DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


OČUVANJE BIOLOŠKE
RAZNOLIKOSTI PLEMENITIH LISTAČA


Joso GRAČAN *
Šumarski institut, Jastrebarsko


SAŽETAK: Prvi sastanak istraživačkog tima za očuvanje biološke raznolikosti
plemenitih listača održan je u Escherodeu, Njemačka od 24. do 27.
ožujka 1996. godine. Sastanak je organizirao Međunarodni institut za biljne
genetske resurse, čije je sjedište u Rimu, Italija. U radu istraživačkog tima sudjelovali
su stalni predstavnici i promatrači 17 europskih zemalja. Dr. se. Joso
Gračan zastupao je Republiku Hrvatsku.


UVOD


U organizaciji Međunarodnog instituta za biljne genetske
resurse (IPGRI) održan je prvi sastanak tima
specijalista za očuvanje biološke raznolikosti plemenitih
lističa (First Noble Hardwoods Netvvork meeting).
Sastanak je održan u Šumarskom institutu za genetiku u
Escherodeu, Njemačka od 24 do 27. ožujka 1996. godine.
Dr. se. Jochen Kleinschmit, direktor, bio je domaćin
sudionicima sastanka. U radu sastanaka sudjelovali su
predstavnici 17 europskih zemalja.


Dr. se. Jochen Kleinschmit u pozdravnom je govoru
napomenuo kako su porasli pritisci na okoliš uslijed
globalnog povećanja ljudske populacije, što uzrokuje i
povećane pritiske na šume. Uspješno očuvanje i potrajno
gospodarenje genetskim resursima plemenitih listača,
koje su vrlo često zaboravljena grupa šumskih vrsta
drveća u Europi, postaje imperativni zadatak u sklopu


IZVJEŠĆA PO


Svi stalni članovi, kao i članovi promatrači ovog
mrežnog istraživanja izložili su pripremljena izvješća o
sadašnjem stanju plemenitih listača u zemlji koju predstavljaju.
Tako je dr. se. Joso Gračan izložio referat pod
naslovom PREZENT STATUS OF NOBLE HARDWOODS
1N CROATIA (Sadašnje stanje plemenitih listača u
Hrvatskoj). Svi referati bit će tiskani u posebnom zborniku
radova s ovog sastanka tijekom mjeseca srpnja
1996.Iz izlaganja je vidljivo kako su plemenite listače
postale izuzetno važne u Europi. Prezentirane su brojne
aktivnosti na očuvanju genetskih resursa, oplemenjivanju
i istraživačkom radu.


*Dr. se. Joso Gračan, ravnatelj šumarskog instituta Jastrebarsko


globalnih promjena. Započeta su istraživanja u nekoliko
istraživačkih projekata u svezi s genetskom raznolikošću
plemenitih listača u nekim europskim zemljama
unatrag nekoliko godina.


Dr. se. Jozef Turok, europski koordinator za očuvanje
genofonda europskih šuma u Međunarodnom institutu
(IPGRI) u Rimu, izvijestio je o tekućim aktivnostima,
naglasivši obvezu europskih zemalja na suradnju u
području šumskih genetskih resursa, koja je inicirana
ministarskim konferencijama o zaštiti europskih šuma,
a primjenjuje se u okviru mrežnih istraživanja. Također
je kratko obrazložio odgovore zemalja članica u svezi s
očuvanjem genetskih resursa plemenitih listača.


Prof. dr. Gosta Eriksson iz Švedske izložio je koncept
generalnog razvoja strategije očuvanja genofonda
šumskog drveća.


DRŽAVAMA


Izlaganja su potvrdila kako su europske zemlje svjesne
potrebe očuvanja i bolje uporabe genetskih resursa
plemenitih listača. Potreba izrade nacionalnih programa
očuvanja plemenitih listača proizašla je iz navedenih
potreba za odgovarajućim genetskim materijalom
za nova pošumljavanja i visoku proizvodnju kvalitetnog
drva.


