DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1996 str. 56     <-- 56 -->        PDF

skih čimbenika i njihovih komponenata u tom procesu
pomoću sada izvodijivih monitoringa (trajna motrenja)
podzemnih i površinskih voda, vlage u tlu, redoks potencijala,
klimatskih prilika, defolijacije, transparencije
(prozirnosti krošanja) i ostalih fenoloških monitoringa
te dinamike radijalnog prirasta stabala u okruženju raznih
antropegenih utjecaja (unos onečišćenja, infrastrukturni
i šumsko-gospodarski zahvati i dr.).


*"... pogoršanje kvalitete voda" kao jedan od uzroka
sušenja nizinskih šuma.


- Pogoršanje kvalitete voda u člancima se navodi u
kontekstu provedene inventure teških kovina u plavljenim
i nepoplavljenim tlima nizinskih šuma, a ne kao
sveza između sušenja nizinskih šuma i njihove ekotoksičnosti,
jer takva paralelna istraživanja nisu ni provedena.
Inventura je pokazala povećane koncentrate ovih
polutanata u plavljenim tlima, te predstavlja putokaz za
daljnja istraživanja radi mjera zaštite voda, tla i cjelokupnog
okoliša.
*"... autor iznosi da nepropustljivost, odnosno kontinuitet
krovine dovodi do izolacije površinskih od podzemnih
voda..." "... po autoru ispada da oborinske vode
ne komuniciraju s podzemnim..."


- U članku o Turopoljskom lugu nigdje ne stoji tvrdnja
o potpunoj nepropusnosti krovine, već se govori o
glinastom sloju zbog kojeg površinske i podzemne vode
"slabo komuniciraju" (str. 66), "usporeno komuniciraju"
(str. 67)
Ove su tvrdnje na stranici 54 podkrepljene podacima
o vrlo malim koeficijentima filtracije u sloju 0,5 do
1,0 m (Elektroprojekt 1985) uz komentar iz dotičnog
elaborata da se radi o izrazito nepropusnim članovima
litološkog kompleksa, što pak upućuje na povećanu ovisnost
šumskih vrsta o vlazi iz površinskih voda. U
svezi s tim autori osvrta u svojim hidrološkim obradama
posve zanemaruju podatke iz plitkih pedoekoloških
piezometara 0,5 mi l m dubine (Kupčina Srebrenović i
dr. 1985, Milović 1994) koji znatno pouzdanije pokazuju
stanje vlažnosti u zoni zakorjenjavanja.


* - O genezi podzemnih voda u Turopoljskom lugu.


- Geneza podzemnih voda u Turopoljskom lugu komentirana
je kroz istraživanja "Elektroprojekta, 1985" i
drugih autora, ali kao ponajprije istraživački zadatak
hidrologa, dok su prosudbe o pedološkom značenju dinamike
dostupne vlage u zoni zakorjenjivanja šumskih
vrsta tijekom vegetacije u različitim šumskim zajednicama
glavna preokupacija vlastitih istraživanja.
* "Osnovna značajka prihvaćanja koncepta jest u tome
stoje vjekovni proces reguliranja velikih voda preko
prirodnih retencijskih prostora respektiran i u današnjem
rješenju obrane od poplava. Razlika je samo
(podcrtao B. Mayer) u tome stoje nekontrolirano izlijevanje
u prirodnom stanju zamijenjeno (u rješenju) kontroliranim
manipulacijama vodnim masama pomoću
objekta sustava".


- Radi se o tehnicističkom pristupu i tumačenju problematike
s pojednostavljenim, više agrotehničkim, rješenjima
navodnjavanja i odvodnje, koja su velikim dijelom
u suprotnosti s biologijom i ekologijom šumskih
vrsta i ekosustava. Jednom presječenu nervaturu prirodnih
vodotoka s određenom dinamikom poplava, današnjim
hidrotehničkim rješenjima nije moguće uspješno
imitirati, osobito ne na razini šumskih odsjeka malih i
mnogobrojnih temeljnih šumsko-gospodarskih površina,
koje tvore zasebne šumsko-ekološke cjeline.
Razlike između pristupa tehničkih znanosti i šumskoekološkog,
pristupa vidljive su i u studiji na koju se autori
osvrta pozivaju (Srebrenović i dr. 1985). Na str. 157
u tablici 19 prikazanje broj dana plavljenja u retenciji
Kupčina u prirodnom i budućem stanju. Tako na koti od
107 m za 100-godišnji povratni period poplave skraćuju
se sa 61 dan na 9 dana, na koti 108 m sa 39 dana na 8
dana itd, uz zaključak na str. 158 kako "skraćenje poplava
u mnogome daje predistinacije za bolji razvoj
šumskih kultura u retenciji" uz prijedlog ljetnog natapanja
šumskih površina u slučaju potrebe. Međutim,
tako velike i nagle promjene režima poplava, odnosno
cjelokupnog vodnog režima (isušavanje i lokalno zamočvarivanje)
štetne su za stoljetne i mlađe hrastove
šume, a ljetno plavljenje često je pogubno za hrastov
pomladak što su dokazala mnoga šumsko-ekološka istraživanja.
Iste stavove autori osvrta zastupaju i u svojim
napisima. (Milović, 1994, Braun 1996). Mr. se.
Milović piše o smanjenju trajanja poplava i poboljšanju
vodnog režima tla (valjda s agroekološkog stajališta) te
o problemu prostornog pomaka šumskih staništa. Šumarska
je znanost dokazala da dolazi do pomaka šumskih
zajednica i vrsta zbog promjena vodnog režima, ali
taj proces teče kroz sušenje šuma, a uspostava nove
šumske zajednice i sastojine, traje 50 do 100 godina.
- Potrebno je naglasiti kako šumarska struka poštuje
društvene prioritete (obrana od poplava i dr.) no njihova
realizacija treba danas što više slijediti aktualni koncept
uravnoteženog integralnog upravljanja vodama na
načelu zaštite okoliša i resursa, stoje osnova održivog
razvoja u budućnosti. Stoga je nužno podzemnu vodu
kontrolirati do te mjere da se može jamčiti njezina održiva
uporaba i održivi razvoj prirode, šume i okoliša.
Pri tome treba mjeriti parametre sustavom monitoringa
i alarma. Opadanje "prirodnosti" vodnih tokova treba
zaustaviti i usmjeriti prema restauraciji akvatičnih sustava
prirodnog vodnog režima i površina plavljenih zimi
i u proljeće. Gospodarski se razvoj ne može zaus