DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 83     <-- 83 -->        PDF

IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK
sa 9. sjednice U.O. HŠD-a
održane 28. ožujka 1996. u Zagrebu


Nazočni: mr. se. Darko Beuk. prof. dr. se. Mladen
Figurić, dr. se. Joso Gračan, Tomislav Lešković, dipl.
inž., Božidar Longin, dipl. inž., Adam Pavlović, dipl.
inž., mr. se. Ivan Pentek, Željko Perković, dipl. inž.,
prof. dr. se. Branimir Prpić, Zvonko Rožić, dipl. inž.,
Tomislav Starčević, dipl. inž., Nadan Sirotić, dipl. inž.,
prof. dr. se. Joso Vukelić, Slavko Šarčević, dipl. inž.,
Valerija Vukelić, dipl inž., Vladimir Spoljarić, dipl inž.,
Hranislav Jakovac dipl. inž. i Vlatka Antonić


Ispričani: prof. dr. se. Slavko Matić, mr. se. Ivan Volf
Sjednicu U.O. je zbog bolesti predsjednika vodio
dopredsjednik dipl. inž. Tomislav Starčević, koji pozdravlja
sve nazočne, nakon čega je prihvaćen ovaj


Dnevni red


1. Prihvaćanje zapisnika 8. sjednice Upravnog odbora
Hrvatskoga šumarskog društva.
2. Obavijesti
3. Prihvaćanje financijskog izvješća za 1995. godinu
a) Izvješće Komisije za popis imovine
b) Obračun prihoda i rashoda po mjestima troškova
c) Izvršenje financijskog plana za vrijeme od 1.01.
do31. 12. 1995.
d) Izvješće nadzornog odbora.
4. Šumarski list.
5. Proslava 150-te obljetnice HŠD-a i 120-te obljetnice
Šumarskog lista
6. Akademija Šumarskih znanosti.
7. Prijedlog financijskog plana za 1996. godinu i Program
rada
8. Korekcija Statuta HŠD-a.
9. Priprema za godišnju skupštinu HŠD-a.
10. Odnosi sa zakupcima poslovnog prostora.
11. Razno.
Ad. 1.
Zapisnik 8. sjednice U.O. prihvaćenje bez primjedbi.
Ad.2.
a) Raspoređivanje jednog djelatnika za obavljanje poslova
zaštite od požara. Na temelju Rješenja Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske
uprave Zagrebačke, HŠ Dom je razvrstan u
IV kategoriju ugroženosti od požara, te su korisnici
tog prostora dužni odrediti najmanje jednog djelatnika
za obavljanje poslova zaštite od požara.


U dogovoru s direktorom J. P. "Hrvatske šume" dipl.
inž. Anđelkom Serdarušićem, za odgovornu osobu
predložen je inž. Perica Frković, koji se s time suglasio.
Način plaćanja tog rada i iznos financijske naknade
predložit će Tajništvo HŠD-a.


b) Hrvatski inženjerski savez. Tajnik HŠD-a bio je nazočan
3. sjednici U.O. HIS-a kojoj je predsjedavao
dr. Jure Radić, predsjednik HIS-a. Na sjednici je izabran
privremeni tajnik dipl. iur. Davor Rajčić, dogovorena
priprema Skupštine HIS-a, najavljeno održavanje
Sabora inženjera (jesen 1996. god.) na kojem
bi trebalo donjeti značajne odluke u svezi sa statusom
neopravdanog zapostavljenja inženjerske struke,
podržano je ustrojstvo inženjerske komore (i unutar
nje ustrojstvo inženjerskih komora po inženjerskim
stručnim područjima - šumarstvo i prerada drva,
agronomija, graditeljstvo strojarstvo)...


c) Produženje ugovora o konzaltingu. Odobrava se produženje
Ugovora o konzaltingu sa dipl. inž. arh.
Brankom Halapijom "NADA PROJEKT" d.o.o. prema
dosadašnjim obvezama potpisnika.


d) Znak HŠD-a i promidžbeni materijal za proslavu
150-te i 120-te obljetnice. Kako članovi i U.O. nisu
bili u potpunosti zadovoljni ponuđenim rješenjem
autora, sugerirane su neke prepravke ponuđenog,
kao i eventualno novi prijedlozi. No konačno rješenje
potrebno je usuglasiti na sljedećij sjednici U.O.,
makar samo kao prigodno za proslavu.