Izvješća i rasprave jasno su pokazale kako plemenite
listače pretstavljaju heterogenu grupu vrsta drveća.
Plemenite listače imaju nekoliko zajedničkih karakteristika:
uprskanostu europskim mješovitim sastojinama,
visoke ekološke zahtjeve, vrlo dobra kvaliteta drva. Važnost
vrsta ove grupe različita je u pojedinim zemljama.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Iako su neke zemlje predložole da se hrastovi i bukva Utvrđena su dva glavna ograničenja uspješnog očuuključe
u plemenite listače, ipak je dogovoreno da te vanja genetskih resursa i to: nedostatak sredstava i nepovrste
spadaju u grupu tzv. "socijalnih listača", za čije se stojanje definiranih nacionalnih strategija. Ukazano je na
osnivanje započelo s pripremama. Najvažniji uzroci potrebu upoznavanja javnosti s važnošću genetske ranestanka
plemenitih listača izneseni su u referatima, a znolikosti plemenitih listača. Vrlo malo se zna o području
to su: vrlo intenzivno gospodarenje u prošlosti, ukljuprirodnog
rasprostranjenja nekih vrsta plemenitih listača.
U tom su smislu raspravljene mjere praktične primjene


čivši negativne efekte čistih sječa, industrijsko onečiš


strategije očuvanja i dobrog poznavanja genetske struk


ćenje, smanjenje veličine populacija (rezultiralo ge


ture i procesa, kao i povećanje genetske strukture i proce


netskim driftom), pogrešne uzgojne mjere i genetsko


sa, te povećanje genetskih istraživanja.


djelovanje polena nepoznatih vrsta drveća. Najugroženije
vrste su navedene u državnim izvješćima. NaglaPrema
prijedlozima sudionika ovog sastanka, u tašena
je važnost integralnog pristupa očuvanja i gospodablici
1 nevedene su zemlje i vrste šumskog drveća koje
renja genetskim resursima, kako u divljim populacijama bi se mogle ubrojiti u plemenite listače. Sa znakom X
in situ, tako i u okviru oplemenjivanja šumskog drveća označene su vrste koje su vrlo važne, a znakom x, vrste
ex situ. koje su važne za pojedinu zemlju.


Tablica 1: Pregled plemenitih listača po zemljama (CR = HR).


Species A B CR cz DK F FI D IT LV LT M NL p SK E s


Alnus cordata X


Alnus glutinosa X X X X X (x) (x) X X X X


Acer campestre (x) (x) X X X X X


Acer lobelii X


Acer platanoides (x) X X (x) X X X X X X X X


A cer pseudoplatanus X X X X X X X X X X X


Betula pendula X


Carpinus betulus (x) (x) X X


Castenea sativa X X X X X


Frcucinus angustifolia X X X X


Fraxinus excelsior X X X X X X X X X X X X X X X X


Juglans regia X X X X X


Malus sylvestris (x) X (x) (x) X X X X


Prunus avium X X X X X X X X X X X X X X X


Pyrus amygdnlifolius X


Pyrus pyraster (x) X 00 (x) X X X


Sorbus aria (x) (x) X X X


Sorbus aucuparia (x) X (x) X (x) X X X


Sorbus domestica (x) X X X X


Sorbus torminalis (x) X (x) X X X X


Tilia cordata X X X X (x) X X X X X X X X


Tilia platyphyllos X X X X X X X X


Ulmus canescens X


Ulmus glabra (x) X X X X X X X X X X X X X X X


Ulmus laevis X X X (x) X X X X X X X X X


Ulmus minor X X X X X X X X X X X


Ulmus procera X


ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD


U mnogim europskim zamljana započelo se sa znansu
najvažnije istraživačke aktivnosti između sudionika
stvenim istraživanjima koja se odnose na zaštitu i upočlanica
Europske zajednice, kao i ostalih članova mrerabu
genetskih resursa plemenitih listača. Raspravljene žnog plana, koje su uključene u taj projekat (Tab.2)


356
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Predstavnici zemalja sudionica sastanka dali su pregled
istraživačkih aktivnosti kao dio svog nacionalnog
izvješća. Veliki broj zemalja i ustanova pokazale su interes
za sudjelovanje u programu Europske zajednice, u
okviru različitih projekata.


Pojedine zemlje pokazale su interes za pojedine vrste
ili rodove. Postignuta je suglasnost da se buduća koordinacija
istraživanja usredotoči na tri temeljne grupe vrsta.


