelj i kupac. Oštećenja od stranih ti


Tablica 6. Posljedice oštećenja drva


Table 6 Consequences of damage


Vrste oštećenja Hrast kitnjak


jela prodavatelj mora vidljivo obilježiti, te na trupcu označiti
(slovom) da lije za popust ili čišćenje.


Glede prisutnosti ostataka projektila i puščanoga
streljiva u trupcima koji su predmetom prodaje, nužno
je dati infontiacije značajne za određivanje cijene
proizvoda kao što su porijeklo trupaca, odnosno
položaj sječine u odnosu na ratna djelovanja, te broj i
obujam oštećenih trupaca koji trebaju biti obilježeni
posebnim oznakama (slovima) ovisno o tome da li su za
bonifikaciju ili čišćenje. Na taj način olakšao bi se
promet tehničke oblovine hrasta kitnjaka, obične bukve
i ostalih vrsta koje su oštećene krhotinama projektila i
puščanim streljivom.


3.5. Posljedice oštećenja drva Consequences
of wood damage
U tablici 6. analiziran je udio promjena na drvnom
tkivu oko krhotina projektila ili puščanog streljiva. Na
51 je oštećenju zamjetna promjena prirodne boje drva,
a na čak 216 ozljeda promjena boje uz različite faze
truleži što ukazuje da su ozljede izazvane krhotinama
projektila ili puščanim streljivom vrlo pogodne za
prodor gljiva razarača drva u dubinu debla. Kod hrasta
kitnjaka na promatranome uzorku nije nađena nijedna
ozljeda bez dodatnih grešaka, stoje kod bukve bilo zapaženo
u 13 slučajeva. S obzirom daje sama dubina isječka
(kao mehanička ozljeda) bila pretežito u
dopuštenim granicama za određenu vrstu sortimerta,
većinu deklasiranja trupaca izazvala je trulež uzrokovana
napadom gljiva razarača drva.


Vrste drva - Wood species


Bukva


Dammage type Sessile-flowered oak Beech
Broj oštećenja % Broj oštećenja


Number of injuries Number of injuries
Promjena boje drva
Changed colour of wood 9 9,5 42
Promjena boje s truleži
Changed colour of wood rot 86 90,5 130
Bez promjena - No change --13


Ukupno - Total 95 100,0 185


0/


/o


22,7


70,3
7
100,0


Ukupno
Total
Broj oštećenja %
Number of injuries
51 18,2
216 77,1
13 4.7
280 100.0


U tablici 7. prikazano je deklasiranje sortimenata i
klasa kvaliteta na uzorcima trupaca hrasta kitnjaka i obične
bukve. Kod kitnjaka je iz prve klase pilanskih trupaca
u niže klase prešlo pet trupaca, što čini smanjenje
od 16,3 %. Iz druge je klase također u niže klase prešlo


pet trupaca, ali se obujam smanjio za svega 0,9 % zbog
prelaska trupaca iz prve u drugu klasu. U trećoj se klasi
pilanskih trupaca broj povećao za šest, a obujam za
10,5 %. četiri su trupca obujma 1,26 m3 prešla u prostorno
drvo.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 24     <-- 24 -->        PDF

A. Krpnn, S. Pctrcs.T. Porsinsky: [STRAZIVANJE OSTECENJATRUPACAHRASTA KITNJAKAI BUKVE RATNIM DJELOVANJ1MA Sumnrskilistbr.9 10, CXX (1996). 399-410


ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 25     <-- 25 -->        PDF

A. Krpan, S. Petreš, T. Porsinsky: ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJA TRUPACA HRASTA KITNJAKAI BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski list br. 9-10, CXX (1996), 399-410
Furnirski trupci i trupci prve klase su kod bukve
deklasirani zbog ozljeda od krhotina i popratnih pojava.
Iz prve je klase otpalo devet trupaca obujma 6,49 m3.
Sedam trupaca obujma 6,71 m3 prešla su u drugu klasu,
a tri trupca obujma 1,55 m3 u treću klasu.


Novčani gubitak zbog deklasiranja trupaca u uzorcima,
utvrđen na temelju minimalnih cijena cjenika JP
"Hrvatske šume" od 1995. godine (*****)5 iznosi kod
hrasta kitnjaka 14,9 %, a kod bukve 12,8 % ili
prosječno 13,7 %.


