DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1996 str. 17     <-- 17 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Šumarski lis! br. 9 10, CXX(1996), 399-410


UDK 630*822:469.001 (497.13)


ISTRAŽIVANJE OŠTEĆENJA TRUPACA HRASTA KITNJAKA I BUKVE RATNIM
DJELOVANJIMA


RESEARCH ON THE WAR-INFLICTED DAMAGE ON THE SESSILE-FLOWERED OAK AND
BEECH TIMBER


ANTE P. B. KRPAN*, STJEPAN PETREŠ**, TOMISLAV PORSINSKY***


Sažetak. Ratne štete u Hrvatskoj ogledaju se i u neposrednim oštećivan/ima
stabala u sastojinama. Time se na tržištu, pa onda i u preradbenim pogonima
danas i u buduće može očekivati znatna količina trupaca nositelja ostataka
eksplozivnih projektila i raznih vrsta streljiva. Na uzorku od 56 trupaca hrasta
lužnjaka i 63 trupca obične bukve sa stovarišta trupaca pilane Lipovljani istraženi
su uzroci i posljedice ranjavanja stabala. Raspravlja se o rasporedu
ozljeda duž trupaca, vrsti, broju i dimenzijama pronađenih stranih tijela, dubini
njihovoga prodora i posljedicama oštećenja drva u smislu smanjenja
iskoristivoga obujma, promjeni kakvoće trupaca, smanjenju kakvoćepiljenica
i novčanim gubicima.


Ključne riječi: trupci hrasta kitnjaka i bukve, mehaničke ozljede i
dopunske greške zbog ratnih djelovanja, uzroci i posljedice ranjavanja


1.0.
Problem - Problem Slijedi daje u siječnju 1992. godine ploština zemljišta
koje je izravno izloženo djelovanjima različitih minŠumarstvo
kao i pogoni preradbe i obradbe drva


sko-eksplozivnih sredstava i streljiva iznosila 182 000


snose značajne posljedice rata za Hrvatsku. Procjena


ha, a u svibnju 1993. godine 258 000 ha. Ukupna


izravnih šteta u šumarstvu Hrvatske na dan 31. 12.


ploština Republike Hrvatske iznosi 5 653 800 ha, od to


1995. godine iznosila je 140,0 mil. DEM. One uključu


ga 43,5 % je šumsko zemljište (2 457 648 ha), a obraslo


ju samo štete na sredstvima rada i objektima na dostup


šumsko zemljište iznosi 34,4 % ploštine
Republike


nome području Republike Hrvatske (*). Mačić (1993)


Hrvatske i to 1 945 998 ha (***). Uz pretpostavku da se


navodi da se ukupne štete u drvnoj industriji procjenju


postotak obrasloga šumskoga zemljišta odnosi i na


ju za 1991. i 1992. godinu na 1 milijardu DEM godi


ploštinu zemljišta u zoni bojišnice, tada je u siječnju


šnje. Uz to je vrijednost otetih poduzeća procijenjena


1992. godine ono iznosio 65 520 ha, odnosno u svibnju


na 9,5 milijuna DEM. Neizravne štete u 1991. godini


1993. godine 92 880 ha. Prosječna drvna zaliha po hek


procjenjuju se na 557 mil. DEM.


taru u državnim šumama kontinentalnoga i krškoga po


Znatne štete, ali još neprocijenjene, zbile su se u šu


dručja kojima gospodare JP "Hrvatske šume", iznosi


mama oko kojih i u kojima su se vodile ratne operacije.


161,50 m3/ha, tečajni godišnji prirast 4,64 m3, a


Ako se uzme u obzir da je dužina crte bojišnice u si


godišnji etat 5 473 500 m3. Slijedi da se oko 15 milijuna


ječnju 1992. godine iznosila 910 km, odnosno u mjese


m3 drvne zalihe ili 6,0 % od ukupne količine drvne zal


cu svibnju 1993. godine 1 290 km, a prosječna širina u


ihe šuma JP "Hrvatske šume" nalazilo u zoni borbi.


zoni borbe dva kilometra (ovisno o reljefu), tada se radi


Također je upitna kakvoća budućega prirasta na stabli


o značajnoj ploštini zemljišta koje je bilo ugroženo
ma oštećenim krhotinama projektila i puščanim


minsko-eksplozivnim sredstvima (**).


streljivom.


* Ante Krpan, A. P. B., izv prof. dr. se.
eksplozivnim sredstvima i puščanim streljivom, u kojiPosebni
su problem mlade šume oštećene minsko"
Stjepan Petreš, dipl. inž.


***Tomislav Porsinsky, dipl. inž.
ma je nužno provesti njegu sastojina (njega pomlatka i


399