e) Ugovori o radu. Prema Zakonu o radu svi poslodavci
dužni su do 1. travnja 1996. sa zaposlenicima potpisati
Ugovor o radu. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog
teksta Ugovora o radu koji će potpisati HŠD sa
zaposlenicima u Tajništvu HŠD-a, temelje na dosadašnjim
Ugovorima i Pravilnicima, koji osim terminološki,
odgovaraju zahtjevima novog Zakona o radu.


f) Porezi za dnevnice i troškove prijevoza za vanjske
članove i umirovljenike. Prema važećim propisima
potrebno je platiti odnosne poreze (25 ili 35% ovisno


o neto iznosima). U.O. prihvaća ovo na znanje kao
informaciju.
g) Rad područnih Šumarskih društava. Želeći da ažurira
popis članstva, ujednači tekstove Statuta ŠD, osigura
pisanje izvješća o radu ŠD kao prijedlog knjizi
Povijest Hrvatskog Šumarskog društva, koordinira
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 84     <-- 84 -->        PDF

rad na terenu, pripomogne u radu i prikupi sugestije i
eventualneo nove ideje za poboljšanje rada, tajnik
HŠD-a organizirao je sastanke sa predsjednicima i
članovima područnih šumarskih društava. Tako su
održani sastanci sa predstavnicima šumarskih društava:
Osijek, Vinkovci, Požega, Našice i SI. Brod u
Đakovu; Zagreb, Karlovac, Sisak, i Nova Gradiška u
Zagrebu; Bjelovar, Koprivnica, Varaždin , i Virovitica
u Bjelovaru i Delnice, Pazin, Split, Senj, Ogulin i
Gospić u Delnicama. Ovi sastanci su zaista bili potrebni
i kao uspostava jače veze između pojedinih
ŠD, te "centrale", a vjerujemo i kao pomoć u radu, ali
i kao poticaj nekim područnim ŠD koji su u zadnje
vrijeme iz objektivnih (rat) ali i subjektivnih razloga
slabije aktivni.


Ad. 3.


a) Izvješće Komisije za popis imovine
Predmet: Izvještaj o obavljenom popisu sa stanjem
na dan 31. prosinca 1995. godine
Upravnom odboru
Izvješćujemo daje komisija u sastavu:


1. Ivan Maričević, dipl. inž., predsjednik
2. OskarPiškorić, dipl. inž., član
3. Đurđa Belić, član
Obavila popis sa stanjem na dan 31. prosinca 1995.
godine. O obavljenim poslovima i utvrđenom stanju
podnosimo sljedeće izvješće:


1. Popis je obavljen od 15. do 31. prosinca 1995. godine.
2. Popisano je sljedeće:
- dugotrajna materijalna imovina;
- financijska imovina, dugoročna i kratkoročna;
- potraživanja, dugoročna i kratkoročna;
- novac u banci (na računima) i u blagajni;
- dugoročne i kratkoročne obveze.
Popisom dugotrajne imovine utvrđeno je da stvarno
stanje osnovnih sredstava odgovara knjižnom stanju.
Dugoročna potraživanja iznose 136.631,01 kn (utužena
neplaćena zakupnina - Fakultet kemijskog inženjerstva
i tehnologije).
Kratkoročna potraživanja iznose 607.145,59 kn.
Stanje na žiro računu iznosi 354.034,12 kn.
Stanje u blagajni iznosi 242,64 kn.
Stanje na depozitima u bankama iznosi 190.000,00 kn.
Kratkoročne obveze iznose 49.894,18 kn., dobavljači
16.055,55 kn i obveze za porez na usluge
59,88 kn.
Komisija predlaže da se dugovanja od pojedinaca
pretplatnika na Šumarski list u iznosu od 15.005,89
kn i dugovanja Državnog hidrometeorološkog zavoda
u iznosu od 400,00 kn prenesu kao dug u 1996.
god. i pokušaju naplatiti.
Iznos od 213.409,96 kn prenese na dugotrajna potraživanja
(Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije).
Iznos od 254.455,16 kn prenese u 1996. god. kao
potraživanja od kupca, a odnose se na dugovanja zakupca
poslovnog prostora IRMO (prema odluci U.