Sljedeće grupe vrsta utvrđene su kao prioritetne za
buduća istraživanja.
-Brijestovi


- Javori i jaseni
- Rosaceae.
Plemenite listače spadaju u prioritetnu grupu za
očuvanje genetske raznolikosti od 1993. godine (Rezolucija
2, Stasbourg). Međutim, nije bilo moguće poduzeti
nikakve aktivnosti, dok Europski šumarski program
za genetske resurse (EUFORGEN) nije organizirao
prvi mrežni sastanak.


Nakon dugih rasprava na prvom sastanku o
različitim aspektima konzervacije šumskih genetskih
resursa općenito, kao i plemenitih listača posebno,
glavni cilj mrežnog istraživanja je:


Utvrđivanje minimum aktivnosti očuvanja genetskih
resursa iz europske perspektive za duže razdoblje.


Tablica 2: Najvažniji istraživački zadaci sugerirani od članica projekta koji je financiran od Europske zajednice za
očuvanje i uporabu genetskih resursa plemenitih listača


Sadašnje područje prirodnog rasprostranjenja


- Povećanje poznavanja sadašnjeg područja prirodnog rasprostranjenja
- Izučavanje oplodnje, stranooplodnje i samooplodnje
- Utjecaj populacija ograničene veličine.
Hibridizacija


- Introgresija s drugim vrstama i kultivarima
- Razvoj botaničkih ključeva za identifikaciju
- In situ/exsitu metode konzervacije u odnosu na uspješnost konzervacije
- Posljedice na šumarstvo.
Prirodna varijabilnost (obzirom na svojstva)


- Međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost glede morfoloških,
fenoloških,
biokemijskih, genetskih, fitopatoloških svojstva
- Sabiranje sjemena provenijencija i potomstva za izučavanje adaptabilnih svojstava
- Poljski testovi
- Tehnika cijepljenja.
Razvoj strategija konzervacija i uporabe


- Veličina populacija oplemenjivanja
- Oplemenjivanja prema varijabilnosti
- Izučavanje djelovanja mjera gospodarenja na uspješnost konzervacije
- Ekonomski potencijal plemenitih listača
- Metode dubokog zamrzavanja (krioprezervacija).
ZADACI I IZRADA PLANA RADA


1. Strategija konzervacije plemenitih listača iz
europske perspektive
(Koordinatori: G. Eriksson, E. Collin, B. Demesure, J.
Kleinschmit, R. Stephan, M. Rusanen, V. Hynek i K. Vančura)


Za određivanje strategije dugoročne konzervacije
genofonda plemenitih listača koje će biti uključene u
mrežni plan istraživanja, pojedini članovi zaduženi su
da izrade strateške materijale za sljedeće vrste:


Odgovorni koordinatori za mrežna istraživanja dostavit
će novoizabranom voditelju mrežnog plana G.
Eriksson (Švedska) i J. Turok (EUFORGEN) do 1. prosinca
1996. godine svoje priloge. Treba jasno definirati


ciljeve i relevantne aktivnosti za pojedine vrste koje je
potrebno uključiti u strategiju. Za druge plemenite listače,
koje nisu navedene u gornjem popisu , prijedlozi
će se izraditi kasnije. G. Eriksson će na temelju ovih
radnih materijala izraditi opću strategiju i prikazati ju
na sljedećem mrežnom sastanku.


2. Popis (inventura postojećih genetskih resursa
na razini populacija (Koordinator: J. Kleinschmit)
Na osnovi vođenih rasprava o glavnim zahtjevima
za in situ konzervaciju sastojina (veličina populacije,
minimalna površina, pravni status, prirodno porijeklo,
mjere zaštite i drugo), zaključeno je kako je izrada po
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Vrsta Ime Država
Ulmus spp. E. Collin Francuska
Sorbus spp B.Demesure Francuska
Prunus avlum J. Kleinschmit Njemačka
Malus sylvestris R. Stephan Njemačka
Pyrus piraster R. Stephan Njemačka
Acer platanoides M. Rusanen Finska
A cer pseuudoplalanus M. Rusanen Finska
Fraxinus excelsior V. Hynek Republika Češka
Fraxinus angustifolia K. Vančura Republika Češka


piša (inventure) postojećih genetskih resursa temeljna
zadaća mrežnog plana koji treba provesti putem kolaboracije
i koordinacije. Istaknuto je, kako je temeljni
zahtjev za in situ konzervaciju sastojina plemenitih listača
da efektivna veličina populacije ni u kom slučaju
ne smije biti manja od 20 stabala (individuma). Rasprava
o zahtjevima popisa (inventure) obavit će se na


sljedećem sastanku.


