DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 81     <-- 81 -->        PDF

skih sastojina (rejonizaciju), te
znatno strožu kontrolu pri distribuciji
sjemena, jer se negativne posljedice
(razmjerno slabije preži-


Mr. se. Ivan Martinić, diplomirani
inženjer šumarstva, obranivši
svoju disertaciju pod naslovom
Ekonomski i organizacijski kriteriji
za oblikovanje šumskih radova,
doktorirao je 20. ožujka 1996.
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu.


Biografski podaci - Ivan Martinić
rođenje u Zaboku 1960. godine.
Osnovnu školu završio je u Svetom
Križu Začretju, a gimnaziju u Zaboku.
Diplomirao je na Šumarskom odjelu
Šumarskoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu 1983. godine. Poslijediplomski
studij iz područja
Znanstvena organizacija i ekonomika
šumarstva završio je 1989, a magistarski
je rad obranio 1990. godine.
Dosad je izradio i objavio 33
znanstvena i stručna rada, 9 znanstvenih
studija i 2 softvera za potrebe
šumarske privrede. Član je Međunarodnog
uredničkog vijeća i odgovorni
urednik časopisa Mehanizacija
šumarstva te član Uređivačkog
odbora Šumarskog lista. Zaposlenje
u Zavodu za organizaciju i
ekonomiku šumarstva Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Postupak odobrenja i ocjena
rada - Na prijedlog Povjerenstva
(prof. dr. se. Simeun Tomanić, prof.


vljavanje) mogu javiti i nakon nekoliko
desetaka godina. Zbog toga
će razloge sušenju stabala, skupina
stabala ili čitavih kompleksa trebati


IVAN MARTINIĆ


dr. se. Šime Meštrović i doc. dr. se.
Vencl. Vondra) Fakultetsko vijeće
Šumarskog fakulteta odobrilo je
mr. se. Ivanu Martiniću temu za izradu
disertacije, a za mentora imenovalo
prof. dr. se. Simeuna Tomanića.
Po predaji dovršenog rada Vijeće
je imenovalo povjerenstvo za
ocjenu rada u sastavu: prof. dr. se.
Iztok Winkler, Biotehniška fakulteta
Ljubljana, prof. dr. se. Simeun
Tomanić i doc. dr. se. Vencl Vondra,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Nakon pozitivne ocjene rada
isto Povjerenstvo imenovano je za
postupak javne obrane disertacije.


Prikaz rada - Disertacija sadrži
ukupno 214 stranica, 51 tablicu, 24
grafikona, 8 fotografija u boji, 195
naslova citirane i korištene literature,
46 tablica u prilozima.


Rad je podijeljen u 7 poglavlja i
dva priloga i to: Predgovor, Uvodo
šumi, šumarstvu i osnovama gospodarenja
šumama, Teorijske osnove
predmeta istraživanja, Predmet,
namjena i metode istraživanja, Kriteriji
obujma i kakvoće etata, Kriteriji
troškova šumske prometne mreže,
Rezultati, koristi, zaključci, Literatura.


Uvod — Sustavno i cjelovito
razmatraju se osnove gospodarenja
šumama. Uz uvažavanje mnogonamjenske
uloge šuma, navode se osnovne
karakteristike privređivanja
u šumarstvu s posebnostima šumarske
proizvodnje. Poznavanje tih osobitosti
važno je za sprečavanje
posljedica koje bi lako nastale zbog
nepoznavanja biti šuma, šumarske
proizvodnje i šumarstva. To poznavanje
važno je za usklađivanje ukupnih
koristi od šumarstva i zahtjeva
društva za tim koristima. Navode se
i najnovije svjetske konvencije o
gospodarenju šumama na načelima
trajno održivoga razvoja. Naglašena
je potreba interdisciplinarnog
pristupa i cjelovitih znanja pri tvor


tražiti i u genetski neprilagođenom
materijalu, a ne samo u "kiselim kišama"
i razini podzemne vode.


Prof. dr. se. Ivo Trinajstić


bi djelotvorne šumarske politike.
Na kraju Uvoda daje se okvirna procjena
šumskih resursa u Hrvatskoj.