Kakvi se problemi javljaju pri pilanskoj preradbi drva?


Prema svjedočanstvima rukovoditelja pilane Lipovljani,
u prvi mah su oštećene trupce pokušali piliti bez
vađenja krhotina projektila. Najednom su takvom trupcu
znali uništiti jednu do tri pile. Nakon tog iskustva
obrazuju radne skupine za pregledavanje trupaca minoistraživačima,
obilježavanje mjesta i vađenje krhotina.
Zbog nastalih mehaničkih povreda na plastu trupca


Slika 3. Mehaničko ozljeđivanje trupaca pri vađenju krhotina
(snimio Petreš)


Fig. 3 Mechanical damage of log due to fragment extrai lion
(Photo: Petreš)


Slika 4. Krhotina u piljenici
(snimio Petreš)
Fig. 4 A fragment inside a sawn up timber
(Photo: Petreš)


pojavio se visoki udjel kratica - piljenje robe dužine 50190
cm. Krhotine izazivaju promjenu boje, a gljive dodatnu
trulež. Unatoč pregledu događa se da krhotina zaostane
u drvu sve do finalne obradbe.


Tijekom 1995. godine u pilani Lipovljani pri obradbi
trupaca s krhotinama minsko-eksplozivnih sredstava
uništeno je 126 tračnih pila u vrijednosti od 88 200 DEM,
31 kružna pila u vrijednosti od 10 850 DEM i 15 kompleta
noževa za blanjanje vrijednosti 300 DEM. Ukupna
vrijednost uništenih sredstava iznosi 99 350 DEM.


Dodatni troškovi nastali zbog manipulacije i pregleda
trupaca minoistraživačem te vađenja drvnih isječaka
sa stranim tijelima, iznosili su 629 DEM dnevno.


Daljnji troškovi odnose se na troškove zastoja cijeloga
pogona radi izmjene listova pila. Uz sve se navedene
troškove pojavljuju gubici na drvu, javlja se smanjenje
kakvoće i količine piljenih proizvoda, te s tim
povezano smanjenje planiranoga prihoda.


Slika 5. Krhotina na čelu trupca


(snimio Petreš)


Fig. 5 A fragment on a logs front


(Photo: Petreš)
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 26     <-- 26 -->        PDF

A Krpan. S Pctrcš, T. Porsinsky: ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJA TRUPACA HRASTA KITNJAKA I BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski lisl br. 9 10, (XX (1996), 399-410


4.0. Zaključci - Conclusions
Na pilani Lipovljani ispitano je 56 oštećenih trupaca
hrasta kitnjaka i 63 trupca obične bukve. Srednji je
promjer trupaca uzorka hrasta kitnjaka 33,3 cm, a
bukve 40,6 cm. Prosječna duljina trupaca hrasta kitnjaka
iznosi 4,1 m a bukve 4,5 m. Prosječni je obujam trupaca
hrasta kitnjaka 0,36 m3, a bukve 0,58 m3.


Kod trupaca hrasta kitnjaka pretežiti broj ozljeda
(65,4 %) nalazi se na prva dva metra duljine. Slično je i
s uzorkom bukovih trupaca na kojima se u prva dva metra
nalazi 51,3 % ozljeda. Iako su uzorci trupaca izabrani
na pilani i nije im se znao položaj u deblu, prema
gornjim podacima može se zaključiti kako je većina
trupaca izrađena iz donjega dijela debala.


Najčešći je broj ozljeda na trupcima jedna ozljeda,
zatim slijede trupci s dvije i tri ozljede. Jedna do tri
ozljede nalaze se na 82,0 % trupaca u uzorku hrasta kitnjaka,
odnosno 71,4 % kod bukve. Deset je ozljeda na
jednome trupcu najveći zabilježeni broj ozljeda.


U trupcima hrasta kitnjaka pronađena se 133 metalna
strana tijela, od kojih se 91,7 % odnosi na najsretnije
željezne krhotine projektila. Od ukupnoga broja stranih
tijela čeličnih kuglica iz VBR projektila bilo je 3,8 %, a
pješačkoga streljiva 4,5 %. Kod bukovih trupaca
pronađeno je 185 stranih tijela, od kojih je 86,5 %
krhotina projektila, 10,8 % kuglica i 2,7 % streljiva.