O. upućena im je opomena prije zakonske naplate
duga preko suda) kao i ostala potraživanja vidljiva iz
popisa.
Uz ovo izvješće dostavljamo sljedeće popisne materijale:
Popisne liste dugotrajne imovine i sitnog inventaraa
u upotrebi;
popis potraživanja na dan 31. 12. 1995.;
popis dugovanja na dan 31. 12. 1995. godine;
popis pretplatnika pojedinaca za pretplatu na Šumarski
list za 1993., 1994., i 1995. godinu.
Komisija u sastavu:


1. Predsjednik: Ivan Maričević, dipl. inž.
2. Član: Oskar Piškorić, dipl. inž.
3. Član: Đurđa Belić
b) Obračun prihoda i rashoda po mjestima troškova
(prilog)
c) Izvršenje financijskog plana za vrijeme od 1. 01. do


31. 12. 1996. (prilog)
d) Izvješće Nadzornog odbora
Nadzorni odbor u sastavu:
Predsjednik - Slavko Šarčević, dipl. inž.


Član - Valerija Vukelić, dipl. inž.
Član - Vladimir Špoljarić, dipl. inž.
Pregledao je dana 28. ožujka 1996. godine materi


jalno financijsku dokumentaciju 1995. godine i ustanovio
da:


-se vodi računovodstvo na načelu fondovskog
računovodstva i primjenjuje računski plan kao neprofitna
organizacija -A- fond redovite djelatnosti:


- se primjenjuje elektroničko računalo za knjiženje i
ta se dokumentacija pohranjuje na disketama:
- se blagajnički dnevnik vodi uredno na temelju isplatnica
i uplatnica, te da se blagajnički maksimum ne
prekoračuje;
- se vode knjige ulaznih i izlaznih računa:
- je inventurna komisija obavila je na kraju godine
popis dugotrajne imovine, novac na računu i u blagajni,
potraživanja i obveze;
- se ispravak vrijednosti dugotrajne imovine provodi
po prosječnim godišnjim stopama i za tu svotu ispravka
umanjuje se i imovina i izvori financiranja;
- se inventurne liste, kao i popis dugovanja u 1995.
godini nalaze u prilogu Izvješća komisije, a koje je prihvatio
Nadzorni odbor;
Utužena potraživanja u iznosu od 350.040, 97 kn (do


31. 12. 1993. god. 51.353,05 kn, 1994. god. 85.277,96
kn i 1995. godine 213.409,96 kn) ostaju i dalje kao
problem naplate preko suda, a odnose se na nena


ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 85     <-- 85 -->        PDF

plaćenu zakupninu od Fakulteta kemijskog inženjerstva
i tehnologije.


Nadzorni odbor prihvaća Izvješće o financijskom
poslovanju za 1995. godinu, koji je izrađen u skladu sa


držaja pregledane dokumentacije.
Prihodi i izdaci za 1995. godinu
PRIHODI
Prihodi od Ministarstva znanosti 36.099,00 kn
Prihodi od redovite djelatnosti 1.273.000,59 kn
Ostali prihodi 139.465,58 kn
Ukupni prihodi 1.448.565,17 kn
IZDACI
Materijalni troškovi 859.061,85 kn
Troškovi za zaposlene 244.441,04 kn
Nematerijalni troškovi 61.658,33 kn
Ukupno izdaci 1.201.161,22 kn
Ukupni prihodi 1.448.565.17 kn
Ukupno izdaci 1.201.161,22 kn
Višak prihoda 247.403,95 kn


Nadzorni odbor dostavlja Izvješće Upravnom odboru
Hrvatskoga šumarskog društva s prijedlogom da ga
se u cijelosti prihvati.


Slavko Šarčević,dipl. inž., predsjednik


Valerija Vukelić, dipl. inž., član


Vladimir Špoljarić, dipl. inž., član


ejlzvešće o poslovanju HŠD-a za 1995. godinu.


Ukupni prihod u odnosu na plan ostvarenje s indeksom
97,62, a rashodi sa indeksom 80.95. Prihod od
pretplate i prodaje Šumarskog lista ostvarenje s indeksom
od 64,84, ali očekujemo uplatu od J.P. "Hrvatske
šume" preostalih 50.000,00 kn, jer smo izlaskom iz tiska
br. 11-12/95. izvršili svoju obvezu. Također očekujemo
uplate pretplatnika-pojedinca nakon što smo ih
podsjetili na neispunjenu obvezu. Tada će taj prihod u
odnosu na plan biti ostvaren sa 77%. Preuzimanjem dijela
pretplate J.P. "Hrvatske šume" za svoje djelatnike,
povećanje samo djelomično prihod, jer su neki pretplatnici
otkazali pretplatu sada kada dobivaju list iz plaćenog
kontingenta. Najavljena sponzorstva nisu ostvarena
u prošloj godini, nego su odgođena za ovu godinu
(bolja vremena), a neke dosadašnje pretplate rješene su
na bazi razmjene časopisa.