Teorijske osnove predmeta istraživanja
- Analiziraju se funkcije
šume -drvnoproizvodna funkcija,
funkcija proizvodnje sporednih
šumskih proizvoda te općekorisne
funkcije - i njihovo vrednovanje.
Dobro je uočeno da su za ljudsku
zajednicu sve te funkcije šume neizostavno
važne, ali u konkretnim
situacijama nisu međusobno jednako
vrijedne. Načelo neizostavne važnosti
i nejednakih vrijednosti upućuju
na potrebu razvrstavanja šuma
u pogledu kombinacije njezinih
funkcija i njihove uporabe. Naglašava
se da se svaka šumska površina
(sastojina), kao predmet računanja
vrijednosti, mora zasebno analizirati,
jer nema sastojine koja je
u pogledu položaja, kakvoće staništa,
vrste drveća, bioloških svojstava,
dobne i debljinske strukture, itd.
-jednaka ili slična nekoj drugoj sastojini.
Drugi preduvjet ispravnog
računanja vrijednosti šume je specijalistički
pristup šumarskih stručnjaka
- u pogledu stručnosti osoblja
i prikladnosti metoda. Kod troškova
proizvodnje posebno se obrazlažu
oni koji se odnose na dobivanje
drvnih sortimenata i stvaranje uvjeta
za iskorištavanje šuma - gradnju
i održavanje šumskih kamionskih
cesta i traktorskih vlaka. Povezano
s tržišnim cijenama drva, razmatraju
se pojmovi tržišne cijene, rente
ili šumske takse, apsolutne, diferencijalne
i monopolne rente te ekstraprofita.
Upozorava se na potrebu
razvoja metodologije za vrednovanje
šuma s istodobnim uključivanjem
više funkcija šume.


Predmet, namjena i metode istraživanja
- U ovom poglavlju autor
je detaljno obrazločio i definirao
središnji predmet istraživanja -vrednovanje
gospodarskih potencijala
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 82     <-- 82 -->        PDF

prebornih šuma na osnovi novčane
vrijednosti periodične proizvodnje
drva i vrijednosti izgrađene šumske
prometne mreže. Prvi kriterij čine
obujam i kakvoća etata tipološki
razvrstanih šuma. Drugi kriterij čine
vrste i duljine izgrađenih šumskih
prometnica te troškovi njihove
gradnje i održavanja. Preborne šume
kao predmet istraživanja opisuju
se putem osnovnih taksacijskih
pokazatelja, strukture vlasništva, tipološkog
razvrstavanja, trenutnog
zdravstvenog stanja i dr. U poglavlju
je dan opširan pregled dosadašnjih
istraživanja i rezultata, koja su
važna za vrednovanje šuma. Na
kraju poglavlja iznose se neki čimbenici
koji nisu predmet istraživanja,
a predstavljaju interes za unapređenje
vrednovanja šumskih resursa,
kao npr. zdravstveno stanje
šumskih sastojina i dr. U svezi s tim
ukazano je na potrebu mnogih daljnjih
istraživanja.


Kriterij obujma i kakvoće etata
- U ovom poglavlju detaljno je
obrazložena izgradnja modela za ocjenu
ekonomskog potencija šuma.
Na početku ovog poglavlja detaljno
je obrađena propisnost u izračunu
obujma etata. Ustanovljenje koeficijent
obujma etata kao odnos konkretno
izračunatog i normalnog etata.
Potom je detaljno obrađen pojam
kakvoće etata; posebno utjecaj
debljinske strukture, sječive zrelosti,
stanja stabala i tipološke pripadnosti
sastojine na kakvoću etata.
Dobro su uočene manjkavosti postojećih
sortimentnih tablica koje
autor upotpunjuje relativnim udjelima
otpada i furnirskih trupaca. Novokonstruirane
sortimentne tablice
zajedno s ostvarenim prodajnim cijenama
drvnih sortimenata čine osnovice
za izračun etatnog prihoda.
Parametri prihodnih funkcija određuju
se regresijskom metodom uz
pomoć jednadžbe općeg oblika 7 =


