DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 65     <-- 65 -->        PDF

LITERATURA


Gračan , J., 1996: StatusofNobleHardvvoods in Cro-
--IPGRI , 1996: Report of First Noble Hardwoods,
atia, First Noble Hardwoods Meeting, Esche-24-27 March, Escherode, Germanv.
rode, Germany.


KOORDINACIJSKI SASTANAK SA SAVJETOVANJEM
PO PROGRAMU ICP -FORESTS PRAG/ŽELIV


12. do 16. svibnja 1996. godine
Koordinacijski sastanak i savjetovanje u okviru
uu"Međunarodnog programa suradnje za procjenu i motrenje
učinaka onečišćenja zraka na šume" (ICP Forests),
održan je u Šumarskom institutu u Pragu te na
aapodručju Češko-moravske visoravni od 12. 5. do 16. 5i.
..
1996. godine.


U radu ovog skupa sudjelovala su 22 eksperta iz 12
22zemalja. Osnovni cilj bio je iznalaženje puteva za promicanje
istraživanja u zemljama u tranziciji. Organiziran
je i interkalibracijski test za procjenu krošanjaasmreke, običnog bora i bukve. Kao temelj znanstvenimQraspravama poslužila su 4 referata:


N. Golotsova: The contribution of simultaneous
large acidic and basic pollution on pine forests ecosvstems
of Russia near Estonian border.
Utjecaj istovremenih velikih kiselinskih i bazičnih11onečišćenja na borove kulture u Rusiji u blizini estonske
granice


V. Stakenas, R. Ozolinčius: Defoliation, needleemass and crown densitv: relations and realiabilitv of visual
assessment.
Defolijacija, masa iglica i gustoća krošanja: odnosi i
iivaljanost vizuelne procjene.
._


I. Barbu, R. Cenusa: Dinamic of atmospheric deposition
during 1990-1994 in north of Romania.
Dinamika atmosferskih depozicija između 1990. i
1994. u sjevernoj Rumunjskoj.


N. Komlenović: The impact of sulphur on vegetation
and the acidification of forest soils in vvest Croatia. ´
Utjecaj sumpora na vegetaciju i zakiseljavanje šumskih
tala u zapadnoj Hrvatskoj.
Zaključeno je kako istraživanja na razini I, ajoš višeeistraživanja na razini II, ponajprije ograničava nedostatak
financijskih sredstava i laboratorijske opreme. Ujsvezi s tim preporuča se unapređenje bilateralne suradnje
između zapadno-europskih zemalja i zemalja uutranziciji. Kao primjer iznimno dobre suradnje istaknuta
je suradnja između Francuske i Rumunjske te Nje,.
mačke i Češke. Zaključeno je kako stalnom unapređe,.
nju procjene defolijacije daju poseban doprinos međunarodni
interkalibracijski tečajevi. Pored tečaja održainog
u Češkoj ove će se godine u mjesecu lipnju održatti
iitečaj za procjenu stanja krošanja kontinentalnih vrsta
aadrveća u Austriji, dok je za mediteranske vrste drveć


a
aa


domaćin ovogodišnjeg tečaja Portugal. Izražena je želja
da Hrvatska organizira interkalibracijski tečaj za
Mediteran 1997. Vezano za program ICP -Forests trajan
zadatak svih europskih zemalja treba biti procjena
stanja krošanja na plohama 16 x 16 km. Zaključeno je
kako FSCC u Gentu (Koordinacijski centar za šumska
tla), kao i FFCC u Beču (Koordinacijski centar za folijarne
analize) trebaju nastaviti s praksom provođenja
analiza kontrolnih uzoraka tla, odnosno biljnog materijala.
Većina eksperata suglasila se kako će surađivati na
izradi preglednog izvješća o propadanju šuma u Europi.
U tu svrhu svaka zainteresirana zemlja treba dostaviti
svoj prilog do kraja mjeseca rujna 1996. godine. Na
godišnjem sastanku suradnika programa ICP-Forests,
koji će se ove godine održati u VVageningenu u Nizozemskoj,
definirati će se elementi koje trebaju sadržavati
ova izvješća.


Mnoge zemlje izvjestile su kako do kraja 1996. godine
nisu u mogućnosti obaviti sva istraživanja na trajnim
pokusnim plohama koja su predviđena razinom II
ovog programa. Osnovne prepreke kod provođenja tih
istraživanja su financijska sredstva i oprema. To će biti
glavni problem za izradu zajedničkog izvješća. Članice
EU imaju obvezu da ta istraživanja završe do kraja ove
godine. Te su zemlje, međutim, počele znatno ranije s
ovim istraživanja, a u svom radu nisu imale problema
koje imaju zemlje u tranziciji. Čak su laboratorijske analize
nekih zemalja obavljene u laboratorijima drugih
zemalja. Za zemlje u tranziciji pokušat će se osigurati
određena sredstva iz Phare programa, te kredita Svjetske
banke.


Predstavnik programa ICP -Forests upoznao je nazočne
s dnevnim redom godišnjeg sastanka u Wageningenu.
Na ovom je skupu podneseno i izvješće o stanju
analiza uzoraka tla koje su uzete s ploha iz mreže 16 x
16 km. Hrvatskaje obavila analize uzoraka uzetih na 87
ploha, dakle za sve plohe na kojima se provodila procjena
defolijacije u zadnje četiri godine. Upravo su završene
analize kontrolnih uzoraka biljnog materijala. U
ovom laboratorijskom testu sudjelovalo je 39 laboratorija
iz 25 zemalja. Hrvatskaje bila zastupljena laboratorijem
Šumarskog instituta.


U okviru ovog skupa organiziranje i interkalibracijski
test za procjenu stanja krošanja stabala obične smreke,
običnog bora i bukve. U sljedećoj tablici prikazani su podaći
o procjeni koju su proveli sudionici ovog skupa.