Što se pak troškova tiče, materijalni troškovi ostvareni
su sa prosječnim indeksom od 83,76, plaće i naknade
74,47, a nematrijalni troškovi sa 70,87.


Radi povećanja obujma poslova stavka 1., utrošeni
materijal za redovitu djelatnost, nešto je veća u odnosu
na plan (veća potrošnja fotokopirnog papira, tonera, i si.).


Kod materijalnih troškova vrijedno je prokomentirati
značajno odstupanje od plana stavke 4, usluge odr


žavanja, koje su ostvarene s indeksom od svega 46,66
jer je kao što smo na prošloj sjednici informirali odgođen
nastavak uređenja podrumskog dijela prostora.
Naime J. P "Hrvatske Šume" nije ove godine pristupilo
uređenju dijela prostora kako je ugovorom bilo planirano.
Kako su ti radovi vezani uz radove uređenja podrumskog
prostora koje HŠD uređuje za svoje potrebe
(grijanje, elektroinstalacije, dvorišni izlaz, veza sa
glavnim ulazom i dr.), morali smo radove i financijska
sredstva prebaciti za sljedeću godinu. Inače ova stavka


(165.177,86) sastoji se od troškova:
- vodolimarski radovi 2.496,91 kn
- uređenje privremene arhive
i preseljenje arhive 6.054,50 kn


-
elektroinstalaterski radovi (osvjetljenje
natpisa i poprsja na vanjskom dijelu zgrade,
te nove unutarnje elektroinstalacije
i tekuće održavanje) 19.727,00 kn
- saniranje podrumskog zida
(grad. i vodoinstalaterski radovi) 3.889,60 kn
- Likum (slova - napisi na zgradi) 36.800,00 kn
- postavljanje skele za vanjske radove 10.620,00 kn
- uređenje ulaznog prostora s
Trga Mažuranića 48.310,63 kn
- Centrograd - conzalting
usluge arhitekta 18.720,00 kn
- ostali troškovi održavanja 18.559,22 kn
Troškovi Šumarskog lista su unutar planiranih sredstava.
Ostale stavke niže su od planiranih ili također malo
odstupaju od plana, a neke po svom iznosu i ne utječu
značajnije na poslovanje.


Izvješća pod a, b, c, i d jednoglasno su prihvaćen. Na
temelju prijedloga Nadzornog odbora iz viška prihoda


U. O. odobrava isplatu jedne plaće zaposlenicima u
Stručnoj službi HŠD-a, nabavku jednog elektroničkog
računala i pisača u vrijednosti od oko 10.000,00 kn. i
opremu za uređenje prostora (tepihe i si.) Ostatak sredstava
prebacuje se na iduću godinu.
Ad.4.
Glavni urednik Šumarskog lista Branimir Prpić izvješćuje
daje prema planu uspješno ažurirano tiskanje
časopisa, tako daje br. 11-12/95. izašao iz tiska i
razaslan pretplatnicima 21. prosinca 1995. godine.
Također je izašao iz tiska i br. 1-2/96, a upravo je u
pripremi br. 3-4/96. koji sadrži referate i postere naših
članova sa IUFRO kongresa održanog u Finskoj
u kolovozu 1995. godine.
Financiranje časopisa ide kao i prošle godine uz nas


tojanja da se namaknu veća sredstava iz promidžbenih
oglasa. Također očekujemo nešto veće iznose
potpore od strane Ministarstva znanosti i tehnologije.
U novoj rubrici Izazovi i suprotstavljanja, pozivamo
članstvo na stručnu raspravu.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Ad. 5.


a) Pokroviteljstvo - ovih dana pripremljeno je pismo u
kojem će se zamoliti Predsjednika Republike Hrvatske
dr. Franju Tuđmana da prihvati pokroviteljstvo
nad našim proslavama.


b) U. O. potvrđuje program proslave dogovoren na 8.
sjednici U. O. HŠD-a.
c) Publikacije predviđene za promociju na proslavi pripremljene
su za tisak.


