DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 81     <-- 81 -->        PDF

skih sastojina (rejonizaciju), te
znatno strožu kontrolu pri distribuciji
sjemena, jer se negativne posljedice
(razmjerno slabije preži-


Mr. se. Ivan Martinić, diplomirani
inženjer šumarstva, obranivši
svoju disertaciju pod naslovom
Ekonomski i organizacijski kriteriji
za oblikovanje šumskih radova,
doktorirao je 20. ožujka 1996.
na Šumarskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu.


Biografski podaci - Ivan Martinić
rođenje u Zaboku 1960. godine.
Osnovnu školu završio je u Svetom
Križu Začretju, a gimnaziju u Zaboku.
Diplomirao je na Šumarskom odjelu
Šumarskoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu 1983. godine. Poslijediplomski
studij iz područja
Znanstvena organizacija i ekonomika
šumarstva završio je 1989, a magistarski
je rad obranio 1990. godine.
Dosad je izradio i objavio 33
znanstvena i stručna rada, 9 znanstvenih
studija i 2 softvera za potrebe
šumarske privrede. Član je Međunarodnog
uredničkog vijeća i odgovorni
urednik časopisa Mehanizacija
šumarstva te član Uređivačkog
odbora Šumarskog lista. Zaposlenje
u Zavodu za organizaciju i
ekonomiku šumarstva Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Postupak odobrenja i ocjena
rada - Na prijedlog Povjerenstva
(prof. dr. se. Simeun Tomanić, prof.


vljavanje) mogu javiti i nakon nekoliko
desetaka godina. Zbog toga
će razloge sušenju stabala, skupina
stabala ili čitavih kompleksa trebati


IVAN MARTINIĆ


dr. se. Šime Meštrović i doc. dr. se.
Vencl. Vondra) Fakultetsko vijeće
Šumarskog fakulteta odobrilo je
mr. se. Ivanu Martiniću temu za izradu
disertacije, a za mentora imenovalo
prof. dr. se. Simeuna Tomanića.
Po predaji dovršenog rada Vijeće
je imenovalo povjerenstvo za
ocjenu rada u sastavu: prof. dr. se.
Iztok Winkler, Biotehniška fakulteta
Ljubljana, prof. dr. se. Simeun
Tomanić i doc. dr. se. Vencl Vondra,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Nakon pozitivne ocjene rada
isto Povjerenstvo imenovano je za
postupak javne obrane disertacije.


Prikaz rada - Disertacija sadrži
ukupno 214 stranica, 51 tablicu, 24
grafikona, 8 fotografija u boji, 195
naslova citirane i korištene literature,
46 tablica u prilozima.


Rad je podijeljen u 7 poglavlja i
dva priloga i to: Predgovor, Uvodo
šumi, šumarstvu i osnovama gospodarenja
šumama, Teorijske osnove
predmeta istraživanja, Predmet,
namjena i metode istraživanja, Kriteriji
obujma i kakvoće etata, Kriteriji
troškova šumske prometne mreže,
Rezultati, koristi, zaključci, Literatura.


Uvod — Sustavno i cjelovito
razmatraju se osnove gospodarenja
šumama. Uz uvažavanje mnogonamjenske
uloge šuma, navode se osnovne
karakteristike privređivanja
u šumarstvu s posebnostima šumarske
proizvodnje. Poznavanje tih osobitosti
važno je za sprečavanje
posljedica koje bi lako nastale zbog
nepoznavanja biti šuma, šumarske
proizvodnje i šumarstva. To poznavanje
važno je za usklađivanje ukupnih
koristi od šumarstva i zahtjeva
društva za tim koristima. Navode se
i najnovije svjetske konvencije o
gospodarenju šumama na načelima
trajno održivoga razvoja. Naglašena
je potreba interdisciplinarnog
pristupa i cjelovitih znanja pri tvor


tražiti i u genetski neprilagođenom
materijalu, a ne samo u "kiselim kišama"
i razini podzemne vode.


Prof. dr. se. Ivo Trinajstić


bi djelotvorne šumarske politike.
Na kraju Uvoda daje se okvirna procjena
šumskih resursa u Hrvatskoj.


Teorijske osnove predmeta istraživanja
- Analiziraju se funkcije
šume -drvnoproizvodna funkcija,
funkcija proizvodnje sporednih
šumskih proizvoda te općekorisne
funkcije - i njihovo vrednovanje.
Dobro je uočeno da su za ljudsku
zajednicu sve te funkcije šume neizostavno
važne, ali u konkretnim
situacijama nisu međusobno jednako
vrijedne. Načelo neizostavne važnosti
i nejednakih vrijednosti upućuju
na potrebu razvrstavanja šuma
u pogledu kombinacije njezinih
funkcija i njihove uporabe. Naglašava
se da se svaka šumska površina
(sastojina), kao predmet računanja
vrijednosti, mora zasebno analizirati,
jer nema sastojine koja je
u pogledu položaja, kakvoće staništa,
vrste drveća, bioloških svojstava,
dobne i debljinske strukture, itd.
-jednaka ili slična nekoj drugoj sastojini.
Drugi preduvjet ispravnog
računanja vrijednosti šume je specijalistički
pristup šumarskih stručnjaka
- u pogledu stručnosti osoblja
i prikladnosti metoda. Kod troškova
proizvodnje posebno se obrazlažu
oni koji se odnose na dobivanje
drvnih sortimenata i stvaranje uvjeta
za iskorištavanje šuma - gradnju
i održavanje šumskih kamionskih
cesta i traktorskih vlaka. Povezano
s tržišnim cijenama drva, razmatraju
se pojmovi tržišne cijene, rente
ili šumske takse, apsolutne, diferencijalne
i monopolne rente te ekstraprofita.
Upozorava se na potrebu
razvoja metodologije za vrednovanje
šuma s istodobnim uključivanjem
više funkcija šume.


Predmet, namjena i metode istraživanja
- U ovom poglavlju autor
je detaljno obrazločio i definirao
središnji predmet istraživanja -vrednovanje
gospodarskih potencijala