3. Priprema standardne liste deskriptora za europsku
bazu podataka (Koordinator: S. Canger)
Kao rezultat izvješća pojedinih zemalja dobivenih
prije sastanka, utvrđeno je kako bi bolje informacije
mogle dati prilog konzervaciji u pojedinim zemljama
kao i izradi nacionalnih programa. Osnivanje jednostavne
decentralizirane baze podataka mora biti dobro koordinirano,
a već postojeće baze podataka za pojedine
plemenite listače treba uzeti u obzir. Dr. se. J. Kleinschmit
(Escherode, Njemačka) dostavit će njemačku bazu
podataka svim sudionicima sastanka do 1. srpnja 1996.


Predloženi su sljedeći deskriptori:


1. geografsksi podaci
2. nagib
3. aproksimativna veličina populacije
4. veličina površine za konzervaciju
5. status (vlasnik, ili druga važna pitanja)
6. zdravstveno stanje (problemi uzrokovani
populacijom)
7. porijeklo (ako je poznato)
8. klimatski podaci
Dogovoreno je da S. Canger (Danska) pripremi prijedlog
minimalnog broja deskriptora i dostavi ih J.
Turok-udo 1. listopada 1996.


4. Sinteza sadašnjih in situ postupaka konzervacije
i aktivnosti za plemenite listače (Koordinator: J.
Turok)
Sudionici sastanaka zatražili su od J. Turoka (IPGRI)
da pripremi sintezu mjera konzervacije koje se
primjenjuju u europskim zemljama. Nacionalna izvješća
kao i pregled aktivnosti poslužit će kao osnova.
Prvi prijedlog sinteze bit će izrađen i dostavljen sudionicima
do 1. srpnja 1996, a konačna verzija do 1. rujna
1996.


5. Upute za in situ i ex situ konzervacije za rijetke
ili manje plemenite listače (Koordinator: J. Kleinschmit)
Dogovoreno je da skupina u sastavu J. Kleinschmit,


R. Stephan, F. Duuci i drugi, pripreme naputak za postupke
in situ i exsitu konzervacije. Naputak treba izraditi
za rijetke i manje vrijedne plemenite listače te pretpostaviti
opći cilj mrežnog istraživanja, minimum aktivnosti
na dugoročnoj konzervaciji genofonda iz europske
perspektive.
6. Procjena genetske raznolikosti po vrstama
(morfologija, fenologija, otpornost, biokemijska/genetska
svojstva) (Koordinator: B. de Cuvper)
Sudionici sastanka zadužili su B. de Cuvpera (Belgija)
da priredi pregled u obliku tablice za svaku vrstu
sadašnje aktivnosti na procjeni genetskih resursa obzirom
na morfologiju, fenologiju, otpornost i biokemiju/
genetiku. Osnovne informacije u tabeličnom obliku
za svaku vrstu posebno, treba svaka članica poslati B.
de Cuvperu, koji će ih onda sumirati do 1. srpnja 1996.


ZAKLJUČCI


Gosta Eriksson (Švedska) izabran je za voditelja
ovog mrežnog istaživanja, a Jochen Kleinschmit (Njemačka)
za njegovog zamjenika.


Zadužuju se sve članice istraživačkog tima da izrade
nacionalnu strategiju očuvanja genetske raznolikosti
plemenitih listača značajnih za svoju zemlju.


Sudionici sastanaka složili su se, da se slijedeći sastanak
ove skupine održi u Španjolskoj tijekom ožujka 1997.
godine. Predloženo je da to bude od 22. do 26. ožujka 1997.


Točan datum odredit će se naknadno. Učesnici su se
na kraju zahvalili lokalnim organizatorima na uspješno
organiziranom sastanku i gostoprimstvu.