d) Priprema izložbi. U okviru proslave predviđene su i
izložbe slikarskih, kiparskih i tiskarskih, te lovačkih
izložaka.
Nakon rasprave jednoglsno je prihvaćeno da nositeljima
aktivnosti (uz prethodno dobivenu suglasnost
imenovanih) oko pripreme i postavljanja izložbi za:
likovne i tiskarske izloške budu T. Starčević, M.
Krmpotić i K. Posavec, a lovačke izloške D. Raguž,


M. Tomaić i A. Frković.
Ad. 6.


Tajnik Akademije šumarskih znanosti Branimir Prpić,
izvješćuje da je Ministarstvo uprave donijelo
Rješenje 29. veljače 1996. godine, kojim se odobrava
upis Akademije šumarskih znanosti, sa sjedištem
u Zagrebu, Trg Mažuranića 11, u registar udruženja
građana Republike Hrvatske, pod rednim brojem
2237 knjiga III.
Prema tome Akademija šumarskih znanosti može započeti
s radom. U tijeku su potrebni poslovi za početak
rada (izrada pečata, reguliranje platnog prometa,
potpisnici i dr.). Administrativni i financijski poslovi
ići će putem Stručne službe HSD-a. U. O. daje suglasnost
za troškove oko izrade natpisa na ulazu u zgradu
i poslovne prostorije, te za uređenje slobodnih
prostorija u okviru radnog prostora koje koristi HŠD.


Ad. 7.
Financijski plan za 1996-u godinu nakon pojašnjenja
i rasprave, jednoglasno je prihvaćen.
Tajnik je prikupio podatke o potrebama i troškovima
održavanja i uređenja Hrvatskog šumarskog doma
(uređenje hodnika i sanitarnog čvora u prostorijama
HSD-a, uređenje dijela podruma predviđenog za arhivu,
popravak zapadne strane krovišta, uređenje
prostora za Akademiju šumarskih znanosti i dr.) koji
bi iznosili oko 1.000.000,00 kn. Upravni odbor ovlašćuje
predsjednika i Tajništvo da ove poslove ugovaraju
prema prioritetu i raspoloživim financijskim
sredstvima.
Program rada predstavljaju priprema i održavanje
proslave 150-te i 120-te obljetnice , te tekući poslovi
HŠD-a.
Ad. 8.
Kako je ovih dana novi Zakon o udrugama na čitanju
u Saboru i očekuje se njegovo donošenje do kraja go


dine, potrebno je eventualno dopuniti sadašnji Statut
HŠD-a i terminološki ga dotjerati. Tako bi on uz suglašavanje
s novim odredbama Zakona o udrugama
bio pripremljen za usvajanje na Skupštini. Do tada će
područna društva za potrebe preregistracije koristiti
Statut iz 1991. kao podlogu za izradu svog Statuta.


Ad.9.
Upravni odbor zaključuje da će se 100-ta godišnja
skupština HŠD-a održi 14. travnja 1996. u Zagrebu.
Predložen je sljedeći dnevni red:


1. Otvaranje skupštine
- izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i dva
ovjeritelja zapisnika
- izbor Komisije za zaključke.
2. Izvješća o radu HŠD-a između 99-te i 100-te skupštine
- Izvješće predsjednika
- Izvješće tajnika
- Izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
- Izvješće o poslovanju za 1994-tu i 1995-tu godinu
- Izvješće Nadzornog odbora.
3. Nacrt Programa rada za 1996-tu godinu.
4. Proslava 150-te obljetnice HŠD-a i 120-te obljetnice
Šumarskog lista.
5.
Stručna tema Skupštine - "Sanacije sastojina ugroženih
propadanjem šuma.
6. Razno
7. Prijedlog Komisije za zaključke.
Ad. 10.
Predsjednik HŠD-a Slavko Matić je na sastanku s
predsjednikom U. O. Instituta za međunarodne odnose
(IMO) prof. dr. Željkom Matićem, dobio obećanje´da
će plaćanje zakupnine poslovnog prostora koje
koristi IMO biti povoljno rješeno.
Što se tiče odnosa sa Fakultetom kemijskog inženjerstva
i tehnologije, predmet je ovih dana bio na Županijskom
sudu i tuženi je dobio rok od 30 dana za očitovanje.
Knjižnice grada Zagreba preseliti će u zgradu Starčevićev
dom kada bude završena adaptacija tavanskog
prostora koja je u tijeku.