Prosječne dimenzije krhotina iznose 10,9 x 26,3 x
8,4 mm. Promjer VBR kuglica je 10,0 mm, a puščanoga
streljiva 7,62 mm.


Kod trupaca hrasta kitnjaka dubina prodora krhotina
i streljiva je od 30 mm do 135 mm, prosječno 71 mm, a
kod bukve su zabilježeni prodori dubine od 10 mm do
150 mm uz prosjek 49,6 mm.


Ukupni obujam isječaka drva kod hrasta kitnjaka je
0,266 m3, a kod bukve 0,299 m3. Obujam isječaka čini


5.0.
LITERATURA
Giordano , G., 1971: Tecnologia del legno, Volume
1, La materia prima, Torino
Horvat , L, 1976: Tehnologija drva (Greške drva),
Skripta, šumarski fakultet Zagreb, 1-36


Jelačić , D., 1993: Smanjenje efikasnosti prerade drva
uslijed ratnih šteta, šumarski list, CXVII, 1-2,
59-63


Krpan, A. P B. & Petreš, S., 1996: Oštećivanje stabala
tvrdih listača ratnim djelovanjima, Rukopis,
šumarski fakultet Zagreb, 1-17


(*) Grupa autora, 1995: Poslovno izvješće 1991-1994.,
JP Hrvatske šume, Zagreb, 1 -36


1,1 % neto obujma obje vrste drva zajedno. Dubina
prodora po važećim normama za oblo drvo može utjecati
na kakvoću trupaca, odnosno uzrokovati njihovo
deklasiranje.


Na 216 ozljeda uz metalna strana tijela primijećena
je promjena boje drva popraćena različitim fazama trulenja
drva. Na 51 je ozljedi zapažena samo promjena
boje. Kod hrasta kitnjaka sve su rane napadnute gljivama,
dok je kod bukovih trupaca pronađeno 13 rana bez
primjetnog razaranja drva.


Dubine prodora (dubine isječaka drva) u najvećem
broju slučajeva bile su u granicama važećih normi za
mehaničke ozljede, pa je deklasiranje najčešće izazvao
napad gljiva razarača drva. Novčani gubitak zbog
deklasiranja trupaca prema minimalnome cijeniku JP
"Hrvatske šume" iznosi prosječno 13,7 %.


Nužno je utvrditi stvarnu površinu šuma po dobnim
razredima koje su oštećene ratnim djelovanjima i što
točnije procijeniti oštećeni obujam drva u zrelim i
prorednim sječinama.


Šumarski zadatak je čim prije odstraniti oštećene jedinke
iz proizvodnje kako bi se na ostatku sastojine kumulirao
kvalitetni prirast, a izbjegli dugotrajni gubici
pri sječi i izradi i primarnoj preradbi drva. U tome je
smislu aktivnosti za osiguranje dijela sredstava potrebno
usmjeriti prema međunarodnim organizacijama i
prema korisnicima drva u tuzemstvu.


Zadatak je drvoprerađivača da prihvate trupce iz
sastojina oštećenih ratnim djelovanjima i da ih na najbolji
način iskoriste, čime bi se ukupni gubitak šumsko-
prerađivačkoga kompleksa zbog ozljeđivanja stabala
ratnim djelovanjima u Hrvatskoj smanjio.B a y 1 o t
& Vauterh in, 1992: Classement des bois ronds, CTBA,
Paris, 1-76


- REFERENCES
(**), 1996: Ministarstvo obrane, Interno, Zagreb
(***) Grupa autora, 1994: Poslovno izvješće 1993., JP
Hrvatske šume, Zagreb, 1 -93
(****) Hrvatski standard


- trupci za furnir bjelogorice
- trupci za furnir, hrasta
- trupci za furnir, crnogorice
- trupci crnogorice za rezanje
- trupci bjelogorice za rezanje
(*****)
1995: Cjenik glavnih šumskih proizvoda JP
Hrvatske šume, Zagreb
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 27     <-- 27 -->        PDF

