DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 77     <-- 77 -->        PDF

22. Tomašević, A., 1995: Višegodišnji rezultati istraživa23.
Tomašević, A., 1995: Osvrt na neke važnije značajke
nja uspjeha pošumljavanja na kršu alepskim borom klime Sinja. "Cetinska vrila" GLASILO OGRANKA
(Pinus halepensis Mili.), crnim borom (Pinus nigra MATICE HRVATSKE-Sinj 1:9-13.
Arfi.) i primorskim borom (Pinus pinaster Ait.) kod 24. Tomašević, A., 1996: Vjetrozaštita sinjskog polja.
tri različite metode pripreme tla za pošumljavanje. Šum. list 1-2: 19-34, Zagreb.


Šum. list 7-8: 227-236, Zagreb.


Mr. se. Juro Čavlović, diplomirani
je inženjer šumarstva, obranivši
svoju dizertaciju pod naslovom Planiranje
pri gospodarenju regularnim
šumama na području Uprave
šuma Zagreb uz pomoć sustavne
dinamike, doktorirao je 8. prosinca
1995. godine na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.


Biografski podaci Juro Čavlović
rođen je u Garevici (Sanski
Most) 1963. godine. Osnovnu školu
završio je u Voćinu, a srednju šumarsku
u Karlovcu 1982. godine.
Diplomirao je na Šumarskom odjelu
Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu u siječnju 1988. godine.
Kao vrstan student nagrađen je
Rektorovom nagradom 1986. godine.
Od 1988. do 1992. godine radi
na različitim poslovima u Šumariji
Slatina. Poslijediplomski studij iz
područja Uređivanje šuma završio
je 1992. godine, a magistarski rad
obranio je 1993. godine. Dosad je
objavio i izradio 3 znanstvena i nekoliko
stručnih radova. Od ožujka


1992. godine zaposlenje u Zavodu


JURO CAVLOVIC


za uređivanje šuma Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.


Postupak odobrenja i ocjene
rada - Na prijedlog Povjerenstva
(Prof. dr. se. Šime Mešrtović, izv.
prof. dr. Radovan Križanec i prof.
dr. se. Slavko Matić) Fakultetsko
vijeće Šumarskog fakulteta odobrilo
je mr. se. Juri Čavlović temu za
izradu disertacije , a za mentora imenovalo
prof. dr. se. Šimu Meštrovića.
Po predaji dovršenog rada
Vijeće je imenovalo Povjerenstvo
za ocjenu rada u sastavu: izv. prof.
dr. se. Nikola Lukić i prof. dr. se. Šime
Meštrović Šumarski fakultet
Zagreb te dr. se. Joso Gračan Šumarski
institut Jastrebarsko. Nakon
pozitivne ocjene rada isto Povjerenstvo
imenovano je za postupak javne
obrane disertacije.


Prikaz rada - Disertacija je obima
163 stranice, uključujući 12
tablica, 80 slika te računalni ispis
programa simulacijskog modela. U
raduje prikazano 107 naslova citirane
i korištene literature (47 stranih
i 60 domaćih naslova). Rad je
podijeljen u 9 poglavlja: Uvod, Problem
i cilj istraživanja, Prethodna
istraživanja, Metodologija znanstvenog
istraživanja sustava gospodarenja
regularnom šumom te izrada
računalskog simulacijskog sustava
dinamičkog modela regularne
šume, Rezultati istraživanja i rasprava,
Ispitivanje valjanosti modela
na temelju dinamike ponašanja
realnog sustava u prošlosti, Diskusija
o rezultatima istraživanja, Zaključak,
Literatura.


Sažetak rada: Kako je vrijeme
jedna od najznačajnijih komponenti
pri planiranju i gospodarenju šuma


ma, cilj ovog istraživačkog rada je
da se na temelju proučavanja kretanja
šumskih resursa unutar dužeg
razdoblja utvrdi najpovoljnije gospodarenje
regularnom šumom u
kontekstu ostvarenja potrajne proizvodnje.
Provedeno je znanstveno
istraživanje dinamike ponašanja sustava
regularne šume, uz pomoć sustavne
dinamike. Istraživanje je
provedeno na temelju konkretnih
podataka stanja šumskih resursa na
području Uprave šuma Zagreb. Na
temelju najnovijih spoznaja iz područja
sustavne dinamike, projektiranje
kontinuirani simulacijski model
potrajnog gospodarenja regularnom
šumom, te uz uporabu elektronskog
računala obavljeno je višestruko
simuliranje četiri scenarija.
Uz pomoć osnovnog simulacijskog
modela, istražena je dinamika
ponašanja šumskih resursa na svim
razinama gospodarenja (gospodarska
jedinica, šumarija, dio uprave
šuma, cjelokupna uprava), te kategorijama
gospodarenja (uređajni
razredi). Na osnovi pretpostavljenih
politika gospodarenja, kreirana
su četiri scenarija s ciljem da se odredi
ona najpovoljnija. To istraživanje
izvršeno je unutar uređaj nog
razreda hrasta lužnjaka na četiri razine
gospodarenja. Na temelju postavljene
metodologije znanstvenog
istraživanja, izrađenog simulacijskog
modela, provedenih simulacija,
te ispitivanja valjanosti simulacijskog
modela dobiveni rezultati
istraživanja mogu se ukratko
prikazati kako slijedi:


Modeliranjem se uz pomoć sustavne
dinamike mogu predstaviti
različiti složeni sustavi u području
šumarstva pa tako i sustav regular