DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 84     <-- 84 -->        PDF

rad na terenu, pripomogne u radu i prikupi sugestije i
eventualneo nove ideje za poboljšanje rada, tajnik
HŠD-a organizirao je sastanke sa predsjednicima i
članovima područnih šumarskih društava. Tako su
održani sastanci sa predstavnicima šumarskih društava:
Osijek, Vinkovci, Požega, Našice i SI. Brod u
Đakovu; Zagreb, Karlovac, Sisak, i Nova Gradiška u
Zagrebu; Bjelovar, Koprivnica, Varaždin , i Virovitica
u Bjelovaru i Delnice, Pazin, Split, Senj, Ogulin i
Gospić u Delnicama. Ovi sastanci su zaista bili potrebni
i kao uspostava jače veze između pojedinih
ŠD, te "centrale", a vjerujemo i kao pomoć u radu, ali
i kao poticaj nekim područnim ŠD koji su u zadnje
vrijeme iz objektivnih (rat) ali i subjektivnih razloga
slabije aktivni.


Ad. 3.


a) Izvješće Komisije za popis imovine
Predmet: Izvještaj o obavljenom popisu sa stanjem
na dan 31. prosinca 1995. godine
Upravnom odboru
Izvješćujemo daje komisija u sastavu:


1. Ivan Maričević, dipl. inž., predsjednik
2. OskarPiškorić, dipl. inž., član
3. Đurđa Belić, član
Obavila popis sa stanjem na dan 31. prosinca 1995.
godine. O obavljenim poslovima i utvrđenom stanju
podnosimo sljedeće izvješće:


1. Popis je obavljen od 15. do 31. prosinca 1995. godine.
2. Popisano je sljedeće:
- dugotrajna materijalna imovina;
- financijska imovina, dugoročna i kratkoročna;
- potraživanja, dugoročna i kratkoročna;
- novac u banci (na računima) i u blagajni;
- dugoročne i kratkoročne obveze.
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno
stanje osnovnih sredstava odgovara knjižnom stanju.
Dugoročna potraživanja iznose 136.631,01 kn (utužena
neplaćena zakupnina - Fakultet kemijskog inženjerstva
i tehnologije).
Kratkoročna potraživanja iznose 607.145,59 kn.
Stanje na žiro računu iznosi 354.034,12 kn.
Stanje u blagajni iznosi 242,64 kn.
Stanje na depozitima u bankama iznosi 190.000,00 kn.
Kratkoročne obveze iznose 49.894,18 kn., dobavljači
16.055,55 kn i obveze za porez na usluge
59,88 kn.
Komisija predlaže da se dugovanja od pojedinaca
pretplatnika na Šumarski list u iznosu od 15.005,89
kn i dugovanja Državnog hidrometeorološkog zavoda
u iznosu od 400,00 kn prenesu kao dug u 1996.
god. i pokušaju naplatiti.
Iznos od 213.409,96 kn prenese na dugotrajna potraživanja
(Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije).
Iznos od 254.455,16 kn prenese u 1996. god. kao
potraživanja od kupca, a odnose se na dugovanja zakupca
poslovnog prostora IRMO (prema odluci U.


O. upućena im je opomena prije zakonske naplate
duga preko suda) kao i ostala potraživanja vidljiva iz
popisa.
Uz ovo izvješće dostavljamo sljedeće popisne materijale:
Popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventaraa
u upotrebi;
popis potraživanja na dan 31. 12. 1995.;
popis dugovanja na dan 31. 12. 1995. godine;
popis pretplatnika pojedinaca za pretplatu na Šumarski
list za 1993., 1994., i 1995. godinu.
Komisija u sastavu:


1. Predsjednik: Ivan Maričević, dipl. inž.
2. Član: Oskar Piškorić, dipl. inž.
3. Član: Đurđa Belić
b) Obračun prihoda i rashoda po mjestima troškova
(prilog)
c) Izvršenje financijskog plana za vrijeme od 1. 01. do


31. 12. 1996. (prilog)
d) Izvješće Nadzornog odbora
Nadzorni odbor u sastavu:
Predsjednik - Slavko Šarčević, dipl. inž.


Član - Valerija Vukelić, dipl. inž.
Član - Vladimir Špoljarić, dipl. inž.
Pregledao je dana 28. ožujka 1996. godine materi


jalno financijsku dokumentaciju 1995. godine i ustanovio
da:


-se vodi računovodstvo na načelu fondovskog
računovodstva i primjenjuje računski plan kao neprofitna
organizacija -A- fond redovite djelatnosti:


- se primjenjuje elektroničko računalo za knjiženje i
ta se dokumentacija pohranjuje na disketama:
- se blagajnički dnevnik vodi uredno na temelju isplatnica
i uplatnica, te da se blagajnički maksimum ne
prekoračuje;
- se vode knjige ulaznih i izlaznih računa:
- je inventurna komisija obavila je na kraju godine
popis dugotrajne imovine, novac na računu i u blagajni,
potraživanja i obveze;
- se ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi
po prosječnim godišnjim stopama i za tu svotu ispravka
umanjuje se i imovina i izvori financiranja;
- se inventurne liste, kao i popis dugovanja u 1995.
godini nalaze u prilogu Izvješća komisije, a koje je prihvatio
Nadzorni odbor;
Utužena potraživanja u iznosu od 350.040, 97 kn (do


31. 12. 1993. god. 51.353,05 kn, 1994. god. 85.277,96
kn i 1995. godine 213.409,96 kn) ostaju i dalje kao
problem naplate preko suda, a odnose se na nena