A. Krpan. S Petreš, T. Poriinsky: ISTRAŽI VANJE OŠTEĆENJA I´RUPACA HRASTA KITNJAKA I BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski lis! br.9 10, (´XX (19%), 399-410
Krpan, A. P. B. & Petreš, S., T, Porši nsky: culate oak logs and 63 beech logs from the Lipovljani
RESEARCH ON THE WAR-INFLICTED DAMAGE sawmill timber yard, we have investigated the cause
ON THE SESSILE-FLOWERED OAK AND BEECH and consequence of tree injuries. The discussion items
TIMBER (Original in Croatian: Istraživanje oštećenja are the distribution of the injuries along the logs; type,
trupaca hrasta kitnjaka i bukve ratnim djelovanjima, number and size of the round foreign bodies; depth of
with summary in English) their penetration, and the consequences of the damage


in te ms of usable


With direct war damage found in Croatian forestr volume reduction, quality change,
stands, we may now and in future expect on the market an(* financial loss.
and in wood-processing plants a considerable quantity Key word s : sessile-flowered oak and beech, raeof
timber with remnants of explosive projectiles and chanical injury and additional errors due to war, cause
various types of ammunition. On a sample of 56 pedun- and consequence of injuries


RESEARCH ON THE WAR-INFLICTED DAMAGE ON THE SESSILEFLOWERED
OAK AND BEECH TIMBER
Summary


In the Lipovljani sawmill 56 sessile-flowered oak logs and 63 beech logs
were examined. The mean log diameters were 33.3 cm and 40.6 respectively.
The oak length was 4.1 m, beech 4.5 m, mean volume 0.36 m3 and 0.58 m3 respectively.


The prevailing number of injuries (65.4 %) upon oak logs are located along
the first two length meters above groung, while 51.3 % of the damage is likewise
located on beech logs. Although log samples were chosen in the sawmill,
without knowing their original location in the trunk, it is clear that most logs
were processed from the bottom trunk parts.


The number of damage is mostly one, followed by two and three injuries
per one log. One to three injuries were found on 82.0 % of oak logs, 71.4 % on
beech. Ten injuries on one log has so far been the biggest number of injuries.


In the oak logs we found 133 foreign bodies, of which 91.7 % were the most
harmful metal projectile fragments. Steel balls from the VBR-projectiles were


3.8 "/<>, infantry ammunition 4.5 %. In beech logs there were 185 foreign bodies,
of which 86.5 % were projectile fragments, 10.8 % balls and 2.7 % ammunition.
Average fragment size was 10.9 x 8.4 mm; ball diameter 10.0 mm; ammunition
7.62 mm.


The depth of penetration in the oak timber was between 30 mm and 135
mm, or average 71 mm; in beech logs, the depth ranged from 10 mm to 150
mm, average 49.6 mm.


Total volume of oakwoodsections was 0.266 m3, beechwood 0.299 m-\ The
section volume is 1.1 % of the net volume of both wood species. The depth of
penetration according to the valid standards for roundwood may influence the
timber quality, i.e. cause classification decrease.


In 216 injuries close to the metal foreign objects, we noticed change in
wood colour followed by various phases of wood rot. On 51 injuries, there was
only one change of colour. Oak timber injuries were all attacked by fungi,
while on beech logs 13 injuries were without visible destruction.


The depth of penetration was mostly within allowed limits of the valid standards
of mechanical injuries, therefore was the deterioration mostly associated
with fungi. The average financial loss due to quality decrease was 13.7 % of
log value according to the minimum price-list of the "Croatian Forests " Co.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 28     <-- 28 -->        PDF

A. Krpan, S. Pctrcš. T. Porsinsky: ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJA TRUPACA HRASTAKITNJAKAI BUKVE RATNIM DJELOVANJIMA Šumarski list br. 9-10. CXX (1996), 399-410
// is necessary to establish the real forest area per age classes that are damaged
in war, and more precisely estimate the damaged wood volume in mature
and selection felling areas.


The task is to remove the damaged units from the production so that the remaining
stand could accumulate quality increment, avoiding long-term losses
in felling and primary wood conversion. In terms of financial means, activities
should be directed to international organizations and home users.


Wood processors should accept timber from war-damaged stands and use
them in the best sible way. Thus would total loss in the wood-processing complex
be smaller