DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 82     <-- 82 -->        PDF

prebornih šuma na osnovi novčane
vrijednosti periodične proizvodnje
drva i vrijednosti izgrađene šumske
prometne mreže. Prvi kriterij čine
obujam i kakvoća etata tipološki
razvrstanih šuma. Drugi kriterij čine
vrste i duljine izgrađenih šumskih
prometnica te troškovi njihove
gradnje i održavanja. Preborne šume
kao predmet istraživanja opisuju
se putem osnovnih taksacijskih
pokazatelja, strukture vlasništva, tipološkog
razvrstavanja, trenutnog
zdravstvenog stanja i dr. U poglavlju
je dan opširan pregled dosadašnjih
istraživanja i rezultata, koja su
važna za vrednovanje šuma. Na
kraju poglavlja iznose se neki čimbenici
koji nisu predmet istraživanja,
a predstavljaju interes za unapređenje
vrednovanja šumskih resursa,
kao npr. zdravstveno stanje
šumskih sastojina i dr. U svezi s tim
ukazano je na potrebu mnogih daljnjih
istraživanja.


Kriterij obujma i kakvoće etata
- U ovom poglavlju detaljno je
obrazložena izgradnja modela za ocjenu
ekonomskog potencija šuma.
Na početku ovog poglavlja detaljno
je obrađena propisnost u izračunu
obujma etata. Ustanovljenje koeficijent
obujma etata kao odnos konkretno
izračunatog i normalnog etata.
Potom je detaljno obrađen pojam
kakvoće etata; posebno utjecaj
debljinske strukture, sječive zrelosti,
stanja stabala i tipološke pripadnosti
sastojine na kakvoću etata.
Dobro su uočene manjkavosti postojećih
sortimentnih tablica koje
autor upotpunjuje relativnim udjelima
otpada i furnirskih trupaca. Novokonstruirane
sortimentne tablice
zajedno s ostvarenim prodajnim cijenama
drvnih sortimenata čine osnovice
za izračun etatnog prihoda.
Parametri prihodnih funkcija određuju
se regresijskom metodom uz
pomoć jednadžbe općeg oblika 7 =


a . X\ Ustanovljenje koeficijent kakvoće
etata kao pokazatelj odnosa
konkretno izračunate prihodne vrijednosti
etata i one koja bi se postigla
da ukupnu strukturu drvnog asortimana
čine isključivo trupci.
Potom se definiraju periodični (10godišnji)
i godišnji pokazatelji etatnog
prihoda po 1 ha realizirane
šumske površine te po 1 m3 realiziranoga
sječivog bruto i neto drva.
Na tri konkretna primjera provjerava
se model za određivanje prihodne
vrijednosti etata putem debljinske
strukture etata izvedene pomoću
teorijske distribucije. Analizira
se ovisnost etatnog prihoda o ekološko-
gospodarskom tipu šume, te se
obrazlaže prijedlog razvrstavanja
šuma u prihodne razrede prema iznosu
prihodnih brojeva izračunatih
iz novčane vrijednosti etatnog prihoda.
Prema tom prijedlogu ekonomske
mogućnosti prebornih šuma
ocjenjuju se putem šest prihodnih
razreda. Na kraju poglavlja prikazana
je provjera primjene razvijenog
modela za izračun prihodne
vrijednosti etata na primjeru 17 odjelaNPŠOGJ
"Belevine".


Kriterij troškova šumske prometne
mreže - U ovom poglavlju
iscrpno se obrazlažu kriteriji i definicije
optimalne otvorenosti šuma i
srednje udaljenosti privlačenja te se
razmatraju ekonomski pozitivne i
negativne strane gradnje šumskih
prometnica. Na osnovi vlastitih istraživanja
na području Uprave šuma
Delnice, autor oblikuje model
za izračun novčane vrijednosti
šumske prometne mreže. Na primjeru
GJ "Belevine" uspoređuju se


periodični etatni prihod, periodični
trošak gradnje i održavanja cesta te
periodični trošak gradnje i održavanja
vlaka, za jediničnu površinu
sastojine -1 ha. Prema relativnom
odnosu troškova gradnje i
održavanja šumskih prometnica i
njima pripadajućeg etatnog prihoda,
autor predlaže minimalni iznos
naknade šumovlasniku za korištenje
izgrađene šumske prometne
mreže.


Rezultati, koristi i zaključci -
Sažeto su prikazani najvažniji rezultati,
razvrstani u prinose metodologiji
šumarske ekonomike i
konkretne, za šumarsku praksu primjenjive
rezultate. Postignute rezultate
istraživanja moguće je primijeniti
u: (1) upravljanju proizvodnjom
i investicijskom planiranju;
(2) donošenju odluka o alternativnim
gospodarskim rješenjima;


(3) klasifikaciji šuma na prihodne
tipove; (4) utvrđivanju novčane odštete
za uporabu šumskih površina i
novčanih naknada za korištenje
šumskih prometnica; (5) razvoju
metodologije vrednovanja šuma s
istodobnim uključivanjem više funkcija
šume; (6) definiranju politike
gospodarenje šumama spram lokalnih,
regionalnih i općih potreba i interesa;
i (7) analizi različitih varijanti
metoda rada i organizacije
šumarstva.
U Prilozima diseratcije nalaze
se tablice izračuna etatnog prihoda
jedinične distribucije za najčešće
ekološko-gospodarske tipove šuma,
te tablice izračuna etatnog prihoda
konkretne distribucije stabala na
primjeru 18 odjela GJ "Belevine".


Rad Ivana Martinića temelji se
na iscrpnom prikazu i kritičoj raspravi
prethodnih istraživanja, kritičkoj
analizi i dopuni rezultata timskih
istraživanja u kojim je autor
sudjelovao kao istraživač te vlastitim
novim istraživanjima i metodama.
U disertaciji se uvode novi pojmovi
kao što su koeficijent obujma
etata, koeficijent kakvoće etata, prihodne
funkcije, periodična vrijednost
etata, prihodni brojevi, prihodni
razredi za ekonomsku klasifikaciju
šuma, relativni udio troškova
prometnica u periodičnom etatnom
prihodu. Ti će pojmovi trebati pretrpjeti
znanstvenu i stručnu kritiku i
potvrdu. Time je autor pokazao hrabrost
i odgovornost, svakako i autonomnost
znanstvenog radnika.


Disertacija Ivana Martinića


Ekonomski i organizacijski kriteriji
za oblikovanje šumskih radova
je originalno znanstveno djelo.
Ono predstavlja značajan prinos
šumarskoj znanosti, posebno u disciplinama
Ekonomika šumarstvaZnanstvena organizacija šumarstva.


Hranislav Jakovac, dipl. inž.


Uredništvo "Šumarskog lista"
u svoje ime i ime svojih čitatelja,
čestita novim doktorima znanosti
na postignutom uspjehu.