Ad. 11.
Osnivanje stručnih sekcija u cilju djelotvornijeg rada
HŠD-a.
Nakon rasprave, a na temelju čl. 11. i 39. Statuta, U.O.
donosi obdluku o osnivanju 9 stručnih sekcija unutar
HŠD-a i to : za uzgajanje šuma (prirodne šume, sjemenarstvo,
rasadnici hortikultura), za ekologiju i
zaštitu šuma, za iskorištavanje šuma, mehanizaciju
i šumsko građevinarstvo, za uređivanje šuma
(i planiranje), za lovstvo, za primarnu preradu drva
(pilane, furniri, ploče, parketi, elementi), za finalnu
obradu drva (namještaj i drvo u graditeljstvu),
za istraživanja, razvoj i planiranje, organizaciju,
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 87     <-- 87 -->        PDF

poduzetništvo, za marketing, standarde, prodaju,
informatiku. One bi se ustrojile prema interesu
članstva. Tako organizirane sekcije aktivno bi sudjelovale
u poticanju stvaralačke inicijative za razvoj
šumarstva i prerade drva. Jednom rječju sekcije bi
pratile razvoj tehnologije, organizaciju rada, zakonsku
i podzakonsku regulativu, te svaku aktivnost ko


jom se zadire u prirodu i okoliš čovjeka.
Na zamolbu ŠD Zagreb, U. O. odobrava troškove od
oko 3.000,00 kn za izradu nadgrobne ploče za pokojnog
tajnika HŠD-a Rudolfa Antoljaka.
Isto tako odobrena je pripomoć u iznosu od 600.00
kn za Onkološku kliniku (otkup karata za dobrotvorni
koncert namijenjen uređenju Onkološke klinike).


Potraživanja na dan 31. 12. 1995.
1. A. G. Matoš Samobor 28. 12.95. 658.73 kn
2. Med. konferencija-kotizacija 21. 11.95. 8.300,00 kn
3. Hrvatske šume Zagreb 29. 12.95. 50.000,00 kn
4. Državni hidrometeorološki zavod 16.03.95. 400.00 kn
5. Hrvatske šume Zagreb 64.815.05 kn
6. IRMO Zagreb 254.455,16 kn
7. Fakultet kem. inž. i teh. Zagreb 213.409,96 kn
Ukupno 592.038,90 kn
Izvršenje financijskog plana po mjestima troškova
Sadržaj Ukupno Str. služ. Šum. list Med. konf. Svj.banka
PRIHODI
1. Prih. od pret.
Šum. lista i sep.
348.420,31 348.420,31
2. Prihod od zak. 924.580,28 924.580,28
3. Prih. od dotac.
Min. znanosti 36.099,00 36.099,00
4. Ostali prihodi 139.465,58 23.527,26 31.810,00 84.128,32
Ukupno prihodi 1.448.565,17 948.107,54 384.519,31 31.810,00 84.128,32
Sadržaj Ukupno Str. služ. Šum. list Med. konf. Svj. banka
RASHODI
I. MATERIJALNI TROŠKOVI
1. Potr. mat za red. djelat. 35.073,97 23.106,79 11.578,13 389,05
2. Utroš. energija 8.806,96 5.284,18 3.522,75 -
3. Prijevoz, usluge 2.591,00 -1.361,00 1.230,00
4. Usluge održavanja 165.177,86 165.177,86 --
5. Intelek. i osobne usluge 57.587,77 27.710,79 9.496,64 20.380,34
6. Komunal. usluge 25.790,23 25.790,23 --
7. Troš. tiska (graf. usl. 593.194,09 32.325,00 481.118,92 1.845,00 77.905,17
i aut. hon.)
8. Ostali mat. troškovi 6.839,97 2.129,33 -4.710,64
9. Plaće i naknade 108.864,10 87.091,28 21.772,82 -
10. Porez i prirez na dohod. 46.015,87 36.812,70 9.203,17 -
11. Doprinosi 85.152,07 68.121,66 17.030,41 -
12. Ostali izdaci 4.409,00 4.409,00 --
13. Dnevn. i nakn. za 18.734,33 8.102,12 1.965,30 2.703,51 5.963,40
služb. putovanja
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 88     <-- 88 -->        PDF