a . X\ Ustanovljenje koeficijent kakvoće
etata kao pokazatelj odnosa
konkretno izračunate prihodne vrijednosti
etata i one koja bi se postigla
da ukupnu strukturu drvnog asortimana
čine isključivo trupci.
Potom se definiraju periodični (10godišnji)
i godišnji pokazatelji etatnog
prihoda po 1 ha realizirane
šumske površine te po 1 m3 realiziranoga
sječivog bruto i neto drva.
Na tri konkretna primjera provjerava
se model za određivanje prihodne
vrijednosti etata putem debljinske
strukture etata izvedene pomoću
teorijske distribucije. Analizira
se ovisnost etatnog prihoda o ekološko-
gospodarskom tipu šume, te se
obrazlaže prijedlog razvrstavanja
šuma u prihodne razrede prema iznosu
prihodnih brojeva izračunatih
iz novčane vrijednosti etatnog prihoda.
Prema tom prijedlogu ekonomske
mogućnosti prebornih šuma
ocjenjuju se putem šest prihodnih
razreda. Na kraju poglavlja prikazana
je provjera primjene razvijenog
modela za izračun prihodne
vrijednosti etata na primjeru 17 odjelaNPŠOGJ
"Belevine".


Kriterij troškova šumske prometne
mreže - U ovom poglavlju
iscrpno se obrazlažu kriteriji i definicije
optimalne otvorenosti šuma i
srednje udaljenosti privlačenja te se
razmatraju ekonomski pozitivne i
negativne strane gradnje šumskih
prometnica. Na osnovi vlastitih istraživanja
na području Uprave šuma
Delnice, autor oblikuje model
za izračun novčane vrijednosti
šumske prometne mreže. Na primjeru
GJ "Belevine" uspoređuju se


periodični etatni prihod, periodični
trošak gradnje i održavanja cesta te
periodični trošak gradnje i održavanja
vlaka, za jediničnu površinu
sastojine -1 ha. Prema relativnom
odnosu troškova gradnje i
održavanja šumskih prometnica i
njima pripadajućeg etatnog prihoda,
autor predlaže minimalni iznos
naknade šumovlasniku za korištenje
izgrađene šumske prometne
mreže.


Rezultati, koristi i zaključci -
Sažeto su prikazani najvažniji rezultati,
razvrstani u prinose metodologiji
šumarske ekonomike i
konkretne, za šumarsku praksu primjenjive
rezultate. Postignute rezultate
istraživanja moguće je primijeniti
u: (1) upravljanju proizvodnjom
i investicijskom planiranju;
(2) donošenju odluka o alternativnim
gospodarskim rješenjima;


(3) klasifikaciji šuma na prihodne
tipove; (4) utvrđivanju novčane odštete
za uporabu šumskih površina i
novčanih naknada za korištenje
šumskih prometnica; (5) razvoju
metodologije vrednovanja šuma s
istodobnim uključivanjem više funkcija
šume; (6) definiranju politike
gospodarenje šumama spram lokalnih,
regionalnih i općih potreba i interesa;
i (7) analizi različitih varijanti
metoda rada i organizacije
šumarstva.
U Prilozima diseratcije nalaze
se tablice izračuna etatnog prihoda
jedinične distribucije za najčešće
ekološko-gospodarske tipove šuma,
te tablice izračuna etatnog prihoda
konkretne distribucije stabala na
primjeru 18 odjela GJ "Belevine".


Rad Ivana Martinića temelji se
na iscrpnom prikazu i kritičoj raspravi
prethodnih istraživanja, kritičkoj
analizi i dopuni rezultata timskih
istraživanja u kojim je autor
sudjelovao kao istraživač te vlastitim
novim istraživanjima i metodama.
U disertaciji se uvode novi pojmovi
kao što su koeficijent obujma
etata, koeficijent kakvoće etata, prihodne
funkcije, periodična vrijednost
etata, prihodni brojevi, prihodni
razredi za ekonomsku klasifikaciju
šuma, relativni udio troškova
prometnica u periodičnom etatnom
prihodu. Ti će pojmovi trebati pretrpjeti
znanstvenu i stručnu kritiku i
potvrdu. Time je autor pokazao hrabrost
i odgovornost, svakako i autonomnost
znanstvenog radnika.


Disertacija Ivana Martinića


Ekonomski i organizacijski kriteriji
za oblikovanje šumskih radova
je originalno znanstveno djelo.
Ono predstavlja značajan prinos
šumarskoj znanosti, posebno u disciplinama
Ekonomika šumarstvaZnanstvena organizacija šumarstva.


Hranislav Jakovac, dipl. inž.


Uredništvo "Šumarskog lista"
u svoje ime i ime svojih čitatelja,
čestita novim doktorima znanosti
na postignutom uspjehu.