14. Nak. izd. zaposl. 800,00 800,00
15. Izdaci za reprezent. 23.711,13 15.394,68 3.596,45 4.720,00
16. Prem. osiguranja 7.711,99 7.711,99
17. Bankovne usluge i 2.511,08 2.511,08
izd. plat. prometa
18. Dopr. i članarine 800,00 800,00
19. Izvanredni izdaci 1.853,35 1.593,60 259,75
20. Izdaci za stručno 1.205,00 1.205,00
obrazovanje i savjet.
21. Izdaci za stručnu 4.287,52 4.287,52
lit. i si. glasila
22. Ostali nemat. troškovi 43,93 43,93


Ukupno rashodi 1.201.161,22 520.408,74 560.645,62 35.978,54 84.128,32


Tek. Sadržaj Ukupno Str, služ. Šum, list Med, konf. Svj. banka
REKAPITULACIJA
PRIHODI. 1.448.565,17 948.107,54 384.519,31 31.810,00 84.128,32
RASHODI 1.201.161,22 520.408,74 560.645,62 35.978,54 84.128,32
VIŠAK PRIHODA 247.403,95 427.698,80 -176.126,31 -4.168,54 -


Izvršenje financijskog plana u vremenu od 1. siječnja do 31. prosinca 1995. godine


Tek. Sadržaj Planirano Ostvareno
Indeks


A. PRIHODI
1.
Prihodi od zakupnina 878.450,00 924.580,28 105,25
2.
Prihodi od dotacije 48.000,00
3.
Prihodi od pret. i prodaje 36.099,00 75,21
Sum. lista i separata 537.384,00
4.
Prihodi od Min. polj. 348.420,31 64,84
i šum. (Svjetska banka) 5.
Prihodi od med. konf. šum. 84.128,32
i vod. bogatstvo... 6.
Ostali prihodi 20.000,00 31.810,00
23.527,26 117,64
Ukupni prihodi 1.483.834,00 1.448.565,17 97,62


B. RASHODI
I.
MATERIJALNI TROŠKOVI
1.
Utrošen materijal za redov.
djelatnost 22.000,00 35.073,97 159,43
2.
Utrošena energija 15.500,00 8.806,96 56,82
3.
Prijevozne usluge 2.500,00 2.591,00 103,64
4.
Usluge održavanja 354.000,00 165.177,86 46,66
5.
Intelektual.i osob. usluge 62.000,00 57.587,77 92,88
6. Komunalne usluge 25.334,00 25.790,23
101,80
7.
Grafičke usluge 575.280,00 593.194,09 103,11
8. Ostali mater, troškovi
12.000,00 6.839,97 57,00
1.068.614,00 895.061,85 83,76
II.
TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE
9.
Plaće i naknade 115.000,00 108.864,10 94,66
10. Porez i prirez na doh. 95.220,00 46.015,87
48,33
II.
Doprinosi 90.000,00 85.152,07 94,61
12.
Ostali izdaci 28.000,00 4.409,00 15,75


ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 89     <-- 89 -->        PDF

III. MATERIJALNI TROŠKOVI POSLOVANJA
13.
14.
Dnevnice i nak. za si. put.
Naknade izdataka zaposl.
22.000,00.
5.000,00
18.734,33
800,00
85,16
16,00
15.
16.
Izdaci za reprezentaciju
Premija osiguranja
20.800,00
12.000,00
23.711,13
7.711,99
114,00
64,27
17. Bankovne usluge i izdaci
platnog prometa 2.200,00 2.511,08 114,14
18.
19.
Doprinosi i članarine
Izvanredni izdaci
4.000,00
6.000,00
800,00
1.853,35
20,00
30,89
20. Izdaci za struč. obr. i sav. 6.000,00 1.205,00 20,08
21. Izdaci za struč. lit. i si. gl. 6.000,00 4.287,52 71,46
22. Ostali nemater. troškovi 3.000,00 43,93 1,46
Ukupno rashodi 1.483.834,00 1.201.161,22 80,95
REKAPITULACIJA


PRIHODI
RASHODI
ZA PRIJENOS U
IDUĆU GODINU
1.483.834,00
1.483.834,00
1.448.565,17
1.201.161,22
247.403,95
97,62
80,95
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Hranislav Jakovac, dipl inž. šum.
Predsjednik HSD-a
Prof. dr. se. Slavko Matić, v.r.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 90     <-- 90 -->        PDF

UNIKOMERC d.o.o.